Custom Adv 1
Kurs ara­p­skog jezika

Kurs ara­p­skog jezika

ocijeni
(0 glasova)

Ara­p­ski jezik je jezik na kome je Kur’an Časni objavl­jen Boži­jem poslaniku, s. a. v. s., i kojim je zapisan nje­gov život i djelo (sun­net). On je službeni jezik za više od 350 mil­iona arapa koji se, geograf­ski, nalaze i žive na dva svjet­ska kon­ti­nenta. Ara­p­ski jezik je kul­turna ref­er­enca za više od mil­i­jardu i pol mus­li­mana raza­su­tih po cijelom svi­jetu. Neki od njih gov­ore ara­p­ski jezik, a neki ga ne poz­naju uopšte. Oni ne štede truda kako bi ga naučili zbog namaza, vjer­skih obreda i ibadeta. Dovol­jan dokaz ovome je samo jedan pogled

na one koji obi­laze oko Kabe. To su mil­ioni ljudi i žena koji uče dove i obraćaju se Uzvišenom na ara­p­skom jeziku, dok oni koji ne gov­ore tim jezikom mole i nadaju se da će ga jedan dan naučiti. Ara­p­ski jezika je jedan od svjet­skih priz­natih službenih jezika od strane mnogih poz­natih među­nar­o­d­nih insti­tu­cija i orga­ni­zacija poput Islamske orga­ni­zacije za obra­zo­vanje nauku i kul­turu (ISESCO), Afričke unija i Insti­tu­cije Ujed­in­jenih nacija gdje je ara­p­ski jezik jedan od šest svjet­skih službenih jezika. S toga, nije čudno veliko intereso­vanje za ara­p­ski jezik kao i širenje istog dil­jem svi­jeta. Ured Lige mus­li­man­skog svi­jeta i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere sig­urno koračaju putem širenja i pouča­vanja jezika Kur’ana Časnog onih koji ne gov­ore ara­p­ski i to kroz dugogodišnje cil­jane pro­grame i aktivnosti. Posebna pažnja se posvećuje brižnom odabiru učinkovi­tih metoda i pris­tupa pri­da­jući vri­jed­nost svemu što je vezano za učenje i pouča­vanje ara­p­skog jezika. Pro­gram počinje učen­jem i pisan­jem ara­p­skog alfa­beta, zatim, dolazi gra­matika, sin­taksa i kon­verzacija. Kurs ara­p­skog jezika se sas­toji iz neko­liko ste­peni što po završetku omogućuje svakom polazniku sti­canje solidnog znanja ara­p­skog jezika u smislu pisanja, čitanja, razu­mi­je­vanja i kon­verzacije.

Pro­gram kursa ara­p­skog jezika prema edi­ciji knjiga za učenje ara­p­skog jezika ”Ara­p­ski pred tobom” za sve one koji ne gov­ore ara­p­ski jezik. 

Prvi ste­pen: Poz­drav i upoz­na­vanje, članovi porodice, mjesto stanovanja, svakod­nevni život, hrana i piće i namaz. 

Drugi ste­pen: Obra­zo­vanje, posao, trgov­ina, vri­jeme, ljudi i mjesta. 

Treći ste­pen: Hobiji, puto­vanje, hadž, zdravlje, ras­pust. 

Četvrti ste­pen: Briga o zdravlju, odmor, bračni život, život u gradu, nauka i obra­zo­vanje. 

Pre­da­vanja se prezen­tuju uz upotrebu lap­topa i pro­jek­tora i to na način da svi prisutni vide uvećanu stran­icu knjige na kojoj je tema datog pre­da­vanja. Knjiga ”Ara­p­ski pred tobom” je osmišl­jena kao mul­ti­medi­jalna prezentacija na cd-​u što uve­liko olakšava učenje i inter­ak­ciju pre­davača i polaznika kursa.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 2167 puta
Više iz kategorije: « Kurs engleskog jezika
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

السبت 4 شعبان 1441
subota Mart 28 2020
Zora 03:50
Izlaz sunca 05:38
Podne 11:55
Ikindija 16:20
Akšam 18:13
Jacija 19:49

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina