Custom Adv 1
Pro­gram pod­jele paketa prehram­benih proizvoda u mubarek mjesecu ramazanu u 2012. godine

Pro­gram pod­jele paketa prehram­benih proizvoda u mubarek mjesecu ramazanu u 2012. godine

Ramazanski paketi 2012 Autor  utorak, 26 Maj 2015 00:00 veličina slova smanji slova povećaj slova Galerija slika
ocijeni
(0 glasova)

Od naj­dražih djela Uzvišenome Allahu je da se u ljud­ska srca unese sreća, odagna nji­hova briga i da se moral­išu. Od Ibn-​Omera, r.a., je pre­ne­seno da je Alla­hov Poslanik, sal­lal­lahu ale­jhi ve sellem, rekao: „Allahu naj­draže djelo je da obradu­ješ mus­li­mana, ili da mu tugu odag­naš, ili dug umjesto njega vratiš, ili da ga gladnoga nahraniš.“ (Taberani). Od načina pot­po­ma­ganja i sarad­nje među mus­li­man­ima koje islam pro­moviše i hrli da se real­izuju u svakoj zajed­nici, a kroz koje se humanost zajed­nice podiže na visoke ste­pene, je saos­jećanje, tol­er­an­cija i zajed­nički nastup u pružanju pomoći siro­mašn­ima i osobama koje su nedaće zaokupile; da im se pruži ruka spasa i pomoći. Polazeći od te osnove u prvim dan­ima mjeseca dobra, davanja i blagoslova, mubarek mjeseca ramazana 2012. god., Region­alni ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu su upril­ičili pod­jelu ramazan­skih prehram­benih paketa soci­jalno ugroženim, siro­mašnim i potreb­nim osobama i to u sklopu pro­jekata koje real­izu­jemo u mubarek mjesecu ramazanu 2012. god. Paketi su dijel­jeni u Sara­jevu, Bugo­jnu i Don­jem Vakufu. Željeli smo ovim porodicama koje žive u vrlo teškim uvje­tima olakšati teret ekonomske situacije. Sadržaj prehram­benih ramazan­skih paketa koji su dijel­jeni je razno­lik. Sadržavali su sljedeće prehram­bene artikle: sitni šećer, makarone, ulje, brašno, kafu, veg­etu, so, šećer – kocka, rahat lokum, sok, marme­ladu, crvenu papriku, rižu, fide­line, hurme i meso. Broj porod­ica koje su obuh­vaćene Pro­jek­tom pod­jele paketa prehram­benih proizvoda je dosegao cifru od 400 porod­ica. Sreća i radost je obuh­vatila porodice iz Sara­jeva, Bugo­jna i Don­jeg Vak­ufa koje su bile koris­nici Pro­jekta pod­jele ramazan­skih paketa prehram­benih proizvoda u mubarek mjesecu ramazanu 2012. god. Molili su Uzvišenog Allaha da podari svako dobro svim darežljivim osobama koje su izd­vo­jile iz svog imetka da im pomognu i olakšaju nji­hovu situaciju u ovom mjesecu darežljivosti. 

Želimo istači da je Pro­gram medi­jski pro­praćen od strane čitanih i široko raspros­tran­jenih print­anih medija i od TV-​a.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 1522 puta
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الجمعة 18 ذو الحجّة 1441
petak Avgust 07 2020
Zora 02:36
Izlaz sunca 04:45
Podne 11:56
Ikindija 16:58
Akšam 19:06
Jacija 20:59

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina