Custom Adv 1
Pot­pisan spo­razum o sarad­nji Rabite i IZ BiH

Pot­pisan spo­razum o sarad­nji Rabite i IZ BiH

ocijeni
(1 glas)

MEKA — Reisu-​l-​ulema Islamske zajed­nice u BiH Husein ef. Kava­zović i gen­er­alni sekre­tar Lige mus­li­man­skog svi­jeta (Rabita) Abdul­lah Et-​Turki danas su u sjedištu Rabite u Mekki pot­pisali “Spo­razum o sarad­nji” između Lige mus­li­man­skog svi­jeta i Islamske zajed­nice u BiH.

Reisu-​l-​ulema Islamske zajed­nice u BiH Husein ef. Kava­zović i gen­er­alni sekre­tar Lige mus­li­man­skog svi­jeta (Rabita) dr. Abdul­lah Et-​Turki danas su u sjedištu Rabite u Mekki pot­pisali “Spo­razum o sarad­nji” između Lige mus­li­man­skog svi­jeta i Islamske zajed­nice u Bosni i Hercegovini.

Spo­razu­mom koji je danas pot­pisan, između osta­log, pred­viđena je sarad­nja u sljedećim oblastima:

1. Pred­stavl­janje Islama i širenje sred­njeg puta i umjerenosti (vesati­jje), posebno u državama Balkana, te borba pro­tiv fana­tizma i ekstrem­izma i objašn­jenje šeri­jatskog stava prema ekstrem­nim pokre­tima i iskrivl­jenim stru­jama kao i prema savre­menim ljud­skim pitanjima.

2. Razm­jena iskus­tava, studija, istraži­vanja, izv­ješ­taja i podataka o savre­menim islam­skim pitan­jima koja se tiču mus­li­mana općen­ito, a posebno mus­li­mana balka­n­skih država.

3. Orga­niziranje zajed­ničkih sus­reta akademika i istraži­vača pri­pad­nika drugih kul­tura i civ­i­lizacija te vjer­skih, medi­jskih i kul­turnih insti­tu­cija koje se bave dijal­o­gom, i to sve u cilju kori­gi­ranja slike islama i isti­canja nje­govih uni­verzal­nih ljud­skih vrijednosti.

4. Održa­vanje kon­fer­en­cija, trib­ina, kur­seva i orga­niziranje izložbi i sem­i­nara za prouča­vanje pitanja od interesa islama i muslimana.

5. Briga o Časnom Ku’ranu i čistom vjerov­jes­nikovom sun­netu, kroz poduča­vanje, hifz i pub­li­ci­ranje, te orga­niziranje tak­mičenja hifza i tedžvida Časnog Kur’ana kao i tak­mičenja iz vjerov­jes­nikovog sunneta.

6. Učestvo­vanje u izgrad­nji i održa­vanju džamija, razm­jena iskus­tava i infor­ma­cija na području orga­niziranja i upravl­janja vakufima.

7. Zajed­nička sarad­nja i poduz­i­manje aktivnosti u ponovnom orga­niziranju obra­zovnih aktivnosti u škol­skom cen­tru Gaz­zaz na Mojmilu koji je inače u vlas­ništvu IZ u BiH a koji je do prije dvije godine koris­tila Fon­dacija El-​Emana u svrhu obra­zo­vanja jetima iz BiH… itd.

Osim pot­pi­si­vanja spo­razuma Reisu-​l-​ulema je danas dao opši­ran inter­vju za poz­nati satelit­ski TV kanal Er-​Risalah u kome je gov­o­rio o položaju islama i mus­li­mana na području Balkana kao i o nje­govim impre­si­jama u vezi kon­fer­en­cije koja se trenutno održava u Mekki.

Reisu-​l-​ulema će sutra u Džidi imati sas­tanak sa pred­sjed­nikom Islamske banke za razvoj dr. Ahmed om Muhame­dom Alijem.

Reisu-​l-​ulema Kava­zović, u prat­nji direk­tora Vakufske direk­cije IZ u BiH dr. Senaida Zaji­movića, ovih dana boravi u pos­jeti Kral­jevini Saudi­jskoj Ara­biji gdje učestvuje u radu Među­nar­o­dne islamske kon­fer­en­cije o terorizmu.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 2157 puta
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الثلاثا 21 ذو القعدة 1440
utorak Juli 23 2019
Zora 02:04
Izlaz sunca 04:28
Podne 11:57
Ikindija 17:09
Akšam 19:25
Jacija 21:28

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina