Custom Adv 1
Projekti prevođenja, štampanja i distribucije

Projekti prevođenja, štampanja i distribucije 5

Pre­vođenje Buhar­i­jeve zbirke hadisa sa ara­p­skog na bosan­ski jezik se sma­tra kul­turnim događa­jem koji je imao odjeka dil­jem Balkana čiji broj stanovnika prelazi 70 mil­iona. S obzirom da je bosan­ski jezik gotovo iden­tičan jezicima nar­oda bivše Jugoslav­ije razu­miju ga Srbi, Hrvati, Crnogorci, mnogi Slovenci, Make­donci, veliki broj Albanaca i drugih nar­oda i nar­o­d­nosti na Balkanu. Bivši Visoki saudi­jski komitet za pomoć Bosni i Herce­govini odi­grao je veliku ulogu u završetku pro­jekta pre­vođenja Buhar­i­jeve zbirke hadisa. 2009. godine Visokom saudi­jskom komitetu za pomoć BiH dod­jel­jeno je priz­nanje i nagrada ”Hasan ef. Škapur”, za dopri­nos u afir­ma­ciji hadiskih znanosti na Svečanosti koja je održana u Tešnju, rod­nom gradu ovog bosan­skog alima pio­nira u pro­jektu pri­jevoda Buhar­i­jine zbirke hadisa na bosan­ski jezik. Među­tim, pre­se­lio je na Ahiret prije nego je uspio dovršiti ovaj svoj hairli posao. Naime, Rijaset Islamske zajed­nice u Bosni i Herce­govini je 1965. godine pokrenuo pro­jekat pre­vođenja neko­liko tomova iz Buhar­i­jine zbirke hadisa koje je, kako smo naveli, pre­veo rah­metli Hasan ef. Škapur tako da su u peri­odu od 1974. do 1976. godine izdata prva tri toma Buhar­i­jine zbirke na bosan­skom jeziku. 1990. godine rad na pri­jevodu Buhar­i­jine zbirke hadisa nas­tavlja muftija bihaćki, Hasan ef. Makić i završava pri­jevod četvr­tog toma ovog izuzetnog djela hadiske znanosti. Nakon toga, palicu pre­vodi­lačkih pro­jekata preuz­ima Region­alni ured Visokog saudi­jskog komiteta za pomoć BiH sa sjedištem u Sara­jevu. Prvi veći pre­vodi­lački pod­h­vat bio je pri­jevod skraćenog djela Tef­sir Ibn kesira, a nakon toga dolazi pro­jekat pri­jevoda Buhar­i­jeve zbirke hadisa, odnosno, pri­jevod onoga što je ostalo nepreve­deno na bosan­ski jezik, a zbog izuzetne važnosti ovog djela koje je, kon­sen­zu­som islam­skih učen­jaka, najvr­jed­nije i najis­pravnije djelo u islamu nakon Kur’ani Ker­ima. S nadom u pomoć i podršku Uzvišenog Allaha, a zatim uz sred­stva koje je obezbi­je­dio princ Abdu­laziz bin Fahd Alu Saud iz Vak­ufa nje­govog rah­metli oca Sluge Dva Časna Hrama, kralja Fahda bin Abdu­laziz, neka ga Uzvišeni Allah nas­tani u dženet­skim pros­transtvima. U ovaj časni posao uloženo je više od deset god­ina rada i truda, a to je, u stvari, nas­tavak posla koji je započeo Rijaset islamske zajed­nice u BiH uzi­ma­jući u obzir da su do tada odš­tam­pana četiri toma Buhar­i­jeve zbirke hadisa. Potom je Visoki saudi­jski komitet za pomoć BiH, otkupivši sva štam­parska prava od Rijaseta, počeo sa pri­jevodom pre­ostala četiri toma pomenu­tog djela uz ponovnu recen­z­iju i lek­turu onoga što je već ranije preve­deno. Nakon toga izdat je jedan tom koji je obje­dinio prva četiri. Potom je ovaj hairli posao nas­tavl­jen u sarad­nji između Kul­turnog cen­tra kralja Fahd u Sara­jevu i atašea za vjer­ska pitanja pri Ambasadi Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije u Bosni i Herce­govini. Cjeloku­pan posao pri­jevoda i pripreme Buhar­i­jeve zbirke hadisa prošao je kroz mnoge faze, a najbit­nije su pre­vođenje, pri­jelom, tehnička priprema, korek­tura, redak­tura, lek­tura itd. Molimo Uzvišenog Allaha da ovo djelo bude od koristi svima, te da svakoga ko je uzeo učešće u nje­govom pri­jevodu, pripremi, štam­panju i pod­jeli nagradi dobrom ovo i onog svi­jeta. Među najzvučni­jim imenima onih koji su učestvo­vali u pri­jevodu i redak­turi su: dr. Šefik Kur­dić, dr. Enes Lje­vaković, dr. Omer Nakiče­vić, mr. Muhamed Mehanović i mnogi drugi. Lek­turu i korek­turu su, također, radile stručne osobe zvučnih imena kao što su: prof. dr. Dže­maludin Latić, prof, dr. Senahid Halilović i drugi. Nakon pri­mo­predaje poslova i obaveza između bivšeg Visokog saudi­jskog komiteta za pomoć BiH i Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u BiH koji upravlja Kul­turnim cen­trom princeze Dževhere Bugo­jno Liga i Cen­tar nas­tavl­jaju pro­jekat pod­jele Buhar­i­jeve zbirke hadisa dil­jem Bosne i Herce­govine. Pro­jekat pod­jele ovog djela obuh­va­tio je mnoge džamije, medrese, islamske fakul­tete, stu­dente, insti­tu­cije, kao i veliki broj fiz­ičkih lica. 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Od napora koje je ula­gala i još uvi­jek ulaže KSA jesu i aktivnosti na polju pre­vođenja Časnog Kur’ana na razne svjetske jezike i to putem Štam­par­ije kralja Fahda u Medini za štam­panje Časnog Kur’ana kao i drugih vla­dinih orga­ni­zacije poput Lige mus­li­man­skog svi­jeta koja se pobrin­ula za pripremu nekih pri­jevoda i to preko nekih svo­jih islam­skih ureda i cen­tara u svi­jetu. Štam­par­ija kralja Fahda za štam­panje Časnog Kur’ana je veliki ponos koji se veže za Slugu Dva Sveta Hrama kralja Fahda b. Abdul-​Aziza i nje­gova djela na polju hizmeta islamu i mus­li­man­ima. To je istaknuti dokaz vodeće uloge Kral­jevine u hizmetu Alla­hove Knjige i Sun­neta Nje­gova Poslanika, sal­lal­lahu ale­jhi ve sellem. Značaj te štam­par­ije nije samo u činjenici da je to najveća speci­jal­izirana štam­par­ija u svi­jetu već i u tome što je to – po svo­joj svrsi – jedan od najbit­ni­jih naučnois­traži­vačkih cen­tara na polju Časnog Kur’ana i znanosti vezanih za njega kao i čistoga Sun­neta kad je riječ o islam­skome svi­jetu. To veliko naučno zdanje je još uvi­jek pod brigom i pažn­jom Sluge Dva Sveta Hrama što je razlog nje­govog kon­tinuira­nog napretka. To Štam­par­iji omogućava real­izaciju svega radi čega je i osno­vana. Misli se na izuča­vanje i istraži­vanje Kur’ana i kur’anskih nauka. Mnoge su bit­nosti koje Štam­par­ija čini i pruža. Od toga je pre­vođenje Kur’ana na razne jezike. Razlog je da se pruže ispravna značenja ajeta Časnoga Kur’ana. Molimo Uzvišenog i Sve­moćnog Allaha da Slugu Dva Sveta Hrama nagradi svakim hajrom za svako dobro učin­jeno pros­transtvima istoka i zapada. Molimo Ga da blagoslov podari u nje­govom životu i da ga učini pono­som islama i mus­li­mana jer On, Uzvišeni, sve čuje i odaziva se onome ko Ga moli. Nema sum­nje da Časni Kur’an sadrži svako dobro i da će naći dobro svako onaj ko u njega vjeruje i ko ga u praksi sprovodi. Pot­punost toga neće imati osim onaj ko razu­mije jezik Kur’ana, odnosno ko razu­mije značenja i upute nje­govih ajeta. Zbog toga je KSA uložila ogromne napore na polju pre­vođenja Kur’ana na bro­jne svjetske danas poz­nate jezike. Potom i na polju štam­panja i dis­tribu­cije istih svakom ko ima potrebu za time. Od toga je i pri­jevod Tef­sira Ibn-​Kesira na druge kao i na bosan­ski jezik. Tako Region­alni ured Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Sara­jevu i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu u kon­ti­nu­itetu priređuju dis­tribu­ciju mushafa i tef­sira dil­jem BiH džami­jama, medresama, islam­skim fakul­te­tima, stu­den­tima, ustanovama i građan­ima BiH. 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu je obo­ga­tio fond bib­lioteke Cen­tra sa 390 novih naslova na bh. jezicima. To je urađeno uz dogovor i sav­je­to­vanje s direk­torima osnovnih škola čiji učenici se koriste uslugama Cen­tra bilo na polju znanja, sporta, kul­ture, zabave, vještina i sl.

Bib­lioteka sadrži svu osnovnu lit­er­aturu, sva novija izdanja, što je od velike koristi za učenike, stu­dente i svakog ko traži znanje iz bilo koje oblasti. U njoj stu­denti pripremaju svoje istraži­vačke radove i pon­avl­jaju gradivo pred­viđeno Nas­tavnim planom i pro­gramom. U nju je svako dobrodošao, ko god želi da sazna nešto novo na polju izdavaštva i štampe.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Region­alni ured Lige Mus­li­man­skog Svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu su, uz Alla­hovu pomoć, real­izirali pro­jekat pre­vođenja na bosan­ski jezik neko­liko naučnih radova pred­stavl­jenih Gen­er­al­nom sekre­tar­i­jatu Lige Mus­li­man­skog Svi­jeta u Mekki Muk­er­remi na Kon­fer­en­ciji “Jedin­stvo Ummeta”. Pre­vo­di­oci ovih radova su Nezir-​ef. Jašare­vić i Osman-​ef. Nadare­vić – uposlenici Cen­tra koji su studi­rali na Islam­skom Uni­verzitetu u Medini Munevveri. Prije štam­panja, pri­jevodi su pre­dočeni muftiji travničkom, uvaženom mr. Nusret-​ef. Abdibegov­iću, koji je – po uvidu u tem­atiku i kvalitet pri­jevoda – dao svoju saglas­nost za štam­panje i dis­tribu­ciju istih.

Preve­deni su sljedeći naučni radovi:

1– “Jedin­stvo ummeta u Časnome Kur’anu”,

2– “Jedin­stvo ummeta u Sun­netu”,

3– “Jedin­stvo ummeta u islamu”,

4– “Prim­jeri islam­skoga jedin­stva iz živo­topisa Poslanika, sal­lal­lahu ale­jhi ve sellem, i nje­govih ashaba.”,

5– “Jedin­stvo ummeta u islam­skoj povi­jesti”,

6– “Osobenosti iden­titeta ummeta i nje­gova oču­vanja” i

7– “Liga Mus­li­man­skoga Svi­jeta svi­jetli prim­jer jedin­stva u savre­menoj islam­skoj povi­jesti.“

Obzirom da se kod mus­li­mana današn­jice osjeća velika potreba za ovakvim temama, a Liga Mus­li­man­skoga Svi­jeta se sma­tra orga­ni­zaci­jom – vodiljom na polju rada za uspostavl­janje i prak­ti­ci­ranje jedin­stva među mus­li­man­ima, ona ukazuje na rane mus­li­mana i poziva liječenju tih rana. Poziva i na pre­vazi­laženje iza­zova i ost­varenje napretka.Ona je kroz 50 pro­tek­lih god­ina učinila mnogo i mnogo pružila mus­li­man­ima dil­jem svi­jeta. Bila je kao “majka” za sve mus­li­mane koji posta­doše poput jetima za “soframa” sil­nika. Njeni uredi niču širom svi­jeta pomažući daije (mision­are), pruža­jući utjehu jetim­ima, šireći znanje, služeći različitim potre­bama mus­li­mana, podržava­jući mir u cijelome svi­jetu riječima i djelom, a čemu svje­doči cijeli svi­jet. Još od njenog osnutka, Rabita uporno radi na ujed­in­jenju mus­li­mana oko jedne riječi kroz ujed­in­ja­vanje stavova učen­jaka ummeta. Zatim, zalaže se za oču­vanje islam­skoga iden­titeta ummeta, jačanje nje­gove pozi­cije u svi­jetu, rješa­vanje kon­flikata koji nas­taju među mus­li­man­ima, pružanje efek­tivnih rješenja za nastale prob­leme i nesu­g­lasice, suoča­vanje s oprečnim stru­jama i stavovima, a s druge strane i suoča­vanje sa zablud­je­lim pojavama i pogrešnim ide­jama u društvu.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الجمعة 9 ربيع الأوّل 1443
petak Oktobar 15 2021
Zora 04:20
Izlaz sunca 06:05
Podne 11:36
Ikindija 15:21
Akšam 17:06
Jacija 18:39

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina