Custom Adv 1
Pro­gram pod­jele pri­jevoda buhar­i­jeve zbirke hadisa na bosan­skom jeziku u 2013. godini

Pro­gram pod­jele pri­jevoda buhar­i­jeve zbirke hadisa na bosan­skom jeziku u 2013. godini

ocijeni
(0 glasova)

Pre­vođenje Buhar­i­jeve zbirke hadisa sa ara­p­skog na bosan­ski jezik se sma­tra kul­turnim događa­jem koji je imao odjeka dil­jem Balkana čiji broj stanovnika prelazi 70 mil­iona. S obzirom da je bosan­ski jezik gotovo iden­tičan jezicima nar­oda bivše Jugoslav­ije razu­miju ga Srbi, Hrvati, Crnogorci, mnogi Slovenci, Make­donci, veliki broj Albanaca i drugih nar­oda i nar­o­d­nosti na Balkanu. Bivši Visoki saudi­jski komitet za pomoć Bosni i Herce­govini odi­grao je veliku ulogu u završetku pro­jekta pre­vođenja Buhar­i­jeve zbirke hadisa. 2009. godine Visokom saudi­jskom komitetu za pomoć BiH dod­jel­jeno je priz­nanje i nagrada ”Hasan ef. Škapur”, za dopri­nos u afir­ma­ciji hadiskih znanosti na Svečanosti koja je održana u Tešnju, rod­nom gradu ovog bosan­skog alima pio­nira u pro­jektu pri­jevoda Buhar­i­jine zbirke hadisa na bosan­ski jezik. Među­tim, pre­se­lio je na Ahiret prije nego je uspio dovršiti ovaj svoj hairli posao. Naime, Rijaset Islamske zajed­nice u Bosni i Herce­govini je 1965. godine pokrenuo pro­jekat pre­vođenja neko­liko tomova iz Buhar­i­jine zbirke hadisa koje je, kako smo naveli, pre­veo rah­metli Hasan ef. Škapur tako da su u peri­odu od 1974. do 1976. godine izdata prva tri toma Buhar­i­jine zbirke na bosan­skom jeziku. 1990. godine rad na pri­jevodu Buhar­i­jine zbirke hadisa nas­tavlja muftija bihaćki, Hasan ef. Makić i završava pri­jevod četvr­tog toma ovog izuzetnog djela hadiske znanosti. Nakon toga, palicu pre­vodi­lačkih pro­jekata preuz­ima Region­alni ured Visokog saudi­jskog komiteta za pomoć BiH sa sjedištem u Sara­jevu. Prvi veći pre­vodi­lački pod­h­vat bio je pri­jevod skraćenog djela Tef­sir Ibn kesira, a nakon toga dolazi pro­jekat pri­jevoda Buhar­i­jeve zbirke hadisa, odnosno, pri­jevod onoga što je ostalo nepreve­deno na bosan­ski jezik, a zbog izuzetne važnosti ovog djela koje je, kon­sen­zu­som islam­skih učen­jaka, najvr­jed­nije i najis­pravnije djelo u islamu nakon Kur’ani Ker­ima. S nadom u pomoć i podršku Uzvišenog Allaha, a zatim uz sred­stva koje je obezbi­je­dio princ Abdu­laziz bin Fahd Alu Saud iz Vak­ufa nje­govog rah­metli oca Sluge Dva Časna Hrama, kralja Fahda bin Abdu­laziz, neka ga Uzvišeni Allah nas­tani u dženet­skim pros­transtvima. U ovaj časni posao uloženo je više od deset god­ina rada i truda, a to je, u stvari, nas­tavak posla koji je započeo Rijaset islamske zajed­nice u BiH uzi­ma­jući u obzir da su do tada odš­tam­pana četiri toma Buhar­i­jeve zbirke hadisa. Potom je Visoki saudi­jski komitet za pomoć BiH, otkupivši sva štam­parska prava od Rijaseta, počeo sa pri­jevodom pre­ostala četiri toma pomenu­tog djela uz ponovnu recen­z­iju i lek­turu onoga što je već ranije preve­deno. Nakon toga izdat je jedan tom koji je obje­dinio prva četiri. Potom je ovaj hairli posao nas­tavl­jen u sarad­nji između Kul­turnog cen­tra kralja Fahd u Sara­jevu i atašea za vjer­ska pitanja pri Ambasadi Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije u Bosni i Herce­govini. Cjeloku­pan posao pri­jevoda i pripreme Buhar­i­jeve zbirke hadisa prošao je kroz mnoge faze, a najbit­nije su pre­vođenje, pri­jelom, tehnička priprema, korek­tura, redak­tura, lek­tura itd. Molimo Uzvišenog Allaha da ovo djelo bude od koristi svima, te da svakoga ko je uzeo učešće u nje­govom pri­jevodu, pripremi, štam­panju i pod­jeli nagradi dobrom ovo i onog svi­jeta. Među najzvučni­jim imenima onih koji su učestvo­vali u pri­jevodu i redak­turi su: dr. Šefik Kur­dić, dr. Enes Lje­vaković, dr. Omer Nakiče­vić, mr. Muhamed Mehanović i mnogi drugi. Lek­turu i korek­turu su, također, radile stručne osobe zvučnih imena kao što su: prof. dr. Dže­maludin Latić, prof, dr. Senahid Halilović i drugi. Nakon pri­mo­predaje poslova i obaveza između bivšeg Visokog saudi­jskog komiteta za pomoć BiH i Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u BiH koji upravlja Kul­turnim cen­trom princeze Dževhere Bugo­jno Liga i Cen­tar nas­tavl­jaju pro­jekat pod­jele Buhar­i­jeve zbirke hadisa dil­jem Bosne i Herce­govine. Pro­jekat pod­jele ovog djela obuh­va­tio je mnoge džamije, medrese, islamske fakul­tete, stu­dente, insti­tu­cije, kao i veliki broj fiz­ičkih lica. 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 855 puta
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الأحد 13 شوّال 1440
nedjelja Juni 16 2019
Zora 01:21
Izlaz sunca 04:07
Podne 11:51
Ikindija 17:12
Akšam 19:35
Jacija 21:54

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina