Custom Adv 1

Pre­vođenje Buhar­i­jeve zbirke hadisa sa ara­p­skog na bosan­ski jezik se sma­tra kul­turnim događa­jem koji je imao odjeka dil­jem Balkana čiji broj stanovnika prelazi 70 mil­iona. S obzirom da je bosan­ski jezik gotovo iden­tičan jezicima nar­oda bivše Jugoslav­ije razu­miju ga Srbi, Hrvati, Crnogorci, mnogi Slovenci, Make­donci, veliki broj Albanaca i drugih nar­oda i nar­o­d­nosti na Balkanu. Bivši Visoki saudi­jski komitet za pomoć Bosni i Herce­govini odi­grao je veliku ulogu u završetku pro­jekta pre­vođenja Buhar­i­jeve zbirke hadisa. 2009. godine Visokom saudi­jskom komitetu za pomoć BiH dod­jel­jeno je priz­nanje i nagrada ”Hasan ef. Škapur”, za dopri­nos u afir­ma­ciji hadiskih znanosti na Svečanosti koja je održana u Tešnju, rod­nom gradu ovog bosan­skog alima pio­nira u pro­jektu pri­jevoda Buhar­i­jine zbirke hadisa na bosan­ski jezik. Među­tim, pre­se­lio je na Ahiret prije nego je uspio dovršiti ovaj svoj hairli posao. Naime, Rijaset Islamske zajed­nice u Bosni i Herce­govini je 1965. godine pokrenuo pro­jekat pre­vođenja neko­liko tomova iz Buhar­i­jine zbirke hadisa koje je, kako smo naveli, pre­veo rah­metli Hasan ef. Škapur tako da su u peri­odu od 1974. do 1976. godine izdata prva tri toma Buhar­i­jine zbirke na bosan­skom jeziku. 1990. godine rad na pri­jevodu Buhar­i­jine zbirke hadisa nas­tavlja muftija bihaćki, Hasan ef. Makić i završava pri­jevod četvr­tog toma ovog izuzetnog djela hadiske znanosti. Nakon toga, palicu pre­vodi­lačkih pro­jekata preuz­ima Region­alni ured Visokog saudi­jskog komiteta za pomoć BiH sa sjedištem u Sara­jevu. Prvi veći pre­vodi­lački pod­h­vat bio je pri­jevod skraćenog djela Tef­sir Ibn kesira, a nakon toga dolazi pro­jekat pri­jevoda Buhar­i­jeve zbirke hadisa, odnosno, pri­jevod onoga što je ostalo nepreve­deno na bosan­ski jezik, a zbog izuzetne važnosti ovog djela koje je, kon­sen­zu­som islam­skih učen­jaka, najvr­jed­nije i najis­pravnije djelo u islamu nakon Kur’ani Ker­ima. S nadom u pomoć i podršku Uzvišenog Allaha, a zatim uz sred­stva koje je obezbi­je­dio princ Abdu­laziz bin Fahd Alu Saud iz Vak­ufa nje­govog rah­metli oca Sluge Dva Časna Hrama, kralja Fahda bin Abdu­laziz, neka ga Uzvišeni Allah nas­tani u dženet­skim pros­transtvima. U ovaj časni posao uloženo je više od deset god­ina rada i truda, a to je, u stvari, nas­tavak posla koji je započeo Rijaset islamske zajed­nice u BiH uzi­ma­jući u obzir da su do tada odš­tam­pana četiri toma Buhar­i­jeve zbirke hadisa. Potom je Visoki saudi­jski komitet za pomoć BiH, otkupivši sva štam­parska prava od Rijaseta, počeo sa pri­jevodom pre­ostala četiri toma pomenu­tog djela uz ponovnu recen­z­iju i lek­turu onoga što je već ranije preve­deno. Nakon toga izdat je jedan tom koji je obje­dinio prva četiri. Potom je ovaj hairli posao nas­tavl­jen u sarad­nji između Kul­turnog cen­tra kralja Fahd u Sara­jevu i atašea za vjer­ska pitanja pri Ambasadi Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije u Bosni i Herce­govini. Cjeloku­pan posao pri­jevoda i pripreme Buhar­i­jeve zbirke hadisa prošao je kroz mnoge faze, a najbit­nije su pre­vođenje, pri­jelom, tehnička priprema, korek­tura, redak­tura, lek­tura itd. Molimo Uzvišenog Allaha da ovo djelo bude od koristi svima, te da svakoga ko je uzeo učešće u nje­govom pri­jevodu, pripremi, štam­panju i pod­jeli nagradi dobrom ovo i onog svi­jeta. Među najzvučni­jim imenima onih koji su učestvo­vali u pri­jevodu i redak­turi su: dr. Šefik Kur­dić, dr. Enes Lje­vaković, dr. Omer Nakiče­vić, mr. Muhamed Mehanović i mnogi drugi. Lek­turu i korek­turu su, također, radile stručne osobe zvučnih imena kao što su: prof. dr. Dže­maludin Latić, prof, dr. Senahid Halilović i drugi. Nakon pri­mo­predaje poslova i obaveza između bivšeg Visokog saudi­jskog komiteta za pomoć BiH i Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u BiH koji upravlja Kul­turnim cen­trom princeze Dževhere Bugo­jno Liga i Cen­tar nas­tavl­jaju pro­jekat pod­jele Buhar­i­jeve zbirke hadisa dil­jem Bosne i Herce­govine. Pro­jekat pod­jele ovog djela obuh­va­tio je mnoge džamije, medrese, islamske fakul­tete, stu­dente, insti­tu­cije, kao i veliki broj fiz­ičkih lica. 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Od napora koje je ula­gala i još uvi­jek ulaže KSA jesu i aktivnosti na polju pre­vođenja Časnog Kur’ana na razne svjetske jezike i to putem Štam­par­ije kralja Fahda u Medini za štam­panje Časnog Kur’ana kao i drugih vla­dinih orga­ni­zacije poput Lige mus­li­man­skog svi­jeta koja se pobrin­ula za pripremu nekih pri­jevoda i to preko nekih svo­jih islam­skih ureda i cen­tara u svi­jetu. Štam­par­ija kralja Fahda za štam­panje Časnog Kur’ana je veliki ponos koji se veže za Slugu Dva Sveta Hrama kralja Fahda b. Abdul-​Aziza i nje­gova djela na polju hizmeta islamu i mus­li­man­ima. To je istaknuti dokaz vodeće uloge Kral­jevine u hizmetu Alla­hove Knjige i Sun­neta Nje­gova Poslanika, sal­lal­lahu ale­jhi ve sellem. Značaj te štam­par­ije nije samo u činjenici da je to najveća speci­jal­izirana štam­par­ija u svi­jetu već i u tome što je to – po svo­joj svrsi – jedan od najbit­ni­jih naučnois­traži­vačkih cen­tara na polju Časnog Kur’ana i znanosti vezanih za njega kao i čistoga Sun­neta kad je riječ o islam­skome svi­jetu. To veliko naučno zdanje je još uvi­jek pod brigom i pažn­jom Sluge Dva Sveta Hrama što je razlog nje­govog kon­tinuira­nog napretka. To Štam­par­iji omogućava real­izaciju svega radi čega je i osno­vana. Misli se na izuča­vanje i istraži­vanje Kur’ana i kur’anskih nauka. Mnoge su bit­nosti koje Štam­par­ija čini i pruža. Od toga je pre­vođenje Kur’ana na razne jezike. Razlog je da se pruže ispravna značenja ajeta Časnoga Kur’ana. Molimo Uzvišenog i Sve­moćnog Allaha da Slugu Dva Sveta Hrama nagradi svakim hajrom za svako dobro učin­jeno pros­transtvima istoka i zapada. Molimo Ga da blagoslov podari u nje­govom životu i da ga učini pono­som islama i mus­li­mana jer On, Uzvišeni, sve čuje i odaziva se onome ko Ga moli. Nema sum­nje da Časni Kur’an sadrži svako dobro i da će naći dobro svako onaj ko u njega vjeruje i ko ga u praksi sprovodi. Pot­punost toga neće imati osim onaj ko razu­mije jezik Kur’ana, odnosno ko razu­mije značenja i upute nje­govih ajeta. Zbog toga je KSA uložila ogromne napore na polju pre­vođenja Kur’ana na bro­jne svjetske danas poz­nate jezike. Potom i na polju štam­panja i dis­tribu­cije istih svakom ko ima potrebu za time. Od toga je i pri­jevod Tef­sira Ibn-​Kesira na druge kao i na bosan­ski jezik. Tako Region­alni ured Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Sara­jevu i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu u kon­ti­nu­itetu priređuju dis­tribu­ciju mushafa i tef­sira dil­jem BiH džami­jama, medresama, islam­skim fakul­te­tima, stu­den­tima, ustanovama i građan­ima BiH. 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu je obo­ga­tio fond bib­lioteke Cen­tra sa 390 novih naslova na bh. jezicima. To je urađeno uz dogovor i sav­je­to­vanje s direk­torima osnovnih škola čiji učenici se koriste uslugama Cen­tra bilo na polju znanja, sporta, kul­ture, zabave, vještina i sl.

Bib­lioteka sadrži svu osnovnu lit­er­aturu, sva novija izdanja, što je od velike koristi za učenike, stu­dente i svakog ko traži znanje iz bilo koje oblasti. U njoj stu­denti pripremaju svoje istraži­vačke radove i pon­avl­jaju gradivo pred­viđeno Nas­tavnim planom i pro­gramom. U nju je svako dobrodošao, ko god želi da sazna nešto novo na polju izdavaštva i štampe.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Region­alni ured Lige Mus­li­man­skog Svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu su, uz Alla­hovu pomoć, real­izirali pro­jekat pre­vođenja na bosan­ski jezik neko­liko naučnih radova pred­stavl­jenih Gen­er­al­nom sekre­tar­i­jatu Lige Mus­li­man­skog Svi­jeta u Mekki Muk­er­remi na Kon­fer­en­ciji “Jedin­stvo Ummeta”. Pre­vo­di­oci ovih radova su Nezir-​ef. Jašare­vić i Osman-​ef. Nadare­vić – uposlenici Cen­tra koji su studi­rali na Islam­skom Uni­verzitetu u Medini Munevveri. Prije štam­panja, pri­jevodi su pre­dočeni muftiji travničkom, uvaženom mr. Nusret-​ef. Abdibegov­iću, koji je – po uvidu u tem­atiku i kvalitet pri­jevoda – dao svoju saglas­nost za štam­panje i dis­tribu­ciju istih.

Preve­deni su sljedeći naučni radovi:

1– “Jedin­stvo ummeta u Časnome Kur’anu”,

2– “Jedin­stvo ummeta u Sun­netu”,

3– “Jedin­stvo ummeta u islamu”,

4– “Prim­jeri islam­skoga jedin­stva iz živo­topisa Poslanika, sal­lal­lahu ale­jhi ve sellem, i nje­govih ashaba.”,

5– “Jedin­stvo ummeta u islam­skoj povi­jesti”,

6– “Osobenosti iden­titeta ummeta i nje­gova oču­vanja” i

7– “Liga Mus­li­man­skoga Svi­jeta svi­jetli prim­jer jedin­stva u savre­menoj islam­skoj povi­jesti.“

Obzirom da se kod mus­li­mana današn­jice osjeća velika potreba za ovakvim temama, a Liga Mus­li­man­skoga Svi­jeta se sma­tra orga­ni­zaci­jom – vodiljom na polju rada za uspostavl­janje i prak­ti­ci­ranje jedin­stva među mus­li­man­ima, ona ukazuje na rane mus­li­mana i poziva liječenju tih rana. Poziva i na pre­vazi­laženje iza­zova i ost­varenje napretka.Ona je kroz 50 pro­tek­lih god­ina učinila mnogo i mnogo pružila mus­li­man­ima dil­jem svi­jeta. Bila je kao “majka” za sve mus­li­mane koji posta­doše poput jetima za “soframa” sil­nika. Njeni uredi niču širom svi­jeta pomažući daije (mision­are), pruža­jući utjehu jetim­ima, šireći znanje, služeći različitim potre­bama mus­li­mana, podržava­jući mir u cijelome svi­jetu riječima i djelom, a čemu svje­doči cijeli svi­jet. Još od njenog osnutka, Rabita uporno radi na ujed­in­jenju mus­li­mana oko jedne riječi kroz ujed­in­ja­vanje stavova učen­jaka ummeta. Zatim, zalaže se za oču­vanje islam­skoga iden­titeta ummeta, jačanje nje­gove pozi­cije u svi­jetu, rješa­vanje kon­flikata koji nas­taju među mus­li­man­ima, pružanje efek­tivnih rješenja za nastale prob­leme i nesu­g­lasice, suoča­vanje s oprečnim stru­jama i stavovima, a s druge strane i suoča­vanje sa zablud­je­lim pojavama i pogrešnim ide­jama u društvu.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Region­alni ured Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Sara­jevu i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugo­jno, u sri­jedu, upril­ičili su pro­gram Pod­jele jor­gana medresama u Bosni i Herce­govini, a povodom nas­tu­panja zime i hlad­ni­jih dana. Medrese su mjesta gdje boravi veliki broj naših sinova i kćeri, učenika i učenica iz vol­jene nam Bosne i Herce­govine. Pro­gram je počeo učen­jem ajeta iz Kur’ana Časnog kojim je prisutne počas­tio mr. Salih ef. Indžić, imam Džamije princeze Dževhere. Nakon učenja Kur’ana prisut­nim gos­tima se obra­tio gospodin Rah­mat­ulla Naz­erkhan Gari, gen­er­alni direk­tor Region­alnog ureda Lige mul­si­man­skog svi­jeta u BiH i nad­zornik Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno koji je kazao: ”U ime Allaha Milostivog Samilosnog, hvala Allahu, dž. š., i neka je salavat i selam na najčas­ni­jeg Boži­jeg Poslanika i mil­jenika Muhameda, s. a. v. s., na nje­govu časnu porod­icu i uzorite ashabe. Uvaženi i cijen­jeni mr. Nus­rete Abdibegov­iću, muftija travnički, cijen­jeni pred­stavnici medresa u Bosni i Herce­govini, pred­stavniče Gazi Husrev-​begove medrese iz Sara­jeva, pred­stavniče Behram-​begove medrese iz Tuzle, pred­stavniče Elči Ibrahim-​pašine medrese iz Travnika i pred­stavniče medrese Osman efendija Redžović iz Visokog, upuću­jem Vama, nar­odu i Vladi Bosne i Herce­govine najl­jepše i najiskrenije poz­drave i selame. Također, prenosim Vam poz­drave i selame Vaše braće iz Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije, kao i selame NJ. E. prof. dr. Abdul­laha bin Abdul-​Muhsina Et-​Turkija, gen­er­alnog sekre­tara Lige mus­li­man­skog svi­jeta, kao i poz­drave i selame NJ. E. gospo­d­ina Eida bin Muhameda Al-​Thakafija, ambasadora Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije u BiH. Draga braćo, ovaj Cen­tar, Kul­turni cen­tar princeze Dževhere je Vaš cen­tar! 

Danas, kada doniramo određenu količinu zim­skih pokrivača-​jorgana za četiri medrese u Bosni i Herce­govini dok su sa nama pred­stavnici ovih medresa: gospodin Amir Hodžić, pred­stavnik tuzlanske medrese, gospodin Dže­vad Pleh, pred­stavnik sara­jevske medrese, gospodin Safet Durguti, pred­stavnik travničke medrese i gospodin Dže­nan Alibegić, pred­stavnik visočke medrese, te im svima želim toplu dobrodošlicu. Cijen­jena braćo, svi mi pod­padamo pod opis i riječi Alla­hovog Poslanika, s. a. v. s., kada kaže: ”Prim­jer vjernika u nji­hovoj među­sob­noj ljubavi, samilosti i naklon­jenosti, je kao prim­jer tijela — ako se razboli jedan nje­gov dio, čitavo tijelo obuzme vrućica i nesan­ica.” Molimo Allaha Uzvišenog da primi od svih nas ova dobra djela! I na kraju, još jed­nom, se zah­valju­jem uvaženom muftiji travničkom, mr. Nus­retu Abdibegov­iću, koji je uvjek uz nas i čije pokroviteljstvo nikada ne izostaje, pa tako ni danas tokom ove mubarek Svečanosti. Molimo Allaha Uzvišenog, u naše ime i u ime svih mus­li­mana, da ga nagradi najl­jepšom nagradom. Esse­lamu ale­jkum ve rah­me­tul­lahi ve berekatuhu.

Obraćanje mr. Nus­reta Abdibegov­ića, muftije travničkog: 

Direk­tore Region­alnog ureda Lige muli­man­skog svi­jeta u BiH i nad­zorniče Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno gospo­dine Rah­mat­ul­lah Naz­erkhan Gari, draga braćo, esse­lamu ale­jkum ve rah­me­tul­lahi ve berekatuhu. Kul­turni cen­tar princeze Dževhere uvjek izne­nadi Bugo­jno i Vrbasku regiju svo­jim aktivnos­tima i pro­gramima, a tako je i ovaj put. Kul­turni cen­tar, na čelu sa direk­torom, šejhom Rah­mat­ul­la­hom Gar­i­jem real­izuje Pro­jekat pod­jele određene količine deka i jor­gana našim medresama, to jeste učenicima i učeni­cama medresa, što se sma­tra znakom pažnje i pri­jateljstva. Ovo je pokaza­telj svim ljudima da se određenim cil­janim pro­gramima i aktivnos­tima mogu postići veliki cil­jevi i mnogi hajr. Ako nas­tavim sa ovakvim aktivnos­tima , ne samo u Bugo­jnu nego i u Sara­jevu, Zenici, Tuzli, Travniku i Visokom osjetit ćemo živost svega ovoga, i osjetit ćemo sprem­nost ljudi da nas­tave ići putem dobra. Ovom pri­likom smo vid­jeli kod šejha Rah­mat­ul­laha Gar­ija pomenuto i na tome mu se zah­valju­jemo. Zah­valju­jemo se i pred­stavnicima medresa koji su došli u ovom hlad­nom danu kako bi pris­ustvo­vali pri­mo­predaji jor­gana koji će biti od koristi našim učenicima i učeni­cama medresa. Želim Vam svako dobro i esse­lamu ale­jkum ve rah­me­tul­lahi ve berekatuhu.

Obraćanje pred­satvnika Gazi Husrev-​begove medrese iz Sara­jeva pro­fe­sora Dže­vada Pleha: 

Hvala Allahu gospo­daru svih svje­tova i neka je salavat i selam na najčas­ni­jeg Poslanika i Vjerov­jes­nika, našeg mil­jenika Muhameda, s. a. v. s., i na nje­govu časnu porod­icu i ple­menite ashabe. Cijen­jena braćo, koris­tim pri­liku da se u ime Gazi Husrev-​begove medrese zah­valim na ovoj gesti tokom hlad­nih zim­skih dana, to jeste na Vašoj donaciji određene količine jor­gana našoj medresi koji će nas gri­jati u ovim hlad­nim dan­ima. Ovdje nije riječ samo o donaciji jor­gana, nego i o slanju poruke topline i bratske ljubavi što sim­bolizuje toplinu i bliskost. U našim kra­je­vima je običaj da se mladenci, nakon skla­panja braka, dari­vaju jor­gan­ima kako bi time som­bolizirali bliskost i toplinu. S toga i mi, u našoj medresi koja ima više od 450 učenika i učenica visoko cijen­imo ovj gest. Koris­tim pri­liku da se zah­valim trud­benicima i rad­nicima u ovom Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere koji svo­jim radom, tru­dom i aktivnos­tima pokazuju i dokazuju da nji­hova uloga i funkcija ovog Cen­tra u zajed­nici ima smisla i da nji­hove aktivnosti daju pohvalne rezul­tate koji će se, ako Bog da, i u budućnosti nas­taviti. Smisao ovih cen­tara, građev­ina i aktivnosti jeste da nas među­sobno povezuju, zbližavaju i da jedni za druge znamo. Neka nas Uzvišeni Allah sve zajedno nagradi i neka nam podari svaki hajr, kako nama u Bosni i Herce­govini tako i našoj braći u Kral­jevini Saudi­jskoj Ara­biji. Esse­lamu ale­jkum ve rahmetulla.

Obraćanje pred­satvnika Behram-​begove medrese iz Tuzle pro­fe­sora Amira Hodžića: 

Hvala Allahu gospo­daru svih svje­tova i neka je salavat i selam na najčas­ni­jeg Poslanika i Vjerov­jes­nika, našeg mil­jenika Muhameda, s. a. v. s., i na nje­govu časnu porod­icu i nje­gove ashabe. Uvaženi muftija travnički, cijen­jeni direk­tore Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Bosni i Herce­govini, cijen­jena braćo, esse­lamu ale­jkum. Ovom pri­likom želim da se zah­valim Region­al­nom uredu Lige mus­li­man­skog svi­jeta u BiH i Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere Bugo­jno na čelu sa šejhom Rah­mat­ul­lah Gar­i­jem, u svoje lično ime kao i u ime menadž­menta i kolek­tiva medrese u Tuzli, te u ime 530 učenika ove škole. Ovom pri­likom želim da se zav­valim i našoj braći u Kral­jevini Saudi­jskoj Ara­biji na lije­poj gesti i na real­izaciji ovog pro­jekta u Bosni i Herce­govini koji se ogleda u pomoći učenicima i učeni­cama, sig­urno, najboljih škola u BiH. Esse­lamu ale­jkum ve rah­me­tul­lahi ve brekatuhu.

Obraćanje pred­satvnika Elči Ibrahim-​pašine medrese Travnik pro­fe­sora Safeta Durgutija: 

U ime Allaha, hvala Allahu i neka je salavat i selam na Alla­hovog Poslanika. Uvaženi muftija, mr. Nus­rete Abdibegov­iću, cijen­jeni gen­er­alni direk­tore Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u BiH i nad­zorniče Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno, šejh Rah­mat­ul­lah Gari, drage kolege, cijen­jena braćo. Koris­tim ovu pri­liku da se u ime direk­tora medrese mag­is­tra Dževdeta ef. Šošića, kao i u ime kolek­tiva medrese, zah­valim direk­toru Cen­tra na ovoj vri­jed­noj donaciji. Čini mi se da se šejh strik­tno drži hadisa Boži­jeg Poslanika Muhameda, s. a. v. s., u kome se kaže: ”Dijelite i daru­jte jedni druge vol­jet ćete se.” Ova nje­gova gesta, i od naše braće i Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije pokazuje da su oni uvjek uz nas, da nas u svakoj prilici žele pomoći i stati uz nas. Ovaj pok­lon će poboljšati uslove našeg rada i zagri­jat će naša srca uz samu pomisao da su oni uz nas i da misle na nas. Još jed­nom zah­valju­jem im se na tome moleći Uzvišenog Allaha da ih nagradi i da ovo učini na vagama nji­hovih dobrih djela. Esse­lamu ale­jkum ve rah­me­tul­lahi ve berekatuhu.

Obraćanje pred­satvnika medrese Osman efendija Redžović Visoko gospo­d­ina Dže­nana Alibegića: 

U ime Allaha Milostivog Samilosnog, ese­lamu ale­jkum. Prije svega želio bih da pre­ne­sem zah­vale i selame na ovoj donaciji od strane direk­tora i kolek­tiva medrese Osman efendija Redžović Visoko iz kojeg ja dolazim, a zna­jući da je naša medresa mlad kolek­tiv i da je u jed­noj građevin­skoj ekspanz­iji. Zah­valju­jem se Region­al­nom uredu Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Bosni iHerce­govini kao i Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere Bugo­jno na čijem čelu je uvaženi šejh Rah­mat­ul­lah Gari, na ovoj donaciji kao i na srdačnom pri­jemu i gosto­prim­stvu. Ova donacija, sig­urno, će biti od velike koristi učenicima naše medrese. I na kraju, još jed­nom Vam se zahvaljujem

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Povodeći se riječima Alla­hovog poslanik Muhameda, s. a. v. s., kada kaže: ”Ko od mus­li­mana otk­loni jednu od ovosv­jet­skih nedaća Allah će njemu otk­loniti jednu od nedaća na Sud­njem danu, a ko olakša onome ko je u teškoj situaciji Allah će njemu olakšati i na Dun­jaluku i na Ahiretu, Allah će poma­gati roba sve dok on pomaže svoga brata.” Region­alni ured Lige mus­li­man­skog svi­jeta i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugo­jno su pokrenuli real­izaciju Pro­jekta pod­jele deka i jor­gana soci­jalno ugroženim domaćin­stvima, a potvrđu­jući principe i načela humanosti, društvene sol­i­darnosti i ljudske saos­jeća­jnosti. Pro­jekat je tem­pi­ran u vri­jeme dolaska zim­skih dana, hlandi­jeg vre­mena i pada tem­per­atura ispod nule koje su svo­jstvene Bosni i Herce­govini. Pod­jela je upril­ičena u mnogim selima BiH, a od njih se neka nalaze na mjes­tima do kojih vode uski makadamski putevi što otežava dolazak do istih. Uprkos tome Uprava Ureda Lige i Cen­tra je usp­jela real­i­zo­vati Pri­jekat pod­jele deka i jor­gana za soci­jalno ugrožene porodice što je činjeno i danju i noću. Koris­nici Pro­jekta pod­jele pohvalili su ovu ini­ci­ja­tivu koja je od hajrata Kral­jevine čovječnosti – Kral­jevine Saudi­jske Arabije. 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Region­alni ured Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Sara­jevu i Lul­turni ven­tar princeze Dževhere Bugo­jno real­i­zo­vali su Pro­jekat pod­jele deka želećo obezbi­jediti tople pokri­vače tokom zime i hlad­nih dana soci­jalno ugroženim porodicama i onima kojima je to potrebno, kao i oređenim obra­zovnim ustanovama. Riječ je o 180 deka koje su podi­jel­jene u Bugo­jnu pod pokroviteljstvom Nj.E. ambasadora Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije u Bosni i Herce­govini, uvaženog gospo­d­ina Eida bin Muhameda Al-​Thakafija , kao i načel­nika općine Bugo­jno, gospo­d­ina Hasana Ajku­nića. Takođe, za potrebe Medrese u Travniku donirano je 140 deka. 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Slučajna fotografija

5.jpg

Pratite nas

 Pratite nas na Twitter-u
 Pratite nas na Facebook-u
 Pratite nas na Google+
 RSS Feeds
 Kontakt 

 

Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الثلاثا 4 صفر 1439
utorak Oktobar 24 2017
Zora 04:31
Izlaz sunca 06:16
Podne 11:34
Ikindija 15:08
Akšam 16:52
Jacija 18:26

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina