Custom Adv 1
Kulturne aktivnosti u 2012. godini

Kulturne aktivnosti u 2012. godini 13

Bib­lioteka igra veliku ulogu u životu svakog stanovnika. Ona danas pred­stavlja glavnu okos­nicu infor­ma­cija. Zato je veoma važna za svaku indi­viduu jer pruža potrebne infor­ma­cije o svemu. Bib­lioteka je neza­o­bi­lazna riznica spoz­naje. U njoj se čuva ljud­sko kul­turno nasli­jeđe. Ona radi na odgoju i osv­ješćenju gen­eracije. Počevši od načela davanja pot­pore čitanju i pro­mo­visanja kul­ture u bh. društvu Bib­lioteka Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere je ustra­jna u pružanju svo­jih usluga na osno­vama izuzetno lahkih pro­ce­dura i propisa. Bib­lioteka se nas­toji obo­gatiti svim dobrim izdan­jima bh. i ara­p­skih izdavačkih kuća, a sve shodno mogućnos­tima. Sve se nudi na uslugu i korištenje čitaocima i istraži­vačima. U tu svrhu po drugi put nam je sti­gao pril­ičan kom­plet lit­er­a­ture, knjiga i mushafa od Gen­er­alnog sekre­tar­i­jata Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta. 

Bib­lioteka daje pros­tor i otvorena je za sve slo­jeve društva, bez obzira na godine i spol. Svi se mogu koris­titi njenim kapacite­tima. Koris­nicima bib­lioteke se daju upute pravilne upotrebe izvora znanja i infor­ma­cija, a sve da bi se došlo do najbolje koristi. Bib­lioteka pruža usluge izna­jmlji­vanja knjiga, istraži­vanja i pre­gledanja kako bi se koris­niku pomoglo u sti­canju znanja, kul­turnom i intelek­tu­al­nom osv­ješća­vanju i formi­ranju pro­duk­tivnih emo­cija i promišljanja.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

U sub­otu, 7.8.2012. god., u sarad­nji Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere, aktiva žena Asr i MIZ-​a Bugo­jno upril­ičena je javna trib­ina za žene. Naziv trib­ine je bio “U sus­ret mubarek mjesecu ramazanu”, a pre­davač je bila gošća Ammara Šabić – Langić (pisac i pjes­nik). Mod­er­a­tor­ica je bila prof. Tidža Čauše­vić. Trib­ini su pris­ustvo­vale žene i pred­stavnice ženskih udruženja. Pre­davačica je reciti­rala sti­hove kasida i odlomke iz svo­jih knjiga. Potom je gov­o­rila o dolasku mubarek mjeseca ramazana kaza­vši kako je to blagoslovl­jen gost koji nas pos­jećuje svake godine. U njemu se otvaraju vrata džen­neta a zat­varaju dže­hen­nem­ska vrata. Šejtani se vežu, a milost raza­stire. U tom mjesecu se tre­bamo posebno potru­diti i dati sve od sebe u činjenju dobra. Moramo se povi­no­vati svemu što nam je naš Gospo­dar nare­dio i na što nam je naš odabrani Vjerov­jes­nik, sal­lal­lahu ale­jhi ve sellem, ukazao. 

U suri El-​Hudžurat se kaže:

“O vjer­nici, ne odluču­jte se ni za što dok za to ne upi­tate Allaha i Poslanika Nje­gova, i bojte se Allaha! Allah, zaista, sve čuje i sve zna. O vjer­nici, ne dižite glasove svoje iznad Vjerov­jes­nikova glasa i ne raz­go­vara­jte s njim glasno, kao što glasno jedan s drugim raz­go­varate, da ne bi bila poništena vaša djela, a da vi i ne prim­jetite. One koji utišaju glasove svoje pred Alla­hovim poslanikom – a to su oni čija je srca Allah prekalio u česti­tosti – čeka oprost i nagrada velika. Doista, većina onih koji te dozi­vaju ispred soba nije dovoljno pametna. A da su se oni str­p­jeli dok im ti sam iza­đeš, bilo bi im bolje, a Allah prašta i samilostan je. O vjer­nici, ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je prov­jerite, da u nez­nanju nekome zlo ne uči­nite, pa da se zbog onoga što ste učinili ne poka­jete.” (El-​Hudžurat, 1 – 6). 

Ovi časni ajeti nas podučavaju načinu našeg ophođenja i rada naspram našega Gospo­dara Uzvišenog i Sve­moćnog i našega Vjerov­jes­nika, sal­lal­lahu ale­jhi ve sellem. Ove upute nisu samo za mjesec ramazan, već i za čitav naš život. Časni mjesec ramazan je mjesec milosti, oprosta i ibadeta. Svi mi uži­vamo u postu i u tome što vidimo mus­li­mane kako su poko­rni Allahu nas­to­jeći pri­do­biti Nje­govo zado­voljstvo tokom ovog časnog mjeseca. Dat nam je veliki i blagoslovl­jeni pok­lon u ovom mubarek mjesecu. Taj pok­lon je noć “Lejletul-​kadr”. To je noć spuš­tanja Časnog Kur’ana s “Levhi-​Mahfuza” (pomno čuvane ploče) na dun­jalučko nebo. To je noć koja je vrjed­nija od hil­jadu mjeseci u kojima nije ta noć. Tako su i dobra djela u toj noći vrjed­nija sve dok sunce ne grane. Tre­bamo se potru­diti i tražiti tu noć u posljed­njoj trećini mubarek mjeseca ramazana moleći Allaha za milost, oprost i spas od vatre. 

Naposli­jetku, pre­davačica je uputila dovu Gospo­daru Slavl­jenom i Uzvišenom da oprosti gri­jehe svim mus­li­man­ima i mus­li­mankama, živima i mrtvima, i da nas sve uvede u pros­transtva džen­net­ska zajedno s vjerov­jes­nicima, iskren­ima i šehidima. 

Po okončanju trib­ine, Uprava Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere je upril­ičila večeru u čast gošče i prisut­nih osoba. Poslije toga prisut­nima su podi­jel­jeni mushafi i pako­vanja kvalitet­nih hurmi kao pok­lon Vlade Sluge Dvaju Svetih Harema, kralja Abdul­laha b. Abdul-​Aziza – Allah ga čuvao i štitio.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Danas je u amfiteatru Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere u orga­ni­zaciji JU Dom zdravlja Bugo­jno, Cen­tra za men­talno zdravlje orga­ni­zo­vano pre­da­vanje prim. dr. Gorana Čerkeza pomoćnika Fed­er­alnog min­is­tra zdravstva za među­nar­o­dnu surad­nju i koor­di­naciju razvoja strate­gija na teme: Kon­tekst men­talnog zdravlja u zajed­nici, službe u zajed­nici mul­ti­sek­tori­jalna surad­nja i mladi u men­tal­nom zdravlju. 

Gosti pre­davači: prim. dr. Gorana Čerkeza pomoćnika Fed­er­alnog min­is­tra zdravstva za među­nar­o­dnu surad­nju i koor­di­naciju razvoja strate­gija, mr. sci. dr. Melika Mahmutbegović, direk­tor­ica JU Dom zdravlja Bugo­jno, gospođa Vesna Bal­ag­ija, klin­ički psi­holog. Prije samog početka pre­da­vanja šejh Rah­maatal­lah Gari, direk­tor Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere pože­lio je svim prisut­nima da se lijepo osjećaju u Kul­turnom cen­tru i istakao da je ovo veliki dan za tu ustanovu jer u njoj može vid­jeti mnoga lica iz struke koja će svoje znanje podi­jeliti sa svima prisut­nima. Izrarzio je sreću i zado­voljstvo pos­je­tom prim. dr. Gorana Čerkeza pomoćnika fed­er­alnog min­is­tra zdravstva za među­nar­o­dnu surad­nju i koor­di­naciju razvoja strate­gija. 

Direk­tor­ica Doma zdravlja Bugo­jno mr. sci. dr. Melika Mah­mut­be­gović zah­valila se svim gos­tima koji su došli na ovo pre­da­vanje i istakla nadu da je ovo poče­tak neke naredne surad­nje između zdravstvenog sek­tora i Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere koji nudi mnoge usluge stanovnicima cijele regije. Zatim, direk­tor­ica Mah­mut­be­gović se dotakla teme men­talnog zdravlja u zajed­nici i sarad­nji između različi­tih sek­tora zarad kor­jen­i­tih rješenja prob­lema men­talnog zdravlja u punom značenju te riječi. 

”Htjela bih da kažem da će ovo pre­da­vanje informisati o kon­ceptu men­talnog zdravlja u zajed­nici. Meni je u pripre­manju ovog pre­da­vanja bilo jako bitno da svi koji su akteri i pred­stavnici insti­tu­cija u lokalnoj zajed­nici imaju jed­noo­brazne infor­ma­cije o tome šta je men­talno zdravlje i način zajed­ničke sarad­nje”, dodala je jedna od pre­davačica, klin­ički psi­holog Vesna Bal­ag­ija. 

”Nama je cilj da kroz ovakva pre­da­vanja pri­b­ližimo temu men­talnog zdravlja ljudima koji mogu znača­jno doprini­jeti men­tal­nom zdravlju stanovništva. Mi često kada gov­o­rimo o men­tal­nom zdravlju to isključivo vezu­jemo za bolest i psi­hi­ja­triju. To je često stig­ma­tizirano u našem društvu, među­tim, svugdje se te stigme pokušavaju srušiti pa i mi pokušavamo to. Imati prob­lema sa men­tal­nim zdravl­jem je kao i imati prob­lema sa srcem, bubrez­ima ili bilo kojom dru­gom bolešću. Danas u Evropi 450.000 ljudi ima prob­lema sa men­tal­nim zdravl­jem”… 

”Pa da kren­emo i od sebe koliko puta smo bili depri­m­ini­rani ili se nismo dobro osjećali, dakle, imali smo prob­lema sa men­tal­nim zdravl­jem. Danas stilovi života tjer­aju ljude u svi­jetu da imaju svoje psi­hologe, među­tim, zna­jući da su oni jako poz­nati nismo ih gledali kroz te prob­leme. Jedan od načina je da što ranije kren­emo surađi­vati sa škol­skim sis­te­mom, soci­jal­nim sis­te­mom i da počnemo na vri­jeme detek­ti­rati prob­leme kod djece i ujedno ih učiti šta znači men­talno zdravlje. Inače, kažu da defini­cija men­talnog zdravlja pred­stavlja razvi­jen kapacitet uži­vanja u životu”, kazao je prim. dr. Goran Čerkez pomoćnik fed­er­alnog min­is­tra zdravstva.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Mision­arski pro­grami

utorak, 26 Maj 2015 00:00

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere, među svoje pro­grame i aktivnosti, uvrstio je i mision­arske i vjer­ske aktivnosti s cil­jem pod­sječanja na Allaha, dž. š., a povedeći se riječima Uzvišenog: ”I nas­tavi sav­je­to­vati, sav­jet će vjer­nicima, doista, koris­titi.”. Direk­tor Cen­tra, u sarad­nji sa nekoli­ci­nom stu­de­nata i šejhova, održao je prigodna vjer­ska pre­da­vanja i vazove u Džamiji princeze Dževhere Bugo­jno kao i u nekim džami­jama na području MIZ Bugo­jno. Ove aktivnosti su ras­poređene tokom cijele godine, a po osnovu na određene sezonske man­i­festacije i pro­grame. Također, valja spomenuti i prigodna pre­da­vanja polaznicima i polazni­cama eduka­tivnih kur­seva u amfiteatru Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere. Smjer­nica i parola ovih pro­grama su ‘lijepa riječ i mudrost’ kao što Uzvišeni u jed­nom ajeti ker­imu kaže: ” Na put Gospo­dara svoga mudro i lijepim sav­je­tom pozivaj…”.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ako se duše pri­do­bi­jaju i u njima ljubav budi prema onima ko im dobro čini i pažnju pok­loni onda, uistinu, ta ljubav je veličanstvenija u slučaju ljudske sla­bosti i kad je čovjek vezan za krevet, kad je pogođen nevol­jama i boles­tima. Tada zijaret ostavlja mnogo veći trag i mnogo više ukazuje na istin­sko saos­jećanje koje iskazuje pos­jeti­lac bolesniku. To, svakako, učvršćuje vezu osjeća­jnosti i ljubavi između pos­je­ti­oca i bolesnika. To i jeste razlog pa je Vjerov­jes­nik, sal­lal­lahu ale­jhi ve sellem, bio brižljiv u pos­jeći­vanju bolesnika i posveći­vanju pažnje nji­hovim stan­jima. Čak šta više, to je uvrstio u prava mus­li­mana koja im garan­tuje Vjeroza­kon. Od Ebu-​Hurejre, r.a., se prenosi da je Alla­hov Poslanik, sal­lal­lahu ale­jhi ve sellem, rekao: „Pet je prava mus­li­mana kod dru­gog mus­li­mana…“ Među spomenu­tim prav­ima je i obi­lazak bolesnika. (Buhar­ija). 

Vjerov­jes­nik, sal­lal­lahu ale­jhi ve sellem, je radio na zaživl­ja­vanju ovog načela u dušama svo­jih ashaba. To je činio navodeći ogromne vrjed­note koje zavređuje mus­li­man koji pos­jeti svoga brata. Od toga su nje­gove, sal­lal­lahu ale­jhi ve sellem, riječi: „Ko se zaputi kod svoga brata mus­li­mana nam­jer­ava­jući pos­jetiti ga, taj ide džen­net­skim pute­vima sve dok ne sjedne. Kad sjedne obuh­vati ga milost. Ako je jutro na njega salavat donosi sedamde­set hil­jada meleka sve dok ne omrkne. A ako je večer, na njeg salavat donosi sedamde­set hil­jada meleka sve dok ne osvane.“ (Ibn-​Madže). 

Polazeći od te osnove, a i po ustal­jenome obićaju, svakoga bajrama pred­stavnici Uprave Ureda Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta i Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere upril­iče pos­jetu bolesnicima i med­i­cin­skom osoblju u Bol­nici u Bugo­jnu kako bi im preni­jeli čestitke od braće iz Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije, Kral­jevine čovječnosti i humanosti, i kako bi im uručili pok­lone i cvijeće.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Od da’vetskih pro­grama koje real­izuju Region­alni ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u BiH je Pro­gram pod­jele pri­jevoda Ibn-​Kesirovog tef­sira na bosan­skome jeziku i to prema otprije proučenom planu. Tef­siri se dijele imamima, dai­jama, učenicima, islam­skim fakul­te­tima, medresama, vla­dinim sek­torima i općen­ito građan­ima dil­jem BiH. Time želimo biti od koristi mus­li­man­ima u izuča­vanju značenja Alla­hove Knjige. Kako kaže Uzvišeni i Sve­moćni: „Doista ovaj Kur’an vodi jedi­nom ispravnom putu.“ (El-​Isra’, 9). Podi­jel­jeno je 500 prim­jer­aka tefsira.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

U petak, 14.12.2012. g., u amfiteatru Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere upril­ičena je pro­mo­cija knjige ”Abeceda usp­jeha i dobrog života & tajne i vrline usp­ješnih”. Knjiga je bogata eduka­tivnim i obra­zovnim sadrža­jem, poučna je i intere­santna. Poučava nas, na svoj pose­ban način, abecedi usp­jeha i dobrog života. Ova knjiga je željno iščeki­vana od strane šire čita­lačke pub­like. Djelo nas uči kako ojačati unutrašnji psi­hološki aspekt usp­jeha i sreće što pobuđuje i afir­miše poz­i­tivnu energiju i atmos­feru u društvu. 

Prisutni gosti: uvaženi mr. Nus­ret Abdibegović, muftija travnički, gospođa dr. Melika Mah­mut­be­gović, direk­tor­ica Doma zdravlja Bugo­jno, gospodin Vlatko Glavaš, jedan od najpoz­nati­jih fud­balera u BiH. 

Na samom početku pro­mo­cije gos­tima se obra­tio gospodin Rah­maatal­lah Gari, gen­er­alni direk­tor Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u BiH i Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno izrazivši svoje zado­voljstvo i sreću što je noćas u društvu uvaženih pisaca, pjes­nika, umjet­nika, sportista i velikana. Pre­nio je poz­drave i najl­jepše želje bratskog i pri­jateljskog nar­oda Saudi­jske Ara­bije svim nar­o­dima naše Bosne i Herce­govine. 

Prvi pro­mo­tor knjige bio je uvaženi mr. Nus­ret Abdibegović, muftija travnički koji je kazao: ”Na samom početku želim česti­tati našem Kemalu Bal­i­hodžiću koji se usu­dio i koji se dokazao u svom radu na polju pisanja. Činjenica je da je ovo djelo koje pro­movišemo večeras do sada vrhunac i potvrda nje­govog upornog, odlučnog i intelek­tu­alnog rada. Ja mu se također zah­valju­jem što je izrazio želju da budem večeras pro­mo­tor i što mogu večeras slušati od mojih kolega i kolegica o onome što oni imaju da kažu o ovoj knjizi. „Abeceda usp­jeha i dobrog života & Tajne i vrline usp­ješnih” je knjiga koja obiluje mudros­tima i to je ono što ćete na samom početku, čita­jući ovu knjigu, prim­i­jetiti. Kada jednu mudrost proči­tate željet ćete da ostane u vašem sjećanju, a onda dođete do druge mudrosti i želite da i ona ostane kod vas saču­vana. Čita­jući te velike mudrosti i poruke bit ćete obo­gaćeni u svo­joj ličnosti i u svom karak­teru. Drugi dio knjige gov­ori o usp­ješnim ljudima. Uvid­jet ćete da su oni tu sa vama i da ih pre­poz­na­jete, te da ste i vi dio tog usp­ješnog svi­jeta. Vjeru­jem da će Kemal nas­taviti tra­gati za usp­ješnim i da nije samo ovaj broj koji je smjes­tio u korice ove knjige to taj broj. 

”Meni je večeras pri­pala uloga da po prvi put budem jedan od pro­mo­tora neke knjige, ali ću nas­to­jati da sa svo­jim riječima i sa svo­jim iskustvom kažem par riječi. Česti­tam našem Kemalu prvo na ideji da piše ovakvu knjigu, a drugo na real­izaciji te knjige. Ova sala gov­ori da je on bio upravu i nadam se da će naredne knjige biti još bolje. Ova knjiga je knjiga u kojoj autor navodi na jed­nos­ta­van i pri­h­vatljiv način opšte životne stvari i daje nam smjer­nice, sug­estije i poruke kako da ovaj život koji živimo pretvo­rimo u nešto što je dobro i usp­ješno. Čita­jući ovu knjigu naići ćete na dosta mudrosti i razmišl­janja koja nas upućuju na ono kako bi tre­balo biti i mis­lim da čita­jući knjigu možemo spoz­nati jedno bogat­stvo duše.

Pored toga što nam daje upute kako pre­poz­nati sebe i sred­inu oko sebe, daje nam i mišl­jenje kako su pojed­inci usp­jeli u svom životu. Autor je izabrao određen broj usp­ješnih ljudi, a radi se o običnim ljudima različi­tog pro­fila i zan­i­manja kojima je zajed­ničko to da su ost­var­ili svoj životni cilj koris­teći vlastite poten­ci­jale i vlastita znanja, kazala je mr. Melika Mah­mut­be­gović. 

U knjizi se može proči­tati i životni usp­jeh Vlatka Glavaša, proslavl­jenog Bugo­janca i nekadašn­jeg reprezen­ta­tivca Bosne i Herce­govine u nogometu. ”Želim mom pri­jatelju Kemi poželiti mnogo sreće i još mnogo boljih knjiga. Meni je izuzetno drago da je Kemo imao sluha, volje i želje da neko iz Bugo­jna napiše ovakvu knjigu, jer mnogo njih iz jačih sre­d­ina to nisu smjeli. Ja vam neću pričati o knjizi jer je gospoda prije mene kazala mnogo toga lije­pog i dobrog o knjizi. Ja ću vam kazati nešto o svome životu…”, spomenu­vši mnoge događaje i usp­jehe koji su ga pratili u nje­govom bogatom sport­skom životu kako u BiH tako i van nje. 

Za kraj prisut­nima se obra­tio i sam autor knjige ”Abeceda usp­jeha i dobrog života & Tajne i vrline usp­ješnih” Kemal Bal­i­hodžić. ”Svo­jim dolaskom učinili ste me sret­nim i rados­nim i veliko vam hvala na tome. Dugo sam radio na priku­pl­janju građe za knjigu ”Abeceda usp­jeha i dobrog života & Tajne i vrline usp­ješnih”. Taj rad me učinio sret­nim. Na tom putu stalno su mi se misli pre­li­je­vale poj­movima cilj, želja, težnja, nam­jera, nijet, odlučnost, radost, više, jače, bolje. Ulažen­jem u sušt­inu i sam sam sebe više upoz­navao, te osjećao sreću koju dije­limo beskra­jno sa drugima. Sve se ipak svodi na odgovor koji možete naći u temeljnoj odlučnosti odabira nakon proči­tane knjige. Knjiga u sedam poglavlja odiše ple­meni­tošću, te iskrenim porukama i nam­jerama pune i poz­i­tivne energije koja otkriva mnogo toga što će i vama pomoći na putu koji se zove usp­jeh dobra života. Neizm­jerno je bogata, savre­menim riječnikom rečeno, infor­matičkim alatkama. Neizm­jerno sam sre­tan što sam upoz­nao sja­jne ljude koji su iskazali iskrenu sprem­nost u otkri­vanju svo­jih tajni kako su postali usp­ješni. Taj pok­lon je, vjeru­jte, veliko­dušan. Uzmite, unapri­jedite i prim­jen­ite, te budite još usp­ješniji. U suš­tini vjeru­jem da pros­ječna ili nad­pros­ječna osoba ima ogro­man poten­ci­jal. Ovdje se nalaze životne priče pri­jatelja iz BiH, Hrvatske, Make­donije, Slovenije, Srbije, Fran­cuske, Crne Gore, Nje­mačke, Ital­ije, Turske, Kanade i Aus­tral­ije. Knjiga pred­stavlja i svo­jevrsno svje­dočanstvo vre­mena u kojem su lokalni, glob­alni i region­alni društveni tokovi imali snažne reflek­sije na kvalitet života ljudi, što budućim gen­eraci­jama može biti od koristi u pravl­jenju život­nih izb­ora i uspostavl­janju vlasti­tih for­mula izb­ora i sreće”.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

U sub­otu, 01.12.2012. g., održana je pro­mo­cija knjige ”Djevo­jka sa bis­er­nom suzom” autorice Fikrete Karić u orga­ni­zaciji i sarad­nji Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere i Medžlisa islamske zajed­nice Bugo­jno. Gosti pro­mo­tori su bili: gospođa Dže­nana Durek-​Bajraktarević, pro­fe­sor­ica Bosan­skog jezika i književnosti u Elči Ibrahim-​pašinoj medresi Travnik, gospođica Fikreta Karić, autor­ica knjige i gospođa Tidža Čauše­vić, mod­er­a­tor­ica. Prisutni gosti: uvaženi Vehid ef. Arnaut, glavnim imam MIZ Bugo­jno, gospođa Bis­erka Božić, pred­sjed­nica Udruženja građana ”Lep­tir” Bugo­jno, te određeni broj porod­ica i drugih gostiju. Pro­mo­cija je počela obraćan­jem gospo­d­ina Rah­me­tul­laha Naz­erkhana Gar­ija, gen­er­alnog direk­tora Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u BiH i Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugojno.

Direk­tor je zaže­lio toplu dobrodošlicu svim prisut­nim, te izrazio zado­voljstvo, sreću i čast ugošća­van­jem prisut­nih, a posebna čast nam je – kako je rekao gospo­d­ina Gari – ugos­titi uvaženu autoricu Fikretu Karić. Zatim je, prisut­nima, pre­nio tople selam i poz­drave bratskog nar­oda i Vlade Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije koji često pitaju o pri­jateljskom nar­odu Bosne i Herce­govine. Direk­tor je naglasio da je Kul­turni cen­tar princeze Dževhere tu za sve i radi svih prisut­nih, te da im je uvi­jek na usluzi. Izla­ganje je završeno dovom Uzvišenom Allahu da sve prisutne nagradi svakim dobrom. Gošća pro­mo­tor­ica Dže­nana Durek-​Bajraktarević, na početku svoh izla­ganja, ukazala je na činjenicu da je autor­ica ovog djela, Fikreta Karić, osoba sa poseb­nim potre­bama, te da se na nju, kao i na druge osobe slične njoj, mora gle­dati kao na ravno­pravne članove našeg drušva i zajed­nice koji treba da imaju sva prava kao i ostali. Ove osobe, osobe sa poseb­nim potre­bama, znaju kako i na koji način usrećiti sve oko njih. Knjiga ”Djevo­jka sa bis­er­nom suzom” je jedna pre­li­jepa priča koja pod­stiče na privrženost i pridrža­vanje vjere, te je u isto vri­jeme auto­bi­ograf­ski roman autorice pisan na jedan posebno lijep, pitak i privlačan način koji, kada počnete čitati, ne možete ispustiti iz ruku. To je knjiga koja se čita u jed­nom dahu. Autor­ica ovom knjigom, na određeni način, obz­nan­juje svoje teško breme koje nosi, i to je njen speci­fičan način na koji se nosi sa cere­bralno par­al­i­zom. Roman gov­ori o ranom djet­injstvu autorice, zatim o njenoj đačkoj dobi, boravku u bol­nici i vezama i kon­tak­tima sa pri­jatelji­cama i pri­jateljima. Sim­bo­liku naslova knjige ”Djevo­jka sa bis­er­nom suzom” autor­ica objašn­java riječima da je, sjedeći priko­vana za svoj krevet u sobi, često, kroz pro­zor, gledala djecu kako se bezbrižno igraju vani i dan­ima plakala zbog svog zdravstvenog stanja. Kada ju je Uzvišeni Allah uputio počela je pisati knjigu koja sim­boliše biser iz morskih dubina do kojeg je jako teško dosp­jeti. Pro­mo­cija je zaključena izraz­ima sreće i zado­voljstva autorice zbog njenog dolaska i pos­jete Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere uz zah­vale Upravi i uposlenicima Cen­tra na izvanred­nom pri­jemu i gostoprimstvu.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

U ned­jelju, 17.6.2012. god., u amfiteatru Cen­tra je upril­ičena pro­mo­cija knjige “Dugo svi­tanje” književnika prof. Hal­ida Kadrića. Pro­mo­tori su bili: prof. dr. Damir Ovčina, prof. dr. Muhidin Džanko – pro­fe­sori s Filo­zof­skog fakul­teta u Sara­jevu. Mod­er­a­tor je bio prof. Vehid Arnaut – glavni imam u Bugo­jnu.

Prisutni su bili i travnički muftija mr. Nus­ret Abdibegović, pred­sjed­nik MIZ-​a u Bugo­jnu prof. Haris Mujić te jedan broj uvaženih ličnosti, intelek­tu­alaca i građana Bugo­jna.

Pro­mo­tori su disku­to­vali o sadržaju ove knjige koja obuh­vata ogro­man broj aut­en­tičnih doku­me­nata koji se mogu naći i u his­tori­jskim, soci­ološkim, panoram­skim, mono­graf­skim, ili naučnim biograf­skim i auto­bi­ograf­skim dje­lima. Knjigu “Dugo svi­tanje” je moguće čitati kao his­tori­jski roman. Među­tim, to je roman o stvarnim događa­jima. Vri­jed­nost ove knjige pokazat će vri­jeme pred nama a da je već privukla pažnju lju­bitelja pisane riječi i his­toričara potvrđuje činjenica da je njeno prvo izdanje za kratko vri­jeme skoro raspro­dano. Na pripremi romana, koji je iza­šao iz štampe 2010. god. autor je radio punih 12 god­ina. Radi se o jedin­stvenom djelu od oko dvije i po hil­jade stran­ica, u kojem nije izostavl­jen nijedan važniji događaj ili ličnost u 20. vijeku. Knjiga sadrži četiri toma: u prvom je obrađen aus­trougarski period do 1918., u dru­gom Kral­jev­ina Jugoslav­ija, u trećem život u SFRJ a u četvr­tom pri­jer­atno i vri­jeme iza posljed­njeg rata u BiH.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

U petak, 1.6.2012. god., u amfiteatru Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere u Bugo­jnu upril­ičena je pro­mo­cija knjige Itkan od Suju­tija. Pre­davači su bili: prof. dr. Dže­maludin Latić – prof. na FIN-​u u Sara­jevu, prof. dr. Almir Fatić – prof. na FIN-​u, a uvod­ničar je bio glavni imam u Bugo­jnu prof. Vehid ef. Arnaut. 

Pro­mo­ciji su, također, pris­ustvo­vali i travnički muftija mr. Nus­ret Abdibegović, načel­nik Bugo­jna prof. Hasan Ajku­nić, glavni imam u Bugo­jnu prof. Vehid Arnaut, pred­sjed­nik MIZ-​a Bugo­jno prof. Haris Mujić, direk­tor­ica Doma zdravlja u Bugo­jnu dr. Melika Mah­mut­be­gović, te određen broj intelek­tu­alaca, prosv­jet­nih rad­nika i građana Bugo­jna. 

Ova encik­lo­pe­dija pred­stavlja svo­jevrsno krstarenje kroz znanosti vezane za Časni Kur’an, kao npr.: mjesta, vre­mena i stanja objave, kiraeti i lanci riva­jeta Časnog Kur’ana, Kur’anske fraze i tedž­vidi, Kur’anski propisi poput općih i poseb­nih, gen­er­al­nih i jas­nih, neograničenih i ograničenih, dero­gi­ra­jućih i dero­gi­ranih i dr. od onoga što se veže za Kur’anske nauke uz objašn­jenja, prim­jere i uvjete svega nave­denog. Ova knjiga se sma­tra osnovom istraži­vačima i piscima o ovoj mater­iji jer sadrži i obuh­vata sve prije napisano iz oblasti Kur’anskih nauka. Pisac u njoj spom­inje 80 Kur’anskih znanosti bilo kao pod­vrste ili gen­er­alno.

Nakon što ih je naveo, jednu po jednu znanost, kazao je: “Da sam ih sve nabro­jao, i ono što je spomenuto kao pod­vrsta, bilo bi ih preko tri stotine.”

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الجمعة 17 صفر 1443
petak Septembar 24 2021
Zora 03:54
Izlaz sunca 05:40
Podne 11:42
Ikindija 15:55
Akšam 17:44
Jacija 19:18

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina