Custom Adv 1

O pružanju konkretne pomoći svje­doče aktivnosti prošlog mubarek Kurban-​bajrama 2010⁄1432 god. u Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere u Bugo­jnu. Time mis­limo na pod­jelu kur­ban­skog mesa od četiri krave gdje je podi­jel­jeno 150 kesa mesa od po 4 kg. Tada je podi­jel­jeno i 80 kesa mesa za sirot­inju i soci­jalno ugrožene stanovnike Zenice, a preko Udruženja “Ruhama” koje se brine o bolesnim star­i­jim osobama. Podi­jel­jeno je, također u Zenici, i 200 kesa mesa ugroženim porodicama, čije im soci­jalno stanje ne dozvol­java uži­vanje u jed­nom od speci­fičnosti ovog blag­dana – Kurban-​bajrama, a to je konzu­mi­ranje mesa. Ne mis­limo ovdje samo na puko jedenje mesa i ispun­ja­vanje potrebe, već nam je cilj pod­sjetiti se da znaju mjeseci proći a da mnoge porodice i ne okuse meso. Želi se ukazati na osjećaj milosti Uzvišenog i Sve­moćnog Allaha koji hranu daje glad­nome i smi­raj uzne­mirenom. On je samilostan prema Svo­jim robovima. Priča o Ismailu, a.s., nam odražava stvarni prim­jer milosti Uzvišenoga Allaha: “…i kur­banom velikim ga iskupismo.” Treba imati na umu da džamija princeze Dževhere može prim­iti dvije hil­jade i pet­sto klan­jača. Ona je jedin­stvena glede lje­pote u njenom pro­jek­to­vanju i poseb­nosti njenog zdanja. Njoj hrli i onaj ko je blizu, i onaj ko je daleko. Neki prelaze na dese­tine kilo­metara kako bi u njoj klan­jali namaz, pose­bice džumu. Što se tiče bajrâma, mnogi budu pri­morani da klan­jaju napolju nakon što se unutrašnji pros­tor džamije u pot­punosti ispuni.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

U sub­otu, 06.09.2014 godine u Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere održano je pre­da­vanje na temu Hadž 2014 u sklopu orga­ni­zo­vanja odlaska na hadž i pod­jele paketa za hadžije njih 21 koji ove godine odlaze iz Bugo­jna, a u ned­jelju u džamiji Kul­turnog Cen­tra princeze Dževehre je proučena ikrar dova za hadžije.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Hadždž je jedan od stupova vjere. Mus­li­man­ska srca žude da ga obave. Vjernička srca mu se odazi­vaju i jedin­stvena su bez obzira na raz­like u naci­jama, boji kože, ple­menu i rodu kojem pri­padaju. Gov­ore: „Odazi­vam Ti se, Bože, odazi­vam. Odazi­vam Ti se jer Ti nemaš sudruga. Odazi­vam Ti se jer se samo Tebi zah­valju­jem, Ti dijeliš blago­dati i Tebi pri­pada vlast. Ti nemaš sudruga!“ Tako se odazi­vaju pozivu kojeg je oglasio naš otac Ibrahim, a.s. Odazi­vaju se čitavi kon­voji vjernika iz naju­dal­jeni­jih kra­jeva kako bi tavaf oko drevnog Hrama činili (obi­lazak oko Ka’be). „I kada smo kao prib­ježište Ibrahimu pokazali mjesto gdje je Hram, rekli smo: ‘Ne sma­traj Meni nikog ravnim, i očisti ovaj Hram moj za one koji će ga obi­laz­iti, koji će tu u blizini nje­govoj stanovati, i koji će molitvu obavl­jati. I oglasi ljudima hadždž!’ – dolaziće ti pješke i na kamil­ama iznurenim; dolaz­iće iz mjesta dalekih.“ (El-​Hadždž, 26, 27).

Hadždž je ibadet za kojeg sli­jede ogromne nagrade. Allah – slavl­jen neka je i uzvišen On – njime briše prethodno urađene gri­jehe i pogreške i podiže ste­pene. On pred­stavlja poko­rnost i obavezu koju svaki mus­li­man treba nas­to­jati izvršiti na način kojeg je odredio Allah, uzvišen i slavl­jen neka je On. Zbog toga, a i želeći počastiti goste Milostivog (hadžije) prije nego se zapute ka sve­tim mjes­tima, Region­alni ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u BiH su, u sarad­nji s Mufti­jstvom travničkim i MIZ-​om Bugo­jno, priredili neko­liko pro­grama i sadržaja za hadžije SBK. Prije svega tu je događaj iz Džamije Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere u Bugo­jnu gdje su se okupili gosti Milostivog, nji­hove porodice i veliki broj stanovnika ovih područja. Prisutni su bili i gen­er­alni direk­tor Region­alnog ureda Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta i Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere u BiH, te glavni imami Bugo­jna, Don­jeg Vak­ufa i Gorn­jeg Vak­ufa, kao i veliki broj imama i daija. Uvaženi direk­tor Cen­tra šejh Rah­metal­lah Nezir Han Gari se obra­tio gos­tima Milostivog zaže­livši dobrodošlicu ovim mubarek licima koja se pripremaju na put ka sve­tim mjes­tima. Izrazio je svoju radost što se nalazi među njima i među skupinom uvaženih imama, daija i stanovnika područja. Zamo­lio je Allaha da ovaj skup učini blagoslovl­jenim i ispun­jenim ljubavlju, brat­stvom, zbliža­van­jem i čišćen­jem srca. Pre­nio je selame i želje ambasadora Sluge Dvaju Svetih Hramova u BiH, uvaženog gospo­d­ina Eida Muhammeda es-​Sekafija, hadži­jama koji će pos­jetiti Alla­hovu svetu Kuću, koji im je pože­lio da im hadždž bude priml­jen, gri­jesi oprošteni i da ih Allah – slavl­jen neka je i uzvišen On – vrati nji­hovim porodicama zdravim. Uvaženi direk­tor se dotakao i spomenuo velike napore koje ulaže Vlada Sluge Dvaju Svetih Hramova s cil­jem pružanja usluga hadži­jama koji pos­jećuju Alla­hovu svetu Kuću i da se obezbi­jedi sve što je moguće u svrhu rahatluka hadžija iz svih kra­jeva i olakšanja da obave hadžske obrede. Tu su opće usluge, usluge zdravstva, pri­jevoza, sig­urnosti i dr. Potom je uvaženi direk­tor uputio neko­liko važnih sav­jeta koji će biti od koristi gos­tima Milostivog prije nji­hovog polaska iz BiH, tokom puto­vanja prema sve­tim mjes­tima, a i tokom obavl­janja hadžskih obreda. Cilj je da svaki hadžija ima pot­punu pred­stavu o svemu što ga čeka. Zamo­lio je Uzvišenog Allaha da im hadždž bude priml­jen a gri­jesi oprošteni. Zatim su svi prisutni uži­vali sluša­jući ilahije o hadžu koje su učili imami. Poslije ilahija obra­tio se i glavni imam Bugo­jna, a u svome obraćanju pojas­nio je posljed­nje korake i pripreme koje je pre­duzeo Rijaset Islamske Zajed­nice u BiH a koje se tiču gostiju Milostivog koji će iz BiH krenuti ka Sve­toj Zemlji da obave hadždž. Skup je okončan u duhu ispraćanja hadžija i zagrl­jaja ispun­jenim ljubavlju i brat­stvom.

Cil­jani pro­grami za hadžije, ‘goste Milostivog’, sa područja Sred­njo­bosan­skog kan­tona u amfiteatru Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno uz pris­ustvo pred­stavnika Ureda za hadž pri Rijasetu islamske zajed­nice Bosne i Herce­govine, određenog broja budućih vodiča pri obavl­janju hadža u Sve­tim mjes­tima. Pro­gramu je pris­ustvo­vao i glavni imam MIZ Bugo­jno, te nekolic­ina članova Uprave Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugojno.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Hadždž je jedan od ruknova islama i jedan od svetih obreda za kojim ljud­ska srca žude. Ljudske duše žele da pos­jete ta sveta mjesta svje­dočeći istini­tost riječi Allaha: „I učinili smo Hram utočištem i sig­urnim mjestom ljudima.“, i Nje­govih riječi: „I oglasi ljudima hadž! – dolaziće ti pješke i na kamil­ama iznurenim; dolaz­iće iz mjesta dalekih, da bi koristi imali.“ Svake godine hadžije osjećaju veliku želju i žudnju za tim sve­tim mjes­tima i imaju nadu da će se vratiti očišćeni od gri­jeha kao na dan kad ih je majka rodila jer „Hadž poniš­tava (gri­jehe) koji su prije učinjeni“ – kako stoji u Mus­limovom Sahihu. Iz počasti prema hadži­jama, gos­tima Milostivog, prije nego se zapute prema sve­tim mjes­tima, Region­alni ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu u sarad­nji s Mufti­jstvom travničkim i Medžli­som IZ Bugo­jno su u Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere priredili niz aktivnosti s cil­jem davanja uputa budućim hadži­jama SBK, a prva aktivnost je priređena u Džamiji princeze Dževhere nakon podne-​namaza gdje su se gosti Milostivog okupili, a sa njima i veliki broj imama okol­nih džamija i rod­bine budućih hadžija. Tom pri­likom je uvaženi direk­tor Cen­tra obra­tio se hadži­jama i drugim prisut­nim osobama, a govor je sadržavao svo­jevrsne sav­jete i upute koje bi tre­bao imati na umu svaki hadžija pri obavl­janju obreda hadža. Spomenuo je i veliki trud kojeg ulaže Kral­jev­ina humanosti radi rahatluka gostiju Milostivog i kako bi im obavl­janje obreda bilo olakšano. To se posebno ogleda u proširi­vanju dva sveta harema.

Ovaj skup je upril­ičio i izvođenje ilahija o hadžu, učenje Kur’anskih sura, a i upućeni su i sav­jeti hadži­jama od strane nekih imama. Što se tiče druge aktivnosti, upril­ičena je u amfiteatru Cen­tra princeze Dževhere uz pris­ustvo osoblja iz Rijaseta IZ, muftije travničkog, pred­sjed­nika Medžlisa IZ Bugo­jno, glavnog imama u Bugonu i svih gostiju Milostivog s područja SBK, a s cil­jem davanja posljed­njih smjer­nica i objašn­jenja svega vezanog za hadž počevši od dana polaska prema sve­tim mjes­tima, pa sve do dana kad će se vratiti s obavl­jenog hadža. Cilj je da svaki hadžija ima uvida u sve što ga očekuje. Poslije toga Region­alni ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu je u bifeu Cen­tra prire­dio ručak u počast svih prisut­nih, a naposli­jetku su hadži­jama od strane IZ BiH podi­jel­jeni ihrami, torbe i koferi kao i Priručnik za hadžije (brošura).

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Mus­li­manu je propisan namaz pet puta na dan, post mjeseca ramazana svake godine – osim kad Vjeroza­kon daje olakšice – , zekat po isteku godine onome ko pos­je­duje nisab, a propisan mu je i hadždž i to jed­nom u životu zbog poteškoća i tereta kojeg hadždž sa sobom nosi.S cil­jem da se olakša puto­vanje hadži­jama i želeći ugos­titi goste Milostivog prije nji­hova odlaska na “Izvore dobročin­stva i gosto­prim­stva”, u 2010. god. podi­jel­jeni su im sun­co­brani na kojima je pisalo: “Saudija – Kral­jev­ina čovječnosti * Neka hadž bude priml­jen, sa’j blagoslovl­jen, a gri­jeh oprošten * Pok­lon od ambasadora Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije u BiH u sarad­nji s Ure­dom Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta i Cen­trom princeze Dževhere u Bugo­jnu.” Priređen im je i ručak u Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere u Bugo­jnu kojem je pris­ustvo­vao i pre­mi­jer Kan­tona Sred­nje Bosne.

Kral­jevini čovječnosti je čast biti na usluzi gos­tima Milostivog, od čega je proširi­vanje Dvaju svetih harema te mnoge i velike aktivnosti i napori koje je Saudi­jska Kral­jev­ina uložila zarad dočeka gostiju Milostivog. Od toga je i čin ugošća­vanja 1300 hadžija od strane Sluge Dvaju časnih hramova iz nje­govih ličnih sred­stava među kojima je 50 hadžija iz Bosne i Herce­govine. Sve to nije do jedna obična kap u moru dobročin­stva Kral­jevine čovječnosti prema hadži­jama – onima koji zijarete Alla­hov Sveti hram.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

O pružanju konkretne pomoći svje­doče aktivnosti prošlog mubarek Kurban-​bajrama 2010⁄1432 god. u Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere u Bugo­jnu. Time mis­limo na pod­jelu kur­ban­skog mesa od četiri krave gdje je podi­jel­jeno 150 kesa mesa od po 4 kg. Tada je podi­jel­jeno i 80 kesa mesa za sirot­inju i soci­jalno ugrožene stanovnike Zenice, a preko Udruženja “Ruhama” koje se brine o bolesnim star­i­jim osobama. Podi­jel­jeno je, također u Zenici, i 200 kesa mesa ugroženim porodicama, čije im soci­jalno stanje ne dozvol­java uži­vanje u jed­nom od speci­fičnosti ovog blag­dana – Kurban-​bajrama, a to je konzu­mi­ranje mesa. Ne mis­limo ovdje samo na puko jedenje mesa i ispun­ja­vanje potrebe, već nam je cilj pod­sjetiti se da znaju mjeseci proći a da mnoge porodice i ne okuse meso. Želi se ukazati na osjećaj milosti Uzvišenog i Sve­moćnog Allaha koji hranu daje glad­nome i smi­raj uzne­mirenom. On je samilostan prema Svo­jim robovima. Priča o Ismailu, a.s., nam odražava stvarni prim­jer milosti Uzvišenoga Allaha: “…i kur­banom velikim ga iskupismo.” Treba imati na umu da džamija princeze Dževhere može prim­iti dvije hil­jade i pet­sto klan­jača. Ona je jedin­stvena glede lje­pote u njenom pro­jek­to­vanju i poseb­nosti njenog zdanja. Njoj hrli i onaj ko je blizu, i onaj ko je daleko. Neki prelaze na dese­tine kilo­metara kako bi u njoj klan­jali namaz, pose­bice džumu. Što se tiče bajrâma, mnogi budu pri­morani da klan­jaju napolju nakon što se unutrašnji pros­tor džamije u pot­punosti ispuni.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Radeći po riječima Uzvišenog: „Jedite meso nji­hovo, a nahran­ite i sirom­aha ubo­gog!”, i nas­to­jeći oživ­jeti praksu Vjerov­jes­nika, sal­lal­lahu ale­jhi ve selle, te pod­stači druge na želju da se steknu božije nagrade i sevapi koje čovjek može imati pri­b­ližava­jući se svome Gospo­daru kroz kur­ban, Region­alni ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu su upril­ičili real­izaciju ovog djela, i to prema ustal­jenom svako­godišn­jem obićaju. Cilj je olakšati teško stanje siro­mašnih porod­ica, uni­jeti radost u nji­hove domove i oživ­jeti osjećaj za poma­ganje drugima među mus­li­man­ima u mubarek bajram­skim dan­ima. U tu svrhu je kupljeno 4 krave i 8 ovnova čije meso je isječeno i pako­vano u kese gdje je svaka kesa sadržavala oko 4 kg. mesa. Meso je dijel­jeno siro­mašnim porodicama bugo­jna i oko­lice, te u drugim područjima BiH. Tako su te porodice obradovane, a radost se vidila na nji­hovim licima.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

U koor­di­naciji sa javnim ustanovama koje vode brigu o soci­jal­noj zaštiti građana Region­alni ured Lige mus­li­man­skog svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugo­jno su imple­men­ti­rali Pro­gram pod­jele kur­ban­skog mesa u toku Kur­ban bajrama 2012. godine. Po osnovu na sačin­jene spiskove sa imenima velikog broja porod­ica koris­nica pro­grama pod­jela Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere izvršene su pripreme i pod­jela kur­ban­skog mesa. Pro­gram je, svo­jim pris­ustvom, uveličao gospodin Hasan Ajku­nić, načel­nik općine Bugo­jno kao pred­stavnik državne insti­tu­cije, uz pris­ustvo gospo­d­ina Rah­mat­ul­laha Naz­erkhana Gar­ija, gen­er­alnog direk­tora Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u BiH i Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno. Pod­jela je upril­ičena u auli Cen­tra a pod motom društvene sol­i­darnosti i humanosti. Ovaj, kao i mnogi drugi pro­grami Cen­tra oslikava dobra djela Kral­jevine humanosti, Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije. Tokom Pro­grama mogla se prim­jetiti radost i sreća na licima ukrašenim osm­jes­ima koris­nika pod­jele kao i u nji­hovim dovama Uzvišenom Allahu da sačuva Kralja čovječnosti, kralja Abdul­laha bin Abdu­laz­iza, Allah ga čuvao i štitio, kao i narod Saudi­jske Ara­bije, te da ih Uzvišeni Allah učini blagom cijelog islam­skog umeta. Uvaženi načel­nik općine Bugo­jno, u svo­joj izjavi za medije, pohvalio je trud, zala­ganje i sve što Kral­jev­ina Saudi­jske Ara­bije čini za pri­jateljski i bratski narod Bosne i Herce­govine. Hvale vri­jedne su i fan­tastične usluge Ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u BiH i Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno u vidu raznovrsnih pro­grama i aktivnosti na polju kul­ture, edukacije, te društvene i humane aktivnosti dos­tupne i na doh­vat ruke cijeloj lokalnoj zajed­nici, dodao je uvaženi načel­nik općine Bugojno.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Uzvišeni Allah je rekao: ”Svakoj vjer­skoj zajed­nici propisali smo klanje kur­bana da bi spom­in­jali Alla­hovo ime pri­likom klanja stoke koju im On daje…”. El-​Hadždž: 34.. Region­alni ured Lige mus­li­man­skog svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugo­jno, već tradi­cionalno dugi niz god­ina, sprovode pro­jekat obil­ježa­vanja mubarek Kur­ban bajrama i klanje kur­bana što je slučaj i ove 2014. godine, a s cil­jem da u ovom velikom prazniku izmami osm­jehe na licima onih kojima je pomoć potrebna kao i onih koji nisu bili u mogućnosti pri­uštiti kur­ban i obav­iti ovu vjer­sku dužnost. Radost i sreća tokom mubarek dana kao i pod­sti­canje i širenje ideje društvene sol­i­darnosti su vodilje pri real­izaciji ovog hairli pro­jekta, a po uzoru na Sunet Alla­hovog poslanika, s. a. v. s., o brizi i pažnji spram onih kojima je pomoć potrebna. U pri­jevodu značenja jednog hadisi šerifa stoji: ”Uistinu su ovo dani hrane, pića i spom­in­janja Allah, dž. š.”. 

 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Stranica 1 od 4
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الجمعة 17 صفر 1443
petak Septembar 24 2021
Zora 03:54
Izlaz sunca 05:40
Podne 11:42
Ikindija 15:55
Akšam 17:44
Jacija 19:18

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina