Custom Adv 1
Edukativni kursevi 2012

Edukativni kursevi 2012 6

Kurs ara­p­skog jezika

utorak, 26 Maj 2015 00:00

Ara­p­ski jezik je jezik na kome je Kur’an Časni objavl­jen Boži­jem poslaniku, s. a. v. s., i kojim je zapisan nje­gov život i djelo (sun­net). On je službeni jezik za više od 350 mil­iona arapa koji se, geograf­ski, nalaze i žive na dva svjet­ska kon­ti­nenta. Ara­p­ski jezik je kul­turna ref­er­enca za više od mil­i­jardu i pol mus­li­mana raza­su­tih po cijelom svi­jetu. Neki od njih gov­ore ara­p­ski jezik, a neki ga ne poz­naju uopšte. Oni ne štede truda kako bi ga naučili zbog namaza, vjer­skih obreda i ibadeta. Dovol­jan dokaz ovome je samo jedan pogled

na one koji obi­laze oko Kabe. To su mil­ioni ljudi i žena koji uče dove i obraćaju se Uzvišenom na ara­p­skom jeziku, dok oni koji ne gov­ore tim jezikom mole i nadaju se da će ga jedan dan naučiti. Ara­p­ski jezika je jedan od svjet­skih priz­natih službenih jezika od strane mnogih poz­natih među­nar­o­d­nih insti­tu­cija i orga­ni­zacija poput Islamske orga­ni­zacije za obra­zo­vanje nauku i kul­turu (ISESCO), Afričke unija i Insti­tu­cije Ujed­in­jenih nacija gdje je ara­p­ski jezik jedan od šest svjet­skih službenih jezika. S toga, nije čudno veliko intereso­vanje za ara­p­ski jezik kao i širenje istog dil­jem svi­jeta. Ured Lige mus­li­man­skog svi­jeta i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere sig­urno koračaju putem širenja i pouča­vanja jezika Kur’ana Časnog onih koji ne gov­ore ara­p­ski i to kroz dugogodišnje cil­jane pro­grame i aktivnosti. Posebna pažnja se posvećuje brižnom odabiru učinkovi­tih metoda i pris­tupa pri­da­jući vri­jed­nost svemu što je vezano za učenje i pouča­vanje ara­p­skog jezika. Pro­gram počinje učen­jem i pisan­jem ara­p­skog alfa­beta, zatim, dolazi gra­matika, sin­taksa i kon­verzacija. Kurs ara­p­skog jezika se sas­toji iz neko­liko ste­peni što po završetku omogućuje svakom polazniku sti­canje solidnog znanja ara­p­skog jezika u smislu pisanja, čitanja, razu­mi­je­vanja i kon­verzacije.

Pro­gram kursa ara­p­skog jezika prema edi­ciji knjiga za učenje ara­p­skog jezika ”Ara­p­ski pred tobom” za sve one koji ne gov­ore ara­p­ski jezik. 

Prvi ste­pen: Poz­drav i upoz­na­vanje, članovi porodice, mjesto stanovanja, svakod­nevni život, hrana i piće i namaz. 

Drugi ste­pen: Obra­zo­vanje, posao, trgov­ina, vri­jeme, ljudi i mjesta. 

Treći ste­pen: Hobiji, puto­vanje, hadž, zdravlje, ras­pust. 

Četvrti ste­pen: Briga o zdravlju, odmor, bračni život, život u gradu, nauka i obra­zo­vanje. 

Pre­da­vanja se prezen­tuju uz upotrebu lap­topa i pro­jek­tora i to na način da svi prisutni vide uvećanu stran­icu knjige na kojoj je tema datog pre­da­vanja. Knjiga ”Ara­p­ski pred tobom” je osmišl­jena kao mul­ti­medi­jalna prezentacija na cd-​u što uve­liko olakšava učenje i inter­ak­ciju pre­davača i polaznika kursa.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kurs engleskog jezika

utorak, 26 Maj 2015 00:00

S obzirom da je, danas, engleski jezik službeni jezik u svi­jetu i, prak­tično, najviše se koristi možemo reči da je to jezik savre­menog doba i jezik među­nar­o­dne sarad­nje. Engleski jezik je sred­stvo učenja raznih nauka i komu­nikacije među ljudima. Osnovni cilj Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere je da orga­ni­zo­van­jem Kur­seva engleskog jezika, kroz savremene metode i teorije učenja, stvori atmos­feru za pot­punu inte­graciju polaznika Kursa pri­likom učenja što će im biti od velike koristi u nji­hovom svakod­nevnom i prak­tičnom životu, a povodeći se izrekom da je jezik sred­stvo komu­nikacije i spo­razu­mi­je­vanja sa drugima.

Kurs engleskog jezika za muškarce 

I grupa

I ste­pen – od 1 do 5 lek­cija Head­wayeve knjige ele­men­tary – tra­janje nas­tave – 6 sed­mica ( 7. sed­mica ispit )

II ste­pen – od 5 do 10 lek­cije Head­wayeve knjige ele­men­tary – tra­janje nas­tave – 6 sed­mica ( 7. sed­mica ispit ) 

III ste­pen – 10 do 14 lek­cije Head­wayeve knjige ele­men­tary  – tra­janje nas­tave 6 sed­mica ( 7. sed­mica ispit )

UKU­PAN BROJ POLAZNIKA KOJI SU ZAVRŠILI KURS ENGLESKOG JEZIKA JE 268.

Kurs engleskog jezika za žene

I grupa

IV ste­pen – od 1. do 7. lek­cije Head­wayeve knjige Pre-​intermediate -  tra­janje nas­tave – 6 sed­mica ( 7. sed­mica ispit ) 

V ste­pen – od 7. do 14. lek­cije Haed­wayeve knjige Pre-​intermediate – tra­janje nas­tave — 6 sed­mica ( 7. sed­mica ispit )

II grupa

I ste­pen – od 1. do 5. lek­cija Head­wayeve knjige ele­men­tary–tra­janje nas­tave – 6 sed­mica ( 7. sed­mica ispit )

II ste­pen – od 5. do 10. lek­cije Head­wayeve knjige ele­men­tary– tra­janje nas­tave –6 sed­mica ( 7. semica ispit ) 

III ste­pen – 10. do 14. lek­cije Head­wayeve knjige ele­men­tary – tra­janje nas­tave 6 sed­mica ( 7. sed­mica ispit )

UKU­PAN BROJ POLAZNICA KOJE SU ZAVRŠILE KURS ENGLESKOG JEZIKA JE 571.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kurs infor­matike

utorak, 26 Maj 2015 00:00

Infor­matičke tehnologije, danas, imaju veliki utje­caj na sve sfere ljud­skog života. Kul­turni cen­tar princeze Dževhere putem Kur­seva infor­matike pruža šansu sti­canja osnovnih i napred­nih vještina kao i najnovi­jih infor­ma­cija o razvoju infor­matičkih tehnologija svim polazni­cama i polaznicima ovog Kursa. Pri­marni cilj Kursa je infor­matička nao­brazba koja će omogućiti svim našim završenicima hvatanje u koš­tac i poimanje utje­caja infor­matičkih tehnologija na cjelokupnu zajed­nicu, a ujedno će im, na svo­jevrstan način, pomoći u iznalaženju pri­lika za zapošla­vanje u javnom i pri­vat­nom sek­toru kako bi svo­jim znan­jem i iskustvom doprini­jeli razvoju i napretku naše države.

Kurs infor­matike za muškarce i žene

I ste­pen – WIN­DOWS XP – tra­janje nas­tave 6 sed­mica ( 7. sed­mica ispit )

II ste­pen – WORD 2010 – tra­janje nas­tave 6 sed­mica ( 7. sed­mica ispit )

III ste­pen — EXCEL 2010 – tra­janje nas­tave 6 sed­mica ( 7. sed­mica ispit )

IV ste­pen – POWER POINT 2010 – tra­janje nas­tave 3 sed­mice ( 4. sed­mica ispit )

V ste­pen — INTER­NET EXPLORER — tra­janje nas­tave 3 sed­mice ( 4. sed­mica ispit )

UKU­PAN BROJ POLAZNIKA KOJI SU ZAVRŠILI KURS INFOR­MATIKE JE 249.

UKU­PAN BROJ POLAZNICA KOJE SU ZAVRŠILE KURS INFOR­MATIKE JE 375.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kurs kro­jenja i šivenja

utorak, 26 Maj 2015 00:00

Umjeće kro­jenja i šivenja je san koji mami mnoge osobe ženskog spola koje teže razvoju ličnih kapaciteta i poten­ci­jala kao i oko­riš­ta­vanju o tal­e­nat i stečeno znanje iz oblasti kro­jenja i šivenja. Vješ­tine i iskustvo stečeno tokom Kursa omogućavaju popravl­janje kućnog budžeta završeni­cama. Naime, žene koje završe Kurs i steknu određena znanja i vješ­tine u svo­jim kućama mogu zara­diti šijući odjeću, te mogu ušte­diti na samoj popravci i prekra­janju odjeće svo­jim ukućanim. Kul­turni cen­tar princeze Dževhere nas­tavlja svoju mis­iju kroz dobro plani­ranu strate­giju za obuku i pouča­vanje umjeću kro­jenja i šivenja kako bi svaka završenica, oslan­ja­jući se na svoj rad, trud i kreativnost, mogla

samostalno šiti i kro­jiti. Osnovni cilj strate­gije je zado­vol­ja­vanja želja žena i djevo­jaka za kreativnošću i ino­v­a­tivnošću kao i osposobl­ja­vanje budućih marljivih članova lokalne zajed­nice što donosi ličnu i kolek­tivnu korist.

Kurs kro­jenja i šivenja

I ste­pen – upoz­na­vanje sa maši­nom, obuka za rad na mašini, vrste ručnog šivenja te kro­jenje i šivenje jed­nos­tavni­jeg don­jeg odjevnog pred­meta - tra­janje nas­tave 10 sed­mica

II ste­pen – šivenje gorn­jeg odjevnog pred­meta – tra­janje nas­tave 10 sed­mica

III ste­pen – šivenje kom­p­liko­vani­jih odjevnih pred­meta i odjeće sa postavom – tra­janje nas­tave 10 sedmica

UKU­PAN BROJ POLAZNICA KOJE SU ZAVRŠILE KURS KRO­JENJA I ŠIVENJA JE 402.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kurs nje­mačkog jezika

utorak, 26 Maj 2015 00:00

Nje­mački jezik zauz­ima visoko mjesto u bosansko-​hercegovačkoj zajed­nici s obzirom da je veliki broj isel­jenika iz BiH kao i onih koji putuju u zemlje gov­ornog područja nje­mačkog jezika. Vodeća uloga koju uživa Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u zajed­nici po pitanju orga­ni­zo­vanja besplat­nih eduka­tivnih kur­seva ogleda se i u orga­ni­zaciji Kursa nje­mačkog jezika, već dvije godine, kao i kroz ula­ganje inten­zivnog i kon­tinuira­nog truda u koor­di­naciji sa iskus­nim, kval­i­fi­ci­ranim i stručnim pre­davačima. Našem Cen­tru, nadasve, imponuju poz­i­tivne impre­sije svih polaznica i polaznika Kursa nje­mačkog jezika.

Kurs nje­mačk­log jezika za muškarce i žene

I ste­pen – od 1. do 4. lek­cije Huberove knjige, Deutsch​.com 1–tra­janje nas­tave – 6 sed­mica ( 7. sed­mica ispit )

II ste­pen – od 4. do 9. lek­cije Huberove knjige, Deutsch​.com 1– tra­janje nas­tave –6 sed­mica ( 7. semica ispit ) 

III ste­pen – 9. do 14. lek­cije Huberove knjige, Deutsch​.com 1– tra­janje nas­tave 6 sed­mica ( 7. sed­mica ispit ) 

IV ste­pen – 14. do 18. lek­cije Huberove knjige, Deutsch​.com 1 – tra­janje nas­tave 6 sed­mica ( 7. sed­mica ispit

UKU­PAN BROJ POLAZNIKA KOJI SU ZAVRŠILI KURS NJE­MAČKOG JEZIKA JE 195.

UKU­PAN BROJ POLAZNICA KOJE SU ZAVRŠILE KURS NJE­MAČKOG JEZIKA JE 359.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kurs turskog jezika

utorak, 26 Maj 2015 00:00

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere uvi­jek nas­toji pružiti što bolje i što više eduka­tivnih kur­seva, besplatno, za sve koris­nike koji žele napre­dovati i steči nova znanja i vješ­tine. Uz pomoć i podršku Uzvišenog Allaha uve­den je Kurs turskog jezika, po prvi put, u našem Cen­tru, a po osnovu na zaht­jeve i želje mnogih koji su izrazili zain­tereso­vanost za turski jezik. Nakon što smo kon­tak­ti­rali i pitali za mišl­jenje nekolicinu stručnih i iskus­nih pro­fe­sora i sarad­nika došlo je do sas­tavl­janja plana i pro­grama rada visoke učinkovi­tosti za Kurs turskog jezika, a u službi stanovnika cijele regije kako bi se budući polaznici i polaznice Kursa što više oko­ris­tili i naučili. Nova znanja i vješ­tine će im koris­titi u njihovim svakod­nevnim živo­tima. Broj upisanih i pri­javl­jenih na Kurs turskog jezika je 95 polaznika (muškaraca i žena) pod­jel­jenih u tri grupe, odnosno jedna grupa muškaraca i dvije grupe žena.

Kurs turskog jezika za muškarce i žene

I ste­pen – od 1. do 4. lek­cije knjige GÖKKUŞAGI TURKČE–tra­janje nas­tave – 6 sed­mica ( 7. sed­mica ispit )

II ste­pen – od 4. do 8. lek­cije knjige GÖKKUŞAGI TURKČE – tra­janje nas­tave –7 sed­mica ( 7. semica ispit ) 

III ste­pen – 8. do 12. lek­cije knjige GÖKKUŞAGI TURKČE– tra­janje nas­tave 6 sed­mica ( 7. sed­mica ispit ) 

IV ste­pen – 12. do 16. lek­cije knjige GÖKKUŞAGI TURKČE – tra­janje nas­tave 6 sed­mica ( 7. sed­mica ispit )

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الجمعة 8 صفر 1442
petak Septembar 25 2020
Zora 03:56
Izlaz sunca 05:41
Podne 11:42
Ikindija 15:53
Akšam 17:42
Jacija 19:15

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina