Custom Adv 1
Pro­gram pod­jele pri­jevoda Mushafa i tef­sira Ibn-​Kesira u 2013. god

Pro­gram pod­jele pri­jevoda Mushafa i tef­sira Ibn-​Kesira u 2013. god

ocijeni
(0 glasova)

Od napora koje je ula­gala i još uvi­jek ulaže KSA jesu i aktivnosti na polju pre­vođenja Časnog Kur’ana na razne svjetske jezike i to putem Štam­par­ije kralja Fahda u Medini za štam­panje Časnog Kur’ana kao i drugih vla­dinih orga­ni­zacije poput Lige mus­li­man­skog svi­jeta koja se pobrin­ula za pripremu nekih pri­jevoda i to preko nekih svo­jih islam­skih ureda i cen­tara u svi­jetu. Štam­par­ija kralja Fahda za štam­panje Časnog Kur’ana je veliki ponos koji se veže za Slugu Dva Sveta Hrama kralja Fahda b. Abdul-​Aziza i nje­gova djela na polju hizmeta islamu i mus­li­man­ima. To je istaknuti dokaz vodeće uloge Kral­jevine u hizmetu Alla­hove Knjige i Sun­neta Nje­gova Poslanika, sal­lal­lahu ale­jhi ve sellem. Značaj te štam­par­ije nije samo u činjenici da je to najveća speci­jal­izirana štam­par­ija u svi­jetu već i u tome što je to – po svo­joj svrsi – jedan od najbit­ni­jih naučnois­traži­vačkih cen­tara na polju Časnog Kur’ana i znanosti vezanih za njega kao i čistoga Sun­neta kad je riječ o islam­skome svi­jetu. To veliko naučno zdanje je još uvi­jek pod brigom i pažn­jom Sluge Dva Sveta Hrama što je razlog nje­govog kon­tinuira­nog napretka. To Štam­par­iji omogućava real­izaciju svega radi čega je i osno­vana. Misli se na izuča­vanje i istraži­vanje Kur’ana i kur’anskih nauka. Mnoge su bit­nosti koje Štam­par­ija čini i pruža. Od toga je pre­vođenje Kur’ana na razne jezike. Razlog je da se pruže ispravna značenja ajeta Časnoga Kur’ana. Molimo Uzvišenog i Sve­moćnog Allaha da Slugu Dva Sveta Hrama nagradi svakim hajrom za svako dobro učin­jeno pros­transtvima istoka i zapada. Molimo Ga da blagoslov podari u nje­govom životu i da ga učini pono­som islama i mus­li­mana jer On, Uzvišeni, sve čuje i odaziva se onome ko Ga moli. Nema sum­nje da Časni Kur’an sadrži svako dobro i da će naći dobro svako onaj ko u njega vjeruje i ko ga u praksi sprovodi. Pot­punost toga neće imati osim onaj ko razu­mije jezik Kur’ana, odnosno ko razu­mije značenja i upute nje­govih ajeta. Zbog toga je KSA uložila ogromne napore na polju pre­vođenja Kur’ana na bro­jne svjetske danas poz­nate jezike. Potom i na polju štam­panja i dis­tribu­cije istih svakom ko ima potrebu za time. Od toga je i pri­jevod Tef­sira Ibn-​Kesira na druge kao i na bosan­ski jezik. Tako Region­alni ured Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Sara­jevu i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu u kon­ti­nu­itetu priređuju dis­tribu­ciju mushafa i tef­sira dil­jem BiH džami­jama, medresama, islam­skim fakul­te­tima, stu­den­tima, ustanovama i građan­ima BiH. 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 883 puta
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الأحد 13 شوّال 1440
nedjelja Juni 16 2019
Zora 01:21
Izlaz sunca 04:07
Podne 11:51
Ikindija 17:12
Akšam 19:35
Jacija 21:54

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina