Custom Adv 1
Program za hadžije, posjetioce i goste Sluge Dvaju Svetih Harema

Program za hadžije, posjetioce i goste Sluge Dvaju Svetih Harema 5

U sub­otu, 06.09.2014 godine u Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere održano je pre­da­vanje na temu Hadž 2014 u sklopu orga­ni­zo­vanja odlaska na hadž i pod­jele paketa za hadžije njih 21 koji ove godine odlaze iz Bugo­jna, a u ned­jelju u džamiji Kul­turnog Cen­tra princeze Dževehre je proučena ikrar dova za hadžije.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Hadždž je jedan od stupova vjere. Mus­li­man­ska srca žude da ga obave. Vjernička srca mu se odazi­vaju i jedin­stvena su bez obzira na raz­like u naci­jama, boji kože, ple­menu i rodu kojem pri­padaju. Gov­ore: „Odazi­vam Ti se, Bože, odazi­vam. Odazi­vam Ti se jer Ti nemaš sudruga. Odazi­vam Ti se jer se samo Tebi zah­valju­jem, Ti dijeliš blago­dati i Tebi pri­pada vlast. Ti nemaš sudruga!“ Tako se odazi­vaju pozivu kojeg je oglasio naš otac Ibrahim, a.s. Odazi­vaju se čitavi kon­voji vjernika iz naju­dal­jeni­jih kra­jeva kako bi tavaf oko drevnog Hrama činili (obi­lazak oko Ka’be). „I kada smo kao prib­ježište Ibrahimu pokazali mjesto gdje je Hram, rekli smo: ‘Ne sma­traj Meni nikog ravnim, i očisti ovaj Hram moj za one koji će ga obi­laz­iti, koji će tu u blizini nje­govoj stanovati, i koji će molitvu obavl­jati. I oglasi ljudima hadždž!’ – dolaziće ti pješke i na kamil­ama iznurenim; dolaz­iće iz mjesta dalekih.“ (El-​Hadždž, 26, 27).

Hadždž je ibadet za kojeg sli­jede ogromne nagrade. Allah – slavl­jen neka je i uzvišen On – njime briše prethodno urađene gri­jehe i pogreške i podiže ste­pene. On pred­stavlja poko­rnost i obavezu koju svaki mus­li­man treba nas­to­jati izvršiti na način kojeg je odredio Allah, uzvišen i slavl­jen neka je On. Zbog toga, a i želeći počastiti goste Milostivog (hadžije) prije nego se zapute ka sve­tim mjes­tima, Region­alni ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u BiH su, u sarad­nji s Mufti­jstvom travničkim i MIZ-​om Bugo­jno, priredili neko­liko pro­grama i sadržaja za hadžije SBK. Prije svega tu je događaj iz Džamije Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere u Bugo­jnu gdje su se okupili gosti Milostivog, nji­hove porodice i veliki broj stanovnika ovih područja. Prisutni su bili i gen­er­alni direk­tor Region­alnog ureda Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta i Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere u BiH, te glavni imami Bugo­jna, Don­jeg Vak­ufa i Gorn­jeg Vak­ufa, kao i veliki broj imama i daija. Uvaženi direk­tor Cen­tra šejh Rah­metal­lah Nezir Han Gari se obra­tio gos­tima Milostivog zaže­livši dobrodošlicu ovim mubarek licima koja se pripremaju na put ka sve­tim mjes­tima. Izrazio je svoju radost što se nalazi među njima i među skupinom uvaženih imama, daija i stanovnika područja. Zamo­lio je Allaha da ovaj skup učini blagoslovl­jenim i ispun­jenim ljubavlju, brat­stvom, zbliža­van­jem i čišćen­jem srca. Pre­nio je selame i želje ambasadora Sluge Dvaju Svetih Hramova u BiH, uvaženog gospo­d­ina Eida Muhammeda es-​Sekafija, hadži­jama koji će pos­jetiti Alla­hovu svetu Kuću, koji im je pože­lio da im hadždž bude priml­jen, gri­jesi oprošteni i da ih Allah – slavl­jen neka je i uzvišen On – vrati nji­hovim porodicama zdravim. Uvaženi direk­tor se dotakao i spomenuo velike napore koje ulaže Vlada Sluge Dvaju Svetih Hramova s cil­jem pružanja usluga hadži­jama koji pos­jećuju Alla­hovu svetu Kuću i da se obezbi­jedi sve što je moguće u svrhu rahatluka hadžija iz svih kra­jeva i olakšanja da obave hadžske obrede. Tu su opće usluge, usluge zdravstva, pri­jevoza, sig­urnosti i dr. Potom je uvaženi direk­tor uputio neko­liko važnih sav­jeta koji će biti od koristi gos­tima Milostivog prije nji­hovog polaska iz BiH, tokom puto­vanja prema sve­tim mjes­tima, a i tokom obavl­janja hadžskih obreda. Cilj je da svaki hadžija ima pot­punu pred­stavu o svemu što ga čeka. Zamo­lio je Uzvišenog Allaha da im hadždž bude priml­jen a gri­jesi oprošteni. Zatim su svi prisutni uži­vali sluša­jući ilahije o hadžu koje su učili imami. Poslije ilahija obra­tio se i glavni imam Bugo­jna, a u svome obraćanju pojas­nio je posljed­nje korake i pripreme koje je pre­duzeo Rijaset Islamske Zajed­nice u BiH a koje se tiču gostiju Milostivog koji će iz BiH krenuti ka Sve­toj Zemlji da obave hadždž. Skup je okončan u duhu ispraćanja hadžija i zagrl­jaja ispun­jenim ljubavlju i brat­stvom.

Cil­jani pro­grami za hadžije, ‘goste Milostivog’, sa područja Sred­njo­bosan­skog kan­tona u amfiteatru Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno uz pris­ustvo pred­stavnika Ureda za hadž pri Rijasetu islamske zajed­nice Bosne i Herce­govine, određenog broja budućih vodiča pri obavl­janju hadža u Sve­tim mjes­tima. Pro­gramu je pris­ustvo­vao i glavni imam MIZ Bugo­jno, te nekolic­ina članova Uprave Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugojno.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Hadždž je jedan od ruknova islama i jedan od svetih obreda za kojim ljud­ska srca žude. Ljudske duše žele da pos­jete ta sveta mjesta svje­dočeći istini­tost riječi Allaha: „I učinili smo Hram utočištem i sig­urnim mjestom ljudima.“, i Nje­govih riječi: „I oglasi ljudima hadž! – dolaziće ti pješke i na kamil­ama iznurenim; dolaz­iće iz mjesta dalekih, da bi koristi imali.“ Svake godine hadžije osjećaju veliku želju i žudnju za tim sve­tim mjes­tima i imaju nadu da će se vratiti očišćeni od gri­jeha kao na dan kad ih je majka rodila jer „Hadž poniš­tava (gri­jehe) koji su prije učinjeni“ – kako stoji u Mus­limovom Sahihu. Iz počasti prema hadži­jama, gos­tima Milostivog, prije nego se zapute prema sve­tim mjes­tima, Region­alni ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu u sarad­nji s Mufti­jstvom travničkim i Medžli­som IZ Bugo­jno su u Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere priredili niz aktivnosti s cil­jem davanja uputa budućim hadži­jama SBK, a prva aktivnost je priređena u Džamiji princeze Dževhere nakon podne-​namaza gdje su se gosti Milostivog okupili, a sa njima i veliki broj imama okol­nih džamija i rod­bine budućih hadžija. Tom pri­likom je uvaženi direk­tor Cen­tra obra­tio se hadži­jama i drugim prisut­nim osobama, a govor je sadržavao svo­jevrsne sav­jete i upute koje bi tre­bao imati na umu svaki hadžija pri obavl­janju obreda hadža. Spomenuo je i veliki trud kojeg ulaže Kral­jev­ina humanosti radi rahatluka gostiju Milostivog i kako bi im obavl­janje obreda bilo olakšano. To se posebno ogleda u proširi­vanju dva sveta harema.

Ovaj skup je upril­ičio i izvođenje ilahija o hadžu, učenje Kur’anskih sura, a i upućeni su i sav­jeti hadži­jama od strane nekih imama. Što se tiče druge aktivnosti, upril­ičena je u amfiteatru Cen­tra princeze Dževhere uz pris­ustvo osoblja iz Rijaseta IZ, muftije travničkog, pred­sjed­nika Medžlisa IZ Bugo­jno, glavnog imama u Bugonu i svih gostiju Milostivog s područja SBK, a s cil­jem davanja posljed­njih smjer­nica i objašn­jenja svega vezanog za hadž počevši od dana polaska prema sve­tim mjes­tima, pa sve do dana kad će se vratiti s obavl­jenog hadža. Cilj je da svaki hadžija ima uvida u sve što ga očekuje. Poslije toga Region­alni ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu je u bifeu Cen­tra prire­dio ručak u počast svih prisut­nih, a naposli­jetku su hadži­jama od strane IZ BiH podi­jel­jeni ihrami, torbe i koferi kao i Priručnik za hadžije (brošura).

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Mus­li­manu je propisan namaz pet puta na dan, post mjeseca ramazana svake godine – osim kad Vjeroza­kon daje olakšice – , zekat po isteku godine onome ko pos­je­duje nisab, a propisan mu je i hadždž i to jed­nom u životu zbog poteškoća i tereta kojeg hadždž sa sobom nosi.S cil­jem da se olakša puto­vanje hadži­jama i želeći ugos­titi goste Milostivog prije nji­hova odlaska na “Izvore dobročin­stva i gosto­prim­stva”, u 2010. god. podi­jel­jeni su im sun­co­brani na kojima je pisalo: “Saudija – Kral­jev­ina čovječnosti * Neka hadž bude priml­jen, sa’j blagoslovl­jen, a gri­jeh oprošten * Pok­lon od ambasadora Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije u BiH u sarad­nji s Ure­dom Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta i Cen­trom princeze Dževhere u Bugo­jnu.” Priređen im je i ručak u Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere u Bugo­jnu kojem je pris­ustvo­vao i pre­mi­jer Kan­tona Sred­nje Bosne.

Kral­jevini čovječnosti je čast biti na usluzi gos­tima Milostivog, od čega je proširi­vanje Dvaju svetih harema te mnoge i velike aktivnosti i napori koje je Saudi­jska Kral­jev­ina uložila zarad dočeka gostiju Milostivog. Od toga je i čin ugošća­vanja 1300 hadžija od strane Sluge Dvaju časnih hramova iz nje­govih ličnih sred­stava među kojima je 50 hadžija iz Bosne i Herce­govine. Sve to nije do jedna obična kap u moru dobročin­stva Kral­jevine čovječnosti prema hadži­jama – onima koji zijarete Alla­hov Sveti hram.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الجمعة 17 صفر 1443
petak Septembar 24 2021
Zora 03:54
Izlaz sunca 05:40
Podne 11:42
Ikindija 15:55
Akšam 17:44
Jacija 19:18

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina