Custom Adv 1
Program iftara za postaće 2012

Program iftara za postaće 2012 3

“U mjesecu ramazanu počelo je objavlji­vanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i raz­liko­vanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti – Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate – da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na Pravi put, i da zah­valni budete.” El-​Bekare: 185. ”Alla­hov poslanik, s. a. v. s., je bio naj­darežljiviji čovjek, a nje­gova darežljivost najviše je dolazila do izražaja u toku mjeseca ramazana tokom kojeg je bio darežljiviji od vje­tra što donosi plodonosnu kišu.” Buhar­ija i Mus­lim. Alla­hov vjerov­jes­nik, s. a. v. s., je rekao: ”Najbolja sadaka je ona koju date u ramazanu.”. Nave­deni časni ajeti i hadisi pojašn­javaju veličinu i korist ovog ple­meni­tog mjeseca, te kako, u njemu, Uzvišeni Allah prima ibadete i dobra djela. Ramazan je mjesec bereketa, dobrote, uzi­manja pouke i vazova. Mus­li­mani, dil­jem svi­jeta, se raduju nje­govom dolasku kao i nagradama koje Uzvišeni Allah daje svo­jim robovima. Prvi dio ramazana je rah­met, sre­d­ina mu je oprost i nje­gov završe­tak je oslobađanje od vatre. Alla­hov poslanik, s. a. v. s., kaže: ”Ko pripremi iftar postaču ima istu nagradu kao i postač s tim što se nagrada postača nimalo ne uman­juje.” Tir­miz­ija. S cil­jem stvaranja har­monije, jačanja bratskih veza među mus­li­man­ima, kao i oživl­ja­vanja suneta pripreme iftara postačima Region­alni ured Lige mus­li­man­skog svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugo­jno su pokrenuli Pro­jekat ramazan­skih iftara (unutar pros­torija Cen­tra) za 2012. god­inu. Gotovo svakod­nevno Cen­tar je imao čast i zado­voljstvo ugos­titi oko 160 gosta postača iz svih kat­e­gorija društva i zajed­nice. Gosti iftara su bili državne i javne ustanove, kul­turna, vjer­ska, sport­ska udruženja i orga­ni­zacije, obra­zovne i eduka­cione ustanove i udruženja, koris­nici javne kuhinje i soci­jalni sluča­jevi, zdravstveni rad­nici, uposlenici radio-​televizijskih kuća i nov­inari, kao i veliki broj drugi uvaženih gostiju. 

Tokom iftara prisutni budu počašćeni riječima dobrodošlice i prigod­nim obraćan­jem gen­er­alnog direk­tora Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere koji prisutne upozna sa velikom ulo­gom Kral­jevine humanosti – Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije spram bratskog i pri­jateljskog nar­oda Bosne i Herce­govine i to u različitim seg­men­tima života. Nakon iftara prisut­nima se dod­jele pok­loni u vidu Mushafa Časnog iz Štam­par­ije kralj Fahd za štam­panje i dis­tribu­ciju Kur’ana Časnog, kao i pako­vanje kvalitet­nih hurmi što je hedija Vlade Sluge dva časna harema u toku ramazana 2012. godine.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Tokom mjeseca ramazana ple­meni­tog dolazi do ost­varenja velikih cil­jeva, srca puna milos­rđa postaju kao jedno srce, kao jedno tijelo, kada neki organ u tijelu osjeti bol cijelo tijelo suos­jeća i pridruži mu se u nesanici i tem­per­a­turi. Također, u ovom velikom mjesecu ruke darežljivih dobročinitelja udjeljuju imetak u svrhu orga­ni­zo­vanja iftara vjeru­jući s ubjeđen­jem da za ovo hairli dijelo sli­jedi velika nagrada. Ogledalo ovoga su iftari orga­ni­zo­vani u više različi­tih sela u Bosni i Herce­govini. Svoj dopri­nos orga­ni­zo­vanju ovih iftara dao je i uvaženi gospodin Abdul­medžid Tur­sun u novčanom iznosu od 5170 KM koji je položen na bankovni račun Cen­tra, a u svrhu orga­ni­zo­vanja ovih iftara uz ostale ramazanske iftare u ovom mubarek mjesecu tokom 2012. godine.

Općina Novi Travnik: Selo Zuk­ići,

Četvr­tak, 09.08.2012. g., 

Udal­jenost od cen­tra Bugo­jna: 15 km,

Broj domaćin­stava: 200, 

Broj stanovnika (pri­b­ližno): 1000,

Broj prisut­nih: 218 postača.

Općina Bugo­jno: Selo Rovna,

Poned­jel­jak, 14.08.2012. g., 

Udal­jenost od cen­tra Bugo­jna: 4 km,

Broj domaćin­stava: 150, 

Broj stanovnika (pri­b­ližno): 570,

Broj prisut­nih: 150 postača.

Općina Zenica: Selo Vrselje,

Petak, 29.07.2012. g., 

Udal­jenost od cen­tra Bugo­jna: 95 km,

Broj domaćin­stava: 185, 

Broj stanovnika (pri­b­ližno): 800,

Broj prisut­nih: 240 postača.

Općina Zenica: Selo Ora­hovica,

Petak, 03.08.2012. g., 

Udal­jenost od cen­tra Bugo­jna: 114 km,

Broj domaćin­stava: 1000, 

Broj stanovnika (pri­b­ližno): 3500,

Broj prisut­nih: 240 postača.

Općina Zenica: Selo Šerići,

Poned­jel­jak, 06.08.2012. g., 

Udal­jenost od cen­tra Bugo­jna: 115 km,

Broj domaćin­stava: 400, 

Broj stanovnika (pri­b­ližno): 1900,

Broj prisut­nih: 240 postača.

Uku­pan broj postača na van­jskim iftarima u više sela Bosne i Herce­govine je 1088.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ple­meniti ramazan je oaza ljubavi i sklada. Tokom njega možemo okrenuti novi list i novo, svjetlije, poglavlje naših života koje se ogleda u boljim međuljud­skim odnosima i čišćenju naših srca od svega što je loše i neg­a­tivno, kao i u kon­struk­tivnoj sarad­nji i inte­graciji. Kao i do sada, i ove godine, Region­alni ured Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Kul­turni cen­tar princeze Dževhere su orga­ni­zo­vali iftar u jed­nom pre­li­je­pom sara­jevskom restoranu ukrašenom u starom, tradi­cional­nom bosan­skom stilu, a u čast Nj. E. ambasadora Sluge dva časna harema (Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije) u Bosni i Herce­govini, uvaženog gospo­d­ina Eida bin Muhameda Althakafija, članova diplo­matskih mis­ija, uvaženih ličnosti i određenog broja ara­pske i bh. pop­u­lacije. Uku­pan broj uvaženih gosta je bio 210 osoba. Nakon iftara gos­tima su podi­jel­jeni Mushafi i kvalitetne hurme kao pok­lon Vlade Sluge dva časna harema Nje­govog Visočanstva kralja Abdul­laha bin Abdu­laz­iza, Allah ga čuvao i štitio. 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الجمعة 9 ربيع الأوّل 1443
petak Oktobar 15 2021
Zora 04:20
Izlaz sunca 06:05
Podne 11:36
Ikindija 15:21
Akšam 17:06
Jacija 18:39

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina