Custom Adv 1
Javna trib­ina U sus­ret mubarek ramazanu s gošćom Ammarom Šabić – Langić

Javna trib­ina U sus­ret mubarek ramazanu s gošćom Ammarom Šabić – Langić

ocijeni
(0 glasova)

U sub­otu, 7.8.2012. god., u sarad­nji Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere, aktiva žena Asr i MIZ-​a Bugo­jno upril­ičena je javna trib­ina za žene. Naziv trib­ine je bio “U sus­ret mubarek mjesecu ramazanu”, a pre­davač je bila gošća Ammara Šabić – Langić (pisac i pjes­nik). Mod­er­a­tor­ica je bila prof. Tidža Čauše­vić. Trib­ini su pris­ustvo­vale žene i pred­stavnice ženskih udruženja. Pre­davačica je reciti­rala sti­hove kasida i odlomke iz svo­jih knjiga. Potom je gov­o­rila o dolasku mubarek mjeseca ramazana kaza­vši kako je to blagoslovl­jen gost koji nas pos­jećuje svake godine. U njemu se otvaraju vrata džen­neta a zat­varaju dže­hen­nem­ska vrata. Šejtani se vežu, a milost raza­stire. U tom mjesecu se tre­bamo posebno potru­diti i dati sve od sebe u činjenju dobra. Moramo se povi­no­vati svemu što nam je naš Gospo­dar nare­dio i na što nam je naš odabrani Vjerov­jes­nik, sal­lal­lahu ale­jhi ve sellem, ukazao. 

U suri El-​Hudžurat se kaže:

“O vjer­nici, ne odluču­jte se ni za što dok za to ne upi­tate Allaha i Poslanika Nje­gova, i bojte se Allaha! Allah, zaista, sve čuje i sve zna. O vjer­nici, ne dižite glasove svoje iznad Vjerov­jes­nikova glasa i ne raz­go­vara­jte s njim glasno, kao što glasno jedan s drugim raz­go­varate, da ne bi bila poništena vaša djela, a da vi i ne prim­jetite. One koji utišaju glasove svoje pred Alla­hovim poslanikom – a to su oni čija je srca Allah prekalio u česti­tosti – čeka oprost i nagrada velika. Doista, većina onih koji te dozi­vaju ispred soba nije dovoljno pametna. A da su se oni str­p­jeli dok im ti sam iza­đeš, bilo bi im bolje, a Allah prašta i samilostan je. O vjer­nici, ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je prov­jerite, da u nez­nanju nekome zlo ne uči­nite, pa da se zbog onoga što ste učinili ne poka­jete.” (El-​Hudžurat, 1 – 6). 

Ovi časni ajeti nas podučavaju načinu našeg ophođenja i rada naspram našega Gospo­dara Uzvišenog i Sve­moćnog i našega Vjerov­jes­nika, sal­lal­lahu ale­jhi ve sellem. Ove upute nisu samo za mjesec ramazan, već i za čitav naš život. Časni mjesec ramazan je mjesec milosti, oprosta i ibadeta. Svi mi uži­vamo u postu i u tome što vidimo mus­li­mane kako su poko­rni Allahu nas­to­jeći pri­do­biti Nje­govo zado­voljstvo tokom ovog časnog mjeseca. Dat nam je veliki i blagoslovl­jeni pok­lon u ovom mubarek mjesecu. Taj pok­lon je noć “Lejletul-​kadr”. To je noć spuš­tanja Časnog Kur’ana s “Levhi-​Mahfuza” (pomno čuvane ploče) na dun­jalučko nebo. To je noć koja je vrjed­nija od hil­jadu mjeseci u kojima nije ta noć. Tako su i dobra djela u toj noći vrjed­nija sve dok sunce ne grane. Tre­bamo se potru­diti i tražiti tu noć u posljed­njoj trećini mubarek mjeseca ramazana moleći Allaha za milost, oprost i spas od vatre. 

Naposli­jetku, pre­davačica je uputila dovu Gospo­daru Slavl­jenom i Uzvišenom da oprosti gri­jehe svim mus­li­man­ima i mus­li­mankama, živima i mrtvima, i da nas sve uvede u pros­transtva džen­net­ska zajedno s vjerov­jes­nicima, iskren­ima i šehidima. 

Po okončanju trib­ine, Uprava Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere je upril­ičila večeru u čast gošče i prisut­nih osoba. Poslije toga prisut­nima su podi­jel­jeni mushafi i pako­vanja kvalitet­nih hurmi kao pok­lon Vlade Sluge Dvaju Svetih Harema, kralja Abdul­laha b. Abdul-​Aziza – Allah ga čuvao i štitio.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 944 puta
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الأربعاء 12 شوّال 1441
srijeda Juni 03 2020
Zora 01:32
Izlaz sunca 04:09
Podne 11:48
Ikindija 17:07
Akšam 19:28
Jacija 21:42

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina