Custom Adv 1
Kurs ara­p­skog jezika

Kurs ara­p­skog jezika

Edukativni kursevi 2013 Autor  utorak, 26 Maj 2015 00:00 veličina slova smanji slova povećaj slova Galerija slika
ocijeni
(0 glasova)

Ara­p­ski jezik je jedan od najs­tar­i­jih živih jezika u svi­jetu. Pored pos­to­jećeg razi­laženja među istraži­vačima po pitanju starosti ovog jezika, ne nalaz­imo sum­nju da ara­p­ski jezik kojeg se danas koristi seže do više od hil­jadu i šest stotina god­ina. Uzvišeni Allah je preuzeo oču­vanje ovog jezika dok ima zemlje i bića na njoj. Uzvišeni kaže: „Mi smo Kur’an objav­ili i Mi ćemo ga čuvati.“ Još od početka islama ara­p­ski jezik se širio dil­jem svi­jeta. Dosezao je dokle je dosezao i islam. Taj jezik se usko vezao za život mus­li­mana i postao jezik znanja, etike, poli­tike i civ­i­lizacije. A da ne spom­in­jemo to što je ujedno i jezik vjere i obreda. Ovaj jezik je uspio u datom vre­menu da apsor­buje različite civ­i­lizacije: ara­p­sku, perz­i­jsku, grčku i indi­jsku, i da od njih sačini jednu civ­i­lizaciju koja je glob­alna glede otvorenosti i humana glede viz­ije. I to po prvi put u his­toriji. Pod okril­jem Časnog Kur’ana ara­p­ski jezik postaje svjet­ski jezik i mater­nji jezik u mnogim zeml­jama. Značaj ovog jezika proizilazi iz mnogih aspekata, a najz­nača­jniji je čvrsta veza s vjerom islamom i Časnim Kur’anom. Uzvišeni Allah je ovaj jezik odabrao između svih drugih jezika svi­jeta da bude jezik Uzvišene Knjige i da na tom jeziku bude objavl­jena posljed­nja Objava: „A mi ga objavlju­jemo kao Kur’an na ara­p­skom jeziku da biste razum­jeli.“ Polazeći od te osnove spoz­na­jemo duboku vezu između ara­p­skog jezika i islama. Objašn­jenje te čvrste veze ćemo naći u riječima i gov­orima mnoge uleme od kojih je Ibn-​Tejmijje. Kazao je: „Poz­nato je kako je učenje i poduča­vanje ara­p­skom jeziku farz kifaje. Važnost ara­p­skog jezika prois­tiče iz činjenice kako je on jedna od naj­jačih veza i spona među mus­li­man­ima.“ Razlog je što je jezik jedan od najz­nača­jni­jih ele­me­nata jedin­stva u zajed­ni­cama. Ummet je od davn­ina pre­davao pažnju učenju i izuča­vanju ara­p­skog jezika i nje­govom širenju među različitim naci­jama i ljudima različite boje kože koji ga žele učiti. U tu svrhu se još uvi­jek trud ulaže. Zato ara­p­ski jezik nije jezik arapa samo, već je to svjet­ski jezik kojem danas hrle mil­ioni mus­li­mana svi­jeta, a sve zbog veze tog jezika s nji­hovom vjerom i islam­skom kul­turom. Svje­doci smo želje izuča­vanja ara­p­skoga jezika i od strane nemus­li­mana. To je tako zbog pos­to­janja želje za povezi­van­jem s onima koji tim jezikom gov­ore s jedne strane, i zbog povezi­vanja s ara­p­skom islam­skom kul­turom – s druge strane. 

Možemo kazati kako je pouča­vanje ara­p­skom jeziku onih koji njime ne gov­ore jedno izuzetno plodno tlo. Mnogi su zaht­jevi i želje da se ovaj jezik izučava. Zbog toga Region­alni ured Lige Mus­li­man­skog Svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu pružaju usluge učenja ovog jezika prema općem ustal­jenom jez­ičkom pro­gramu koji se dijeli na četiri jez­ička ste­pena (početni, sred­nji, viši i napredni nivo). Ara­p­ski jezik uče oni koji njime ne gov­ore, a uče ga kroz jedan gen­er­alni okvir koji se fokusira na dvije vješ­tine: slušanje i govor (kon­verzacija). Cilj ovakvog plana i pro­grama je ojačati kod učenika osnovne vješ­tine, vok­ab­u­lar i fraze iz ara­p­skog jezika. Potom ih osposo­biti da se na ispra­van i učinkovit način koriste ara­p­skim jezikom pri svakod­nevnom sus­retu s drugima. Tri ste­pena su podi­jel­jena na 25 nas­tavnih sati. Ste­peni su urađeni na način da odgov­ore različitim potre­bama polaznika kursa. Zatim da udo­volje nji­hovim ambi­ci­jama i željama da dođu u kon­takt s drugima koris­teći se ovim jezikom. Plan i pro­gram, dakle, posebno odgo­vara potre­bama onih koji ne gov­ore ovim jezikom, a krasi ga flek­si­bil­nost gdje se koriste i dodatna nas­tavna poma­gala. Pri­daje se pažnja polazniku kursa i nje­govim potre­bama u smislu da li mu možda ovaj jezik treba na nje­govom rad­nom mjestu ili za nešto drugo. O raznim svakod­nevnim život­nim i društvenim situaci­jama se debata uspostavlja i to iz svih oblasti koje imaju veze s kul­turom i obića­jima na ara­p­skim područjima i koja se tiču savre­menog ara­p­skog života. Zatim se uče značenja riječi, fraze i jez­ičke defini­cije, način nji­hovog ispravnog korištenja, kao i lakša gra­matička prav­ila i načini tvorbe riječi. Tokom svakog ste­pena se upril­iči test proc­jene usvo­jenog znanja kod polaznika. 

Plan i pro­gram Kursa ara­p­skog jezika je urađen prema knjizi „Ara­p­ski pred tobom“ (ar. „El-​Arabijjetu bejne jede­jke“) koja je ust­vari niz lek­cija za učenje ara­p­skog jezika od strane onih koji tim jezikom ne gov­ore.

Prvi ste­pen: Poz­drav i upoz­na­vanje – članovi porodice – kuća – svakod­nevnica – hrana i piće – namaz.

Drugi ste­pen: Obra­zo­vanje – posao – kupov­ina – vri­jeme – ljudi i mjesta.

Treći ste­pen: Hobiji – puto­vanje – hadž – zdravlje – odmor.

Četvrti ste­pen: Čuvanje zdravlja – odmaranja – bračni život – život u gradu – znanje i učenje.

U nas­tavnom pro­cesu kao nas­tavni metod se koristi raču­nar spo­jen na pro­jek­tor preko kojeg se uvećano prezen­tuje ono što se nalazi u knjizi, a što je vidljivo na slici. Pored slike, koristi se i zvuk što svakako polaznicima i polazni­cama kursa olakšava učenje i shvatanje lek­cija i cjelokupnog nas­tavnog gradiva.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 2671 puta
Više iz kategorije: « Kurs engleskog jezika
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الجمعة 17 صفر 1443
petak Septembar 24 2021
Zora 03:54
Izlaz sunca 05:40
Podne 11:42
Ikindija 15:55
Akšam 17:44
Jacija 19:18

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina