Custom Adv 1
Kon­tekst men­talnog zdravlja u zajed­nici, službe u zajed­nici mul­ti­sek­tori­jalna surad­nja i mladi u men­tal­nom zdravlju.

Kon­tekst men­talnog zdravlja u zajed­nici, službe u zajed­nici mul­ti­sek­tori­jalna surad­nja i mladi u men­tal­nom zdravlju.

ocijeni
(0 glasova)

Danas je u amfiteatru Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere u orga­ni­zaciji JU Dom zdravlja Bugo­jno, Cen­tra za men­talno zdravlje orga­ni­zo­vano pre­da­vanje prim. dr. Gorana Čerkeza pomoćnika Fed­er­alnog min­is­tra zdravstva za među­nar­o­dnu surad­nju i koor­di­naciju razvoja strate­gija na teme: Kon­tekst men­talnog zdravlja u zajed­nici, službe u zajed­nici mul­ti­sek­tori­jalna surad­nja i mladi u men­tal­nom zdravlju. 

Gosti pre­davači: prim. dr. Gorana Čerkeza pomoćnika Fed­er­alnog min­is­tra zdravstva za među­nar­o­dnu surad­nju i koor­di­naciju razvoja strate­gija, mr. sci. dr. Melika Mahmutbegović, direk­tor­ica JU Dom zdravlja Bugo­jno, gospođa Vesna Bal­ag­ija, klin­ički psi­holog. Prije samog početka pre­da­vanja šejh Rah­maatal­lah Gari, direk­tor Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere pože­lio je svim prisut­nima da se lijepo osjećaju u Kul­turnom cen­tru i istakao da je ovo veliki dan za tu ustanovu jer u njoj može vid­jeti mnoga lica iz struke koja će svoje znanje podi­jeliti sa svima prisut­nima. Izrarzio je sreću i zado­voljstvo pos­je­tom prim. dr. Gorana Čerkeza pomoćnika fed­er­alnog min­is­tra zdravstva za među­nar­o­dnu surad­nju i koor­di­naciju razvoja strate­gija. 

Direk­tor­ica Doma zdravlja Bugo­jno mr. sci. dr. Melika Mah­mut­be­gović zah­valila se svim gos­tima koji su došli na ovo pre­da­vanje i istakla nadu da je ovo poče­tak neke naredne surad­nje između zdravstvenog sek­tora i Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere koji nudi mnoge usluge stanovnicima cijele regije. Zatim, direk­tor­ica Mah­mut­be­gović se dotakla teme men­talnog zdravlja u zajed­nici i sarad­nji između različi­tih sek­tora zarad kor­jen­i­tih rješenja prob­lema men­talnog zdravlja u punom značenju te riječi. 

”Htjela bih da kažem da će ovo pre­da­vanje informisati o kon­ceptu men­talnog zdravlja u zajed­nici. Meni je u pripre­manju ovog pre­da­vanja bilo jako bitno da svi koji su akteri i pred­stavnici insti­tu­cija u lokalnoj zajed­nici imaju jed­noo­brazne infor­ma­cije o tome šta je men­talno zdravlje i način zajed­ničke sarad­nje”, dodala je jedna od pre­davačica, klin­ički psi­holog Vesna Bal­ag­ija. 

”Nama je cilj da kroz ovakva pre­da­vanja pri­b­ližimo temu men­talnog zdravlja ljudima koji mogu znača­jno doprini­jeti men­tal­nom zdravlju stanovništva. Mi često kada gov­o­rimo o men­tal­nom zdravlju to isključivo vezu­jemo za bolest i psi­hi­ja­triju. To je često stig­ma­tizirano u našem društvu, među­tim, svugdje se te stigme pokušavaju srušiti pa i mi pokušavamo to. Imati prob­lema sa men­tal­nim zdravl­jem je kao i imati prob­lema sa srcem, bubrez­ima ili bilo kojom dru­gom bolešću. Danas u Evropi 450.000 ljudi ima prob­lema sa men­tal­nim zdravl­jem”… 

”Pa da kren­emo i od sebe koliko puta smo bili depri­m­ini­rani ili se nismo dobro osjećali, dakle, imali smo prob­lema sa men­tal­nim zdravl­jem. Danas stilovi života tjer­aju ljude u svi­jetu da imaju svoje psi­hologe, među­tim, zna­jući da su oni jako poz­nati nismo ih gledali kroz te prob­leme. Jedan od načina je da što ranije kren­emo surađi­vati sa škol­skim sis­te­mom, soci­jal­nim sis­te­mom i da počnemo na vri­jeme detek­ti­rati prob­leme kod djece i ujedno ih učiti šta znači men­talno zdravlje. Inače, kažu da defini­cija men­talnog zdravlja pred­stavlja razvi­jen kapacitet uži­vanja u životu”, kazao je prim. dr. Goran Čerkez pomoćnik fed­er­alnog min­is­tra zdravstva.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 901 puta
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الأربعاء 12 شوّال 1441
srijeda Juni 03 2020
Zora 01:32
Izlaz sunca 04:09
Podne 11:48
Ikindija 17:07
Akšam 19:28
Jacija 21:42

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina