Custom Adv 1

Pre­vođenje Buhar­i­jeve zbirke hadisa sa ara­p­skog na bosan­ski jezik se sma­tra kul­turnim događa­jem koji je imao odjeka dil­jem Balkana čiji broj stanovnika prelazi 70 mil­iona. S obzirom da je bosan­ski jezik gotovo iden­tičan jezicima nar­oda bivše Jugoslav­ije razu­miju ga Srbi, Hrvati, Crnogorci, mnogi Slovenci, Make­donci, veliki broj Albanaca i drugih nar­oda i nar­o­d­nosti na Balkanu. Bivši Visoki saudi­jski komitet za pomoć Bosni i Herce­govini odi­grao je veliku ulogu u završetku pro­jekta pre­vođenja Buhar­i­jeve zbirke hadisa. 2009. godine Visokom saudi­jskom komitetu za pomoć BiH dod­jel­jeno je priz­nanje i nagrada ”Hasan ef. Škapur”, za dopri­nos u afir­ma­ciji hadiskih znanosti na Svečanosti koja je održana u Tešnju, rod­nom gradu ovog bosan­skog alima pio­nira u pro­jektu pri­jevoda Buhar­i­jine zbirke hadisa na bosan­ski jezik. Među­tim, pre­se­lio je na Ahiret prije nego je uspio dovršiti ovaj svoj hairli posao. Naime, Rijaset Islamske zajed­nice u Bosni i Herce­govini je 1965. godine pokrenuo pro­jekat pre­vođenja neko­liko tomova iz Buhar­i­jine zbirke hadisa koje je, kako smo naveli, pre­veo rah­metli Hasan ef. Škapur tako da su u peri­odu od 1974. do 1976. godine izdata prva tri toma Buhar­i­jine zbirke na bosan­skom jeziku. 1990. godine rad na pri­jevodu Buhar­i­jine zbirke hadisa nas­tavlja muftija bihaćki, Hasan ef. Makić i završava pri­jevod četvr­tog toma ovog izuzetnog djela hadiske znanosti. Nakon toga, palicu pre­vodi­lačkih pro­jekata preuz­ima Region­alni ured Visokog saudi­jskog komiteta za pomoć BiH sa sjedištem u Sara­jevu. Prvi veći pre­vodi­lački pod­h­vat bio je pri­jevod skraćenog djela Tef­sir Ibn kesira, a nakon toga dolazi pro­jekat pri­jevoda Buhar­i­jeve zbirke hadisa, odnosno, pri­jevod onoga što je ostalo nepreve­deno na bosan­ski jezik, a zbog izuzetne važnosti ovog djela koje je, kon­sen­zu­som islam­skih učen­jaka, najvr­jed­nije i najis­pravnije djelo u islamu nakon Kur’ani Ker­ima. S nadom u pomoć i podršku Uzvišenog Allaha, a zatim uz sred­stva koje je obezbi­je­dio princ Abdu­laziz bin Fahd Alu Saud iz Vak­ufa nje­govog rah­metli oca Sluge Dva Časna Hrama, kralja Fahda bin Abdu­laziz, neka ga Uzvišeni Allah nas­tani u dženet­skim pros­transtvima. U ovaj časni posao uloženo je više od deset god­ina rada i truda, a to je, u stvari, nas­tavak posla koji je započeo Rijaset islamske zajed­nice u BiH uzi­ma­jući u obzir da su do tada odš­tam­pana četiri toma Buhar­i­jeve zbirke hadisa. Potom je Visoki saudi­jski komitet za pomoć BiH, otkupivši sva štam­parska prava od Rijaseta, počeo sa pri­jevodom pre­ostala četiri toma pomenu­tog djela uz ponovnu recen­z­iju i lek­turu onoga što je već ranije preve­deno. Nakon toga izdat je jedan tom koji je obje­dinio prva četiri. Potom je ovaj hairli posao nas­tavl­jen u sarad­nji između Kul­turnog cen­tra kralja Fahd u Sara­jevu i atašea za vjer­ska pitanja pri Ambasadi Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije u Bosni i Herce­govini. Cjeloku­pan posao pri­jevoda i pripreme Buhar­i­jeve zbirke hadisa prošao je kroz mnoge faze, a najbit­nije su pre­vođenje, pri­jelom, tehnička priprema, korek­tura, redak­tura, lek­tura itd. Molimo Uzvišenog Allaha da ovo djelo bude od koristi svima, te da svakoga ko je uzeo učešće u nje­govom pri­jevodu, pripremi, štam­panju i pod­jeli nagradi dobrom ovo i onog svi­jeta. Među najzvučni­jim imenima onih koji su učestvo­vali u pri­jevodu i redak­turi su: dr. Šefik Kur­dić, dr. Enes Lje­vaković, dr. Omer Nakiče­vić, mr. Muhamed Mehanović i mnogi drugi. Lek­turu i korek­turu su, također, radile stručne osobe zvučnih imena kao što su: prof. dr. Dže­maludin Latić, prof, dr. Senahid Halilović i drugi. Nakon pri­mo­predaje poslova i obaveza između bivšeg Visokog saudi­jskog komiteta za pomoć BiH i Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u BiH koji upravlja Kul­turnim cen­trom princeze Dževhere Bugo­jno Liga i Cen­tar nas­tavl­jaju pro­jekat pod­jele Buhar­i­jeve zbirke hadisa dil­jem Bosne i Herce­govine. Pro­jekat pod­jele ovog djela obuh­va­tio je mnoge džamije, medrese, islamske fakul­tete, stu­dente, insti­tu­cije, kao i veliki broj fiz­ičkih lica. 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Od napora koje je ula­gala i još uvi­jek ulaže KSA jesu i aktivnosti na polju pre­vođenja Časnog Kur’ana na razne svjetske jezike i to putem Štam­par­ije kralja Fahda u Medini za štam­panje Časnog Kur’ana kao i drugih vla­dinih orga­ni­zacije poput Lige mus­li­man­skog svi­jeta koja se pobrin­ula za pripremu nekih pri­jevoda i to preko nekih svo­jih islam­skih ureda i cen­tara u svi­jetu. Štam­par­ija kralja Fahda za štam­panje Časnog Kur’ana je veliki ponos koji se veže za Slugu Dva Sveta Hrama kralja Fahda b. Abdul-​Aziza i nje­gova djela na polju hizmeta islamu i mus­li­man­ima. To je istaknuti dokaz vodeće uloge Kral­jevine u hizmetu Alla­hove Knjige i Sun­neta Nje­gova Poslanika, sal­lal­lahu ale­jhi ve sellem. Značaj te štam­par­ije nije samo u činjenici da je to najveća speci­jal­izirana štam­par­ija u svi­jetu već i u tome što je to – po svo­joj svrsi – jedan od najbit­ni­jih naučnois­traži­vačkih cen­tara na polju Časnog Kur’ana i znanosti vezanih za njega kao i čistoga Sun­neta kad je riječ o islam­skome svi­jetu. To veliko naučno zdanje je još uvi­jek pod brigom i pažn­jom Sluge Dva Sveta Hrama što je razlog nje­govog kon­tinuira­nog napretka. To Štam­par­iji omogućava real­izaciju svega radi čega je i osno­vana. Misli se na izuča­vanje i istraži­vanje Kur’ana i kur’anskih nauka. Mnoge su bit­nosti koje Štam­par­ija čini i pruža. Od toga je pre­vođenje Kur’ana na razne jezike. Razlog je da se pruže ispravna značenja ajeta Časnoga Kur’ana. Molimo Uzvišenog i Sve­moćnog Allaha da Slugu Dva Sveta Hrama nagradi svakim hajrom za svako dobro učin­jeno pros­transtvima istoka i zapada. Molimo Ga da blagoslov podari u nje­govom životu i da ga učini pono­som islama i mus­li­mana jer On, Uzvišeni, sve čuje i odaziva se onome ko Ga moli. Nema sum­nje da Časni Kur’an sadrži svako dobro i da će naći dobro svako onaj ko u njega vjeruje i ko ga u praksi sprovodi. Pot­punost toga neće imati osim onaj ko razu­mije jezik Kur’ana, odnosno ko razu­mije značenja i upute nje­govih ajeta. Zbog toga je KSA uložila ogromne napore na polju pre­vođenja Kur’ana na bro­jne svjetske danas poz­nate jezike. Potom i na polju štam­panja i dis­tribu­cije istih svakom ko ima potrebu za time. Od toga je i pri­jevod Tef­sira Ibn-​Kesira na druge kao i na bosan­ski jezik. Tako Region­alni ured Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Sara­jevu i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu u kon­ti­nu­itetu priređuju dis­tribu­ciju mushafa i tef­sira dil­jem BiH džami­jama, medresama, islam­skim fakul­te­tima, stu­den­tima, ustanovama i građan­ima BiH. 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu je obo­ga­tio fond bib­lioteke Cen­tra sa 390 novih naslova na bh. jezicima. To je urađeno uz dogovor i sav­je­to­vanje s direk­torima osnovnih škola čiji učenici se koriste uslugama Cen­tra bilo na polju znanja, sporta, kul­ture, zabave, vještina i sl.

Bib­lioteka sadrži svu osnovnu lit­er­aturu, sva novija izdanja, što je od velike koristi za učenike, stu­dente i svakog ko traži znanje iz bilo koje oblasti. U njoj stu­denti pripremaju svoje istraži­vačke radove i pon­avl­jaju gradivo pred­viđeno Nas­tavnim planom i pro­gramom. U nju je svako dobrodošao, ko god želi da sazna nešto novo na polju izdavaštva i štampe.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Region­alni ured Lige Mus­li­man­skog Svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu su, uz Alla­hovu pomoć, real­izirali pro­jekat pre­vođenja na bosan­ski jezik neko­liko naučnih radova pred­stavl­jenih Gen­er­al­nom sekre­tar­i­jatu Lige Mus­li­man­skog Svi­jeta u Mekki Muk­er­remi na Kon­fer­en­ciji “Jedin­stvo Ummeta”. Pre­vo­di­oci ovih radova su Nezir-​ef. Jašare­vić i Osman-​ef. Nadare­vić – uposlenici Cen­tra koji su studi­rali na Islam­skom Uni­verzitetu u Medini Munevveri. Prije štam­panja, pri­jevodi su pre­dočeni muftiji travničkom, uvaženom mr. Nusret-​ef. Abdibegov­iću, koji je – po uvidu u tem­atiku i kvalitet pri­jevoda – dao svoju saglas­nost za štam­panje i dis­tribu­ciju istih.

Preve­deni su sljedeći naučni radovi:

1– “Jedin­stvo ummeta u Časnome Kur’anu”,

2– “Jedin­stvo ummeta u Sun­netu”,

3– “Jedin­stvo ummeta u islamu”,

4– “Prim­jeri islam­skoga jedin­stva iz živo­topisa Poslanika, sal­lal­lahu ale­jhi ve sellem, i nje­govih ashaba.”,

5– “Jedin­stvo ummeta u islam­skoj povi­jesti”,

6– “Osobenosti iden­titeta ummeta i nje­gova oču­vanja” i

7– “Liga Mus­li­man­skoga Svi­jeta svi­jetli prim­jer jedin­stva u savre­menoj islam­skoj povi­jesti.“

Obzirom da se kod mus­li­mana današn­jice osjeća velika potreba za ovakvim temama, a Liga Mus­li­man­skoga Svi­jeta se sma­tra orga­ni­zaci­jom – vodiljom na polju rada za uspostavl­janje i prak­ti­ci­ranje jedin­stva među mus­li­man­ima, ona ukazuje na rane mus­li­mana i poziva liječenju tih rana. Poziva i na pre­vazi­laženje iza­zova i ost­varenje napretka.Ona je kroz 50 pro­tek­lih god­ina učinila mnogo i mnogo pružila mus­li­man­ima dil­jem svi­jeta. Bila je kao “majka” za sve mus­li­mane koji posta­doše poput jetima za “soframa” sil­nika. Njeni uredi niču širom svi­jeta pomažući daije (mision­are), pruža­jući utjehu jetim­ima, šireći znanje, služeći različitim potre­bama mus­li­mana, podržava­jući mir u cijelome svi­jetu riječima i djelom, a čemu svje­doči cijeli svi­jet. Još od njenog osnutka, Rabita uporno radi na ujed­in­jenju mus­li­mana oko jedne riječi kroz ujed­in­ja­vanje stavova učen­jaka ummeta. Zatim, zalaže se za oču­vanje islam­skoga iden­titeta ummeta, jačanje nje­gove pozi­cije u svi­jetu, rješa­vanje kon­flikata koji nas­taju među mus­li­man­ima, pružanje efek­tivnih rješenja za nastale prob­leme i nesu­g­lasice, suoča­vanje s oprečnim stru­jama i stavovima, a s druge strane i suoča­vanje sa zablud­je­lim pojavama i pogrešnim ide­jama u društvu.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Region­alni ured Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Sara­jevu i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugo­jno, u sri­jedu, upril­ičili su pro­gram Pod­jele jor­gana medresama u Bosni i Herce­govini, a povodom nas­tu­panja zime i hlad­ni­jih dana. Medrese su mjesta gdje boravi veliki broj naših sinova i kćeri, učenika i učenica iz vol­jene nam Bosne i Herce­govine. Pro­gram je počeo učen­jem ajeta iz Kur’ana Časnog kojim je prisutne počas­tio mr. Salih ef. Indžić, imam Džamije princeze Dževhere. Nakon učenja Kur’ana prisut­nim gos­tima se obra­tio gospodin Rah­mat­ulla Naz­erkhan Gari, gen­er­alni direk­tor Region­alnog ureda Lige mul­si­man­skog svi­jeta u BiH i nad­zornik Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno koji je kazao: ”U ime Allaha Milostivog Samilosnog, hvala Allahu, dž. š., i neka je salavat i selam na najčas­ni­jeg Boži­jeg Poslanika i mil­jenika Muhameda, s. a. v. s., na nje­govu časnu porod­icu i uzorite ashabe. Uvaženi i cijen­jeni mr. Nus­rete Abdibegov­iću, muftija travnički, cijen­jeni pred­stavnici medresa u Bosni i Herce­govini, pred­stavniče Gazi Husrev-​begove medrese iz Sara­jeva, pred­stavniče Behram-​begove medrese iz Tuzle, pred­stavniče Elči Ibrahim-​pašine medrese iz Travnika i pred­stavniče medrese Osman efendija Redžović iz Visokog, upuću­jem Vama, nar­odu i Vladi Bosne i Herce­govine najl­jepše i najiskrenije poz­drave i selame. Također, prenosim Vam poz­drave i selame Vaše braće iz Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije, kao i selame NJ. E. prof. dr. Abdul­laha bin Abdul-​Muhsina Et-​Turkija, gen­er­alnog sekre­tara Lige mus­li­man­skog svi­jeta, kao i poz­drave i selame NJ. E. gospo­d­ina Eida bin Muhameda Al-​Thakafija, ambasadora Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije u BiH. Draga braćo, ovaj Cen­tar, Kul­turni cen­tar princeze Dževhere je Vaš cen­tar! 

Danas, kada doniramo određenu količinu zim­skih pokrivača-​jorgana za četiri medrese u Bosni i Herce­govini dok su sa nama pred­stavnici ovih medresa: gospodin Amir Hodžić, pred­stavnik tuzlanske medrese, gospodin Dže­vad Pleh, pred­stavnik sara­jevske medrese, gospodin Safet Durguti, pred­stavnik travničke medrese i gospodin Dže­nan Alibegić, pred­stavnik visočke medrese, te im svima želim toplu dobrodošlicu. Cijen­jena braćo, svi mi pod­padamo pod opis i riječi Alla­hovog Poslanika, s. a. v. s., kada kaže: ”Prim­jer vjernika u nji­hovoj među­sob­noj ljubavi, samilosti i naklon­jenosti, je kao prim­jer tijela — ako se razboli jedan nje­gov dio, čitavo tijelo obuzme vrućica i nesan­ica.” Molimo Allaha Uzvišenog da primi od svih nas ova dobra djela! I na kraju, još jed­nom, se zah­valju­jem uvaženom muftiji travničkom, mr. Nus­retu Abdibegov­iću, koji je uvjek uz nas i čije pokroviteljstvo nikada ne izostaje, pa tako ni danas tokom ove mubarek Svečanosti. Molimo Allaha Uzvišenog, u naše ime i u ime svih mus­li­mana, da ga nagradi najl­jepšom nagradom. Esse­lamu ale­jkum ve rah­me­tul­lahi ve berekatuhu.

Obraćanje mr. Nus­reta Abdibegov­ića, muftije travničkog: 

Direk­tore Region­alnog ureda Lige muli­man­skog svi­jeta u BiH i nad­zorniče Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno gospo­dine Rah­mat­ul­lah Naz­erkhan Gari, draga braćo, esse­lamu ale­jkum ve rah­me­tul­lahi ve berekatuhu. Kul­turni cen­tar princeze Dževhere uvjek izne­nadi Bugo­jno i Vrbasku regiju svo­jim aktivnos­tima i pro­gramima, a tako je i ovaj put. Kul­turni cen­tar, na čelu sa direk­torom, šejhom Rah­mat­ul­la­hom Gar­i­jem real­izuje Pro­jekat pod­jele određene količine deka i jor­gana našim medresama, to jeste učenicima i učeni­cama medresa, što se sma­tra znakom pažnje i pri­jateljstva. Ovo je pokaza­telj svim ljudima da se određenim cil­janim pro­gramima i aktivnos­tima mogu postići veliki cil­jevi i mnogi hajr. Ako nas­tavim sa ovakvim aktivnos­tima , ne samo u Bugo­jnu nego i u Sara­jevu, Zenici, Tuzli, Travniku i Visokom osjetit ćemo živost svega ovoga, i osjetit ćemo sprem­nost ljudi da nas­tave ići putem dobra. Ovom pri­likom smo vid­jeli kod šejha Rah­mat­ul­laha Gar­ija pomenuto i na tome mu se zah­valju­jemo. Zah­valju­jemo se i pred­stavnicima medresa koji su došli u ovom hlad­nom danu kako bi pris­ustvo­vali pri­mo­predaji jor­gana koji će biti od koristi našim učenicima i učeni­cama medresa. Želim Vam svako dobro i esse­lamu ale­jkum ve rah­me­tul­lahi ve berekatuhu.

Obraćanje pred­satvnika Gazi Husrev-​begove medrese iz Sara­jeva pro­fe­sora Dže­vada Pleha: 

Hvala Allahu gospo­daru svih svje­tova i neka je salavat i selam na najčas­ni­jeg Poslanika i Vjerov­jes­nika, našeg mil­jenika Muhameda, s. a. v. s., i na nje­govu časnu porod­icu i ple­menite ashabe. Cijen­jena braćo, koris­tim pri­liku da se u ime Gazi Husrev-​begove medrese zah­valim na ovoj gesti tokom hlad­nih zim­skih dana, to jeste na Vašoj donaciji određene količine jor­gana našoj medresi koji će nas gri­jati u ovim hlad­nim dan­ima. Ovdje nije riječ samo o donaciji jor­gana, nego i o slanju poruke topline i bratske ljubavi što sim­bolizuje toplinu i bliskost. U našim kra­je­vima je običaj da se mladenci, nakon skla­panja braka, dari­vaju jor­gan­ima kako bi time som­bolizirali bliskost i toplinu. S toga i mi, u našoj medresi koja ima više od 450 učenika i učenica visoko cijen­imo ovj gest. Koris­tim pri­liku da se zah­valim trud­benicima i rad­nicima u ovom Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere koji svo­jim radom, tru­dom i aktivnos­tima pokazuju i dokazuju da nji­hova uloga i funkcija ovog Cen­tra u zajed­nici ima smisla i da nji­hove aktivnosti daju pohvalne rezul­tate koji će se, ako Bog da, i u budućnosti nas­taviti. Smisao ovih cen­tara, građev­ina i aktivnosti jeste da nas među­sobno povezuju, zbližavaju i da jedni za druge znamo. Neka nas Uzvišeni Allah sve zajedno nagradi i neka nam podari svaki hajr, kako nama u Bosni i Herce­govini tako i našoj braći u Kral­jevini Saudi­jskoj Ara­biji. Esse­lamu ale­jkum ve rahmetulla.

Obraćanje pred­satvnika Behram-​begove medrese iz Tuzle pro­fe­sora Amira Hodžića: 

Hvala Allahu gospo­daru svih svje­tova i neka je salavat i selam na najčas­ni­jeg Poslanika i Vjerov­jes­nika, našeg mil­jenika Muhameda, s. a. v. s., i na nje­govu časnu porod­icu i nje­gove ashabe. Uvaženi muftija travnički, cijen­jeni direk­tore Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Bosni i Herce­govini, cijen­jena braćo, esse­lamu ale­jkum. Ovom pri­likom želim da se zah­valim Region­al­nom uredu Lige mus­li­man­skog svi­jeta u BiH i Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere Bugo­jno na čelu sa šejhom Rah­mat­ul­lah Gar­i­jem, u svoje lično ime kao i u ime menadž­menta i kolek­tiva medrese u Tuzli, te u ime 530 učenika ove škole. Ovom pri­likom želim da se zav­valim i našoj braći u Kral­jevini Saudi­jskoj Ara­biji na lije­poj gesti i na real­izaciji ovog pro­jekta u Bosni i Herce­govini koji se ogleda u pomoći učenicima i učeni­cama, sig­urno, najboljih škola u BiH. Esse­lamu ale­jkum ve rah­me­tul­lahi ve brekatuhu.

Obraćanje pred­satvnika Elči Ibrahim-​pašine medrese Travnik pro­fe­sora Safeta Durgutija: 

U ime Allaha, hvala Allahu i neka je salavat i selam na Alla­hovog Poslanika. Uvaženi muftija, mr. Nus­rete Abdibegov­iću, cijen­jeni gen­er­alni direk­tore Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u BiH i nad­zorniče Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno, šejh Rah­mat­ul­lah Gari, drage kolege, cijen­jena braćo. Koris­tim ovu pri­liku da se u ime direk­tora medrese mag­is­tra Dževdeta ef. Šošića, kao i u ime kolek­tiva medrese, zah­valim direk­toru Cen­tra na ovoj vri­jed­noj donaciji. Čini mi se da se šejh strik­tno drži hadisa Boži­jeg Poslanika Muhameda, s. a. v. s., u kome se kaže: ”Dijelite i daru­jte jedni druge vol­jet ćete se.” Ova nje­gova gesta, i od naše braće i Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije pokazuje da su oni uvjek uz nas, da nas u svakoj prilici žele pomoći i stati uz nas. Ovaj pok­lon će poboljšati uslove našeg rada i zagri­jat će naša srca uz samu pomisao da su oni uz nas i da misle na nas. Još jed­nom zah­valju­jem im se na tome moleći Uzvišenog Allaha da ih nagradi i da ovo učini na vagama nji­hovih dobrih djela. Esse­lamu ale­jkum ve rah­me­tul­lahi ve berekatuhu.

Obraćanje pred­satvnika medrese Osman efendija Redžović Visoko gospo­d­ina Dže­nana Alibegića: 

U ime Allaha Milostivog Samilosnog, ese­lamu ale­jkum. Prije svega želio bih da pre­ne­sem zah­vale i selame na ovoj donaciji od strane direk­tora i kolek­tiva medrese Osman efendija Redžović Visoko iz kojeg ja dolazim, a zna­jući da je naša medresa mlad kolek­tiv i da je u jed­noj građevin­skoj ekspanz­iji. Zah­valju­jem se Region­al­nom uredu Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Bosni iHerce­govini kao i Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere Bugo­jno na čijem čelu je uvaženi šejh Rah­mat­ul­lah Gari, na ovoj donaciji kao i na srdačnom pri­jemu i gosto­prim­stvu. Ova donacija, sig­urno, će biti od velike koristi učenicima naše medrese. I na kraju, još jed­nom Vam se zahvaljujem

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Povodeći se riječima Alla­hovog poslanik Muhameda, s. a. v. s., kada kaže: ”Ko od mus­li­mana otk­loni jednu od ovosv­jet­skih nedaća Allah će njemu otk­loniti jednu od nedaća na Sud­njem danu, a ko olakša onome ko je u teškoj situaciji Allah će njemu olakšati i na Dun­jaluku i na Ahiretu, Allah će poma­gati roba sve dok on pomaže svoga brata.” Region­alni ured Lige mus­li­man­skog svi­jeta i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugo­jno su pokrenuli real­izaciju Pro­jekta pod­jele deka i jor­gana soci­jalno ugroženim domaćin­stvima, a potvrđu­jući principe i načela humanosti, društvene sol­i­darnosti i ljudske saos­jeća­jnosti. Pro­jekat je tem­pi­ran u vri­jeme dolaska zim­skih dana, hlandi­jeg vre­mena i pada tem­per­atura ispod nule koje su svo­jstvene Bosni i Herce­govini. Pod­jela je upril­ičena u mnogim selima BiH, a od njih se neka nalaze na mjes­tima do kojih vode uski makadamski putevi što otežava dolazak do istih. Uprkos tome Uprava Ureda Lige i Cen­tra je usp­jela real­i­zo­vati Pri­jekat pod­jele deka i jor­gana za soci­jalno ugrožene porodice što je činjeno i danju i noću. Koris­nici Pro­jekta pod­jele pohvalili su ovu ini­ci­ja­tivu koja je od hajrata Kral­jevine čovječnosti – Kral­jevine Saudi­jske Arabije. 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Region­alni ured Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Sara­jevu i Lul­turni ven­tar princeze Dževhere Bugo­jno real­i­zo­vali su Pro­jekat pod­jele deka želećo obezbi­jediti tople pokri­vače tokom zime i hlad­nih dana soci­jalno ugroženim porodicama i onima kojima je to potrebno, kao i oređenim obra­zovnim ustanovama. Riječ je o 180 deka koje su podi­jel­jene u Bugo­jnu pod pokroviteljstvom Nj.E. ambasadora Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije u Bosni i Herce­govini, uvaženog gospo­d­ina Eida bin Muhameda Al-​Thakafija , kao i načel­nika općine Bugo­jno, gospo­d­ina Hasana Ajku­nića. Takođe, za potrebe Medrese u Travniku donirano je 140 deka. 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الجمعة 9 ربيع الأوّل 1443
petak Oktobar 15 2021
Zora 04:20
Izlaz sunca 06:05
Podne 11:36
Ikindija 15:21
Akšam 17:06
Jacija 18:39

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina