Custom Adv 1

O pružanju konkretne pomoći svje­doče aktivnosti prošlog mubarek Kurban-​bajrama 2010⁄1432 god. u Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere u Bugo­jnu. Time mis­limo na pod­jelu kur­ban­skog mesa od četiri krave gdje je podi­jel­jeno 150 kesa mesa od po 4 kg. Tada je podi­jel­jeno i 80 kesa mesa za sirot­inju i soci­jalno ugrožene stanovnike Zenice, a preko Udruženja “Ruhama” koje se brine o bolesnim star­i­jim osobama. Podi­jel­jeno je, također u Zenici, i 200 kesa mesa ugroženim porodicama, čije im soci­jalno stanje ne dozvol­java uži­vanje u jed­nom od speci­fičnosti ovog blag­dana – Kurban-​bajrama, a to je konzu­mi­ranje mesa. Ne mis­limo ovdje samo na puko jedenje mesa i ispun­ja­vanje potrebe, već nam je cilj pod­sjetiti se da znaju mjeseci proći a da mnoge porodice i ne okuse meso. Želi se ukazati na osjećaj milosti Uzvišenog i Sve­moćnog Allaha koji hranu daje glad­nome i smi­raj uzne­mirenom. On je samilostan prema Svo­jim robovima. Priča o Ismailu, a.s., nam odražava stvarni prim­jer milosti Uzvišenoga Allaha: “…i kur­banom velikim ga iskupismo.” Treba imati na umu da džamija princeze Dževhere može prim­iti dvije hil­jade i pet­sto klan­jača. Ona je jedin­stvena glede lje­pote u njenom pro­jek­to­vanju i poseb­nosti njenog zdanja. Njoj hrli i onaj ko je blizu, i onaj ko je daleko. Neki prelaze na dese­tine kilo­metara kako bi u njoj klan­jali namaz, pose­bice džumu. Što se tiče bajrâma, mnogi budu pri­morani da klan­jaju napolju nakon što se unutrašnji pros­tor džamije u pot­punosti ispuni.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Radeći po riječima Uzvišenog: „Jedite meso nji­hovo, a nahran­ite i sirom­aha ubo­gog!”, i nas­to­jeći oživ­jeti praksu Vjerov­jes­nika, sal­lal­lahu ale­jhi ve selle, te pod­stači druge na želju da se steknu božije nagrade i sevapi koje čovjek može imati pri­b­ližava­jući se svome Gospo­daru kroz kur­ban, Region­alni ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu su upril­ičili real­izaciju ovog djela, i to prema ustal­jenom svako­godišn­jem obićaju. Cilj je olakšati teško stanje siro­mašnih porod­ica, uni­jeti radost u nji­hove domove i oživ­jeti osjećaj za poma­ganje drugima među mus­li­man­ima u mubarek bajram­skim dan­ima. U tu svrhu je kupljeno 4 krave i 8 ovnova čije meso je isječeno i pako­vano u kese gdje je svaka kesa sadržavala oko 4 kg. mesa. Meso je dijel­jeno siro­mašnim porodicama bugo­jna i oko­lice, te u drugim područjima BiH. Tako su te porodice obradovane, a radost se vidila na nji­hovim licima.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

U koor­di­naciji sa javnim ustanovama koje vode brigu o soci­jal­noj zaštiti građana Region­alni ured Lige mus­li­man­skog svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugo­jno su imple­men­ti­rali Pro­gram pod­jele kur­ban­skog mesa u toku Kur­ban bajrama 2012. godine. Po osnovu na sačin­jene spiskove sa imenima velikog broja porod­ica koris­nica pro­grama pod­jela Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere izvršene su pripreme i pod­jela kur­ban­skog mesa. Pro­gram je, svo­jim pris­ustvom, uveličao gospodin Hasan Ajku­nić, načel­nik općine Bugo­jno kao pred­stavnik državne insti­tu­cije, uz pris­ustvo gospo­d­ina Rah­mat­ul­laha Naz­erkhana Gar­ija, gen­er­alnog direk­tora Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u BiH i Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno. Pod­jela je upril­ičena u auli Cen­tra a pod motom društvene sol­i­darnosti i humanosti. Ovaj, kao i mnogi drugi pro­grami Cen­tra oslikava dobra djela Kral­jevine humanosti, Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije. Tokom Pro­grama mogla se prim­jetiti radost i sreća na licima ukrašenim osm­jes­ima koris­nika pod­jele kao i u nji­hovim dovama Uzvišenom Allahu da sačuva Kralja čovječnosti, kralja Abdul­laha bin Abdu­laz­iza, Allah ga čuvao i štitio, kao i narod Saudi­jske Ara­bije, te da ih Uzvišeni Allah učini blagom cijelog islam­skog umeta. Uvaženi načel­nik općine Bugo­jno, u svo­joj izjavi za medije, pohvalio je trud, zala­ganje i sve što Kral­jev­ina Saudi­jske Ara­bije čini za pri­jateljski i bratski narod Bosne i Herce­govine. Hvale vri­jedne su i fan­tastične usluge Ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u BiH i Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno u vidu raznovrsnih pro­grama i aktivnosti na polju kul­ture, edukacije, te društvene i humane aktivnosti dos­tupne i na doh­vat ruke cijeloj lokalnoj zajed­nici, dodao je uvaženi načel­nik općine Bugojno.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Uzvišeni Allah je rekao: ”Svakoj vjer­skoj zajed­nici propisali smo klanje kur­bana da bi spom­in­jali Alla­hovo ime pri­likom klanja stoke koju im On daje…”. El-​Hadždž: 34.. Region­alni ured Lige mus­li­man­skog svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugo­jno, već tradi­cionalno dugi niz god­ina, sprovode pro­jekat obil­ježa­vanja mubarek Kur­ban bajrama i klanje kur­bana što je slučaj i ove 2014. godine, a s cil­jem da u ovom velikom prazniku izmami osm­jehe na licima onih kojima je pomoć potrebna kao i onih koji nisu bili u mogućnosti pri­uštiti kur­ban i obav­iti ovu vjer­sku dužnost. Radost i sreća tokom mubarek dana kao i pod­sti­canje i širenje ideje društvene sol­i­darnosti su vodilje pri real­izaciji ovog hairli pro­jekta, a po uzoru na Sunet Alla­hovog poslanika, s. a. v. s., o brizi i pažnji spram onih kojima je pomoć potrebna. U pri­jevodu značenja jednog hadisi šerifa stoji: ”Uistinu su ovo dani hrane, pića i spom­in­janja Allah, dž. š.”. 

 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الجمعة 17 صفر 1443
petak Septembar 24 2021
Zora 03:54
Izlaz sunca 05:40
Podne 11:42
Ikindija 15:55
Akšam 17:44
Jacija 19:18

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina