Custom Adv 1
Pro­gram pod­jele deka i jor­gana medresama u Bosni i Herce­govini 2013. godine

Pro­gram pod­jele deka i jor­gana medresama u Bosni i Herce­govini 2013. godine

ocijeni
(0 glasova)

Region­alni ured Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Sara­jevu i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugo­jno, u sri­jedu, upril­ičili su pro­gram Pod­jele jor­gana medresama u Bosni i Herce­govini, a povodom nas­tu­panja zime i hlad­ni­jih dana. Medrese su mjesta gdje boravi veliki broj naših sinova i kćeri, učenika i učenica iz vol­jene nam Bosne i Herce­govine. Pro­gram je počeo učen­jem ajeta iz Kur’ana Časnog kojim je prisutne počas­tio mr. Salih ef. Indžić, imam Džamije princeze Dževhere. Nakon učenja Kur’ana prisut­nim gos­tima se obra­tio gospodin Rah­mat­ulla Naz­erkhan Gari, gen­er­alni direk­tor Region­alnog ureda Lige mul­si­man­skog svi­jeta u BiH i nad­zornik Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno koji je kazao: ”U ime Allaha Milostivog Samilosnog, hvala Allahu, dž. š., i neka je salavat i selam na najčas­ni­jeg Boži­jeg Poslanika i mil­jenika Muhameda, s. a. v. s., na nje­govu časnu porod­icu i uzorite ashabe. Uvaženi i cijen­jeni mr. Nus­rete Abdibegov­iću, muftija travnički, cijen­jeni pred­stavnici medresa u Bosni i Herce­govini, pred­stavniče Gazi Husrev-​begove medrese iz Sara­jeva, pred­stavniče Behram-​begove medrese iz Tuzle, pred­stavniče Elči Ibrahim-​pašine medrese iz Travnika i pred­stavniče medrese Osman efendija Redžović iz Visokog, upuću­jem Vama, nar­odu i Vladi Bosne i Herce­govine najl­jepše i najiskrenije poz­drave i selame. Također, prenosim Vam poz­drave i selame Vaše braće iz Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije, kao i selame NJ. E. prof. dr. Abdul­laha bin Abdul-​Muhsina Et-​Turkija, gen­er­alnog sekre­tara Lige mus­li­man­skog svi­jeta, kao i poz­drave i selame NJ. E. gospo­d­ina Eida bin Muhameda Al-​Thakafija, ambasadora Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije u BiH. Draga braćo, ovaj Cen­tar, Kul­turni cen­tar princeze Dževhere je Vaš cen­tar! 

Danas, kada doniramo određenu količinu zim­skih pokrivača-​jorgana za četiri medrese u Bosni i Herce­govini dok su sa nama pred­stavnici ovih medresa: gospodin Amir Hodžić, pred­stavnik tuzlanske medrese, gospodin Dže­vad Pleh, pred­stavnik sara­jevske medrese, gospodin Safet Durguti, pred­stavnik travničke medrese i gospodin Dže­nan Alibegić, pred­stavnik visočke medrese, te im svima želim toplu dobrodošlicu. Cijen­jena braćo, svi mi pod­padamo pod opis i riječi Alla­hovog Poslanika, s. a. v. s., kada kaže: ”Prim­jer vjernika u nji­hovoj među­sob­noj ljubavi, samilosti i naklon­jenosti, je kao prim­jer tijela — ako se razboli jedan nje­gov dio, čitavo tijelo obuzme vrućica i nesan­ica.” Molimo Allaha Uzvišenog da primi od svih nas ova dobra djela! I na kraju, još jed­nom, se zah­valju­jem uvaženom muftiji travničkom, mr. Nus­retu Abdibegov­iću, koji je uvjek uz nas i čije pokroviteljstvo nikada ne izostaje, pa tako ni danas tokom ove mubarek Svečanosti. Molimo Allaha Uzvišenog, u naše ime i u ime svih mus­li­mana, da ga nagradi najl­jepšom nagradom. Esse­lamu ale­jkum ve rah­me­tul­lahi ve berekatuhu.

Obraćanje mr. Nus­reta Abdibegov­ića, muftije travničkog: 

Direk­tore Region­alnog ureda Lige muli­man­skog svi­jeta u BiH i nad­zorniče Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno gospo­dine Rah­mat­ul­lah Naz­erkhan Gari, draga braćo, esse­lamu ale­jkum ve rah­me­tul­lahi ve berekatuhu. Kul­turni cen­tar princeze Dževhere uvjek izne­nadi Bugo­jno i Vrbasku regiju svo­jim aktivnos­tima i pro­gramima, a tako je i ovaj put. Kul­turni cen­tar, na čelu sa direk­torom, šejhom Rah­mat­ul­la­hom Gar­i­jem real­izuje Pro­jekat pod­jele određene količine deka i jor­gana našim medresama, to jeste učenicima i učeni­cama medresa, što se sma­tra znakom pažnje i pri­jateljstva. Ovo je pokaza­telj svim ljudima da se određenim cil­janim pro­gramima i aktivnos­tima mogu postići veliki cil­jevi i mnogi hajr. Ako nas­tavim sa ovakvim aktivnos­tima , ne samo u Bugo­jnu nego i u Sara­jevu, Zenici, Tuzli, Travniku i Visokom osjetit ćemo živost svega ovoga, i osjetit ćemo sprem­nost ljudi da nas­tave ići putem dobra. Ovom pri­likom smo vid­jeli kod šejha Rah­mat­ul­laha Gar­ija pomenuto i na tome mu se zah­valju­jemo. Zah­valju­jemo se i pred­stavnicima medresa koji su došli u ovom hlad­nom danu kako bi pris­ustvo­vali pri­mo­predaji jor­gana koji će biti od koristi našim učenicima i učeni­cama medresa. Želim Vam svako dobro i esse­lamu ale­jkum ve rah­me­tul­lahi ve berekatuhu.

Obraćanje pred­satvnika Gazi Husrev-​begove medrese iz Sara­jeva pro­fe­sora Dže­vada Pleha: 

Hvala Allahu gospo­daru svih svje­tova i neka je salavat i selam na najčas­ni­jeg Poslanika i Vjerov­jes­nika, našeg mil­jenika Muhameda, s. a. v. s., i na nje­govu časnu porod­icu i ple­menite ashabe. Cijen­jena braćo, koris­tim pri­liku da se u ime Gazi Husrev-​begove medrese zah­valim na ovoj gesti tokom hlad­nih zim­skih dana, to jeste na Vašoj donaciji određene količine jor­gana našoj medresi koji će nas gri­jati u ovim hlad­nim dan­ima. Ovdje nije riječ samo o donaciji jor­gana, nego i o slanju poruke topline i bratske ljubavi što sim­bolizuje toplinu i bliskost. U našim kra­je­vima je običaj da se mladenci, nakon skla­panja braka, dari­vaju jor­gan­ima kako bi time som­bolizirali bliskost i toplinu. S toga i mi, u našoj medresi koja ima više od 450 učenika i učenica visoko cijen­imo ovj gest. Koris­tim pri­liku da se zah­valim trud­benicima i rad­nicima u ovom Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere koji svo­jim radom, tru­dom i aktivnos­tima pokazuju i dokazuju da nji­hova uloga i funkcija ovog Cen­tra u zajed­nici ima smisla i da nji­hove aktivnosti daju pohvalne rezul­tate koji će se, ako Bog da, i u budućnosti nas­taviti. Smisao ovih cen­tara, građev­ina i aktivnosti jeste da nas među­sobno povezuju, zbližavaju i da jedni za druge znamo. Neka nas Uzvišeni Allah sve zajedno nagradi i neka nam podari svaki hajr, kako nama u Bosni i Herce­govini tako i našoj braći u Kral­jevini Saudi­jskoj Ara­biji. Esse­lamu ale­jkum ve rahmetulla.

Obraćanje pred­satvnika Behram-​begove medrese iz Tuzle pro­fe­sora Amira Hodžića: 

Hvala Allahu gospo­daru svih svje­tova i neka je salavat i selam na najčas­ni­jeg Poslanika i Vjerov­jes­nika, našeg mil­jenika Muhameda, s. a. v. s., i na nje­govu časnu porod­icu i nje­gove ashabe. Uvaženi muftija travnički, cijen­jeni direk­tore Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Bosni i Herce­govini, cijen­jena braćo, esse­lamu ale­jkum. Ovom pri­likom želim da se zah­valim Region­al­nom uredu Lige mus­li­man­skog svi­jeta u BiH i Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere Bugo­jno na čelu sa šejhom Rah­mat­ul­lah Gar­i­jem, u svoje lično ime kao i u ime menadž­menta i kolek­tiva medrese u Tuzli, te u ime 530 učenika ove škole. Ovom pri­likom želim da se zav­valim i našoj braći u Kral­jevini Saudi­jskoj Ara­biji na lije­poj gesti i na real­izaciji ovog pro­jekta u Bosni i Herce­govini koji se ogleda u pomoći učenicima i učeni­cama, sig­urno, najboljih škola u BiH. Esse­lamu ale­jkum ve rah­me­tul­lahi ve brekatuhu.

Obraćanje pred­satvnika Elči Ibrahim-​pašine medrese Travnik pro­fe­sora Safeta Durgutija: 

U ime Allaha, hvala Allahu i neka je salavat i selam na Alla­hovog Poslanika. Uvaženi muftija, mr. Nus­rete Abdibegov­iću, cijen­jeni gen­er­alni direk­tore Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u BiH i nad­zorniče Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno, šejh Rah­mat­ul­lah Gari, drage kolege, cijen­jena braćo. Koris­tim ovu pri­liku da se u ime direk­tora medrese mag­is­tra Dževdeta ef. Šošića, kao i u ime kolek­tiva medrese, zah­valim direk­toru Cen­tra na ovoj vri­jed­noj donaciji. Čini mi se da se šejh strik­tno drži hadisa Boži­jeg Poslanika Muhameda, s. a. v. s., u kome se kaže: ”Dijelite i daru­jte jedni druge vol­jet ćete se.” Ova nje­gova gesta, i od naše braće i Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije pokazuje da su oni uvjek uz nas, da nas u svakoj prilici žele pomoći i stati uz nas. Ovaj pok­lon će poboljšati uslove našeg rada i zagri­jat će naša srca uz samu pomisao da su oni uz nas i da misle na nas. Još jed­nom zah­valju­jem im se na tome moleći Uzvišenog Allaha da ih nagradi i da ovo učini na vagama nji­hovih dobrih djela. Esse­lamu ale­jkum ve rah­me­tul­lahi ve berekatuhu.

Obraćanje pred­satvnika medrese Osman efendija Redžović Visoko gospo­d­ina Dže­nana Alibegića: 

U ime Allaha Milostivog Samilosnog, ese­lamu ale­jkum. Prije svega želio bih da pre­ne­sem zah­vale i selame na ovoj donaciji od strane direk­tora i kolek­tiva medrese Osman efendija Redžović Visoko iz kojeg ja dolazim, a zna­jući da je naša medresa mlad kolek­tiv i da je u jed­noj građevin­skoj ekspanz­iji. Zah­valju­jem se Region­al­nom uredu Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Bosni iHerce­govini kao i Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere Bugo­jno na čijem čelu je uvaženi šejh Rah­mat­ul­lah Gari, na ovoj donaciji kao i na srdačnom pri­jemu i gosto­prim­stvu. Ova donacija, sig­urno, će biti od velike koristi učenicima naše medrese. I na kraju, još jed­nom Vam se zahvaljujem

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 810 puta
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الأحد 13 شوّال 1440
nedjelja Juni 16 2019
Zora 01:21
Izlaz sunca 04:07
Podne 11:51
Ikindija 17:12
Akšam 19:35
Jacija 21:54

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina