Custom Adv 1

Polje sol­i­darnosti zauz­ima veliki značaj u pro­gramu djelo­vanja Kral­jevine čovječnosti što istin­ski reflek­tuje nji­hovo ispravno shvatanje ljud­skih potreba bilo duhovnih ili mater­i­jal­nih. Dun­jaluk je njiva na kojoj se sije za Ahiret, a pomoći nekome da uznapre­duje i pomoći u onome što ljudima koristi je vid poko­rnosti Bogu i pobožnosti. Uzvišeni Allah kaže: “I hranu su davali – mada su je i sami željeli – i sirom­ahu i siročetu i sužnju. Mi vas samo za Alla­hovu ljubav hran­imo, od vas ni priz­nanja ni zah­val­nosti ne tražimo.” A Alla­hov Poslanik, sal­lal­lahu ale­jhi ve sellem, kaže: “Ko pripremi iftar za postača, ima istu nagradu kao i on bez da se od nagrade postača išta umanji.“Kraljevina čovječnosti nas­toji obuh­vatiti sve ljudske potrebe – duhovne i mater­i­jalne. Ako bismo kazali da neko živi samo od hljeba, onda je svima jasno da takvoj osobi bez tog hljeba nema opstanka. U mubarek mjesecu ramazanu više se osjeća čovjekova potreba za hra­nom te je zbog pomoći soci­jalno ugroženim osobama u izvrša­vanju poko­rnosti Bogu i posta mjeseca ramazana, a u svjetlu društvene sol­i­darnosti i duhovne har­monije s fiz­ičkim potre­bama, Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu real­izirao Pro­jekt iftara za postače tokom ovog blagoslovl­jenog mjeseca. Bro­jne su kat­e­gorije društva koje su pris­ustvo­vale ovim iftarima, a od kojih su vla­dine insti­tu­cije, te islam­ska, dobrotvorna, kul­turna i eduka­tivna udruženja i orga­ni­zacije. Zatim, tu su ugrožene kat­e­gorije, te osobe pred­stavnici i uposlenici medija i zdravstvenoga sek­tora, te mnogi drugi gosti, pri čemu Cen­tar kroz real­izaciju Pro­grama iftara za postače dnevno ugosti 80 – 120 osoba. 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kral­jev­ina čovječnosti “ulazi” u ljudske domove i ona vodi računa o svim kat­e­gori­jama društva. Ona pruža ruku brat­stva i dobročin­stva kao izraz sol­i­darnosti u ljud­skim srcima pozi­va­jući time na među­sobno upoz­na­vanje, činjenje dobra i bogob­o­jaznost. Uzvišeni i Sve­moćni Allah kaže: “O ljudi, Mi vas od jednoga čovjeka i jedne žene stvaramo i na nar­ode i ple­mena vas dije­limo da biste se upoz­navali. Naju­gled­niji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji.” Kral­jev­ina se zalaže i za jačanje među­sobne ljubavi, poš­to­vanja i sarad­nje na polju humanosti i sol­i­darnosti te svega čemu Uzvišeni poziva. Region­alni ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta u Sara­jevu i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu su priredili iftar u hotelu Radon Plaza (Avaz) u Sara­jevu u čast uvaženog ambasadora Sluge Dvaju svetih hramova u BiH Eida bin Muhammeda es-​Sekafija – Allah ga čuvao i štitio, kojem su pris­ustvo­vali i drugi ambasadori islam­skih zemalja i pred­stavnici diplo­matskog kora, te cijen­jene ličnosti Vlade BiH kao i Islamske zajed­nice u BiH gdje je uku­pan broj prisut­nih zvaničnika bio preko 120 osoba.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Od Alla­hove milosti je i to što nam je na ovom svi­jetu dao pri­liku za jačanje imana (vjerovanja) i bogob­o­jaznosti, da brišemo tragove gri­ješenja iz naših srca — pri­liku za sus­ret sa samim sobom. To je pri­lika za prom­jene u strani­cama naših života, prom­jene iz kojih ćemo izaći s novim čistim dušama i streml­jen­jima. Od naj­važni­jih tih pri­lika tokom godine za mus­li­mane je, svakako, mubarek mjesec ramazan. To su ti dani, dani mubarek mjeseca ramazana koji nam je došao s blagoslovima i hajra­tima po kojima je pre­poz­natljiv. Zato, o ti koji dobru stremiš, isko­risti ga! Polazeći od te osnove Region­alni ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu, po svako­godišn­jem običaju, real­izuju u Cen­tru Pro­jekt iftara za postače tokom cijelog mubarek mjeseca ramazana. Sve se odvija u atmos­feri sol­i­darnosti i duševne har­monije oko ramazanske sofre, sofre hajra i davanja, da bismo zajedno istkali jedin­stveno tkivo brat­stva, tkivo ozračeno zajed­ništvom, ma iz kojeg ste­pena društva dolaz­imo. Iftari su, zbog toga, obuh­vatali različite strane: vlada, IZ, pred­stavnike dobrotvornih, kul­turnih, sport­skih i obra­zovnih druš­tava i ustanova, te sirom­ahe i soci­jalno ugrožene osobe, te osobe iz dom­ena zdravstva, medija i dr., gdje je Cen­tar svakod­nevno znao ugos­titi oko 100 postača.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Zalažući se na polju oču­vanja ljubavi i velićanja propisa posta u mjesecu ramazanu Region­alni ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu su u velikoj Sali u Sara­jevu priredili iftar u čast ambasadora Sluge Dvaju svetih harema u BiH gospo­d­ina Eida Muhammeda es-​Sekafija - Allah ga čuvao i štitio – te članova diplo­matskog kora, uvaženih ličnosti Vlade BiH, cijen­jenih pred­stavnika IZ, gdje je broj prisut­nih pre­mašio bro­jku od 170 cijen­jenih osoba i gostiju.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Pri­likom pos­jete cijen­jenog prof. Hal­ida Ebu-​Bendera BiH, isti je dao 5500 KM u svrhu real­izacije Pro­grama iftara za postače po selima BiH. Spomenuta svota je uplaćena na račun Cen­tra, a pro­jekt je real­iziran zajedno s Pro­jek­tom ramazan­skih iftara Cen­tra za 2011. god.


Karadže, općina Bugo­jno – poned­jel­jak, 08.08.2011. god.

Udal­jenost od Cen­tra 2 km.

Selo broji oko 300 domaćin­stava mus­li­manske nacional­nosti

Selo broji oko 1.200 stanovnika

Iftaru je pris­ustvo­valo 80 ljudi


Vesela, općina Bugo­jno – sri­jeda, 10.08.2011. god.

Udal­jenost od Cen­tra 3 km.

Selo broji oko 620 domaćin­stava mus­li­manske nacional­nosti

100 domaćin­stava druge nacional­nosti

Selo broji oko 3.000 stanovnika

Iftaru je pris­ustvo­valo 115 ljudi


Gračan­ica, općina Bugo­jno – ned­jelja, 14.08.2011. god.

Udal­jenost od Cen­tra 8 km.

Selo broji oko 350 domaćin­stava mus­li­manske nacional­nosti

Selo broji oko 1.500 stanovnika

Iftaru je pris­ustvo­valo 220 ljudi


Ora­hovica, općina Zenica – poned­jel­jak 15.08.2011. god.

Udal­jenost od Cen­tra 114 km.

Selo broji oko 1000 domaćin­stava mus­li­manske nacional­nosti

Selo broji oko 3.500 stanovnika

Iftaru je pris­ustvo­valo 221 osoba


Arnauti, općina Zenica – ned­jelja, 21.08.2011. god.

Udal­jenost od Cen­tra 99 km.

Selo broji oko 320 domaćin­stava mus­li­manske nacional­nosti

Selo broji oko 1.300 stanovnika

Iftaru je pris­ustvo­valo 190 postača


Odžak, općina Bugo­jno – poned­jel­jak, 22.08.2011. god.

Udal­jenost od Cen­tra 8 km.

Selo broji oko 100 domaćin­stava mus­li­manske nacional­nosti

Selo broji oko 400 stanovnika

Iftaru je pris­ustvo­valo 100 postača


Vrselje, općina Zenica – petak, 26.08.2011. god.

Udal­jenost od Cen­tra 95 km.

Selo broji oko 185 domaćin­stava mus­li­manske nacional­nosti

Selo broji oko 800 stanovnika

Iftaru je pris­ustvo­valo 230 osoba


Pez­ići, općina Buso­vača – sub­ota, 27.08.2011. god.

Udal­jenost od Cen­tra 69 km.

Selo broji oko 80 domaćin­stava mus­li­manske nacional­nosti

Selo broji oko 350 stanovnika

Iftaru je pris­ustvo­valo 240 osoba

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

“U mjesecu ramazanu počelo je objavlji­vanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i raz­liko­vanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti – Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate – da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na Pravi put, i da zah­valni budete.” El-​Bekare: 185. ”Alla­hov poslanik, s. a. v. s., je bio naj­darežljiviji čovjek, a nje­gova darežljivost najviše je dolazila do izražaja u toku mjeseca ramazana tokom kojeg je bio darežljiviji od vje­tra što donosi plodonosnu kišu.” Buhar­ija i Mus­lim. Alla­hov vjerov­jes­nik, s. a. v. s., je rekao: ”Najbolja sadaka je ona koju date u ramazanu.”. Nave­deni časni ajeti i hadisi pojašn­javaju veličinu i korist ovog ple­meni­tog mjeseca, te kako, u njemu, Uzvišeni Allah prima ibadete i dobra djela. Ramazan je mjesec bereketa, dobrote, uzi­manja pouke i vazova. Mus­li­mani, dil­jem svi­jeta, se raduju nje­govom dolasku kao i nagradama koje Uzvišeni Allah daje svo­jim robovima. Prvi dio ramazana je rah­met, sre­d­ina mu je oprost i nje­gov završe­tak je oslobađanje od vatre. Alla­hov poslanik, s. a. v. s., kaže: ”Ko pripremi iftar postaču ima istu nagradu kao i postač s tim što se nagrada postača nimalo ne uman­juje.” Tir­miz­ija. S cil­jem stvaranja har­monije, jačanja bratskih veza među mus­li­man­ima, kao i oživl­ja­vanja suneta pripreme iftara postačima Region­alni ured Lige mus­li­man­skog svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugo­jno su pokrenuli Pro­jekat ramazan­skih iftara (unutar pros­torija Cen­tra) za 2012. god­inu. Gotovo svakod­nevno Cen­tar je imao čast i zado­voljstvo ugos­titi oko 160 gosta postača iz svih kat­e­gorija društva i zajed­nice. Gosti iftara su bili državne i javne ustanove, kul­turna, vjer­ska, sport­ska udruženja i orga­ni­zacije, obra­zovne i eduka­cione ustanove i udruženja, koris­nici javne kuhinje i soci­jalni sluča­jevi, zdravstveni rad­nici, uposlenici radio-​televizijskih kuća i nov­inari, kao i veliki broj drugi uvaženih gostiju. 

Tokom iftara prisutni budu počašćeni riječima dobrodošlice i prigod­nim obraćan­jem gen­er­alnog direk­tora Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere koji prisutne upozna sa velikom ulo­gom Kral­jevine humanosti – Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije spram bratskog i pri­jateljskog nar­oda Bosne i Herce­govine i to u različitim seg­men­tima života. Nakon iftara prisut­nima se dod­jele pok­loni u vidu Mushafa Časnog iz Štam­par­ije kralj Fahd za štam­panje i dis­tribu­ciju Kur’ana Časnog, kao i pako­vanje kvalitet­nih hurmi što je hedija Vlade Sluge dva časna harema u toku ramazana 2012. godine.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Tokom mjeseca ramazana ple­meni­tog dolazi do ost­varenja velikih cil­jeva, srca puna milos­rđa postaju kao jedno srce, kao jedno tijelo, kada neki organ u tijelu osjeti bol cijelo tijelo suos­jeća i pridruži mu se u nesanici i tem­per­a­turi. Također, u ovom velikom mjesecu ruke darežljivih dobročinitelja udjeljuju imetak u svrhu orga­ni­zo­vanja iftara vjeru­jući s ubjeđen­jem da za ovo hairli dijelo sli­jedi velika nagrada. Ogledalo ovoga su iftari orga­ni­zo­vani u više različi­tih sela u Bosni i Herce­govini. Svoj dopri­nos orga­ni­zo­vanju ovih iftara dao je i uvaženi gospodin Abdul­medžid Tur­sun u novčanom iznosu od 5170 KM koji je položen na bankovni račun Cen­tra, a u svrhu orga­ni­zo­vanja ovih iftara uz ostale ramazanske iftare u ovom mubarek mjesecu tokom 2012. godine.

Općina Novi Travnik: Selo Zuk­ići,

Četvr­tak, 09.08.2012. g., 

Udal­jenost od cen­tra Bugo­jna: 15 km,

Broj domaćin­stava: 200, 

Broj stanovnika (pri­b­ližno): 1000,

Broj prisut­nih: 218 postača.

Općina Bugo­jno: Selo Rovna,

Poned­jel­jak, 14.08.2012. g., 

Udal­jenost od cen­tra Bugo­jna: 4 km,

Broj domaćin­stava: 150, 

Broj stanovnika (pri­b­ližno): 570,

Broj prisut­nih: 150 postača.

Općina Zenica: Selo Vrselje,

Petak, 29.07.2012. g., 

Udal­jenost od cen­tra Bugo­jna: 95 km,

Broj domaćin­stava: 185, 

Broj stanovnika (pri­b­ližno): 800,

Broj prisut­nih: 240 postača.

Općina Zenica: Selo Ora­hovica,

Petak, 03.08.2012. g., 

Udal­jenost od cen­tra Bugo­jna: 114 km,

Broj domaćin­stava: 1000, 

Broj stanovnika (pri­b­ližno): 3500,

Broj prisut­nih: 240 postača.

Općina Zenica: Selo Šerići,

Poned­jel­jak, 06.08.2012. g., 

Udal­jenost od cen­tra Bugo­jna: 115 km,

Broj domaćin­stava: 400, 

Broj stanovnika (pri­b­ližno): 1900,

Broj prisut­nih: 240 postača.

Uku­pan broj postača na van­jskim iftarima u više sela Bosne i Herce­govine je 1088.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ple­meniti ramazan je oaza ljubavi i sklada. Tokom njega možemo okrenuti novi list i novo, svjetlije, poglavlje naših života koje se ogleda u boljim međuljud­skim odnosima i čišćenju naših srca od svega što je loše i neg­a­tivno, kao i u kon­struk­tivnoj sarad­nji i inte­graciji. Kao i do sada, i ove godine, Region­alni ured Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Kul­turni cen­tar princeze Dževhere su orga­ni­zo­vali iftar u jed­nom pre­li­je­pom sara­jevskom restoranu ukrašenom u starom, tradi­cional­nom bosan­skom stilu, a u čast Nj. E. ambasadora Sluge dva časna harema (Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije) u Bosni i Herce­govini, uvaženog gospo­d­ina Eida bin Muhameda Althakafija, članova diplo­matskih mis­ija, uvaženih ličnosti i određenog broja ara­pske i bh. pop­u­lacije. Uku­pan broj uvaženih gosta je bio 210 osoba. Nakon iftara gos­tima su podi­jel­jeni Mushafi i kvalitetne hurme kao pok­lon Vlade Sluge dva časna harema Nje­govog Visočanstva kralja Abdul­laha bin Abdu­laz­iza, Allah ga čuvao i štitio. 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Uzvišeni Allah je rekao: ”U mjesecu ramazanu počelo je objavlji­vanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i raz­liko­vanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti – Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate – da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na Pravi put, i da zah­valni budete.” El-​Bekare: 185. 

Zejd bin Halid El-​Džuheni, r. a., prenosi da je Alla­hov poslnakik, s. a. v. s., rekao: ”Ko pripremi iftar postaču ima istu nagradu kao i on, s tim da se nagrada postača nimalo ne uman­juje.” Hadisi bil­ježi Tir­mizi. Kral­jev­ina Saudi­jska Ara­bija je izvorište ple­meni­tosti, nese­bičnosti i dobročin­stva, a naročito tokom mubarek mjeseca ramazana u kome se udvostručuju sevapi za učin­jena dobra djela i koji obiluje svakim hajrom i dobrom. Saudi­jska Ara­bija je Kral­jev­ina humanosti na čelu sa Slu­gom Dva Časna Hrama kral­jem Abdul­la­hom bin Abd­u­az­i­zom Alu Saudom, Allah ga čuvao i štitio, velikim i ple­menitim dobročinitel­jem poz­natom po tome dil­jem svi­jeta, a naročito u Bosni i Herce­govini. Ovo iskreno dobročin­stvo bez ograničenja i uslovl­ja­vanja ima za cilj unapr­jeđenje svega što je vezano za pri­jateljski narod Bosne i Herce­govine, što je jedan od atributa praved­nih i dobrih vjernika koji se ogleda i u real­izaciji Pro­jekta ramazan­skih iftara tokom 2013., što odgo­vara 1434. godini po hidžri. 

Putem Ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Sara­jevu i Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno dolazi do real­izacije željenih pro­jekata i aktivnosti čiji je cilj sve što je u korist i interesu bosan­skog pri­jateljskog nar­oda. S cil­jem oču­vanja islam­skog iden­titeta i mision­arstva, a povodeći se parolom ”mudrog i lije­pog sav­jeta” Region­alni ured Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Sara­jevu i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugo­jno real­izuju Pro­jekat ramazan­skih iftara u 2013. godini. Ovaj Pro­jekat, kao i ostale aktivnosti, su pod pokroviteljstvom i nad­zorom Gen­er­alnog sekre­tar­i­jata Lige mus­li­man­skog svi­jeta na čijem čelu je Nj. E. prof. dr. Abdul­lah bin Abdul-​Muhsin Et-​Turki, Allah ga čuvao i štitio, a pos­tu­pa­jući po raz­boritim smjer­ni­cama Nj. E. Eida bin Muhameda Al-​Thakafija, ambasadora Sluge Dva Časna Hrama (KSA) u Bosni i Herce­govini. 

Pro­jekat ramazan­skih iftara je real­i­zo­van kroz dvije faze: 

Prva faza: Iftari u Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere Bugo­jno

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugo­jno, svake godine iznova, biva uljepšan i nag­iz­dan orga­ni­zo­van­jem ramazan­skih iftara, i ogr­nut prel­jepim plaš­tom kon­stant­nih aktivnost tokom cijelog mubarek mjeseca koji se ogledaju u ugošća­vanju i pripremi iftara postačima iz cijele Bosne i Herce­govine. Ramazan­ski iftar u Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere Bugo­jno ove godine za cilj su imali ugos­titi što veći broj postača što sim­bolizira i afir­miše sol­i­darnost i zajed­ništvo, kako u lokalnoj zajed­nice, tako i šire.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Stranica 1 od 2
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الجمعة 17 صفر 1443
petak Septembar 24 2021
Zora 03:54
Izlaz sunca 05:40
Podne 11:42
Ikindija 15:55
Akšam 17:44
Jacija 19:18

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina