Custom Adv 1

Prema ustal­jenom običaju, na prvi dan bajrama se orga­nizira svečanost povodom nas­tu­panja mubarek blag­dana. Svečanost se orga­nizira u jed­nom od većih hotela radi pri­jema zvan­ica. Pri­jemu su pris­ustvo­vali pred­sjed­nik Medžlisa IZ-​a Bugo­jno Haris Mujić, glavni imam IZ-​a Bugo­jno Vehid-​ef. Arnaut, načel­nik općine Bugo­jno Hasan Ajku­nić i direk­tor Ureda Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta i nad­zornik Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere gospodin Rah­metal­lah Nezir Khan Gari. Svečanosti je pris­ustvo­vao i veliki broj uvaženih i odgov­ornih ličnosti i građana Bugo­jna. Svi su se okupili u pros­tra­noj dvo­rani hotela gdje je u središtu servi­ran veliki sto na kojem su bili razni slatk­iši te tradi­cionalna lokalna bosan­ska jela, razni sokovi i voće.Početak svečanosti je isko­rišten za obraćanje povodom mubarek Ramazan­skog bajrama, gdje je glavni imam prisut­nima pože­lio dobrodošlicu i česti­tao im ovaj veliki dan, a zatim zamo­lio Uzvišenog Allaha da ga opet svi mi, a i svi mus­li­mani islam­skoga ummeta dočekamo u hajru i bereketu. Posebne želje svakoga dobra zaže­lio je saudi­jskome nar­odu kojeg ovdje pred­stavlja direk­tor Cen­tra prof. Rah­metal­lah Nezir Khan Gari, pritom rekavši: “Mnogo mu se zah­valju­jemo i mnogo ga cijen­imo zbog svega što čini za nas i naše pro­s­tore.” Nakon njega obra­tio se i direk­tor Cen­tra koji je, također, prisut­nima česti­tao mubarek Ramazan­ski bajram, i to u svoje lično ime, u ime saudi­jskoga nar­oda, te u ime ambasadora Sluge Dvaju časnih hramova u BiH uvaženoga prof. Eida Muhammeda es-​Sekafija, neka ga Allah čuva i štiti. Zatim je zamo­lio Uzvišenoga Allaha da islam­ski ummet opet doživi ovaj blag­dan u hajru, sig­urnosti, bratskim vezama i iskrenoj ljubavi. Nakon njega i načel­nik Općine je svima česti­tao mubarek Ramazan­ski bajram, a čestitke je ovom velikom pri­likom uputio i saudi­jskome nar­odu na čijem čelu je Sluga Dvaju svetih hramova Abdul­lah bin Abdu­laziz, neka ga Allah čuva i štiti. Čestitke je uputio i uvaženom ambasadoru Sluge Dvaju svetih harema u BiH. 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kako je uobiča­jeno prvoga dana mubarek Ramazan­skog bajrama, Region­alni ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu podi­jele 300 bajram­skih paketića u različitim selima BiH gdje svaki paketić sadrži čoko­ladu, te druge slatk­iše i grick­alice, potom igraćke i dr., što uistinu usreći dječicu kao i nji­hove roditelje. 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Tokom blag­dana se posebno man­i­fes­tuju soci­jalna i humana značenja islama. U njima se srca zbližavaju na temeljima ljubavi i brat­stva. Ljudi se sas­taju i zbližavaju nakon što su se među­sobno udaljili. Bajram­ski blag­dani su pri­lika za star­ije i za omlad­inu za ispol­ja­vanje sreće. U tim dan­ima se raduje i bogati i siromah. Polazeći od toga Region­alni ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere su upril­ičili Svečanost pod­jele paketića za Ramazan­ski bajram cvi­jet­nim pupoljcima, dječacima i djevo­jči­cama. Svečanost je upril­ičena dru­gog dana Bajrama u amfiteatru Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere u Bugo­jnu. Prisu­tan je bio veliki broj djece i nji­hovih roditelja, a sve se odvi­jalo u atmos­feri sreće, veselja i radosti. Uprava Cen­tra je u sklopu Svečanosti i zarad bajramske radosti pripremila i Pro­gram ilahija i kasida u kojem su prisutni doista uži­vali. Tu su i skečevi i igrokazi što je kod djece pobudilo veliku radost. Uprava Cen­tra je pripremila i 300 bajram­skih paketića za djecu. Svaki paketić je sadržavao čoko­ladu i druge slatk­iše, te grick­alice i igraćke. Paketići su podi­jel­jeni djeci po okončanju Pro­grama, shodno Planu kojeg je uradila Uprava Cen­tra, a da bi svako dijete dobilo paketić. Posebna radost se vid­jela tokom pod­jele paketića, a veliko slavlje kod djece je gov­o­rilo o toj nji­hovoj radosti.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الجمعة 9 ربيع الأوّل 1443
petak Oktobar 15 2021
Zora 04:20
Izlaz sunca 06:05
Podne 11:36
Ikindija 15:21
Akšam 17:06
Jacija 18:39

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina