Custom Adv 1
Program iftara za postaće 2010

Program iftara za postaće 2010 2

Polje sol­i­darnosti zauz­ima veliki značaj u pro­gramu djelo­vanja Kral­jevine čovječnosti što istin­ski reflek­tuje nji­hovo ispravno shvatanje ljud­skih potreba bilo duhovnih ili mater­i­jal­nih. Dun­jaluk je njiva na kojoj se sije za Ahiret, a pomoći nekome da uznapre­duje i pomoći u onome što ljudima koristi je vid poko­rnosti Bogu i pobožnosti. Uzvišeni Allah kaže: “I hranu su davali – mada su je i sami željeli – i sirom­ahu i siročetu i sužnju. Mi vas samo za Alla­hovu ljubav hran­imo, od vas ni priz­nanja ni zah­val­nosti ne tražimo.” A Alla­hov Poslanik, sal­lal­lahu ale­jhi ve sellem, kaže: “Ko pripremi iftar za postača, ima istu nagradu kao i on bez da se od nagrade postača išta umanji.“Kraljevina čovječnosti nas­toji obuh­vatiti sve ljudske potrebe – duhovne i mater­i­jalne. Ako bismo kazali da neko živi samo od hljeba, onda je svima jasno da takvoj osobi bez tog hljeba nema opstanka. U mubarek mjesecu ramazanu više se osjeća čovjekova potreba za hra­nom te je zbog pomoći soci­jalno ugroženim osobama u izvrša­vanju poko­rnosti Bogu i posta mjeseca ramazana, a u svjetlu društvene sol­i­darnosti i duhovne har­monije s fiz­ičkim potre­bama, Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu real­izirao Pro­jekt iftara za postače tokom ovog blagoslovl­jenog mjeseca. Bro­jne su kat­e­gorije društva koje su pris­ustvo­vale ovim iftarima, a od kojih su vla­dine insti­tu­cije, te islam­ska, dobrotvorna, kul­turna i eduka­tivna udruženja i orga­ni­zacije. Zatim, tu su ugrožene kat­e­gorije, te osobe pred­stavnici i uposlenici medija i zdravstvenoga sek­tora, te mnogi drugi gosti, pri čemu Cen­tar kroz real­izaciju Pro­grama iftara za postače dnevno ugosti 80 – 120 osoba. 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kral­jev­ina čovječnosti “ulazi” u ljudske domove i ona vodi računa o svim kat­e­gori­jama društva. Ona pruža ruku brat­stva i dobročin­stva kao izraz sol­i­darnosti u ljud­skim srcima pozi­va­jući time na među­sobno upoz­na­vanje, činjenje dobra i bogob­o­jaznost. Uzvišeni i Sve­moćni Allah kaže: “O ljudi, Mi vas od jednoga čovjeka i jedne žene stvaramo i na nar­ode i ple­mena vas dije­limo da biste se upoz­navali. Naju­gled­niji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji.” Kral­jev­ina se zalaže i za jačanje među­sobne ljubavi, poš­to­vanja i sarad­nje na polju humanosti i sol­i­darnosti te svega čemu Uzvišeni poziva. Region­alni ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta u Sara­jevu i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu su priredili iftar u hotelu Radon Plaza (Avaz) u Sara­jevu u čast uvaženog ambasadora Sluge Dvaju svetih hramova u BiH Eida bin Muhammeda es-​Sekafija – Allah ga čuvao i štitio, kojem su pris­ustvo­vali i drugi ambasadori islam­skih zemalja i pred­stavnici diplo­matskog kora, te cijen­jene ličnosti Vlade BiH kao i Islamske zajed­nice u BiH gdje je uku­pan broj prisut­nih zvaničnika bio preko 120 osoba.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Slučajna fotografija

0.jpg

Pratite nas

 Pratite nas na Twitter-u
 Pratite nas na Facebook-u
 Pratite nas na Google+
 RSS Feeds
 Kontakt 

 

Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الثلاثا 4 صفر 1439
utorak Oktobar 24 2017
Zora 04:31
Izlaz sunca 06:16
Podne 11:34
Ikindija 15:08
Akšam 16:52
Jacija 18:26

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina