Custom Adv 1
Kurban bajram 2012. godine

Kurban bajram 2012. godine 1

U koor­di­naciji sa javnim ustanovama koje vode brigu o soci­jal­noj zaštiti građana Region­alni ured Lige mus­li­man­skog svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugo­jno su imple­men­ti­rali Pro­gram pod­jele kur­ban­skog mesa u toku Kur­ban bajrama 2012. godine. Po osnovu na sačin­jene spiskove sa imenima velikog broja porod­ica koris­nica pro­grama pod­jela Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere izvršene su pripreme i pod­jela kur­ban­skog mesa. Pro­gram je, svo­jim pris­ustvom, uveličao gospodin Hasan Ajku­nić, načel­nik općine Bugo­jno kao pred­stavnik državne insti­tu­cije, uz pris­ustvo gospo­d­ina Rah­mat­ul­laha Naz­erkhana Gar­ija, gen­er­alnog direk­tora Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u BiH i Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno. Pod­jela je upril­ičena u auli Cen­tra a pod motom društvene sol­i­darnosti i humanosti. Ovaj, kao i mnogi drugi pro­grami Cen­tra oslikava dobra djela Kral­jevine humanosti, Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije. Tokom Pro­grama mogla se prim­jetiti radost i sreća na licima ukrašenim osm­jes­ima koris­nika pod­jele kao i u nji­hovim dovama Uzvišenom Allahu da sačuva Kralja čovječnosti, kralja Abdul­laha bin Abdu­laz­iza, Allah ga čuvao i štitio, kao i narod Saudi­jske Ara­bije, te da ih Uzvišeni Allah učini blagom cijelog islam­skog umeta. Uvaženi načel­nik općine Bugo­jno, u svo­joj izjavi za medije, pohvalio je trud, zala­ganje i sve što Kral­jev­ina Saudi­jske Ara­bije čini za pri­jateljski i bratski narod Bosne i Herce­govine. Hvale vri­jedne su i fan­tastične usluge Ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u BiH i Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno u vidu raznovrsnih pro­grama i aktivnosti na polju kul­ture, edukacije, te društvene i humane aktivnosti dos­tupne i na doh­vat ruke cijeloj lokalnoj zajed­nici, dodao je uvaženi načel­nik općine Bugojno.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Slučajna fotografija

6.jpg

Pratite nas

 Pratite nas na Twitter-u
 Pratite nas na Facebook-u
 Pratite nas na Google+
 RSS Feeds
 Kontakt 

 

Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الثلاثا 4 صفر 1439
utorak Oktobar 24 2017
Zora 04:31
Izlaz sunca 06:16
Podne 11:34
Ikindija 15:08
Akšam 16:52
Jacija 18:26

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina