Custom Adv 1
Pro­gram pod­jele prehram­benih paketa u mubarek mjesecu Ramazanu 2014. godine

Pro­gram pod­jele prehram­benih paketa u mubarek mjesecu Ramazanu 2014. godine

Ramazanski paketi 2014 Autor  utorak, 26 Maj 2015 00:00 veličina slova smanji slova povećaj slova Galerija slika
ocijeni
(0 glasova)

Poma­ganje siro­mašn­ima spada u najbolja dobra djela i takva djela imaju posebno mjesto u islamu. To se sma­tra i ibadetom kojim mus­li­man traži nagradu od svoga Gospo­dara. Od željenih cil­jeva udjelji­vanja je i da se ublaži finan­si­jski teret a pruži nada i sreća ovakvim osobama i porodicama. Od Ebu-​Hurejre, r.a., se prenosi da je Alla­hov Poslanik, sal­lal­lahu ale­jhi ve sellem, upi­tan: „Koja djela su najbolja?” Odgov­o­rio je: „Da obradu­ješ tvoga brata mus­li­mana, da nje­gov dug (za njega) vratiš, ili da ga nahraniš.”Zbog toga Region­alni ured Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Sara­jevu i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu svake godine u mjesecu ramazanu upril­iče pod­jelu prehram­benih paketa siro­mašnim i soci­jalno ugroženim osobama što je dio velike pot­pore i sves­rdne pomoći od strane Sluge Dva Sveta Hrama kralja Abdul­laha b. Abdul-​Aziza Alu-​Sauda, Allah ga čuvao i štitio, kao i nje­gove ple­menite braće, te nje­gove vlade – vlade Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije, Kral­jevine humanosti i udjelji­vanja. Sve se real­izuje pod direk­t­nim nad­zorom Gen­er­alnog sekre­tar­i­jata Lige mus­li­man­skog svi­jeta kojeg pred­stavlja uvaženi dr. Abdul­lah b. Abdul-​Muhsin et-​Turki. Tu treba spomenuti i veliku pažnju i cijen­jena usm­jerenja koja dolaze od strane ambasadora KSA u BiH uvaženog Eida b. Muhammeda es-​Sekafija, Allah mu svako dobro podario. Time se u praki žele sprovesti riječi Uzvišenog: „I hranu su davali – mada su je i sami željeli – sirom­ahu i siročetu i sužnju. ‘Mi vas samo za Alla­hovu ljubav hran­imo, od vas ni priz­nanja ni zah­val­nost ne tražimo!’”(Sura El-​Insan, 8, 9). Također sli­jedeći uputu našeg Vjerov­jes­nika, sal­lal­lahu ale­jhi ve sellem, i nje­govih riječi: „Koji god vjernik napoji vjernika kad je žedan, Allah će njega napo­jiti na Sud­njeme danu džen­net­skim napitkom. I koji god vjernik nahrani vjernika kad je gladan, i Allah će njega nahran­iti plodovima džen­net­skim.” (Bil­ježi ga imam Ahmed). U sri­jedu, 12. ramazana 1435. H. god., odnosno 09.08.2013. god. upril­ičena je pod­jela ramazan­skih paketa pod nad­zorom i uz pris­ustvo gen­er­alnog direk­tora Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Sara­jevu i Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere u Bugo­jnu prof. Rah­me­tul­laha Nezir Han Kar­ija. Pod­jeli je pris­ustvo­vao i načel­nik Bugo­jna prof. Hasan Ajku­nić. 

Podi­jel­jeno je 250 paketa koji su sadržavali sljedeće prehram­bene proizvode: litar ulja, 5 kg. brašna, 1 kg. soli, 1 kg. šećera, pola kg. kafe, 400 gr. fidelina, 250 gr. veg­ete, šećer krupni 650 gr., litar soka, 350 gr. makarona, 750 gr. marme­lade, crvena paprika 100 gr., 700 gr. riže, i slatk­iši 250 gr.). Pod­jela je upril­ičena u pros­tori­jama Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere u Bugo­jnu, a dijelilo se siro­mašnim i soci­jalno ugroženim osobama iz Gorn­jeg Vak­ufa, Don­jeg Vak­ufa i Bugojna.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 1410 puta
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الأربعاء 16 ذو الحجّة 1441
srijeda Avgust 05 2020
Zora 02:32
Izlaz sunca 04:43
Podne 11:56
Ikindija 16:59
Akšam 19:09
Jacija 21:03

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina