Custom Adv 1
Kulturne aktivnosti u 2013. godini

Kulturne aktivnosti u 2013. godini 3

Uzvišeni Allah je rekao: ”Čitaj, ple­menit je Gospo­dar tvoj, koji poučava peru, koji čovjeka poučava onome što ne zna.” Sura: El-‘Alek: 3.-5.

Alla­hov Poslanik, s. a. v. s., kaže: ”Žene su druga polov­ina muškaraca. Ple­menit je onaj ko sa njima lijepo pos­tupa, a pok­varen ko im loše čini.” Hadis bil­ježe imam Ahmed i Tir­mizi. Još od pojave islama žena je imala istaknutu ulogu u stje­canju znanja i nao­brazbi. Majke vjernika, kao i druge ashabijke, poz­nate su po pre­ciznom pamčenju i prenošenju Objave kojom je počašćen naš poslanik Muhamed, s. a. v. s. Poz­nata su načela i prin­cipi ophođenja prema ženama kojkima nas poučava Poslanik, a. s., i spom­inje ih kao osnovna načela i principe ophođenja i međuljud­skih odnosa u našoj vjeri. Tim tragom Region­alni ured Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Bosni i Herce­govini i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugo­jno ulažu mak­si­malan trud kako bi obezb­jedili i pro­mo­visali sve što ženama pomaže u iza­ča­vanju i učenju Alla­hove Časne Knjige i Sun­neta Nje­govog ple­meni­tog Poslanika, s. a. v. s. Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugo­jno je poz­nat kao mjesto pouke, edukacije, pro­mo­cije kul­ture i sus­reta svih koji se žele oko­ris­titi raznovrsnim pro­gramima i aktivnos­tima koje Cen­tar nese­bično nudi svim pri­pad­ni­cama nježni­jeg spola. Tu su eduka­tivni Kur­sevi ara­p­skog jezika, Kur­sevi islama, Kur­sevi engleskog, nje­mačkog i turskog jezika, Kur­sevi infor­matike, Kur­sevi kro­jenja i šivenja, te orga­ni­zo­vanje raznih kul­turnih aktivnosti, javnih trib­ina i izložbi.

U koor­di­naciji sa Medžli­som islamske zajed­nice Bugo­jno Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugo­jno je postavio izložbu mual­ime Emine Bam­bur pod nazivom ”Dani jeseni”. Otvorenje izložbe svo­jim pris­ustvom uveličali su glavni imam Medžlisa islamske zajed­nice Bugo­jno uvaženi Vehid ef. Arnaut, gen­er­alni direk­tor Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Bosni i Herce­govini i nad­zornik Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno gospodin Rah­mat­ul­lah Naz­erkhan Gari, kao i nekolic­ina uvaženih zvan­ica, funkcionera i građana grada Bugo­jna. Izložba ”Dani jeseni” pred­stavlja postavku ženskih ručnih radova, vezova, umjet­ničkih djela, tu je i postavka stare bosanske sobe, kao i mnogo tradi­cional­nih jela, domaćeg hljeba, raznih vrsta sireva uz zimnicu koja se priprema u dan­ima jeseni poput domaćih sokova, dže­mova, kiselih paprika, kras­tavica i kupusa.

Na početku svoga obraćanja gospodin Gari je zaže­lio dobrodošlicu uvaženom Vehid ef. Arnautu, glavnom imamu Medžlisa islamske zajed­nice Bugo­jno, mual­imi, Emini Bam­bur koja je priredila Izložbu kao i svim prisut­nim. Gospodin Gari je iskazao da, zaista, cijeni i poš­tuje ovakav način izraža­vanja kreativnosti jedne žene vjer­nice na polju izrade ručnih radova, vezova, umjet­ničkih radova, hrane pripreml­jene na tradi­cionalne načine, zimnice itd. ”Također, koris­tim pri­liku da Vam pre­ne­sem zah­valau u ime Nj. E. prof. dr. Abdul­laha bin Abdu-​l-​Muhsina Et-​Turkija, gen­er­alnog sekre­tara Lige mus­li­man­skog svi­jeta, u ime Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere i u ime Vlade Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije. Posebna zah­vala ide Nj. E. gospod­inu Eidu bin Muhamedu Al-​Thakafiju, ambasadoru Sluge dva Časna Hrama u Bosni i Herce­govini na nje­govoj kon­stant­noj koor­di­naciji između Lige mus­li­man­skog svi­jeta, Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere i Medžlisa islamske zajed­nice Bugojno.”

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugo­jno je upril­ičio Man­i­festaciju ”Organ­ska proizvod­nja u Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere Bugo­jno”. Povodeći se parolom ”Hrana kao lijek” Cen­tar nas­toji prbližiti i pred­staviti domaće proizvode iz Bosne i Herce­govine, a po osnovu na savremene stan­darde organske proizvod­nje. Cilj je bio pred­staviti organske proizvođaće iz raznih dijelova naše zemlje koji su, između ostalih, pokre­tačka snaga budućeg razvoja kroz podiza­anje kvalitete i stan­darda koji danas vri­jede za organske proizvode u svi­jetu. 

Man­i­festacija je orga­ni­zo­vana u čast NJ. E. ambasadora Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije u Bosni i Herce­govini gospo­d­ina Eida bin Muhameda Al-​Thakafija u sarad­nji sa Save­zom udruženja organ­skih proizvođača ORGAN­SKO FBIH. Ideja je bila okupiti veći broj organ­skih proizvođača koji će izložiti i pred­staviti svoje proizvode oličene u najsavre­meni­jim svjet­skim stan­dard­ima organ­skog uzgoja i proizvod­nje hrane i prehram­benih namir­nica uz među­sobno upoz­na­vanje i stvaranje pogodne atmos­fere za sve one koji, even­tu­alno, žele ula­gati u ovu oblast. Ova aktivnost je ujedno i šansa stanovnicima regije da pos­jete, pogledaju i probaju neke od organ­skih proizvoda kao i da se upoz­naju i uvežu sa učes­nicima Man­i­festacije. Na čast i zado­voljstvo svih prisut­nih na Svečanom otvorenju Man­i­festacije Cen­tar je pos­je­tio gospodin Muhamed El-​Feršuti, šef Konzu­larnog odsjeka pri Ambasadi Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije u Bosni i Herce­govini u svo­jstvu iza­slanika NJ. E. ambasadora Saudi­jske Ara­bije u BiH. Svečanom otvorenju Man­i­festacije pris­ustvo­vao je veliki broj uvaženih ličnosti i zvan­ica među kojima su i poz­nati pre­duzetnik iz Ujed­in­jenih Ara­p­skih Emi­rata gospodin Matar, gospoda Abdul­lah Er-​Rifai i Muhamed Es-​Sakr, pre­duzetnici iz Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije. Također, među uvaženim zvani­cama bili su i gospodin mr. Nus­ret Abdibegović, muftija travnički, gospodin Tahir Granić, zas­tup­nik u Skupš­tini SBK, gospodin Hasan Ajku­nić, načel­nik općine Bugo­jno, gospodin Huso Sušić, načel­nik općine Donji Vakuf, prof. dr. Faruk Čaklovica, šef Kat­e­dre za higi­jenu i tehnologiju namir­nica pri Vet­eri­narskom fakul­tetu Uni­verziteta u Sara­jevu, gospodin mr. Sejad Herceg, pred­sjed­nik Saveza udruženja organ­skih proizvođača ORGAN­SKO FBIH, gospodin Haris Mujić, pred­sjed­nik Medžlisa islamske zajed­nice Bugo­jno, gospodin Vehid ef. Arnaut, glavni imam Medžlisa islamske zajed­nice Bugo­jno, kao i veliki broj uvaženih zvan­ica, ličnosti i drugih gostiju iz cijele regije. 

Proizvođači koji su izložili i pred­stavili svoje proizvode tokom Manifestacije:

”Zlatna jesen”:

Ovaj izla­gač se bavi obradom i pako­van­jem povrća (zimnice) na priro­dan način i bez upotrebe bilo kakvih hemi­jskih dodataka poput parada­jza, kras­tavica, paprika, obrađeno i upako­vano voće kao i druge obrađene i upako­vane namir­nice na priro­dan način, a po osnovu na najsavre­menije stan­darde organske prizvodnje.

Nar­o­dna apoteka ”Tahirović”:

Prirodni lijekovi zauz­i­maju važno mjesto i igraju veliku ulogu u životu većine Bosanaca i Herce­go­v­aca. Svje­doci smo da u zad­nje vri­jeme veliki broj far­ma­ceut­skih firmi i apoteka se okreće proizvod­nji i dis­tribu­ciji prirod­nih lijekova različi­tih nam­jena i djelo­vanja, a većia njih se ogleda u proizvodima od organ­ski uzgo­jenog bilja, meda i ostalih pčelin­jih proizvoda. Nar­o­dna apoteka Tahi­rović ima tradi­ciju u proizvod­nji nave­denih artikala uz proizvod­nju prirod­nih, organ­skih kozmetičkih proizvoda.

Pče­larstvo Balić: 

Uzvišeni Gospo­dar je rekao: ”… Iz utroba nji­hovih izlazi piće različi­tih boja koje je lijek ljudima…”

Aiša, r. a., kaže: ”Poslanik, s. a. v. s., je volio slatko i med.” Hadis bil­ježe Buhar­ija i Mus­lim. Abdul­lah ibn Mesud, r. a., priča da je Alla­hov Poslanik, s. a. v. s., rekao: ”Držite se dva lijeka: meda i Kur’ana.” Mnoge savremene studije i istraži­vanja potvrđuju da med ima izn­imna ljekovita svo­jstva i da pomaže u liječenju velikog broja obol­jenja. 

Pče­larstvo Balić, pre­poz­navši važnost kazanog, se posvetilo proizvod­nji i pako­vanju meda i ostalih pčelin­jih proizvoda pori­jek­lom sa obron­aka Vlašića. 2010. godine Pče­larstvo Balić osvaja zlatnu medalju za kvalitet svo­jih proizvoda u Bosni i Hercegovini.

Slatka Varoš d. o. o.

Slatk­iši su prehram­bene namir­nice koje poboljšavaju raspoloženje i malo je onih koji ih ne vole. Slatka Varoš d.o.o. je poz­nata po proizvod­nji raznih vrsta kolača i slatkiša.

TUK-​BS PROMET d.o.o. Novi Travnik

Sir se sma­tra jed­nom od najraspros­tran­jeni­jih mli­ječnih pre­rađev­ina čije recep­ture, okusi i oblici se raz­likuju od mjesta do mjesta u kome se proizvode. Gledano sa his­tori­jske dis­tance sir je jedan od prvih i osnovnih mli­ječnih proizvoda koji je čuvao najbit­nije sas­to­jke mli­jeka što je, također, osig­u­ravalo duži period tra­janja proizvoda koji se konzu­mira. Tuk-​BS promet proizvodi mnogo vrsta sireva među kojima su i mladi i diml­jeni organ­ski sirevi bez dodatka bilo kakvih hemikalija i konzervansa.

Eco Line Mostar

Organ­ski proizvodi i namir­nice su zdrave i korisne za naše zdravlje dok u isto vri­jeme ovakav način proizvod­nje čuva i štiti našu životnu sred­inu i prirodu od samih hemikalija, pes­ti­cida i drugih otrova štet­nih za ljude, okolinu, vodu, zrak, i hranu. Organaska proizvod­nja je izn­i­man način uzgoja različi­tih kul­tura što osig­u­rava dobre pri­nose koji su korisni za zdravlje i čisti od hemikalija, umjet­nih gno­jiva, pes­ti­cida, genet­ski mod­i­fiko­vanih sje­mena, konz­er­vansa i hormona.

Također Eco Line Mostar bavi se orga­ni­zo­vanje proizvod­nje medit­er­an­skog voća, povrća, vinove loze i žitar­ica, a uve­dena je i lin­ija tradi­cional­nih proizvoda na tržištu kao što su: Sirup od divl­jeg šipka-​nara, pekmez i slatko od smokava, suha smokva sušena na tradi­cionalan način itd.

Organ­sko pče­larstvo i prirodna kozmetika Travnik

Ova firma je višestruki osva­jač priz­nanja i cer­ti­fikata za izn­imnu kvalitetu organ­skih proizvoda. Pre­poz­natljiva je i po pet speci­fičnih proizvoda koji se mogu nači na tržištu, a to su: Neven krema, ulje od Nevena, čaj od Nevena, krema od Gaveza i više vrsta prirod­nih sirupa i sokova.

Pče­larstvo Honey Zenica

Pče­larstvo Honey Zenica bavi se poizvod­njom meda i ostalih pče­larskih proizvoda na tradi­cionalan način. Treba pomenuti poz­nate proizvode Honey Zenica među kojima su organ­ski šumski i livad­ski med.

Organ­ska proizvod­nja sira i mli­ječnih pre­rađev­ina ”Zijad Mehić”

Zijad Mehić se bavi organ­skom proizvod­njom ovči­jeg sira i mli­ječnih pre­rađev­ina koji su bogat izvor kalci­juma te su kao takve jako korisne za zdravlje. Poz­nato je da proizvodi od ovči­jeg mli­jeka snižavaju nivo lošeg holes­terola u krvi, te su neza­o­bi­lazni za trpe­zom srčanih bolesnika i dija­betičara. 

Pro­gram svečanog otvorenja Man­i­festacije započet je učen­jem ašereta iz Kur’ana. Nakon toga prisut­nima se obra­tio gospodin Rah­mat­ul­lah Nazer Khan Gari, gen­er­alni direk­tor Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Bosni i Herce­govini i nad­zornik Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno zaže­livši uvaženim gos­tima toplu dobrodošlicu, a na čelu sa gospodom Muhame­dom El-​Feršuti u svo­jstvu iza­slanika NJ. E. gospo­d­ina Eida bin Muhameda Al-​Thakafija, ambasadora Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije u BiH. Riječi dobrodošlice upućene su i pre­duzetnicima iz Saudi­jske Ara­bije gospodi Abdul­lahu Er-​Rifaiju i Muhamedu Es-​Sakru, pre­duzetniku iz Ujed­in­jenih Ara­p­skih Emi­rata gospod­inu Mataru, kao i mnoštvu uvaženih zvan­ica, javnih ličnosti i funkcionera iz cijele regije.

Nakon gospo­d­ina Gar­ija prisutne je poz­dravio gospodin Hasan Ajku­nić, načel­nik općine Bugo­jno zaže­livši lijepe i ugodne trenutke prisut­nima i zah­valivši se Vladi Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije koju pred­stavlja Ambasada Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije u Sara­jevu kao i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugo­jno orga­ni­zo­van­jem ovih društveno koris­nih manifestacija.

Prisut­nima se obra­tio i uvaženi mr. Nus­ret Abdibegović, muftija travnički zah­valivši se Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere na svemu što čini i orga­nizuje. Prim­jer toga je i današnja Man­i­festacija organske hrane.

Zatim, riječ je uzeo gospodin Huso Sušić, načel­nik općine Donji Vakuf uputivši posebnu zah­valu Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere Bugo­jno i istakavši značaj i korist ove, i sličnih, man­i­festacija. Gospodin Sušić je naglasio važnost organ­ski uzgo­jene hrane u današnje vri­jeme u kome je jako mnogo hrane koja je štetna za zdravlje.

Nakon gospo­d­ina Sušića prisutne je poz­dravio mr. Sejad Herceg pred­sjed­nik Saveza udruženja organ­skih proizvođača ORGAN­SKO FBIH. Mr. Herceg je istakao posebnu zah­valu iza­slaniku ambasadora Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije u Bosni i Herce­govini gospod­inu Muhamedu El-​Feršutiju, gen­er­al­nom direk­toru Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u BiH i nad­zorniku Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno gospod­inu Rah­mat­ul­lahu Nazer Khan Gar­iju, kao i svim izla­gačima organske proizvod­nje koji su uzeli učešće u ovoj Man­i­festaciji. Također, mr. Herceg je ukazao na svoju pažnju i brigu o pro­mo­ciji i razvoju organ­skog uzgoja hrane, te je spomenuo nezane­marivi ekonom­ski mom­e­nat bavl­jenja organ­skim uzgo­jem hrane.

Prisut­nima se obra­tio i šef Konzu­ralnog odsjeka pri Ambasadi Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije u Bosni i Herce­govini gospodin Muhamed El-​Feršuti koji se zah­valio svim izlala­gačima, prisut­nima na Man­i­festaciji, Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere i gos­tima pre­davačima koji vode brigu o izvorima zdrave hrane što utiče na ekonom­ski razvoj bosan­skog društva. 

Na kraju svečanog otvorenja Man­i­festacije prisutne je počas­tio svo­jim pre­da­van­jem prof. dr. Faruk Čaklovica sa Vet­eri­narskog fakul­teta Uni­verziteta u Sara­jevu — Zavod za higi­jen­ski nad­zor namir­nica i zaštitu životne sre­dine, Kat­e­dra za higi­jenu i tehnologiju namir­nica. Pre­da­vanje je bilo na temu: ”Značaj organske proizvod­nje za Bosnu i Herce­gov­inu.” Pro­fe­sor Čaklovica je upoz­nao prisutne sa znača­jem i odlikama organske proizvod­nje, te da su ovi proizvodi sve prisut­niji na BH tržištu, i kako isti zado­vol­javaju vodeće svjetske stan­darde po pitanju kvalitete što ih čini konkuret­nim na svjet­skom tržištu. Organ­ska proizvod­nja je, ujedno, i kul­tivi­ranje ekonomske i soci­jalne sre­dine koje imaju za cilj zaštitu životne sre­dine i prirod­nih resursa kako bi se proizvelli zdravi i kvalitetni proizvodi što vodi ka napretku i pros­peritetu naše države. Organ­ska proizvod­nja, ukratko, je sis­tem upravl­janja biološkom proizvod­njom, što dovodi do poboljšanja i unapređenja poljoprivrednog sis­tema, a što potiče biološku razno­likost i utiče na plod­nost zemljišta. Na kraju Svečanog otvorenja Man­i­festacije gen­er­alni direk­tor Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u BiH i nad­zornik Kul­turnog centa princeze Dževhere Bugo­jno gospodin Rah­mat­ul­lah Gari uručio je plaketu Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno gostu pre­davaču prof. dr. Faruku Čaklovici, dok je prof. Čaklovica tom pri­likom gospod­inu Gar­iju pok­lo­nio knjigu pod naslovom ”Proizvod­nja organske hrane”.

U sklopu Man­i­festacije upril­ičena je i izložba radova završenica Kursa kro­jenja i šivenja u Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere Bugo­jno koja je bila postavl­jena u auli Cen­tra. Izložbu je otvo­rio gospodin Muhamed El-​Feršuti, šef Kun­zu­larnog odsjeka pri Ambasadi Saudi­jske Ara­bije u BiH i iza­slanik NJ. E. ambasadora Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije u BiH gospo­d­ina Eida bin Muhameda Al-​Thakafija. 

Pos­jeta gospo­d­ina El-​Feršutija uvaženog iza­slanika NJ. E. ambasadora Saudi­jske Ara­bije u BiH je dokaz sluha Vlade Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije za obra­zo­vanje žena u Bosni i Herce­govini, a kroz pro­mo­ciju svega što pri­donosi podizanju svi­jesti na polju kul­ture i obra­zo­vanja. Man­i­festaciji je pris­ustvo­vao i veliki broj funkcionera i pre­duzetnika iz cijele regije, a kom­pletnu postavku svega što je izloženo tokom Man­i­festacije imali su pri­liku vid­jeti mnogi osnovci i sred­njoškolci iz Bugo­jna, Mostara i drugih gradova.

I na kraju Svečanog otvorenja Man­i­festacije Kul­turni cen­tar princeze Dževhere upril­ičio je večeru u čast uvaženih zvan­ica i gostiju.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Alla­hov Poslanik, s. a. v. s., pod­stiče svoj ummet na post Dana ašure, to jeste deseti dan mjeseca muhar­rema, prvog mjeseca hidžret­skog kalen­dara, a sve zbog velikog sevapa i nagrade od Uzvišenog Allaha kojima, na taj dan, nagrađuje svoje robove vjernike. Ebu Katade, r. a., prenosi kako je Poslanik, s. a. v. s., rekao: ”Za post Dana ašure nadam se da će Allah opros­titi gri­jehe iz prethodne godine.” Hadis bil­ježi Mus­lim. Abdul­lah ibn Ebi Jezid prenosi kako je čuo kada je Ibn Abas, r. a., upi­tan o postu Dana ašure pa je rekao: “Nisam vidio Poslanika, s. a. v. s., da sa više želje posti neki dan od Dana ašure i ovoga mubarek mjeseca (mis­leći na ramazan).” Hadis bil­ježi Buhar­ija, Mus­lim i Nesaija. Polazeći od ple­meni­tih cil­jeva širenja islamske tol­er­an­cije i morala Uprava Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Sara­jevu i Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno, u koor­di­naciji sa Mufti­jstvom travničkim, na čelu sa uvaženim mufti­jom mr. Nus­re­tom Abdibegov­ićem, kao i MIZ Bugo­jno, na čelu sa Vehid ef. Arnau­tom, glavnim imamom MIZ Bugo­jno i ostalim uvaženim pred­stavnicima Mufti­jstva i Islamske zajed­nice u BiH, je orga­ni­zo­vala iftar u povodu posta Dana ašure, a koji je upril­ičen u Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere Bugo­jno. 

U amfiteatru Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno orga­ni­zo­vana je prigodna svečanost povodom obil­ježa­vanaja Dana ašure koju su pripremili i izveli učenici i učenice Elči Ibrahim-​pašine medrese Travnik. Svečanost je počela učen­jem ašereta iz Kur’ana Časnog, a nakon toka, prisut­nima se obra­tio Vehid ef. Arnaut, glavni imam Medžlisa islamske zajed­nice Bugo­jno koji je zaže­lio dobrodošlicu prisut­nima; mr. Nus­retu Abdibegov­iću, muftiji travničkom, gen­er­al­nom e su izveli učenici dramske sek­cije Medrese. 

direk­toru Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u BiH i nad­zorniku Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno gospod­inu Rah­mat­ul­lah Gar­iju, učenicima u učeni­cama travničke medrese, imamima, pred­stavnicima IZ, funkcioner­ima i uvaženim zvani­cama iz Bugo­jna i okol­nih gradova, kao i svima prisut­nima. Nakon toga prisutni su uži­vali u izvođenju neko­liko ilahija i kasida koje je izveo hor travničke medrese, kao i u numerama koj

Tokom pro­grama prisut­nima se obra­tio mr. Nus­ret Abdibegović, muftija travnički koji je svoje obraćanje počeo riječima zah­vale i dobrodošlice šejhu Rah­mat­ul­lahu Gar­iju, gen­er­al­nom direk­toru Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Sara­jevu i nad­zorniku Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno na nje­govom zala­ganju i radu u vidu aktivnosti Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno. Također, muftija mr. Abdibegović je naglasio ulogu Cen­tra na polju pro­mo­cije islamske kul­ture i na polju rean­i­macije određenih suneta i vjer­skih obreda kojima nas je poučio naš Poslanik Muhamed, s. a. v. s., a jedan od tih suneta je i posta Dana ašure. U nas­tavku obraćanja muftija je ukazao na značaj i koristi Dana ašure kao i vri­jed­nosti posta na pomenuti dan. Na kraju obraćanja muftija travnički mr. Abdibegović je uručio hediju gen­er­al­nom direk­toru Rabite u Sara­jevu i nad­zorniku Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno g. Rah­mat­ul­lahu Gar­iju u vidu tradi­cionalnog, ručno rađenog bosan­skog ćilima. 

Nakon muftije travničkog goste je poz­dravio gen­er­alni direk­tor Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Sara­jevu i nad­zornik Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno gospodin Rah­mat­ul­lah Gari koji je obraćanje počeo zah­valom Uzvišenom Allahu i salavatom i selamom na Alla­hovog Poslanika, s. a. v. s. Na samom početku direk­tor Gari je zamo­lio Uzvišenog Allaha da pomogne, sačuva i liši nedaća našu braću dil­jem svi­jeta, te da im podari sta­bil­nost, sig­urnost i bezbrižan život. I na kraju gospodin Gari se zah­valio uvaženom muftiji travničkom mr. Nus­retu Abdibegov­iću na izn­im­nom pok­lonu koji će ga, kako je naglasio, pod­sjećati na cijen­jenog muftiju sve dok je živ. Također, pre­nio je zah­vale u ime Vlade i nar­oda Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije, i u ime Nj. E. prof. dr. Abdul­laha bin Abdul-​Muhsina Et-​Turkija, Allah ga čuvao i štitio, gen­er­alnog sekre­tara Lige mus­li­man­skog svi­jeta, kao i u ime NJ. E. gospo­d­ina Eida bin Muhameda Al-​Thakafija, Allah ga spa­sio, ambasadora Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije u Bosni i Herce­govini. Svoje obraćanje direk­tor Gari je završio kaza­vši: ”Često pon­avl­jam riječi koje ću Vam i sada uputiti, dobro nam došli i želim Vam najl­jepše trenutke u Vašem Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere Bugo­jno.”

Gen­er­alni direk­tor Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Sara­jevu i nad­zornik Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno gospodin Rah­mat­ul­lah Gari je iskazao iskrenu zah­valu Islam­skoj zajed­nici u Bosni i Herce­govini na podršci i pot­pori aktivnos­tima Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Sara­jevu i Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere Bugo­jno moleći Uzvišenog Allaha da joj podari bereket u njenom zala­ganju i trudu, te da pomenuto učini na vagama njenih dobrih djela.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Slučajna fotografija

3.jpg

Pratite nas

 Pratite nas na Twitter-u
 Pratite nas na Facebook-u
 Pratite nas na Google+
 RSS Feeds
 Kontakt 

 

Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الثلاثا 4 صفر 1439
utorak Oktobar 24 2017
Zora 04:31
Izlaz sunca 06:16
Podne 11:34
Ikindija 15:08
Akšam 16:52
Jacija 18:26

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina