Custom Adv 1
Kulturne aktivnosti u 2013. godini

Kulturne aktivnosti u 2013. godini 3

Uzvišeni Allah je rekao: ”Čitaj, ple­menit je Gospo­dar tvoj, koji poučava peru, koji čovjeka poučava onome što ne zna.” Sura: El-‘Alek: 3.-5.

Alla­hov Poslanik, s. a. v. s., kaže: ”Žene su druga polov­ina muškaraca. Ple­menit je onaj ko sa njima lijepo pos­tupa, a pok­varen ko im loše čini.” Hadis bil­ježe imam Ahmed i Tir­mizi. Još od pojave islama žena je imala istaknutu ulogu u stje­canju znanja i nao­brazbi. Majke vjernika, kao i druge ashabijke, poz­nate su po pre­ciznom pamčenju i prenošenju Objave kojom je počašćen naš poslanik Muhamed, s. a. v. s. Poz­nata su načela i prin­cipi ophođenja prema ženama kojkima nas poučava Poslanik, a. s., i spom­inje ih kao osnovna načela i principe ophođenja i međuljud­skih odnosa u našoj vjeri. Tim tragom Region­alni ured Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Bosni i Herce­govini i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugo­jno ulažu mak­si­malan trud kako bi obezb­jedili i pro­mo­visali sve što ženama pomaže u iza­ča­vanju i učenju Alla­hove Časne Knjige i Sun­neta Nje­govog ple­meni­tog Poslanika, s. a. v. s. Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugo­jno je poz­nat kao mjesto pouke, edukacije, pro­mo­cije kul­ture i sus­reta svih koji se žele oko­ris­titi raznovrsnim pro­gramima i aktivnos­tima koje Cen­tar nese­bično nudi svim pri­pad­ni­cama nježni­jeg spola. Tu su eduka­tivni Kur­sevi ara­p­skog jezika, Kur­sevi islama, Kur­sevi engleskog, nje­mačkog i turskog jezika, Kur­sevi infor­matike, Kur­sevi kro­jenja i šivenja, te orga­ni­zo­vanje raznih kul­turnih aktivnosti, javnih trib­ina i izložbi.

U koor­di­naciji sa Medžli­som islamske zajed­nice Bugo­jno Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugo­jno je postavio izložbu mual­ime Emine Bam­bur pod nazivom ”Dani jeseni”. Otvorenje izložbe svo­jim pris­ustvom uveličali su glavni imam Medžlisa islamske zajed­nice Bugo­jno uvaženi Vehid ef. Arnaut, gen­er­alni direk­tor Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Bosni i Herce­govini i nad­zornik Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno gospodin Rah­mat­ul­lah Naz­erkhan Gari, kao i nekolic­ina uvaženih zvan­ica, funkcionera i građana grada Bugo­jna. Izložba ”Dani jeseni” pred­stavlja postavku ženskih ručnih radova, vezova, umjet­ničkih djela, tu je i postavka stare bosanske sobe, kao i mnogo tradi­cional­nih jela, domaćeg hljeba, raznih vrsta sireva uz zimnicu koja se priprema u dan­ima jeseni poput domaćih sokova, dže­mova, kiselih paprika, kras­tavica i kupusa.

Na početku svoga obraćanja gospodin Gari je zaže­lio dobrodošlicu uvaženom Vehid ef. Arnautu, glavnom imamu Medžlisa islamske zajed­nice Bugo­jno, mual­imi, Emini Bam­bur koja je priredila Izložbu kao i svim prisut­nim. Gospodin Gari je iskazao da, zaista, cijeni i poš­tuje ovakav način izraža­vanja kreativnosti jedne žene vjer­nice na polju izrade ručnih radova, vezova, umjet­ničkih radova, hrane pripreml­jene na tradi­cionalne načine, zimnice itd. ”Također, koris­tim pri­liku da Vam pre­ne­sem zah­valau u ime Nj. E. prof. dr. Abdul­laha bin Abdu-​l-​Muhsina Et-​Turkija, gen­er­alnog sekre­tara Lige mus­li­man­skog svi­jeta, u ime Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere i u ime Vlade Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije. Posebna zah­vala ide Nj. E. gospod­inu Eidu bin Muhamedu Al-​Thakafiju, ambasadoru Sluge dva Časna Hrama u Bosni i Herce­govini na nje­govoj kon­stant­noj koor­di­naciji između Lige mus­li­man­skog svi­jeta, Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere i Medžlisa islamske zajed­nice Bugojno.”

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugo­jno je upril­ičio Man­i­festaciju ”Organ­ska proizvod­nja u Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere Bugo­jno”. Povodeći se parolom ”Hrana kao lijek” Cen­tar nas­toji prbližiti i pred­staviti domaće proizvode iz Bosne i Herce­govine, a po osnovu na savremene stan­darde organske proizvod­nje. Cilj je bio pred­staviti organske proizvođaće iz raznih dijelova naše zemlje koji su, između ostalih, pokre­tačka snaga budućeg razvoja kroz podiza­anje kvalitete i stan­darda koji danas vri­jede za organske proizvode u svi­jetu. 

Man­i­festacija je orga­ni­zo­vana u čast NJ. E. ambasadora Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije u Bosni i Herce­govini gospo­d­ina Eida bin Muhameda Al-​Thakafija u sarad­nji sa Save­zom udruženja organ­skih proizvođača ORGAN­SKO FBIH. Ideja je bila okupiti veći broj organ­skih proizvođača koji će izložiti i pred­staviti svoje proizvode oličene u najsavre­meni­jim svjet­skim stan­dard­ima organ­skog uzgoja i proizvod­nje hrane i prehram­benih namir­nica uz među­sobno upoz­na­vanje i stvaranje pogodne atmos­fere za sve one koji, even­tu­alno, žele ula­gati u ovu oblast. Ova aktivnost je ujedno i šansa stanovnicima regije da pos­jete, pogledaju i probaju neke od organ­skih proizvoda kao i da se upoz­naju i uvežu sa učes­nicima Man­i­festacije. Na čast i zado­voljstvo svih prisut­nih na Svečanom otvorenju Man­i­festacije Cen­tar je pos­je­tio gospodin Muhamed El-​Feršuti, šef Konzu­larnog odsjeka pri Ambasadi Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije u Bosni i Herce­govini u svo­jstvu iza­slanika NJ. E. ambasadora Saudi­jske Ara­bije u BiH. Svečanom otvorenju Man­i­festacije pris­ustvo­vao je veliki broj uvaženih ličnosti i zvan­ica među kojima su i poz­nati pre­duzetnik iz Ujed­in­jenih Ara­p­skih Emi­rata gospodin Matar, gospoda Abdul­lah Er-​Rifai i Muhamed Es-​Sakr, pre­duzetnici iz Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije. Također, među uvaženim zvani­cama bili su i gospodin mr. Nus­ret Abdibegović, muftija travnički, gospodin Tahir Granić, zas­tup­nik u Skupš­tini SBK, gospodin Hasan Ajku­nić, načel­nik općine Bugo­jno, gospodin Huso Sušić, načel­nik općine Donji Vakuf, prof. dr. Faruk Čaklovica, šef Kat­e­dre za higi­jenu i tehnologiju namir­nica pri Vet­eri­narskom fakul­tetu Uni­verziteta u Sara­jevu, gospodin mr. Sejad Herceg, pred­sjed­nik Saveza udruženja organ­skih proizvođača ORGAN­SKO FBIH, gospodin Haris Mujić, pred­sjed­nik Medžlisa islamske zajed­nice Bugo­jno, gospodin Vehid ef. Arnaut, glavni imam Medžlisa islamske zajed­nice Bugo­jno, kao i veliki broj uvaženih zvan­ica, ličnosti i drugih gostiju iz cijele regije. 

Proizvođači koji su izložili i pred­stavili svoje proizvode tokom Manifestacije:

”Zlatna jesen”:

Ovaj izla­gač se bavi obradom i pako­van­jem povrća (zimnice) na priro­dan način i bez upotrebe bilo kakvih hemi­jskih dodataka poput parada­jza, kras­tavica, paprika, obrađeno i upako­vano voće kao i druge obrađene i upako­vane namir­nice na priro­dan način, a po osnovu na najsavre­menije stan­darde organske prizvodnje.

Nar­o­dna apoteka ”Tahirović”:

Prirodni lijekovi zauz­i­maju važno mjesto i igraju veliku ulogu u životu većine Bosanaca i Herce­go­v­aca. Svje­doci smo da u zad­nje vri­jeme veliki broj far­ma­ceut­skih firmi i apoteka se okreće proizvod­nji i dis­tribu­ciji prirod­nih lijekova različi­tih nam­jena i djelo­vanja, a većia njih se ogleda u proizvodima od organ­ski uzgo­jenog bilja, meda i ostalih pčelin­jih proizvoda. Nar­o­dna apoteka Tahi­rović ima tradi­ciju u proizvod­nji nave­denih artikala uz proizvod­nju prirod­nih, organ­skih kozmetičkih proizvoda.

Pče­larstvo Balić: 

Uzvišeni Gospo­dar je rekao: ”… Iz utroba nji­hovih izlazi piće različi­tih boja koje je lijek ljudima…”

Aiša, r. a., kaže: ”Poslanik, s. a. v. s., je volio slatko i med.” Hadis bil­ježe Buhar­ija i Mus­lim. Abdul­lah ibn Mesud, r. a., priča da je Alla­hov Poslanik, s. a. v. s., rekao: ”Držite se dva lijeka: meda i Kur’ana.” Mnoge savremene studije i istraži­vanja potvrđuju da med ima izn­imna ljekovita svo­jstva i da pomaže u liječenju velikog broja obol­jenja. 

Pče­larstvo Balić, pre­poz­navši važnost kazanog, se posvetilo proizvod­nji i pako­vanju meda i ostalih pčelin­jih proizvoda pori­jek­lom sa obron­aka Vlašića. 2010. godine Pče­larstvo Balić osvaja zlatnu medalju za kvalitet svo­jih proizvoda u Bosni i Hercegovini.

Slatka Varoš d. o. o.

Slatk­iši su prehram­bene namir­nice koje poboljšavaju raspoloženje i malo je onih koji ih ne vole. Slatka Varoš d.o.o. je poz­nata po proizvod­nji raznih vrsta kolača i slatkiša.

TUK-​BS PROMET d.o.o. Novi Travnik

Sir se sma­tra jed­nom od najraspros­tran­jeni­jih mli­ječnih pre­rađev­ina čije recep­ture, okusi i oblici se raz­likuju od mjesta do mjesta u kome se proizvode. Gledano sa his­tori­jske dis­tance sir je jedan od prvih i osnovnih mli­ječnih proizvoda koji je čuvao najbit­nije sas­to­jke mli­jeka što je, također, osig­u­ravalo duži period tra­janja proizvoda koji se konzu­mira. Tuk-​BS promet proizvodi mnogo vrsta sireva među kojima su i mladi i diml­jeni organ­ski sirevi bez dodatka bilo kakvih hemikalija i konzervansa.

Eco Line Mostar

Organ­ski proizvodi i namir­nice su zdrave i korisne za naše zdravlje dok u isto vri­jeme ovakav način proizvod­nje čuva i štiti našu životnu sred­inu i prirodu od samih hemikalija, pes­ti­cida i drugih otrova štet­nih za ljude, okolinu, vodu, zrak, i hranu. Organaska proizvod­nja je izn­i­man način uzgoja različi­tih kul­tura što osig­u­rava dobre pri­nose koji su korisni za zdravlje i čisti od hemikalija, umjet­nih gno­jiva, pes­ti­cida, genet­ski mod­i­fiko­vanih sje­mena, konz­er­vansa i hormona.

Također Eco Line Mostar bavi se orga­ni­zo­vanje proizvod­nje medit­er­an­skog voća, povrća, vinove loze i žitar­ica, a uve­dena je i lin­ija tradi­cional­nih proizvoda na tržištu kao što su: Sirup od divl­jeg šipka-​nara, pekmez i slatko od smokava, suha smokva sušena na tradi­cionalan način itd.

Organ­sko pče­larstvo i prirodna kozmetika Travnik

Ova firma je višestruki osva­jač priz­nanja i cer­ti­fikata za izn­imnu kvalitetu organ­skih proizvoda. Pre­poz­natljiva je i po pet speci­fičnih proizvoda koji se mogu nači na tržištu, a to su: Neven krema, ulje od Nevena, čaj od Nevena, krema od Gaveza i više vrsta prirod­nih sirupa i sokova.

Pče­larstvo Honey Zenica

Pče­larstvo Honey Zenica bavi se poizvod­njom meda i ostalih pče­larskih proizvoda na tradi­cionalan način. Treba pomenuti poz­nate proizvode Honey Zenica među kojima su organ­ski šumski i livad­ski med.

Organ­ska proizvod­nja sira i mli­ječnih pre­rađev­ina ”Zijad Mehić”

Zijad Mehić se bavi organ­skom proizvod­njom ovči­jeg sira i mli­ječnih pre­rađev­ina koji su bogat izvor kalci­juma te su kao takve jako korisne za zdravlje. Poz­nato je da proizvodi od ovči­jeg mli­jeka snižavaju nivo lošeg holes­terola u krvi, te su neza­o­bi­lazni za trpe­zom srčanih bolesnika i dija­betičara. 

Pro­gram svečanog otvorenja Man­i­festacije započet je učen­jem ašereta iz Kur’ana. Nakon toga prisut­nima se obra­tio gospodin Rah­mat­ul­lah Nazer Khan Gari, gen­er­alni direk­tor Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Bosni i Herce­govini i nad­zornik Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno zaže­livši uvaženim gos­tima toplu dobrodošlicu, a na čelu sa gospodom Muhame­dom El-​Feršuti u svo­jstvu iza­slanika NJ. E. gospo­d­ina Eida bin Muhameda Al-​Thakafija, ambasadora Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije u BiH. Riječi dobrodošlice upućene su i pre­duzetnicima iz Saudi­jske Ara­bije gospodi Abdul­lahu Er-​Rifaiju i Muhamedu Es-​Sakru, pre­duzetniku iz Ujed­in­jenih Ara­p­skih Emi­rata gospod­inu Mataru, kao i mnoštvu uvaženih zvan­ica, javnih ličnosti i funkcionera iz cijele regije.

Nakon gospo­d­ina Gar­ija prisutne je poz­dravio gospodin Hasan Ajku­nić, načel­nik općine Bugo­jno zaže­livši lijepe i ugodne trenutke prisut­nima i zah­valivši se Vladi Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije koju pred­stavlja Ambasada Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije u Sara­jevu kao i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugo­jno orga­ni­zo­van­jem ovih društveno koris­nih manifestacija.

Prisut­nima se obra­tio i uvaženi mr. Nus­ret Abdibegović, muftija travnički zah­valivši se Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere na svemu što čini i orga­nizuje. Prim­jer toga je i današnja Man­i­festacija organske hrane.

Zatim, riječ je uzeo gospodin Huso Sušić, načel­nik općine Donji Vakuf uputivši posebnu zah­valu Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere Bugo­jno i istakavši značaj i korist ove, i sličnih, man­i­festacija. Gospodin Sušić je naglasio važnost organ­ski uzgo­jene hrane u današnje vri­jeme u kome je jako mnogo hrane koja je štetna za zdravlje.

Nakon gospo­d­ina Sušića prisutne je poz­dravio mr. Sejad Herceg pred­sjed­nik Saveza udruženja organ­skih proizvođača ORGAN­SKO FBIH. Mr. Herceg je istakao posebnu zah­valu iza­slaniku ambasadora Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije u Bosni i Herce­govini gospod­inu Muhamedu El-​Feršutiju, gen­er­al­nom direk­toru Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u BiH i nad­zorniku Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno gospod­inu Rah­mat­ul­lahu Nazer Khan Gar­iju, kao i svim izla­gačima organske proizvod­nje koji su uzeli učešće u ovoj Man­i­festaciji. Također, mr. Herceg je ukazao na svoju pažnju i brigu o pro­mo­ciji i razvoju organ­skog uzgoja hrane, te je spomenuo nezane­marivi ekonom­ski mom­e­nat bavl­jenja organ­skim uzgo­jem hrane.

Prisut­nima se obra­tio i šef Konzu­ralnog odsjeka pri Ambasadi Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije u Bosni i Herce­govini gospodin Muhamed El-​Feršuti koji se zah­valio svim izlala­gačima, prisut­nima na Man­i­festaciji, Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere i gos­tima pre­davačima koji vode brigu o izvorima zdrave hrane što utiče na ekonom­ski razvoj bosan­skog društva. 

Na kraju svečanog otvorenja Man­i­festacije prisutne je počas­tio svo­jim pre­da­van­jem prof. dr. Faruk Čaklovica sa Vet­eri­narskog fakul­teta Uni­verziteta u Sara­jevu — Zavod za higi­jen­ski nad­zor namir­nica i zaštitu životne sre­dine, Kat­e­dra za higi­jenu i tehnologiju namir­nica. Pre­da­vanje je bilo na temu: ”Značaj organske proizvod­nje za Bosnu i Herce­gov­inu.” Pro­fe­sor Čaklovica je upoz­nao prisutne sa znača­jem i odlikama organske proizvod­nje, te da su ovi proizvodi sve prisut­niji na BH tržištu, i kako isti zado­vol­javaju vodeće svjetske stan­darde po pitanju kvalitete što ih čini konkuret­nim na svjet­skom tržištu. Organ­ska proizvod­nja je, ujedno, i kul­tivi­ranje ekonomske i soci­jalne sre­dine koje imaju za cilj zaštitu životne sre­dine i prirod­nih resursa kako bi se proizvelli zdravi i kvalitetni proizvodi što vodi ka napretku i pros­peritetu naše države. Organ­ska proizvod­nja, ukratko, je sis­tem upravl­janja biološkom proizvod­njom, što dovodi do poboljšanja i unapređenja poljoprivrednog sis­tema, a što potiče biološku razno­likost i utiče na plod­nost zemljišta. Na kraju Svečanog otvorenja Man­i­festacije gen­er­alni direk­tor Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u BiH i nad­zornik Kul­turnog centa princeze Dževhere Bugo­jno gospodin Rah­mat­ul­lah Gari uručio je plaketu Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno gostu pre­davaču prof. dr. Faruku Čaklovici, dok je prof. Čaklovica tom pri­likom gospod­inu Gar­iju pok­lo­nio knjigu pod naslovom ”Proizvod­nja organske hrane”.

U sklopu Man­i­festacije upril­ičena je i izložba radova završenica Kursa kro­jenja i šivenja u Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere Bugo­jno koja je bila postavl­jena u auli Cen­tra. Izložbu je otvo­rio gospodin Muhamed El-​Feršuti, šef Kun­zu­larnog odsjeka pri Ambasadi Saudi­jske Ara­bije u BiH i iza­slanik NJ. E. ambasadora Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije u BiH gospo­d­ina Eida bin Muhameda Al-​Thakafija. 

Pos­jeta gospo­d­ina El-​Feršutija uvaženog iza­slanika NJ. E. ambasadora Saudi­jske Ara­bije u BiH je dokaz sluha Vlade Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije za obra­zo­vanje žena u Bosni i Herce­govini, a kroz pro­mo­ciju svega što pri­donosi podizanju svi­jesti na polju kul­ture i obra­zo­vanja. Man­i­festaciji je pris­ustvo­vao i veliki broj funkcionera i pre­duzetnika iz cijele regije, a kom­pletnu postavku svega što je izloženo tokom Man­i­festacije imali su pri­liku vid­jeti mnogi osnovci i sred­njoškolci iz Bugo­jna, Mostara i drugih gradova.

I na kraju Svečanog otvorenja Man­i­festacije Kul­turni cen­tar princeze Dževhere upril­ičio je večeru u čast uvaženih zvan­ica i gostiju.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Alla­hov Poslanik, s. a. v. s., pod­stiče svoj ummet na post Dana ašure, to jeste deseti dan mjeseca muhar­rema, prvog mjeseca hidžret­skog kalen­dara, a sve zbog velikog sevapa i nagrade od Uzvišenog Allaha kojima, na taj dan, nagrađuje svoje robove vjernike. Ebu Katade, r. a., prenosi kako je Poslanik, s. a. v. s., rekao: ”Za post Dana ašure nadam se da će Allah opros­titi gri­jehe iz prethodne godine.” Hadis bil­ježi Mus­lim. Abdul­lah ibn Ebi Jezid prenosi kako je čuo kada je Ibn Abas, r. a., upi­tan o postu Dana ašure pa je rekao: “Nisam vidio Poslanika, s. a. v. s., da sa više želje posti neki dan od Dana ašure i ovoga mubarek mjeseca (mis­leći na ramazan).” Hadis bil­ježi Buhar­ija, Mus­lim i Nesaija. Polazeći od ple­meni­tih cil­jeva širenja islamske tol­er­an­cije i morala Uprava Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Sara­jevu i Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno, u koor­di­naciji sa Mufti­jstvom travničkim, na čelu sa uvaženim mufti­jom mr. Nus­re­tom Abdibegov­ićem, kao i MIZ Bugo­jno, na čelu sa Vehid ef. Arnau­tom, glavnim imamom MIZ Bugo­jno i ostalim uvaženim pred­stavnicima Mufti­jstva i Islamske zajed­nice u BiH, je orga­ni­zo­vala iftar u povodu posta Dana ašure, a koji je upril­ičen u Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere Bugo­jno. 

U amfiteatru Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno orga­ni­zo­vana je prigodna svečanost povodom obil­ježa­vanaja Dana ašure koju su pripremili i izveli učenici i učenice Elči Ibrahim-​pašine medrese Travnik. Svečanost je počela učen­jem ašereta iz Kur’ana Časnog, a nakon toka, prisut­nima se obra­tio Vehid ef. Arnaut, glavni imam Medžlisa islamske zajed­nice Bugo­jno koji je zaže­lio dobrodošlicu prisut­nima; mr. Nus­retu Abdibegov­iću, muftiji travničkom, gen­er­al­nom e su izveli učenici dramske sek­cije Medrese. 

direk­toru Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u BiH i nad­zorniku Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno gospod­inu Rah­mat­ul­lah Gar­iju, učenicima u učeni­cama travničke medrese, imamima, pred­stavnicima IZ, funkcioner­ima i uvaženim zvani­cama iz Bugo­jna i okol­nih gradova, kao i svima prisut­nima. Nakon toga prisutni su uži­vali u izvođenju neko­liko ilahija i kasida koje je izveo hor travničke medrese, kao i u numerama koj

Tokom pro­grama prisut­nima se obra­tio mr. Nus­ret Abdibegović, muftija travnički koji je svoje obraćanje počeo riječima zah­vale i dobrodošlice šejhu Rah­mat­ul­lahu Gar­iju, gen­er­al­nom direk­toru Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Sara­jevu i nad­zorniku Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno na nje­govom zala­ganju i radu u vidu aktivnosti Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno. Također, muftija mr. Abdibegović je naglasio ulogu Cen­tra na polju pro­mo­cije islamske kul­ture i na polju rean­i­macije određenih suneta i vjer­skih obreda kojima nas je poučio naš Poslanik Muhamed, s. a. v. s., a jedan od tih suneta je i posta Dana ašure. U nas­tavku obraćanja muftija je ukazao na značaj i koristi Dana ašure kao i vri­jed­nosti posta na pomenuti dan. Na kraju obraćanja muftija travnički mr. Abdibegović je uručio hediju gen­er­al­nom direk­toru Rabite u Sara­jevu i nad­zorniku Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno g. Rah­mat­ul­lahu Gar­iju u vidu tradi­cionalnog, ručno rađenog bosan­skog ćilima. 

Nakon muftije travničkog goste je poz­dravio gen­er­alni direk­tor Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Sara­jevu i nad­zornik Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno gospodin Rah­mat­ul­lah Gari koji je obraćanje počeo zah­valom Uzvišenom Allahu i salavatom i selamom na Alla­hovog Poslanika, s. a. v. s. Na samom početku direk­tor Gari je zamo­lio Uzvišenog Allaha da pomogne, sačuva i liši nedaća našu braću dil­jem svi­jeta, te da im podari sta­bil­nost, sig­urnost i bezbrižan život. I na kraju gospodin Gari se zah­valio uvaženom muftiji travničkom mr. Nus­retu Abdibegov­iću na izn­im­nom pok­lonu koji će ga, kako je naglasio, pod­sjećati na cijen­jenog muftiju sve dok je živ. Također, pre­nio je zah­vale u ime Vlade i nar­oda Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije, i u ime Nj. E. prof. dr. Abdul­laha bin Abdul-​Muhsina Et-​Turkija, Allah ga čuvao i štitio, gen­er­alnog sekre­tara Lige mus­li­man­skog svi­jeta, kao i u ime NJ. E. gospo­d­ina Eida bin Muhameda Al-​Thakafija, Allah ga spa­sio, ambasadora Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije u Bosni i Herce­govini. Svoje obraćanje direk­tor Gari je završio kaza­vši: ”Često pon­avl­jam riječi koje ću Vam i sada uputiti, dobro nam došli i želim Vam najl­jepše trenutke u Vašem Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere Bugo­jno.”

Gen­er­alni direk­tor Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Sara­jevu i nad­zornik Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno gospodin Rah­mat­ul­lah Gari je iskazao iskrenu zah­valu Islam­skoj zajed­nici u Bosni i Herce­govini na podršci i pot­pori aktivnos­tima Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Sara­jevu i Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere Bugo­jno moleći Uzvišenog Allaha da joj podari bereket u njenom zala­ganju i trudu, te da pomenuto učini na vagama njenih dobrih djela.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الجمعة 17 صفر 1443
petak Septembar 24 2021
Zora 03:54
Izlaz sunca 05:40
Podne 11:42
Ikindija 15:55
Akšam 17:44
Jacija 19:18

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina