Custom Adv 1
Edukativni kursevi 2011

Edukativni kursevi 2011 5

Kurs engleskog jezika

utorak, 26 Maj 2015 00:00

Svi­jet je postao malo naselje — rečenica koju ner­i­jetko čujemo zbog brzine napretka i lahkoće povezi­vanja i upoz­na­vanja među pojed­incima i nar­o­dima putem tipki ispred ekrana, koris­teći se raznim jezicima. Obzirom da se BiH nalazi u Evropi, engleski jezik je najprik­lad­niji za dopi­si­vanje i raz­govor s drugim državl­jan­ima o raznim temama i oblas­tima. Biti uko­rak s time, to je povod da Cen­tar odluči ove godine povećati broj časova (nivoa, ste­peni) za kurs engleskog jezika, kako za muškarce, tako i za žene. Pored toga, uvode se i novi načini za kon­verzaciju u nas­tavi ovih kur­seva. Vidljivo je i povećanje broja polaznika ovih kur­seva u ovoj godini, i to do tri puta u odnosu na prošle godine. 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kurs infor­matike

utorak, 26 Maj 2015 00:00

Kako je kazano, vri­jeme glob­al­izacije je vri­jeme kojeg svi­jet svje­doči danas; napredak u tehnologiji, napredak koji je obuh­va­tio svi­jet pogo­tovo na polju infor­matike, i to do te mjere da prožima skoro sve pore našega dnevnoga života. To je razlog da Cen­tar nas­tavi s real­izaci­jom eduka­tivnih kur­seva infor­matike za muškarce i žene kon­stantno prateći „novo“ na ovom polju da bi se kod polaznika kur­seva podi­gao nivo znanja i sposob­nosti. Potom, da bi imali koristi na različitim poljima kojima teže u budućnosti, ali i u nji­hovoj svakod­nevnici. Sma­tramo potreb­nim ukazati na činjenicu da se broj polaznika ovih kur­seva u ovoj godini udu­plao, što nam pokazuje da Cen­tar velike napore ulaže pruža­jući usluge zarad napretka BiH.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kurs kro­jenja i šivenja

utorak, 26 Maj 2015 00:00

Zbog zacr­tane strate­gije pružanja usluga stanovnicima, usluga koje će biti od koristi djevo­jkama, ženama, samohranim majkama s područja Bugo­jna i okol­nih područja, te kako bi im se pružila pri­lika zaposlenja kao i da im se otvore novi vidici za sret­niji život, olakšaju životne poteškoće; zbog svega spomenu­tog Cen­tar uvodi nove dodatne ter­mine – jutarnje i večernje – za edukaciju u šivaoni. Prije se nas­tava odvi­jala samo u večern­jim ter­min­ima.

Za nas je ovo jedan novi poz­i­ti­van korak koji je otvo­rio nova vrata napretka, kojim je, pored spomenu­tog, povećan broj nas­tavnih sati, kako bi bile obuh­vaćene i nove metode koje bi pružile pri­liku za nove aktivnosti kojima bi se poz­abav­ile ruke majki i ses­tara. To je zacr­tani cilj eduka­tivnog kursa kro­jenja i šivanja koji se odvija u Centru.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kurs nje­mačkog jezika

utorak, 26 Maj 2015 00:00

Povodom bro­jnih zaht­jeva prisp­jelih od stanovnika ovih područja za pokre­tanje odjela za učenje nje­mačkoga jezika, Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu je detaljno raz­motrio iste, zatražio mišl­jenje osoba stručnih u nje­mačkome jeziku, a rezul­tati svega su bili da je vidljiva želja mnogih da uče ovaj jezik. Jedan od razloga je činjenica da imamo određen veliki broj porod­ica s ovih pros­tora koje žive u Nje­mačkoj. Zbog svega, Uprava Cen­tra donosi odluku o pokre­tanju eduka­tivnog kursa za nje­mački jezik, za muškarce i žene. Obezb­jeđena su sva potrebna sred­stva za usp­ješno odvi­janje nas­tave ovog kursa. Pro­tek­lih god­ina smo imali i prve svršenike, a kurs nje­mačkog jezika orga­niziran u Cen­tru je prvi kurs za ovaj jezik na nivou SBK, što bez sum­nje pred­stavlja usp­jeh Cen­tra u nje­govim nakanama.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الأربعاء 12 ربيع الأوّل 1442
srijeda Oktobar 28 2020
Zora 04:36
Izlaz sunca 06:22
Podne 11:34
Ikindija 15:02
Akšam 16:45
Jacija 18:20

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina