Custom Adv 1
Kurs turskog jezika

Kurs turskog jezika

Edukativni kursevi 2013 Autor  utorak, 26 Maj 2015 00:00 veličina slova smanji slova povećaj slova Galerija slika
ocijeni
(0 glasova)

Turski jezik je jezik turskih mus­li­man­skih nar­oda u Aziji, Evropi, kao i Turaka u Turskoj i zeml­jama Sred­nje Azije. To je jezik koji je dao svoj dopri­nos u izgrad­nji velikoga zdanja islamske civ­i­lizacije. Bil­ježenje islamske turske baš­tine zauz­ima zase­ban značaj u BiH. Taj značaj se javlja još od dolaska Turaka na Balkan, pa tako i u BiH, tokom nji­hovih osva­janja. Time dolazi do spa­janja kul­tura i civ­i­lizacija, što se pro­teže kroz mnoga vre­mena. Zato je npr. nemoguće odvo­jiti neki islam­ski jezik kao što je turski od islamske kul­ture i civ­i­lizacije koja je stasala i rasla u nje­govom okrilju. S druge strane, u Turskoj se nalazi mnogo Bosanaca i Herce­go­v­aca. Zbog toga su Region­alni ured Lige Mus­li­man­skog Svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu uvi­jek nas­to­jali da se u pros­tori­jama Cen­tra orga­nizuju kur­sevi turskog jezika. Kur­sevi se real­izuju shodno pros­tudi­ra­nom planu i pro­gramu koji sadrži više nivoa. Također treba nagl­a­siti da je ust­vari izuča­vanje ovog jezika u službi kon­ti­nu­iteta povezi­vanja s tim (turskim) kra­je­vima i njenim nar­o­dima. 

I ste­pen: Od 1. do 4. lek­cije knjige GÖKKUŞAĞI TURKČE. Tra­janje nas­tave 6 sed­mica, a 7. sed­mica ispit. 

II ste­pen: Od 4. do 8. lek­cije knjige GÖKKUŞAĞI TURKČE. Tra­janje nas­tave 6 sed­mica, a 7. sed­mica ispit. 

III ste­pen: Od 8. do 12. lek­cije knjige GÖKKUŞAĞI TURKČE. Tra­janje nas­tave 6 sed­mica, a 7. sed­mica ispit. 

IV ste­pen: Od 12. do 16. lek­cije knjige GÖKKUŞAĞI TURKČE. Tra­janje nas­tave 6 sed­mica, a 7. sed­mica ispit.

Uku­pan broj polaznika koji su završili Kurs turskog jezika je 160.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 2944 puta
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الجمعة 17 صفر 1443
petak Septembar 24 2021
Zora 03:54
Izlaz sunca 05:40
Podne 11:42
Ikindija 15:55
Akšam 17:44
Jacija 19:18

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina