Custom Adv 1
Kurs engleskog jezika

Kurs engleskog jezika

Edukativni kursevi 2013 Autor  utorak, 26 Maj 2015 00:00 veličina slova smanji slova povećaj slova Galerija slika
ocijeni
(0 glasova)

Kako smo ušli u XXI stol­jeće i glob­al­izaciju koja je od svi­jeta sačinila jedno malo selo u pogledu razm­jene stvari i infor­ma­cija kao i zbog prepli­tanja među različitim jezicima i nar­o­dima, poz­na­vanje engleskog jezika postaje veoma bitna stvar. To stoga što ovaj jezik ima velik značaj u čitavom svi­jetu. Sma­tra se jed­nim od naj­važni­jih jezika svi­jeta a postao je prvi jezik u svi­jetu, jezik koji je raširen dil­jem plan­ete bez obzira na druge različite jezike kojim se gov­ori u datim područjima i bez obzira na to kojoj naciji stanovnici datog područja pri­padaju. Svi, ma kojem nar­odu pri­padali i u kojoj državi živjeli, hrle da uče ovaj jezik. To je razlog da Region­alni ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu orga­nizuju kur­seve engleskog jezika za muškarce i žene iz svih kat­e­gorija društva. Kur­sevi se real­izuju po pro­gramu koji obuh­vata 6 ste­peni, a svaki ste­pen 30 nas­tavnih lek­cija. Cen­tar angažuje najbolje stručne kadrove, pro­fe­sore, kako bi zadani cil­jevi bili ost­vareni. Tokom nas­tavnog procesa posebna pažnja se pri­daje kon­verzaciji, slušanju, čitanju i pisanju na engleskom jeziku kako bi se polaznice i polaznici osposo­bili do te mjere da se mogu koris­titi ovim jezikom. To im donosi veliku pred­nost i korist, shodno cilju zbog kojeg se neko upisuje na ovaj kurs. 

I ste­pen: Od 1. do 5. lek­cije Head­wayeve knjige Ele­men­tary. Tra­janje nas­tave 6 sed­mica, a 7. sed­mica ispit.

II ste­pen: Od 5. do 10. lek­cije Head­wayeve knjige Ele­men­tary. Tra­janje nas­tave 6 sed­mica, a 7. sed­mica ispit.

III ste­pen: Od 10. do 14. lek­cije Head­wayeve knjige Ele­men­tary. Tra­janje nas­tave 6 sed­mica, a 7. sed­mica ispit. 

IV ste­pen: Od 1. do 7. lek­cije Head­wayeve knjige Pre-​intermediate. Tra­janje nas­tave 6 sed­mica, a 7. sed­mica ispit. 

V ste­pen: Od 7. do 14. lek­cije Head­wayeve knjige Pre-​intermediate. Tra­janje nas­tave 6 sed­mica, a 7. sed­mica ispit. 

VI ste­pen: Od 1. do 10. lek­cije Head­wayeve knjige Ele­men­tary. Tra­janje nas­tave 6 sed­mica, a 7. sed­mica ispit.

Uku­pan broj onih koji su završili Kurs engleskog jezika je 999.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 2184 puta Zadnji put promjenjen srijeda, 03 Juni 2015 08:36
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

السبت 3 جمادى الثانية 1442
subota Januar 16 2021
Zora 05:31
Izlaz sunca 07:21
Podne 12:00
Ikindija 14:56
Akšam 16:39
Jacija 18:18

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina