Custom Adv 1
Pro­jekat pre­vođenja, štam­panja i dis­tribu­cije knjiga u 2010. godini

Pro­jekat pre­vođenja, štam­panja i dis­tribu­cije knjiga u 2010. godini

ocijeni
(0 glasova)

Region­alni ured Lige Mus­li­man­skog Svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu su, uz Alla­hovu pomoć, real­izirali pro­jekat pre­vođenja na bosan­ski jezik neko­liko naučnih radova pred­stavl­jenih Gen­er­al­nom sekre­tar­i­jatu Lige Mus­li­man­skog Svi­jeta u Mekki Muk­er­remi na Kon­fer­en­ciji “Jedin­stvo Ummeta”. Pre­vo­di­oci ovih radova su Nezir-​ef. Jašare­vić i Osman-​ef. Nadare­vić – uposlenici Cen­tra koji su studi­rali na Islam­skom Uni­verzitetu u Medini Munevveri. Prije štam­panja, pri­jevodi su pre­dočeni muftiji travničkom, uvaženom mr. Nusret-​ef. Abdibegov­iću, koji je – po uvidu u tem­atiku i kvalitet pri­jevoda – dao svoju saglas­nost za štam­panje i dis­tribu­ciju istih.

Preve­deni su sljedeći naučni radovi:

1– “Jedin­stvo ummeta u Časnome Kur’anu”,

2– “Jedin­stvo ummeta u Sun­netu”,

3– “Jedin­stvo ummeta u islamu”,

4– “Prim­jeri islam­skoga jedin­stva iz živo­topisa Poslanika, sal­lal­lahu ale­jhi ve sellem, i nje­govih ashaba.”,

5– “Jedin­stvo ummeta u islam­skoj povi­jesti”,

6– “Osobenosti iden­titeta ummeta i nje­gova oču­vanja” i

7– “Liga Mus­li­man­skoga Svi­jeta svi­jetli prim­jer jedin­stva u savre­menoj islam­skoj povi­jesti.“

Obzirom da se kod mus­li­mana današn­jice osjeća velika potreba za ovakvim temama, a Liga Mus­li­man­skoga Svi­jeta se sma­tra orga­ni­zaci­jom – vodiljom na polju rada za uspostavl­janje i prak­ti­ci­ranje jedin­stva među mus­li­man­ima, ona ukazuje na rane mus­li­mana i poziva liječenju tih rana. Poziva i na pre­vazi­laženje iza­zova i ost­varenje napretka.Ona je kroz 50 pro­tek­lih god­ina učinila mnogo i mnogo pružila mus­li­man­ima dil­jem svi­jeta. Bila je kao “majka” za sve mus­li­mane koji posta­doše poput jetima za “soframa” sil­nika. Njeni uredi niču širom svi­jeta pomažući daije (mision­are), pruža­jući utjehu jetim­ima, šireći znanje, služeći različitim potre­bama mus­li­mana, podržava­jući mir u cijelome svi­jetu riječima i djelom, a čemu svje­doči cijeli svi­jet. Još od njenog osnutka, Rabita uporno radi na ujed­in­jenju mus­li­mana oko jedne riječi kroz ujed­in­ja­vanje stavova učen­jaka ummeta. Zatim, zalaže se za oču­vanje islam­skoga iden­titeta ummeta, jačanje nje­gove pozi­cije u svi­jetu, rješa­vanje kon­flikata koji nas­taju među mus­li­man­ima, pružanje efek­tivnih rješenja za nastale prob­leme i nesu­g­lasice, suoča­vanje s oprečnim stru­jama i stavovima, a s druge strane i suoča­vanje sa zablud­je­lim pojavama i pogrešnim ide­jama u društvu.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 795 puta
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الأحد 13 شوّال 1440
nedjelja Juni 16 2019
Zora 01:21
Izlaz sunca 04:07
Podne 11:51
Ikindija 17:12
Akšam 19:35
Jacija 21:54

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina