Custom Adv 1
Program iftara za postaće 2013

Program iftara za postaće 2013 2

Uzvišeni Allah je rekao: ”U mjesecu ramazanu počelo je objavlji­vanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i raz­liko­vanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti – Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate – da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na Pravi put, i da zah­valni budete.” El-​Bekare: 185. 

Zejd bin Halid El-​Džuheni, r. a., prenosi da je Alla­hov poslnakik, s. a. v. s., rekao: ”Ko pripremi iftar postaču ima istu nagradu kao i on, s tim da se nagrada postača nimalo ne uman­juje.” Hadisi bil­ježi Tir­mizi. Kral­jev­ina Saudi­jska Ara­bija je izvorište ple­meni­tosti, nese­bičnosti i dobročin­stva, a naročito tokom mubarek mjeseca ramazana u kome se udvostručuju sevapi za učin­jena dobra djela i koji obiluje svakim hajrom i dobrom. Saudi­jska Ara­bija je Kral­jev­ina humanosti na čelu sa Slu­gom Dva Časna Hrama kral­jem Abdul­la­hom bin Abd­u­az­i­zom Alu Saudom, Allah ga čuvao i štitio, velikim i ple­menitim dobročinitel­jem poz­natom po tome dil­jem svi­jeta, a naročito u Bosni i Herce­govini. Ovo iskreno dobročin­stvo bez ograničenja i uslovl­ja­vanja ima za cilj unapr­jeđenje svega što je vezano za pri­jateljski narod Bosne i Herce­govine, što je jedan od atributa praved­nih i dobrih vjernika koji se ogleda i u real­izaciji Pro­jekta ramazan­skih iftara tokom 2013., što odgo­vara 1434. godini po hidžri. 

Putem Ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Sara­jevu i Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno dolazi do real­izacije željenih pro­jekata i aktivnosti čiji je cilj sve što je u korist i interesu bosan­skog pri­jateljskog nar­oda. S cil­jem oču­vanja islam­skog iden­titeta i mision­arstva, a povodeći se parolom ”mudrog i lije­pog sav­jeta” Region­alni ured Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Sara­jevu i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugo­jno real­izuju Pro­jekat ramazan­skih iftara u 2013. godini. Ovaj Pro­jekat, kao i ostale aktivnosti, su pod pokroviteljstvom i nad­zorom Gen­er­alnog sekre­tar­i­jata Lige mus­li­man­skog svi­jeta na čijem čelu je Nj. E. prof. dr. Abdul­lah bin Abdul-​Muhsin Et-​Turki, Allah ga čuvao i štitio, a pos­tu­pa­jući po raz­boritim smjer­ni­cama Nj. E. Eida bin Muhameda Al-​Thakafija, ambasadora Sluge Dva Časna Hrama (KSA) u Bosni i Herce­govini. 

Pro­jekat ramazan­skih iftara je real­i­zo­van kroz dvije faze: 

Prva faza: Iftari u Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere Bugo­jno

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugo­jno, svake godine iznova, biva uljepšan i nag­iz­dan orga­ni­zo­van­jem ramazan­skih iftara, i ogr­nut prel­jepim plaš­tom kon­stant­nih aktivnost tokom cijelog mubarek mjeseca koji se ogledaju u ugošća­vanju i pripremi iftara postačima iz cijele Bosne i Herce­govine. Ramazan­ski iftar u Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere Bugo­jno ove godine za cilj su imali ugos­titi što veći broj postača što sim­bolizira i afir­miše sol­i­darnost i zajed­ništvo, kako u lokalnoj zajed­nice, tako i šire.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Druga faza: Iftari van Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere 

Van­jski iftari koje orga­nizuje Region­alni ured Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Sara­jevu i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugo­jno cil­jaju jačanje veza na relaciji džamije-​muslimani, a naročito tokom mubarek mjeseca ramazana. Džamije zauz­i­maju posebno mjesto u islamu i imaju ogro­man utje­caj na mus­li­mane i islam­ski ummet na polju edukacije, odgoja, mision­arstva, reformi moral­nih vri­jed­nosti, povodeći se meto­dama i smjer­ni­cama Kur’ani Ker­ima i Suneta Alla­hovog poslanika, s. a. v. s. 

Vazu-​nasihati i druge mision­arske (dav­etske) aktivnosti

Uprava Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Sara­jevu i Kul­turnog cen­tra princeze Dževher Bugo­jno je uzela u obavezu orga­ni­zo­vanje vazu-​nasihata tokom mubarek mjeseca ramazana kako bi pod­sjetili na veličinu i važnost ovog mjeseca, na duhovnu-​vjersku obnovu u njemu uz pot­i­canje na činjenje što više dobrih djela poput učenja Kur’ana, klan­janja ter­avih i nočnog namaza itd. Također, Uprava nas­toji pojas­niti i ulogu Vlade i nar­oda Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije koji stoje uz nji­hovu braću mus­li­mane u Bosni i Herce­govini. Tu je i sve ono što čini Liga mus­li­man­skog svi­jeta (Rabita) na čelu sa Nj. E. prof. dr. Abdul­la­hom bin Abdul-​Muhsinom Et-​Turkijem, Allah ga čuvao i štitio, gen­er­al­nim sekre­tarom Rabite u vidu finan­si­jske podrške svim pro­gramima, aktivnos­tima i pro­jek­tima koji su u službi i koriste mus­li­man­ima Bosne i Hercegovine.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الأربعاء 12 ربيع الأوّل 1442
srijeda Oktobar 28 2020
Zora 04:36
Izlaz sunca 06:22
Podne 11:34
Ikindija 15:02
Akšam 16:45
Jacija 18:20

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina