Custom Adv 1
Program iftara za postaće 2010

Program iftara za postaće 2010 2

Polje sol­i­darnosti zauz­ima veliki značaj u pro­gramu djelo­vanja Kral­jevine čovječnosti što istin­ski reflek­tuje nji­hovo ispravno shvatanje ljud­skih potreba bilo duhovnih ili mater­i­jal­nih. Dun­jaluk je njiva na kojoj se sije za Ahiret, a pomoći nekome da uznapre­duje i pomoći u onome što ljudima koristi je vid poko­rnosti Bogu i pobožnosti. Uzvišeni Allah kaže: “I hranu su davali – mada su je i sami željeli – i sirom­ahu i siročetu i sužnju. Mi vas samo za Alla­hovu ljubav hran­imo, od vas ni priz­nanja ni zah­val­nosti ne tražimo.” A Alla­hov Poslanik, sal­lal­lahu ale­jhi ve sellem, kaže: “Ko pripremi iftar za postača, ima istu nagradu kao i on bez da se od nagrade postača išta umanji.“Kraljevina čovječnosti nas­toji obuh­vatiti sve ljudske potrebe – duhovne i mater­i­jalne. Ako bismo kazali da neko živi samo od hljeba, onda je svima jasno da takvoj osobi bez tog hljeba nema opstanka. U mubarek mjesecu ramazanu više se osjeća čovjekova potreba za hra­nom te je zbog pomoći soci­jalno ugroženim osobama u izvrša­vanju poko­rnosti Bogu i posta mjeseca ramazana, a u svjetlu društvene sol­i­darnosti i duhovne har­monije s fiz­ičkim potre­bama, Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu real­izirao Pro­jekt iftara za postače tokom ovog blagoslovl­jenog mjeseca. Bro­jne su kat­e­gorije društva koje su pris­ustvo­vale ovim iftarima, a od kojih su vla­dine insti­tu­cije, te islam­ska, dobrotvorna, kul­turna i eduka­tivna udruženja i orga­ni­zacije. Zatim, tu su ugrožene kat­e­gorije, te osobe pred­stavnici i uposlenici medija i zdravstvenoga sek­tora, te mnogi drugi gosti, pri čemu Cen­tar kroz real­izaciju Pro­grama iftara za postače dnevno ugosti 80 – 120 osoba. 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kral­jev­ina čovječnosti “ulazi” u ljudske domove i ona vodi računa o svim kat­e­gori­jama društva. Ona pruža ruku brat­stva i dobročin­stva kao izraz sol­i­darnosti u ljud­skim srcima pozi­va­jući time na među­sobno upoz­na­vanje, činjenje dobra i bogob­o­jaznost. Uzvišeni i Sve­moćni Allah kaže: “O ljudi, Mi vas od jednoga čovjeka i jedne žene stvaramo i na nar­ode i ple­mena vas dije­limo da biste se upoz­navali. Naju­gled­niji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji.” Kral­jev­ina se zalaže i za jačanje među­sobne ljubavi, poš­to­vanja i sarad­nje na polju humanosti i sol­i­darnosti te svega čemu Uzvišeni poziva. Region­alni ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta u Sara­jevu i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu su priredili iftar u hotelu Radon Plaza (Avaz) u Sara­jevu u čast uvaženog ambasadora Sluge Dvaju svetih hramova u BiH Eida bin Muhammeda es-​Sekafija – Allah ga čuvao i štitio, kojem su pris­ustvo­vali i drugi ambasadori islam­skih zemalja i pred­stavnici diplo­matskog kora, te cijen­jene ličnosti Vlade BiH kao i Islamske zajed­nice u BiH gdje je uku­pan broj prisut­nih zvaničnika bio preko 120 osoba.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الجمعة 17 صفر 1443
petak Septembar 24 2021
Zora 03:54
Izlaz sunca 05:40
Podne 11:42
Ikindija 15:55
Akšam 17:44
Jacija 19:18

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina