Custom Adv 1
Pro­gram van­jskih iftara dil­jem Bosne i Herce­govine tokom 2013. godine

Pro­gram van­jskih iftara dil­jem Bosne i Herce­govine tokom 2013. godine

ocijeni
(0 glasova)

Druga faza: Iftari van Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere 

Van­jski iftari koje orga­nizuje Region­alni ured Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Sara­jevu i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugo­jno cil­jaju jačanje veza na relaciji džamije-​muslimani, a naročito tokom mubarek mjeseca ramazana. Džamije zauz­i­maju posebno mjesto u islamu i imaju ogro­man utje­caj na mus­li­mane i islam­ski ummet na polju edukacije, odgoja, mision­arstva, reformi moral­nih vri­jed­nosti, povodeći se meto­dama i smjer­ni­cama Kur’ani Ker­ima i Suneta Alla­hovog poslanika, s. a. v. s. 

Vazu-​nasihati i druge mision­arske (dav­etske) aktivnosti

Uprava Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Sara­jevu i Kul­turnog cen­tra princeze Dževher Bugo­jno je uzela u obavezu orga­ni­zo­vanje vazu-​nasihata tokom mubarek mjeseca ramazana kako bi pod­sjetili na veličinu i važnost ovog mjeseca, na duhovnu-​vjersku obnovu u njemu uz pot­i­canje na činjenje što više dobrih djela poput učenja Kur’ana, klan­janja ter­avih i nočnog namaza itd. Također, Uprava nas­toji pojas­niti i ulogu Vlade i nar­oda Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije koji stoje uz nji­hovu braću mus­li­mane u Bosni i Herce­govini. Tu je i sve ono što čini Liga mus­li­man­skog svi­jeta (Rabita) na čelu sa Nj. E. prof. dr. Abdul­la­hom bin Abdul-​Muhsinom Et-​Turkijem, Allah ga čuvao i štitio, gen­er­al­nim sekre­tarom Rabite u vidu finan­si­jske podrške svim pro­gramima, aktivnos­tima i pro­jek­tima koji su u službi i koriste mus­li­man­ima Bosne i Hercegovine.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 881 puta
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الإثنين 13 جمادى الثانية 1440
ponedjeljak Februar 18 2019
Zora 05:01
Izlaz sunca 06:46
Podne 12:04
Ikindija 15:39
Akšam 17:23
Jacija 18:57

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina