Custom Adv 1
Program iftara za postaće 2014

Program iftara za postaće 2014 17

Uzvišeni Allah je rekao: ”U mjesecu ramazanu počelo je objavlji­vanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i raz­liko­vanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti – Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate – da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na Pravi put, i da zah­valni budete.” El-​Bekare: 185. 

Zejd bin Halid El-​Džuheni, r. a., prenosi da je Alla­hov poslnakik, s. a. v. s., rekao: ”Ko pripremi iftar postaču ima istu nagradu kao i on, s tim da se nagrada postača nimalo ne uman­juje.” Hadisi bil­ježi Tirmizi. 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Van­jski iftari koje orga­nizuje Region­alni ured Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Sara­jevu i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugo­jno cil­jaju jačanje veza na relaciji džamije-​muslimani, a naročito tokom mubarek mjeseca ramazana. Džamije zauz­i­maju posebno mjesto u islamu i imaju ogro­man utje­caj na mus­li­mane i islam­ski ummet na polju edukacije, odgoja, mision­arstva, reformi moral­nih vri­jed­nosti, povodeći se meto­dama i smjer­ni­cama Kur’ani Ker­ima i Suneta Alla­hovog poslanika, s. a. v. s. 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Region­alni ured Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Sara­jevu i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugo­jno upril­ičili su iftar u Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere Bugo­jno za udruženja žena i orga­ni­zacije iz Bugo­jna i okol­nih gradova. Iftar je orga­ni­zo­van u četvr­tak, 03.07.2014. g. što odgo­vara 06.09.1435. H. Pris­ustvo­vale su član­ice sljedećih udruženja žena i orga­ni­zacija: NVO Sunce, udruženja žena Asr, udruženja Hedija, udruženja žena Sume­jja, udruženja Đerđef, omladin­sko udruženje Bugo­jno, udruženja žena Nur Gornji Vakuf, udruženja žena iz Turbeta, Travnik. Na kraju iftara pod­jel­jene su hurme svim prisut­nim ženama. Hurme su pok­lon Vlade Kral­jevine Saudi­jske Arabije.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Stranica 2 od 2
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الأحد 13 شوّال 1440
nedjelja Juni 16 2019
Zora 01:21
Izlaz sunca 04:07
Podne 11:51
Ikindija 17:12
Akšam 19:35
Jacija 21:54

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina