Custom Adv 1

O pružanju konkretne pomoći svje­doče aktivnosti prošlog mubarek Kurban-​bajrama 2010⁄1432 god. u Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere u Bugo­jnu. Time mis­limo na pod­jelu kur­ban­skog mesa od četiri krave gdje je podi­jel­jeno 150 kesa mesa od po 4 kg. Tada je podi­jel­jeno i 80 kesa mesa za sirot­inju i soci­jalno ugrožene stanovnike Zenice, a preko Udruženja “Ruhama” koje se brine o bolesnim star­i­jim osobama. Podi­jel­jeno je, također u Zenici, i 200 kesa mesa ugroženim porodicama, čije im soci­jalno stanje ne dozvol­java uži­vanje u jed­nom od speci­fičnosti ovog blag­dana – Kurban-​bajrama, a to je konzu­mi­ranje mesa. Ne mis­limo ovdje samo na puko jedenje mesa i ispun­ja­vanje potrebe, već nam je cilj pod­sjetiti se da znaju mjeseci proći a da mnoge porodice i ne okuse meso. Želi se ukazati na osjećaj milosti Uzvišenog i Sve­moćnog Allaha koji hranu daje glad­nome i smi­raj uzne­mirenom. On je samilostan prema Svo­jim robovima. Priča o Ismailu, a.s., nam odražava stvarni prim­jer milosti Uzvišenoga Allaha: “…i kur­banom velikim ga iskupismo.” Treba imati na umu da džamija princeze Dževhere može prim­iti dvije hil­jade i pet­sto klan­jača. Ona je jedin­stvena glede lje­pote u njenom pro­jek­to­vanju i poseb­nosti njenog zdanja. Njoj hrli i onaj ko je blizu, i onaj ko je daleko. Neki prelaze na dese­tine kilo­metara kako bi u njoj klan­jali namaz, pose­bice džumu. Što se tiče bajrâma, mnogi budu pri­morani da klan­jaju napolju nakon što se unutrašnji pros­tor džamije u pot­punosti ispuni.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Radeći po riječima Uzvišenog: „Jedite meso nji­hovo, a nahran­ite i sirom­aha ubo­gog!”, i nas­to­jeći oživ­jeti praksu Vjerov­jes­nika, sal­lal­lahu ale­jhi ve selle, te pod­stači druge na želju da se steknu božije nagrade i sevapi koje čovjek može imati pri­b­ližava­jući se svome Gospo­daru kroz kur­ban, Region­alni ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu su upril­ičili real­izaciju ovog djela, i to prema ustal­jenom svako­godišn­jem obićaju. Cilj je olakšati teško stanje siro­mašnih porod­ica, uni­jeti radost u nji­hove domove i oživ­jeti osjećaj za poma­ganje drugima među mus­li­man­ima u mubarek bajram­skim dan­ima. U tu svrhu je kupljeno 4 krave i 8 ovnova čije meso je isječeno i pako­vano u kese gdje je svaka kesa sadržavala oko 4 kg. mesa. Meso je dijel­jeno siro­mašnim porodicama bugo­jna i oko­lice, te u drugim područjima BiH. Tako su te porodice obradovane, a radost se vidila na nji­hovim licima.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

U koor­di­naciji sa javnim ustanovama koje vode brigu o soci­jal­noj zaštiti građana Region­alni ured Lige mus­li­man­skog svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugo­jno su imple­men­ti­rali Pro­gram pod­jele kur­ban­skog mesa u toku Kur­ban bajrama 2012. godine. Po osnovu na sačin­jene spiskove sa imenima velikog broja porod­ica koris­nica pro­grama pod­jela Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere izvršene su pripreme i pod­jela kur­ban­skog mesa. Pro­gram je, svo­jim pris­ustvom, uveličao gospodin Hasan Ajku­nić, načel­nik općine Bugo­jno kao pred­stavnik državne insti­tu­cije, uz pris­ustvo gospo­d­ina Rah­mat­ul­laha Naz­erkhana Gar­ija, gen­er­alnog direk­tora Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u BiH i Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno. Pod­jela je upril­ičena u auli Cen­tra a pod motom društvene sol­i­darnosti i humanosti. Ovaj, kao i mnogi drugi pro­grami Cen­tra oslikava dobra djela Kral­jevine humanosti, Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije. Tokom Pro­grama mogla se prim­jetiti radost i sreća na licima ukrašenim osm­jes­ima koris­nika pod­jele kao i u nji­hovim dovama Uzvišenom Allahu da sačuva Kralja čovječnosti, kralja Abdul­laha bin Abdu­laz­iza, Allah ga čuvao i štitio, kao i narod Saudi­jske Ara­bije, te da ih Uzvišeni Allah učini blagom cijelog islam­skog umeta. Uvaženi načel­nik općine Bugo­jno, u svo­joj izjavi za medije, pohvalio je trud, zala­ganje i sve što Kral­jev­ina Saudi­jske Ara­bije čini za pri­jateljski i bratski narod Bosne i Herce­govine. Hvale vri­jedne su i fan­tastične usluge Ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u BiH i Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno u vidu raznovrsnih pro­grama i aktivnosti na polju kul­ture, edukacije, te društvene i humane aktivnosti dos­tupne i na doh­vat ruke cijeloj lokalnoj zajed­nici, dodao je uvaženi načel­nik općine Bugojno.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Uzvišeni Allah je rekao: ”Svakoj vjer­skoj zajed­nici propisali smo klanje kur­bana da bi spom­in­jali Alla­hovo ime pri­likom klanja stoke koju im On daje…”. El-​Hadždž: 34.. Region­alni ured Lige mus­li­man­skog svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugo­jno, već tradi­cionalno dugi niz god­ina, sprovode pro­jekat obil­ježa­vanja mubarek Kur­ban bajrama i klanje kur­bana što je slučaj i ove 2014. godine, a s cil­jem da u ovom velikom prazniku izmami osm­jehe na licima onih kojima je pomoć potrebna kao i onih koji nisu bili u mogućnosti pri­uštiti kur­ban i obav­iti ovu vjer­sku dužnost. Radost i sreća tokom mubarek dana kao i pod­sti­canje i širenje ideje društvene sol­i­darnosti su vodilje pri real­izaciji ovog hairli pro­jekta, a po uzoru na Sunet Alla­hovog poslanika, s. a. v. s., o brizi i pažnji spram onih kojima je pomoć potrebna. U pri­jevodu značenja jednog hadisi šerifa stoji: ”Uistinu su ovo dani hrane, pića i spom­in­janja Allah, dž. š.”. 

 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Slučajna fotografija

5.jpg

Pratite nas

 Pratite nas na Twitter-u
 Pratite nas na Facebook-u
 Pratite nas na Google+
 RSS Feeds
 Kontakt 

 

Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الثلاثا 4 صفر 1439
utorak Oktobar 24 2017
Zora 04:31
Izlaz sunca 06:16
Podne 11:34
Ikindija 15:08
Akšam 16:52
Jacija 18:26

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina