Custom Adv 1
Edukativni kursevi 2013

Edukativni kursevi 2013 6

Kurs ara­p­skog jezika

utorak, 26 Maj 2015 00:00

Ara­p­ski jezik je jedan od najs­tar­i­jih živih jezika u svi­jetu. Pored pos­to­jećeg razi­laženja među istraži­vačima po pitanju starosti ovog jezika, ne nalaz­imo sum­nju da ara­p­ski jezik kojeg se danas koristi seže do više od hil­jadu i šest stotina god­ina. Uzvišeni Allah je preuzeo oču­vanje ovog jezika dok ima zemlje i bića na njoj. Uzvišeni kaže: „Mi smo Kur’an objav­ili i Mi ćemo ga čuvati.“ Još od početka islama ara­p­ski jezik se širio dil­jem svi­jeta. Dosezao je dokle je dosezao i islam. Taj jezik se usko vezao za život mus­li­mana i postao jezik znanja, etike, poli­tike i civ­i­lizacije. A da ne spom­in­jemo to što je ujedno i jezik vjere i obreda. Ovaj jezik je uspio u datom vre­menu da apsor­buje različite civ­i­lizacije: ara­p­sku, perz­i­jsku, grčku i indi­jsku, i da od njih sačini jednu civ­i­lizaciju koja je glob­alna glede otvorenosti i humana glede viz­ije. I to po prvi put u his­toriji. Pod okril­jem Časnog Kur’ana ara­p­ski jezik postaje svjet­ski jezik i mater­nji jezik u mnogim zeml­jama. Značaj ovog jezika proizilazi iz mnogih aspekata, a najz­nača­jniji je čvrsta veza s vjerom islamom i Časnim Kur’anom. Uzvišeni Allah je ovaj jezik odabrao između svih drugih jezika svi­jeta da bude jezik Uzvišene Knjige i da na tom jeziku bude objavl­jena posljed­nja Objava: „A mi ga objavlju­jemo kao Kur’an na ara­p­skom jeziku da biste razum­jeli.“ Polazeći od te osnove spoz­na­jemo duboku vezu između ara­p­skog jezika i islama. Objašn­jenje te čvrste veze ćemo naći u riječima i gov­orima mnoge uleme od kojih je Ibn-​Tejmijje. Kazao je: „Poz­nato je kako je učenje i poduča­vanje ara­p­skom jeziku farz kifaje. Važnost ara­p­skog jezika prois­tiče iz činjenice kako je on jedna od naj­jačih veza i spona među mus­li­man­ima.“ Razlog je što je jezik jedan od najz­nača­jni­jih ele­me­nata jedin­stva u zajed­ni­cama. Ummet je od davn­ina pre­davao pažnju učenju i izuča­vanju ara­p­skog jezika i nje­govom širenju među različitim naci­jama i ljudima različite boje kože koji ga žele učiti. U tu svrhu se još uvi­jek trud ulaže. Zato ara­p­ski jezik nije jezik arapa samo, već je to svjet­ski jezik kojem danas hrle mil­ioni mus­li­mana svi­jeta, a sve zbog veze tog jezika s nji­hovom vjerom i islam­skom kul­turom. Svje­doci smo želje izuča­vanja ara­p­skoga jezika i od strane nemus­li­mana. To je tako zbog pos­to­janja želje za povezi­van­jem s onima koji tim jezikom gov­ore s jedne strane, i zbog povezi­vanja s ara­p­skom islam­skom kul­turom – s druge strane. 

Možemo kazati kako je pouča­vanje ara­p­skom jeziku onih koji njime ne gov­ore jedno izuzetno plodno tlo. Mnogi su zaht­jevi i želje da se ovaj jezik izučava. Zbog toga Region­alni ured Lige Mus­li­man­skog Svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu pružaju usluge učenja ovog jezika prema općem ustal­jenom jez­ičkom pro­gramu koji se dijeli na četiri jez­ička ste­pena (početni, sred­nji, viši i napredni nivo). Ara­p­ski jezik uče oni koji njime ne gov­ore, a uče ga kroz jedan gen­er­alni okvir koji se fokusira na dvije vješ­tine: slušanje i govor (kon­verzacija). Cilj ovakvog plana i pro­grama je ojačati kod učenika osnovne vješ­tine, vok­ab­u­lar i fraze iz ara­p­skog jezika. Potom ih osposo­biti da se na ispra­van i učinkovit način koriste ara­p­skim jezikom pri svakod­nevnom sus­retu s drugima. Tri ste­pena su podi­jel­jena na 25 nas­tavnih sati. Ste­peni su urađeni na način da odgov­ore različitim potre­bama polaznika kursa. Zatim da udo­volje nji­hovim ambi­ci­jama i željama da dođu u kon­takt s drugima koris­teći se ovim jezikom. Plan i pro­gram, dakle, posebno odgo­vara potre­bama onih koji ne gov­ore ovim jezikom, a krasi ga flek­si­bil­nost gdje se koriste i dodatna nas­tavna poma­gala. Pri­daje se pažnja polazniku kursa i nje­govim potre­bama u smislu da li mu možda ovaj jezik treba na nje­govom rad­nom mjestu ili za nešto drugo. O raznim svakod­nevnim život­nim i društvenim situaci­jama se debata uspostavlja i to iz svih oblasti koje imaju veze s kul­turom i obića­jima na ara­p­skim područjima i koja se tiču savre­menog ara­p­skog života. Zatim se uče značenja riječi, fraze i jez­ičke defini­cije, način nji­hovog ispravnog korištenja, kao i lakša gra­matička prav­ila i načini tvorbe riječi. Tokom svakog ste­pena se upril­iči test proc­jene usvo­jenog znanja kod polaznika. 

Plan i pro­gram Kursa ara­p­skog jezika je urađen prema knjizi „Ara­p­ski pred tobom“ (ar. „El-​Arabijjetu bejne jede­jke“) koja je ust­vari niz lek­cija za učenje ara­p­skog jezika od strane onih koji tim jezikom ne gov­ore.

Prvi ste­pen: Poz­drav i upoz­na­vanje – članovi porodice – kuća – svakod­nevnica – hrana i piće – namaz.

Drugi ste­pen: Obra­zo­vanje – posao – kupov­ina – vri­jeme – ljudi i mjesta.

Treći ste­pen: Hobiji – puto­vanje – hadž – zdravlje – odmor.

Četvrti ste­pen: Čuvanje zdravlja – odmaranja – bračni život – život u gradu – znanje i učenje.

U nas­tavnom pro­cesu kao nas­tavni metod se koristi raču­nar spo­jen na pro­jek­tor preko kojeg se uvećano prezen­tuje ono što se nalazi u knjizi, a što je vidljivo na slici. Pored slike, koristi se i zvuk što svakako polaznicima i polazni­cama kursa olakšava učenje i shvatanje lek­cija i cjelokupnog nas­tavnog gradiva.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kurs engleskog jezika

utorak, 26 Maj 2015 00:00

Kako smo ušli u XXI stol­jeće i glob­al­izaciju koja je od svi­jeta sačinila jedno malo selo u pogledu razm­jene stvari i infor­ma­cija kao i zbog prepli­tanja među različitim jezicima i nar­o­dima, poz­na­vanje engleskog jezika postaje veoma bitna stvar. To stoga što ovaj jezik ima velik značaj u čitavom svi­jetu. Sma­tra se jed­nim od naj­važni­jih jezika svi­jeta a postao je prvi jezik u svi­jetu, jezik koji je raširen dil­jem plan­ete bez obzira na druge različite jezike kojim se gov­ori u datim područjima i bez obzira na to kojoj naciji stanovnici datog područja pri­padaju. Svi, ma kojem nar­odu pri­padali i u kojoj državi živjeli, hrle da uče ovaj jezik. To je razlog da Region­alni ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu orga­nizuju kur­seve engleskog jezika za muškarce i žene iz svih kat­e­gorija društva. Kur­sevi se real­izuju po pro­gramu koji obuh­vata 6 ste­peni, a svaki ste­pen 30 nas­tavnih lek­cija. Cen­tar angažuje najbolje stručne kadrove, pro­fe­sore, kako bi zadani cil­jevi bili ost­vareni. Tokom nas­tavnog procesa posebna pažnja se pri­daje kon­verzaciji, slušanju, čitanju i pisanju na engleskom jeziku kako bi se polaznice i polaznici osposo­bili do te mjere da se mogu koris­titi ovim jezikom. To im donosi veliku pred­nost i korist, shodno cilju zbog kojeg se neko upisuje na ovaj kurs. 

I ste­pen: Od 1. do 5. lek­cije Head­wayeve knjige Ele­men­tary. Tra­janje nas­tave 6 sed­mica, a 7. sed­mica ispit.

II ste­pen: Od 5. do 10. lek­cije Head­wayeve knjige Ele­men­tary. Tra­janje nas­tave 6 sed­mica, a 7. sed­mica ispit.

III ste­pen: Od 10. do 14. lek­cije Head­wayeve knjige Ele­men­tary. Tra­janje nas­tave 6 sed­mica, a 7. sed­mica ispit. 

IV ste­pen: Od 1. do 7. lek­cije Head­wayeve knjige Pre-​intermediate. Tra­janje nas­tave 6 sed­mica, a 7. sed­mica ispit. 

V ste­pen: Od 7. do 14. lek­cije Head­wayeve knjige Pre-​intermediate. Tra­janje nas­tave 6 sed­mica, a 7. sed­mica ispit. 

VI ste­pen: Od 1. do 10. lek­cije Head­wayeve knjige Ele­men­tary. Tra­janje nas­tave 6 sed­mica, a 7. sed­mica ispit.

Uku­pan broj onih koji su završili Kurs engleskog jezika je 999.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kurs infor­matike

utorak, 26 Maj 2015 00:00

U našem vre­menu značaj kom­pjutera i poz­na­vanja rada na njemu je stvar svakome poz­nata. Postao je jedan od bit­nih metoda obra­zo­vanja, a potom i pri­jekopotrebna stvar. Općen­ito, nje­govo korištenje i upotreba svih nje­govih mogućnosti ima veliki značaj. Upravo iz tog razloga Region­alni ured Lige Mus­li­man­skog Svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu orga­nizuju kur­seve infor­matike za muškarce i žene. U tu svrhu se koriste sve dos­tupne mogućnosti kako bi se došlo do željenog cilja kojeg je zacr­tala Uprava Cen­tra, a to je da se koriste infor­ma­cione tehnologije na najbolji mogući način pri prim­jeni kom­pjuter­skih aplikacija i nje­govih osnovnih prim­jena. Od cil­jeva nas­tavnog pro­grama Kursa infor­matike je, prije svega, dati polaznicima i polazni­cama osnovna znanja i vješ­tine vezane za raču­nar: nje­gova upotreba, popratne kom­po­nente, inter­net i dr., a sve zbog značaja infor­ma­cionih tehnologija u našoj svakod­nevnici. Polaznici se upoz­navaju s osnovnim funkci­jama oper­a­tivnog sis­tema Microsoft Win­dows te uče stvari vezane za Microsoft Word, način prim­jene i korištenja e-​maila, pronalaženje željenih infor­ma­cija na inter­netu kao i bro­jne druge stvari koje se tiču raču­nara. Učenje spomenu­tog se odvija kroz pet nivoa. 

I ste­pen: WIN­DOWS XP. Tra­janje nas­tave 6 sed­mica, a 7. sed­mica ispit.

II ste­pen: WORD 2010. Tra­janje nas­tave 6 sed­mica, a 7. sed­mica ispit.

III ste­pen: EXCEL 2010. Tra­janje nas­tave 6 sed­mica, a 7. sed­mica ispit.

IV ste­pen: POWER POINT 2010. Tra­janje nas­tave 3 sed­mice, a 4. sed­mica ispit.

Uku­pan broj onih koji su završili Kurs infor­matike u Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere je 709.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kurs kro­jenja i šivenja

utorak, 26 Maj 2015 00:00

Kurs kro­jenja i šivanja je jedan od pro­jekata koji imaju za cilj ekonom­sko osnaži­vanje žene. Ovaj kurs pohađa jedan broj neza­poslenih udovica, žena koje su bez posla ili rade određene poslove kro­jenja i šivanja. Kurs im pruža potrebna znanja i vješ­tine kroz jedan upot­pun­jen pro­gram koji se sas­toji od neko­liko ste­peni. Cilj kojem teže Region­alni ured Lige Mus­li­man­skog Svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu jest osposobl­ja­vanje do te mjere da se iz nivoa učenja u Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere dođe u nivo pro­duk­tivne proizvod­nje kroz kro­jenje i šivenje u kući ili čak otvaranje rad­nje za usluge kro­jenja i šivenja. Žena se osposobl­java kako bi imala veće mogućnosti zaposlenja, uključi­vanja i angaž­man na domaćem tržištu rada. Cilj je i stvoriti bolju atmos­feru koja će pomoći ženama s tal­en­tom, a koje imaju mala pri­manja i koje su slabi­jeg imovin­skog stanja, da lakše kroče kroz život. Jedan ovakav kurs je privlačan i za mnoge djevo­jke, bez obzira imale one znanja o kro­jenju i šivanju ili ne. Sve to uve­liko dopri­nosi i uključi­vanju žene u pro­ces razvitka ovih kra­jeva. 

I ste­pen: Upoz­na­vanje sa maši­nom, obuka za rad na mašini, vrste ručnog šivenja te kro­jenje i šivenje jed­nos­tavni­jeg don­jeg odjevnog pred­meta. Tra­janje nas­tave 10 sed­mica.

II ste­pen: Šivenje gorn­jeg odjevnog pred­meta. Tra­janje nas­tave 10 sed­mica.

III ste­pen: Šivenje kom­p­liko­vani­jih odjevnih pred­meta i odjeće sa postavom. Tra­janje nas­tave 10 sedmica.

Uku­pan broj polaznica koje su završile Kurs kro­jenja i šivenja je 462.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kurs turskog jezika

utorak, 26 Maj 2015 00:00

Turski jezik je jezik turskih mus­li­man­skih nar­oda u Aziji, Evropi, kao i Turaka u Turskoj i zeml­jama Sred­nje Azije. To je jezik koji je dao svoj dopri­nos u izgrad­nji velikoga zdanja islamske civ­i­lizacije. Bil­ježenje islamske turske baš­tine zauz­ima zase­ban značaj u BiH. Taj značaj se javlja još od dolaska Turaka na Balkan, pa tako i u BiH, tokom nji­hovih osva­janja. Time dolazi do spa­janja kul­tura i civ­i­lizacija, što se pro­teže kroz mnoga vre­mena. Zato je npr. nemoguće odvo­jiti neki islam­ski jezik kao što je turski od islamske kul­ture i civ­i­lizacije koja je stasala i rasla u nje­govom okrilju. S druge strane, u Turskoj se nalazi mnogo Bosanaca i Herce­go­v­aca. Zbog toga su Region­alni ured Lige Mus­li­man­skog Svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu uvi­jek nas­to­jali da se u pros­tori­jama Cen­tra orga­nizuju kur­sevi turskog jezika. Kur­sevi se real­izuju shodno pros­tudi­ra­nom planu i pro­gramu koji sadrži više nivoa. Također treba nagl­a­siti da je ust­vari izuča­vanje ovog jezika u službi kon­ti­nu­iteta povezi­vanja s tim (turskim) kra­je­vima i njenim nar­o­dima. 

I ste­pen: Od 1. do 4. lek­cije knjige GÖKKUŞAĞI TURKČE. Tra­janje nas­tave 6 sed­mica, a 7. sed­mica ispit. 

II ste­pen: Od 4. do 8. lek­cije knjige GÖKKUŞAĞI TURKČE. Tra­janje nas­tave 6 sed­mica, a 7. sed­mica ispit. 

III ste­pen: Od 8. do 12. lek­cije knjige GÖKKUŞAĞI TURKČE. Tra­janje nas­tave 6 sed­mica, a 7. sed­mica ispit. 

IV ste­pen: Od 12. do 16. lek­cije knjige GÖKKUŞAĞI TURKČE. Tra­janje nas­tave 6 sed­mica, a 7. sed­mica ispit.

Uku­pan broj polaznika koji su završili Kurs turskog jezika je 160.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الجمعة 9 ربيع الأوّل 1443
petak Oktobar 15 2021
Zora 04:20
Izlaz sunca 06:05
Podne 11:36
Ikindija 15:21
Akšam 17:06
Jacija 18:39

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina