Custom Adv 1
Kurs infor­matike

Kurs infor­matike

Edukativni kursevi 2013 Autor  utorak, 26 Maj 2015 00:00 veličina slova smanji slova povećaj slova Galerija slika
ocijeni
(0 glasova)

U našem vre­menu značaj kom­pjutera i poz­na­vanja rada na njemu je stvar svakome poz­nata. Postao je jedan od bit­nih metoda obra­zo­vanja, a potom i pri­jekopotrebna stvar. Općen­ito, nje­govo korištenje i upotreba svih nje­govih mogućnosti ima veliki značaj. Upravo iz tog razloga Region­alni ured Lige Mus­li­man­skog Svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu orga­nizuju kur­seve infor­matike za muškarce i žene. U tu svrhu se koriste sve dos­tupne mogućnosti kako bi se došlo do željenog cilja kojeg je zacr­tala Uprava Cen­tra, a to je da se koriste infor­ma­cione tehnologije na najbolji mogući način pri prim­jeni kom­pjuter­skih aplikacija i nje­govih osnovnih prim­jena. Od cil­jeva nas­tavnog pro­grama Kursa infor­matike je, prije svega, dati polaznicima i polazni­cama osnovna znanja i vješ­tine vezane za raču­nar: nje­gova upotreba, popratne kom­po­nente, inter­net i dr., a sve zbog značaja infor­ma­cionih tehnologija u našoj svakod­nevnici. Polaznici se upoz­navaju s osnovnim funkci­jama oper­a­tivnog sis­tema Microsoft Win­dows te uče stvari vezane za Microsoft Word, način prim­jene i korištenja e-​maila, pronalaženje željenih infor­ma­cija na inter­netu kao i bro­jne druge stvari koje se tiču raču­nara. Učenje spomenu­tog se odvija kroz pet nivoa. 

I ste­pen: WIN­DOWS XP. Tra­janje nas­tave 6 sed­mica, a 7. sed­mica ispit.

II ste­pen: WORD 2010. Tra­janje nas­tave 6 sed­mica, a 7. sed­mica ispit.

III ste­pen: EXCEL 2010. Tra­janje nas­tave 6 sed­mica, a 7. sed­mica ispit.

IV ste­pen: POWER POINT 2010. Tra­janje nas­tave 3 sed­mice, a 4. sed­mica ispit.

Uku­pan broj onih koji su završili Kurs infor­matike u Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere je 709.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 2163 puta
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الجمعة 9 ربيع الأوّل 1443
petak Oktobar 15 2021
Zora 04:20
Izlaz sunca 06:05
Podne 11:36
Ikindija 15:21
Akšam 17:06
Jacija 18:39

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina