Custom Adv 1
Pro­mo­cija knjige ”Abeceda usp­jeha i dobrog života & tajne i vrline usp­ješnih”, autora Kemala Bal­i­hodžića

Pro­mo­cija knjige ”Abeceda usp­jeha i dobrog života & tajne i vrline usp­ješnih”, autora Kemala Bal­i­hodžića

ocijeni
(0 glasova)

U petak, 14.12.2012. g., u amfiteatru Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere upril­ičena je pro­mo­cija knjige ”Abeceda usp­jeha i dobrog života & tajne i vrline usp­ješnih”. Knjiga je bogata eduka­tivnim i obra­zovnim sadrža­jem, poučna je i intere­santna. Poučava nas, na svoj pose­ban način, abecedi usp­jeha i dobrog života. Ova knjiga je željno iščeki­vana od strane šire čita­lačke pub­like. Djelo nas uči kako ojačati unutrašnji psi­hološki aspekt usp­jeha i sreće što pobuđuje i afir­miše poz­i­tivnu energiju i atmos­feru u društvu. 

Prisutni gosti: uvaženi mr. Nus­ret Abdibegović, muftija travnički, gospođa dr. Melika Mah­mut­be­gović, direk­tor­ica Doma zdravlja Bugo­jno, gospodin Vlatko Glavaš, jedan od najpoz­nati­jih fud­balera u BiH. 

Na samom početku pro­mo­cije gos­tima se obra­tio gospodin Rah­maatal­lah Gari, gen­er­alni direk­tor Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u BiH i Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno izrazivši svoje zado­voljstvo i sreću što je noćas u društvu uvaženih pisaca, pjes­nika, umjet­nika, sportista i velikana. Pre­nio je poz­drave i najl­jepše želje bratskog i pri­jateljskog nar­oda Saudi­jske Ara­bije svim nar­o­dima naše Bosne i Herce­govine. 

Prvi pro­mo­tor knjige bio je uvaženi mr. Nus­ret Abdibegović, muftija travnički koji je kazao: ”Na samom početku želim česti­tati našem Kemalu Bal­i­hodžiću koji se usu­dio i koji se dokazao u svom radu na polju pisanja. Činjenica je da je ovo djelo koje pro­movišemo večeras do sada vrhunac i potvrda nje­govog upornog, odlučnog i intelek­tu­alnog rada. Ja mu se također zah­valju­jem što je izrazio želju da budem večeras pro­mo­tor i što mogu večeras slušati od mojih kolega i kolegica o onome što oni imaju da kažu o ovoj knjizi. „Abeceda usp­jeha i dobrog života & Tajne i vrline usp­ješnih” je knjiga koja obiluje mudros­tima i to je ono što ćete na samom početku, čita­jući ovu knjigu, prim­i­jetiti. Kada jednu mudrost proči­tate željet ćete da ostane u vašem sjećanju, a onda dođete do druge mudrosti i želite da i ona ostane kod vas saču­vana. Čita­jući te velike mudrosti i poruke bit ćete obo­gaćeni u svo­joj ličnosti i u svom karak­teru. Drugi dio knjige gov­ori o usp­ješnim ljudima. Uvid­jet ćete da su oni tu sa vama i da ih pre­poz­na­jete, te da ste i vi dio tog usp­ješnog svi­jeta. Vjeru­jem da će Kemal nas­taviti tra­gati za usp­ješnim i da nije samo ovaj broj koji je smjes­tio u korice ove knjige to taj broj. 

”Meni je večeras pri­pala uloga da po prvi put budem jedan od pro­mo­tora neke knjige, ali ću nas­to­jati da sa svo­jim riječima i sa svo­jim iskustvom kažem par riječi. Česti­tam našem Kemalu prvo na ideji da piše ovakvu knjigu, a drugo na real­izaciji te knjige. Ova sala gov­ori da je on bio upravu i nadam se da će naredne knjige biti još bolje. Ova knjiga je knjiga u kojoj autor navodi na jed­nos­ta­van i pri­h­vatljiv način opšte životne stvari i daje nam smjer­nice, sug­estije i poruke kako da ovaj život koji živimo pretvo­rimo u nešto što je dobro i usp­ješno. Čita­jući ovu knjigu naići ćete na dosta mudrosti i razmišl­janja koja nas upućuju na ono kako bi tre­balo biti i mis­lim da čita­jući knjigu možemo spoz­nati jedno bogat­stvo duše.

Pored toga što nam daje upute kako pre­poz­nati sebe i sred­inu oko sebe, daje nam i mišl­jenje kako su pojed­inci usp­jeli u svom životu. Autor je izabrao određen broj usp­ješnih ljudi, a radi se o običnim ljudima različi­tog pro­fila i zan­i­manja kojima je zajed­ničko to da su ost­var­ili svoj životni cilj koris­teći vlastite poten­ci­jale i vlastita znanja, kazala je mr. Melika Mah­mut­be­gović. 

U knjizi se može proči­tati i životni usp­jeh Vlatka Glavaša, proslavl­jenog Bugo­janca i nekadašn­jeg reprezen­ta­tivca Bosne i Herce­govine u nogometu. ”Želim mom pri­jatelju Kemi poželiti mnogo sreće i još mnogo boljih knjiga. Meni je izuzetno drago da je Kemo imao sluha, volje i želje da neko iz Bugo­jna napiše ovakvu knjigu, jer mnogo njih iz jačih sre­d­ina to nisu smjeli. Ja vam neću pričati o knjizi jer je gospoda prije mene kazala mnogo toga lije­pog i dobrog o knjizi. Ja ću vam kazati nešto o svome životu…”, spomenu­vši mnoge događaje i usp­jehe koji su ga pratili u nje­govom bogatom sport­skom životu kako u BiH tako i van nje. 

Za kraj prisut­nima se obra­tio i sam autor knjige ”Abeceda usp­jeha i dobrog života & Tajne i vrline usp­ješnih” Kemal Bal­i­hodžić. ”Svo­jim dolaskom učinili ste me sret­nim i rados­nim i veliko vam hvala na tome. Dugo sam radio na priku­pl­janju građe za knjigu ”Abeceda usp­jeha i dobrog života & Tajne i vrline usp­ješnih”. Taj rad me učinio sret­nim. Na tom putu stalno su mi se misli pre­li­je­vale poj­movima cilj, želja, težnja, nam­jera, nijet, odlučnost, radost, više, jače, bolje. Ulažen­jem u sušt­inu i sam sam sebe više upoz­navao, te osjećao sreću koju dije­limo beskra­jno sa drugima. Sve se ipak svodi na odgovor koji možete naći u temeljnoj odlučnosti odabira nakon proči­tane knjige. Knjiga u sedam poglavlja odiše ple­meni­tošću, te iskrenim porukama i nam­jerama pune i poz­i­tivne energije koja otkriva mnogo toga što će i vama pomoći na putu koji se zove usp­jeh dobra života. Neizm­jerno je bogata, savre­menim riječnikom rečeno, infor­matičkim alatkama. Neizm­jerno sam sre­tan što sam upoz­nao sja­jne ljude koji su iskazali iskrenu sprem­nost u otkri­vanju svo­jih tajni kako su postali usp­ješni. Taj pok­lon je, vjeru­jte, veliko­dušan. Uzmite, unapri­jedite i prim­jen­ite, te budite još usp­ješniji. U suš­tini vjeru­jem da pros­ječna ili nad­pros­ječna osoba ima ogro­man poten­ci­jal. Ovdje se nalaze životne priče pri­jatelja iz BiH, Hrvatske, Make­donije, Slovenije, Srbije, Fran­cuske, Crne Gore, Nje­mačke, Ital­ije, Turske, Kanade i Aus­tral­ije. Knjiga pred­stavlja i svo­jevrsno svje­dočanstvo vre­mena u kojem su lokalni, glob­alni i region­alni društveni tokovi imali snažne reflek­sije na kvalitet života ljudi, što budućim gen­eraci­jama može biti od koristi u pravl­jenju život­nih izb­ora i uspostavl­janju vlasti­tih for­mula izb­ora i sreće”.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 887 puta
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الأربعاء 12 شوّال 1441
srijeda Juni 03 2020
Zora 01:32
Izlaz sunca 04:09
Podne 11:48
Ikindija 17:07
Akšam 19:28
Jacija 21:42

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina