Custom Adv 1

U izuzetno teškim ekonom­skim pri­likama zbog svjetske ekonomske krize a i tragova pro­tek­lih deša­vanja u BiH koji su još uvi­jek vidljivi po bosan­skim gradovima i selima, pogo­tovo glede zapošl­ja­vanja gdje pro­cent neza­poslenosti doseže i do 40 %, u takvim pri­likama životni stan­dard pada na najniže moguće granice – do samoga dna. Sed­mice i mjeseci znaju proći a da mnoge porodice nisu u stanju sebi pri­uštiti kvalitet­niji obrok s mesom, naročito u mubarek mjesecu ramazanu. Stoga, od humanih i hairli aktivnosti koje je pokrenuo Ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta u BiH i Cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu jest pod­jela mesa siro­mašnim i soci­jalno ugroženim stanovnicima Bugo­jna i okol­nih sela. Mubarek mjesec ramazan je izvrsna pri­lika u islamu za među­sobnu sol­i­darnost među mus­li­man­ima. To je mjesec kolek­tivne sreće – sreće svih u kojoj se oslikava islam­ska duhovnost i osjećaj humanosti. Briga o ugroženim kat­e­gori­jama društva – to je ono za što se zalaže Kral­jev­ina sol­i­darnosti kroz svoje insti­tu­cije unutar nje i u inos­transtvu – taj njen ple­meniti, humani gest!

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ramazan­ski paketi 2011

utorak, 26 Maj 2015 00:00

Sli­jedeći poruku riječi Poslanika, sal­lal­lahu ale­jhi ve sellem: „Allahu naj­draže djelo je da obradu­ješ mus­li­mana…“, nižu se hajrati Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije, Kral­jevine čovječnosti s cil­jem da bi se ublažile poteškoće sirom­aha. Sve se real­izuje preko Region­alnog ureda Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta u BiH i Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere u Bugo­jnu. U tu svrhu je real­iziran pro­jekt pod­jele paketa suhe hrane tokom ovog posebnog mjeseca. Pro­jekt je osmišl­jen u neko­liko faza. Prva je u sarad­nji s Opći­nom Bugo­jno kada je podi­jel­jeno 200 paketa prehram­benih proizvoda koji, između osta­log, sadržavaše: hurme, ulje, sok, rižu, brašno, šećer, makarone, fide­line, veg­etu, so, kahvu, marme­ladu, rahat lokum, te crvenu papriku. Sve je upako­vano u pakete na kojima je pisalo: „Saudija – Kral­jev­ina hajrata, pro­gram pod­jele paketa prehram­benih proizvoda za mubarek mjesec ramazan 2011. god.“ Na pake­tima se nalazio i logo Kral­jevine, te logo Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta i Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere. Pro­gram je real­iziran kako bi hajrati KSA dosp­jeli do željenoga cilja i kako bi se uni­jela sreća a ublažili prob­lemi svakod­nevnice s kojima se sus­reću siro­mašne i soci­jalno ugrožene osobe.

Region­alni ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu su u sarad­nji s Opći­nom Ilidža – Sara­jevo – real­izirali pod­jelu paketa prehram­benih proizvoda za preko 200 soci­jalno ugroženih porod­ica s cil­jem da bi nas­to­janja Kral­jevine sol­i­darnosti bila ispun­jena i da bi duše siro­mašnih i soci­jalno ugroženih osoba osjetile radost i sreću i da bi im nji­hovi prob­lemi bili ublaženi u ovom mubarek mjesecu. Ovaj pro­jekt nije ograničen samo na siro­mašne i soci­jalno ugrožene porodice, već je pomoć Kral­jevine sol­i­darnosti obuh­vatila i jednu skupinu ljudi koja je zab­o­ravl­jena od mnogih – stare i iznemogle osobe, naše majke i očevi. Pro­jekt je real­iziran u sarad­nji s udružen­jem Ruhama u Zenici, udruženje koje vodi brigu o spomenu­tim osobama. Region­alni ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu su real­izirali pod­jelu 80 paketa koris­nicima Udruženja.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Od naj­dražih djela Uzvišenome Allahu je da se u ljud­ska srca unese sreća, odagna nji­hova briga i da se moral­išu. Od Ibn-​Omera, r.a., je pre­ne­seno da je Alla­hov Poslanik, sal­lal­lahu ale­jhi ve sellem, rekao: „Allahu naj­draže djelo je da obradu­ješ mus­li­mana, ili da mu tugu odag­naš, ili dug umjesto njega vratiš, ili da ga gladnoga nahraniš.“ (Taberani). Od načina pot­po­ma­ganja i sarad­nje među mus­li­man­ima koje islam pro­moviše i hrli da se real­izuju u svakoj zajed­nici, a kroz koje se humanost zajed­nice podiže na visoke ste­pene, je saos­jećanje, tol­er­an­cija i zajed­nički nastup u pružanju pomoći siro­mašn­ima i osobama koje su nedaće zaokupile; da im se pruži ruka spasa i pomoći. Polazeći od te osnove u prvim dan­ima mjeseca dobra, davanja i blagoslova, mubarek mjeseca ramazana 2012. god., Region­alni ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu su upril­ičili pod­jelu ramazan­skih prehram­benih paketa soci­jalno ugroženim, siro­mašnim i potreb­nim osobama i to u sklopu pro­jekata koje real­izu­jemo u mubarek mjesecu ramazanu 2012. god. Paketi su dijel­jeni u Sara­jevu, Bugo­jnu i Don­jem Vakufu. Željeli smo ovim porodicama koje žive u vrlo teškim uvje­tima olakšati teret ekonomske situacije. Sadržaj prehram­benih ramazan­skih paketa koji su dijel­jeni je razno­lik. Sadržavali su sljedeće prehram­bene artikle: sitni šećer, makarone, ulje, brašno, kafu, veg­etu, so, šećer – kocka, rahat lokum, sok, marme­ladu, crvenu papriku, rižu, fide­line, hurme i meso. Broj porod­ica koje su obuh­vaćene Pro­jek­tom pod­jele paketa prehram­benih proizvoda je dosegao cifru od 400 porod­ica. Sreća i radost je obuh­vatila porodice iz Sara­jeva, Bugo­jna i Don­jeg Vak­ufa koje su bile koris­nici Pro­jekta pod­jele ramazan­skih paketa prehram­benih proizvoda u mubarek mjesecu ramazanu 2012. god. Molili su Uzvišenog Allaha da podari svako dobro svim darežljivim osobama koje su izd­vo­jile iz svog imetka da im pomognu i olakšaju nji­hovu situaciju u ovom mjesecu darežljivosti. 

Želimo istači da je Pro­gram medi­jski pro­praćen od strane čitanih i široko raspros­tran­jenih print­anih medija i od TV-​a.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Poma­ganje siro­mašn­ima spada u najbolja dobra djela i takva djela imaju posebno mjesto u islamu. To se sma­tra i ibadetom kojim mus­li­man traži nagradu od svoga Gospo­dara. Od željenih cil­jeva udjelji­vanja je i da se ublaži finan­si­jski teret a pruži nada i sreća ovakvim osobama i porodicama. Od Ebu-​Hurejre, r.a., se prenosi da je Alla­hov Poslanik, sal­lal­lahu ale­jhi ve sellem, upi­tan: „Koja djela su najbolja?” Odgov­o­rio je: „Da obradu­ješ tvoga brata mus­li­mana, da nje­gov dug (za njega) vratiš, ili da ga nahraniš.”Zbog toga Region­alni ured Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Sara­jevu i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu svake godine u mjesecu ramazanu upril­iče pod­jelu prehram­benih paketa siro­mašnim i soci­jalno ugroženim osobama što je dio velike pot­pore i sves­rdne pomoći od strane Sluge Dva Sveta Hrama kralja Abdul­laha b. Abdul-​Aziza Alu-​Sauda, Allah ga čuvao i štitio, kao i nje­gove ple­menite braće, te nje­gove vlade – vlade Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije, Kral­jevine humanosti i udjelji­vanja. Sve se real­izuje pod direk­t­nim nad­zorom Gen­er­alnog sekre­tar­i­jata Lige mus­li­man­skog svi­jeta kojeg pred­stavlja uvaženi dr. Abdul­lah b. Abdul-​Muhsin et-​Turki. Tu treba spomenuti i veliku pažnju i cijen­jena usm­jerenja koja dolaze od strane ambasadora KSA u BiH uvaženog Eida b. Muhammeda es-​Sekafija, Allah mu svako dobro podario. Time se u praki žele sprovesti riječi Uzvišenog: „I hranu su davali – mada su je i sami željeli – sirom­ahu i siročetu i sužnju. ‘Mi vas samo za Alla­hovu ljubav hran­imo, od vas ni priz­nanja ni zah­val­nost ne tražimo!’”(Sura El-​Insan, 8, 9). Također sli­jedeći uputu našeg Vjerov­jes­nika, sal­lal­lahu ale­jhi ve sellem, i nje­govih riječi: „Koji god vjernik napoji vjernika kad je žedan, Allah će njega napo­jiti na Sud­njeme danu džen­net­skim napitkom. I koji god vjernik nahrani vjernika kad je gladan, i Allah će njega nahran­iti plodovima džen­net­skim.” (Bil­ježi ga imam Ahmed). U sri­jedu, 23. ramazana 1434. H. god., odnosno 31.8.2013. god. upril­ičena je pod­jela ramazan­skih paketa pod nad­zorom i uz pris­ustvo gen­er­alnog direk­tora Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Sara­jevu i Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere u Bugo­jnu prof. Rah­me­tul­laha Nezir Han Kar­ija. Pod­jeli je pris­ustvo­vao i načel­nik Bugo­jna prof. Hasan Ajku­nić. 

Podi­jel­jeno je 300 paketa koji su sadržavali sljedeće prehram­bene proizvode: litar ulja, 5 kg. brašna, 1 kg. soli, 1 kg. šećera, pola kg. kafe, 400 gr. fidelina, 250 gr. veg­ete, šećer krupni 650 gr., litar soka, 350 gr. makarona, 750 gr. marme­lade, crvena paprika 100 gr., 700 gr. riže, i slatk­iši 250 gr.). Pod­jela je upril­ičena u pros­tori­jama Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere u Bugo­jnu, a dijelilo se siro­mašnim i soci­jalno ugroženim osobama iz Gorn­jeg Vak­ufa, Don­jeg Vak­ufa i Bugojna.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Poma­ganje siro­mašn­ima spada u najbolja dobra djela i takva djela imaju posebno mjesto u islamu. To se sma­tra i ibadetom kojim mus­li­man traži nagradu od svoga Gospo­dara. Od željenih cil­jeva udjelji­vanja je i da se ublaži finan­si­jski teret a pruži nada i sreća ovakvim osobama i porodicama. Od Ebu-​Hurejre, r.a., se prenosi da je Alla­hov Poslanik, sal­lal­lahu ale­jhi ve sellem, upi­tan: „Koja djela su najbolja?” Odgov­o­rio je: „Da obradu­ješ tvoga brata mus­li­mana, da nje­gov dug (za njega) vratiš, ili da ga nahraniš.”Zbog toga Region­alni ured Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Sara­jevu i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu svake godine u mjesecu ramazanu upril­iče pod­jelu prehram­benih paketa siro­mašnim i soci­jalno ugroženim osobama što je dio velike pot­pore i sves­rdne pomoći od strane Sluge Dva Sveta Hrama kralja Abdul­laha b. Abdul-​Aziza Alu-​Sauda, Allah ga čuvao i štitio, kao i nje­gove ple­menite braće, te nje­gove vlade – vlade Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije, Kral­jevine humanosti i udjelji­vanja. Sve se real­izuje pod direk­t­nim nad­zorom Gen­er­alnog sekre­tar­i­jata Lige mus­li­man­skog svi­jeta kojeg pred­stavlja uvaženi dr. Abdul­lah b. Abdul-​Muhsin et-​Turki. Tu treba spomenuti i veliku pažnju i cijen­jena usm­jerenja koja dolaze od strane ambasadora KSA u BiH uvaženog Eida b. Muhammeda es-​Sekafija, Allah mu svako dobro podario. Time se u praki žele sprovesti riječi Uzvišenog: „I hranu su davali – mada su je i sami željeli – sirom­ahu i siročetu i sužnju. ‘Mi vas samo za Alla­hovu ljubav hran­imo, od vas ni priz­nanja ni zah­val­nost ne tražimo!’”(Sura El-​Insan, 8, 9). Također sli­jedeći uputu našeg Vjerov­jes­nika, sal­lal­lahu ale­jhi ve sellem, i nje­govih riječi: „Koji god vjernik napoji vjernika kad je žedan, Allah će njega napo­jiti na Sud­njeme danu džen­net­skim napitkom. I koji god vjernik nahrani vjernika kad je gladan, i Allah će njega nahran­iti plodovima džen­net­skim.” (Bil­ježi ga imam Ahmed). U sri­jedu, 12. ramazana 1435. H. god., odnosno 09.08.2013. god. upril­ičena je pod­jela ramazan­skih paketa pod nad­zorom i uz pris­ustvo gen­er­alnog direk­tora Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Sara­jevu i Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere u Bugo­jnu prof. Rah­me­tul­laha Nezir Han Kar­ija. Pod­jeli je pris­ustvo­vao i načel­nik Bugo­jna prof. Hasan Ajku­nić. 

Podi­jel­jeno je 250 paketa koji su sadržavali sljedeće prehram­bene proizvode: litar ulja, 5 kg. brašna, 1 kg. soli, 1 kg. šećera, pola kg. kafe, 400 gr. fidelina, 250 gr. veg­ete, šećer krupni 650 gr., litar soka, 350 gr. makarona, 750 gr. marme­lade, crvena paprika 100 gr., 700 gr. riže, i slatk­iši 250 gr.). Pod­jela je upril­ičena u pros­tori­jama Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere u Bugo­jnu, a dijelilo se siro­mašnim i soci­jalno ugroženim osobama iz Gorn­jeg Vak­ufa, Don­jeg Vak­ufa i Bugojna.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الجمعة 17 صفر 1443
petak Septembar 24 2021
Zora 03:54
Izlaz sunca 05:40
Podne 11:42
Ikindija 15:55
Akšam 17:44
Jacija 19:18

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina