Custom Adv 1

Sem­i­nar 19.11.2014.

ponedjeljak, 25 Maj 2015 00:00

Sem­i­nar 19.11.2014.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Pre­da­vanje na temu ljekovi­tog bilja‏

ponedjeljak, 25 Maj 2015 00:00

U petak 29.08.2014 godine u kul­turnom cen­tru princeze Dževhere održana je javna trib­ina na temu "Per­spek­tive uzgoja ljeko­bilja". Gost pre­davač bila je prof.dr. Mir­sada Hukić, dok­tor med­i­cin­skih nauka, speci­jal­ista mikro­bi­ologije, autor bro­jnih knjiga, naučnih radova, pub­likacija iz oblasti bak­te­ri­ologije, mikro­bi­ologije, imunologije, pred­sjed­nica Odb­ora za izuča­vanje mikrobne rezis­ten­cije ANBIH te osni­vač Zavoda za bio­med­i­cin­sku dijag­nos­tiku i istraži­vanje "Nalaz", gov­o­rila je o mogućnos­tima i per­spek­ti­vama za uzgoj ljeko­bilja u BiH.

Pre­da­vanje je iza­z­valo izuzetno zan­i­manje kod prisut­nih, obzirom da se konkretno nudi mogućnost upošl­ja­vanja znača­jnog broja ljudi, bez velikog ulaganja.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Pre­da­vanje koje je 30.11.2014. god. održao gen­er­alni direk­tor Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u BiH i nad­zornik Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere u Bugo­jnu šejh Rah­metal­lah Kari polaznicima Kursa islama u Cen­tru

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kur­ban - propisi, svrha i soci­jalne imp­likacije

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

U orga­ni­zaciji Medžlisa IZ Bugo­jno u amfiteatru Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere (28.11.2014.) održano je druženje sa mufti­jom sara­jevskim i fetva emi­nom Rijaseta Islamske zajed­nicu u BiH, prof. dr. Ene­som Lje­vakovićem na temu: “Vjera je sav­jet”.

Uz veoma kvalitetno i sadrža­jno izla­ganje, kao i veliki broj izne­senih prim­jera i odgov­ora iz oblasti vjere, idžti­hada i fetvi, mno­go­b­ro­jni pos­je­ti­oci bili su zado­voljni, obo­gaćeni znan­jem i pojašn­jenim sav­je­tima i uputama. 

Iz kar­i­jere prof. dr. Lje­vakovića izd­va­jamo: Odbranio je mag­is­tarski rad na Odsjeku za fikh i usuli fikh Fakul­teta šeri­jatskog prava u Rijadu. Odbranio je dok­torsku dis­ertaciju na Fakul­tetu islam­skih nauka u Sara­jevu pod naslovom: Analogija (qijas) u teori­jsko pravnim dje­lima Mustafe Ejubovića – Šejh Juje, u maju 2002. godine. 

Dosadašnja pozi­cija na FIN-​a je vanredni pro­fe­sor na Kat­edri Fikha, a još je bio angaži­ran na pred­me­tima: His­torija šeri­jatskog prava, Usul-​i fikh, Šeri­jatsko građan­sko i kriv­ično pravo, Šeri­jatska pravna načela i Savremene fikhske teme.

Bogato je kre­tanje u kar­i­jeri dr. Lje­vakovića: zvanje vanrednog pro­fe­sora na Kat­edri za fikh u maju 2007. godine, obavl­jao funkciju prodekana za finan­sije na Fakul­tetu islam­skih nauka u Sara­jevu u peri­odu 2003. – 2007. god­ina. 

Imen­o­van je za člana Ustavnog suda Islamske zajed­nice u Bosni i Herce­govini u aprilu 2004., imen­o­van je za fetva-​i emina Vijeća za fetve Rijaseta Islamske zajed­nice u Bosni i Herce­govini u feb­ru­aru 2005. g. 

Član je Kolegija za post­diplom­ski studij na Fakul­tetu islam­skih nauka., Voditelj kursa Šeri­jat u savre­menim društvima na post­diplom­skom studiju Fakul­teta islam­skih nauka u Sara­jevu.

U prošloj godini imen­o­van je za Muftiju sarajevskog.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

U petak, 31.10.2014. godine u koor­di­naciji Elči Ibrahim-​pašine medrese Travnik i Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno, u Cen­tru, je priređen prigo­dan Kolažni pro­gram hora i učenika Elči Ibrahim-​pašine medrese Travnik. Pro­gramu je pris­ustvo­vao direk­tor Elči Ibrahim-​pašine medrese Travnik, pred­sjed­nik Upravnog odb­ora Medrese, nekolic­ina pro­fe­sora i pro­fe­sor­ica travničke medrese, pred­sjed­nik Medžlisa islamske zajed­nice Bugo­jno, glavni imam Medžlisa islamske zajed­nice Bugo­jno, nekolic­ina uvaženih ličnosti i ugled­nika Bugo­jna, kao i veliki broj građana.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

U Kul­turnom cen­tru Princeze Dževhere u Bugojnu,19.12.2014. GODINE, održana je javna trib­ina na temu „Dari­vanje organa – šansa za novi život“. Na trib­ini i kroz prezentaciju o iskustvima trans­plan­ti­ranih osoba gov­o­rili su Tomis­lav Žulje­vić i Mujo Kovače­vić, koji su i sami obav­ili trans­plantaciju, i mladi član ovog udruženja Adnan Helja, koji je u potrazi za odgo­vara­jućim bubre­gom kako bi se vra­tio u nor­malne životne tokove i dr. Orhan Šaban pred­sjed­nik UO UDiTB FBiH i dopred­sjed­nik UDiT SBK/​KSB. Orga­ni­za­tori su ponudili obilje infor­ma­cija važnih kako za obol­jele, tako za građane koji još uvi­jek nemaju nikakvih zdravstvenih prob­lema.

Osnovno o trans­plantaciji, koji organi i tkiva se mogu trans­plan­ti­rati, ko sve može biti davalac organa, kako pre­veni­rati bolest samo su neka od pitanja o kojima se gov­o­rilo tokom trib­ine. Gov­o­rilo se i prob­lemima s kojima se sus­reću paci­jenti i zakon­ima koji bi se tre­bali donijeti s cil­jem da lica kojima je neophodna trans­plantacija što brže dođu do pri­jeko potrebnog organa, i o uspostavl­janju efikasne donorske mreže. Tomis­lav Žulje­vić, pred­sjed­nik udruženja, naglasio je da se broj hemod­i­jal­iziranih u BiH se sve više povećava.

Na ovoj trib­ini je bilo gov­ora o bolesti unutarn­jih organa te načinu liječenja, a najviše se gov­o­rilo o dari­vanju organa i trans­plantaciji kao najbol­jem načinu liječenja.

Mujo Kovače­vić je ukazao na neka svoja iskustva kao osobe kojoj je izvršena trans­plantacija, te na koji način se vra­tio redovnim aktivnos­tima i obavezama. Kroz prezentaciju na trib­ini je naglašena važnost povećanja svi­jesti kod ljudi da doniraju organe onima kojima su oni potrebni.

Dvade­set puta je veća mogućnost da će vam organ zatre­bati jednog dana od mogućnosti da ćete obol­jeti i izgu­biti ga. Osim toga, trans­plantacija je puno jef­tinija i bezbol­nija od samog liječenja koje je neizv­jesno i dugo­tra­jno rekao je Mujo Kovače­vić.

O teškoćama sa kojima se sus­reće obol­jeli, pa i on sam kako provodi dane na dijal­izi odlasku u Travnik, gov­o­rio je 19-​godišnji Adnan Helja.

Prisut­nima se obratila i direk­tor­ica bugo­jan­skog Doma zdravlja dr. Melika Mah­mut­be­gović. Ukazala na značaj djelo­vanja Udruženja dijal­iziranih i trans­plan­ti­ranih. Kvalitet života paci­je­nata koji su na dijal­izi tre­bao bi se poboljšati, otvaran­jem Dijal­iznog cen­tra pri Domu zdravlja Bugo­jno, na čemu se inten­zivno radi od 2007. godine.

Dio građana koji su pris­ustvo­vali na trib­ini bili su zain­tereso­vani da postanu vlas­nici donorske kartice.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Stranica 17 od 17
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الأربعاء 12 شوّال 1441
srijeda Juni 03 2020
Zora 01:32
Izlaz sunca 04:09
Podne 11:48
Ikindija 17:07
Akšam 19:28
Jacija 21:42

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina