Custom Adv 1
Kulturne aktivnosti u 2012. godini

Kulturne aktivnosti u 2012. godini 13

Bib­lioteka igra veliku ulogu u životu svakog stanovnika. Ona danas pred­stavlja glavnu okos­nicu infor­ma­cija. Zato je veoma važna za svaku indi­viduu jer pruža potrebne infor­ma­cije o svemu. Bib­lioteka je neza­o­bi­lazna riznica spoz­naje. U njoj se čuva ljud­sko kul­turno nasli­jeđe. Ona radi na odgoju i osv­ješćenju gen­eracije. Počevši od načela davanja pot­pore čitanju i pro­mo­visanja kul­ture u bh. društvu Bib­lioteka Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere je ustra­jna u pružanju svo­jih usluga na osno­vama izuzetno lahkih pro­ce­dura i propisa. Bib­lioteka se nas­toji obo­gatiti svim dobrim izdan­jima bh. i ara­p­skih izdavačkih kuća, a sve shodno mogućnos­tima. Sve se nudi na uslugu i korištenje čitaocima i istraži­vačima. U tu svrhu po drugi put nam je sti­gao pril­ičan kom­plet lit­er­a­ture, knjiga i mushafa od Gen­er­alnog sekre­tar­i­jata Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta. 

Bib­lioteka daje pros­tor i otvorena je za sve slo­jeve društva, bez obzira na godine i spol. Svi se mogu koris­titi njenim kapacite­tima. Koris­nicima bib­lioteke se daju upute pravilne upotrebe izvora znanja i infor­ma­cija, a sve da bi se došlo do najbolje koristi. Bib­lioteka pruža usluge izna­jmlji­vanja knjiga, istraži­vanja i pre­gledanja kako bi se koris­niku pomoglo u sti­canju znanja, kul­turnom i intelek­tu­al­nom osv­ješća­vanju i formi­ranju pro­duk­tivnih emo­cija i promišljanja.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

U sub­otu, 7.8.2012. god., u sarad­nji Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere, aktiva žena Asr i MIZ-​a Bugo­jno upril­ičena je javna trib­ina za žene. Naziv trib­ine je bio “U sus­ret mubarek mjesecu ramazanu”, a pre­davač je bila gošća Ammara Šabić – Langić (pisac i pjes­nik). Mod­er­a­tor­ica je bila prof. Tidža Čauše­vić. Trib­ini su pris­ustvo­vale žene i pred­stavnice ženskih udruženja. Pre­davačica je reciti­rala sti­hove kasida i odlomke iz svo­jih knjiga. Potom je gov­o­rila o dolasku mubarek mjeseca ramazana kaza­vši kako je to blagoslovl­jen gost koji nas pos­jećuje svake godine. U njemu se otvaraju vrata džen­neta a zat­varaju dže­hen­nem­ska vrata. Šejtani se vežu, a milost raza­stire. U tom mjesecu se tre­bamo posebno potru­diti i dati sve od sebe u činjenju dobra. Moramo se povi­no­vati svemu što nam je naš Gospo­dar nare­dio i na što nam je naš odabrani Vjerov­jes­nik, sal­lal­lahu ale­jhi ve sellem, ukazao. 

U suri El-​Hudžurat se kaže:

“O vjer­nici, ne odluču­jte se ni za što dok za to ne upi­tate Allaha i Poslanika Nje­gova, i bojte se Allaha! Allah, zaista, sve čuje i sve zna. O vjer­nici, ne dižite glasove svoje iznad Vjerov­jes­nikova glasa i ne raz­go­vara­jte s njim glasno, kao što glasno jedan s drugim raz­go­varate, da ne bi bila poništena vaša djela, a da vi i ne prim­jetite. One koji utišaju glasove svoje pred Alla­hovim poslanikom – a to su oni čija je srca Allah prekalio u česti­tosti – čeka oprost i nagrada velika. Doista, većina onih koji te dozi­vaju ispred soba nije dovoljno pametna. A da su se oni str­p­jeli dok im ti sam iza­đeš, bilo bi im bolje, a Allah prašta i samilostan je. O vjer­nici, ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je prov­jerite, da u nez­nanju nekome zlo ne uči­nite, pa da se zbog onoga što ste učinili ne poka­jete.” (El-​Hudžurat, 1 – 6). 

Ovi časni ajeti nas podučavaju načinu našeg ophođenja i rada naspram našega Gospo­dara Uzvišenog i Sve­moćnog i našega Vjerov­jes­nika, sal­lal­lahu ale­jhi ve sellem. Ove upute nisu samo za mjesec ramazan, već i za čitav naš život. Časni mjesec ramazan je mjesec milosti, oprosta i ibadeta. Svi mi uži­vamo u postu i u tome što vidimo mus­li­mane kako su poko­rni Allahu nas­to­jeći pri­do­biti Nje­govo zado­voljstvo tokom ovog časnog mjeseca. Dat nam je veliki i blagoslovl­jeni pok­lon u ovom mubarek mjesecu. Taj pok­lon je noć “Lejletul-​kadr”. To je noć spuš­tanja Časnog Kur’ana s “Levhi-​Mahfuza” (pomno čuvane ploče) na dun­jalučko nebo. To je noć koja je vrjed­nija od hil­jadu mjeseci u kojima nije ta noć. Tako su i dobra djela u toj noći vrjed­nija sve dok sunce ne grane. Tre­bamo se potru­diti i tražiti tu noć u posljed­njoj trećini mubarek mjeseca ramazana moleći Allaha za milost, oprost i spas od vatre. 

Naposli­jetku, pre­davačica je uputila dovu Gospo­daru Slavl­jenom i Uzvišenom da oprosti gri­jehe svim mus­li­man­ima i mus­li­mankama, živima i mrtvima, i da nas sve uvede u pros­transtva džen­net­ska zajedno s vjerov­jes­nicima, iskren­ima i šehidima. 

Po okončanju trib­ine, Uprava Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere je upril­ičila večeru u čast gošče i prisut­nih osoba. Poslije toga prisut­nima su podi­jel­jeni mushafi i pako­vanja kvalitet­nih hurmi kao pok­lon Vlade Sluge Dvaju Svetih Harema, kralja Abdul­laha b. Abdul-​Aziza – Allah ga čuvao i štitio.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Danas je u amfiteatru Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere u orga­ni­zaciji JU Dom zdravlja Bugo­jno, Cen­tra za men­talno zdravlje orga­ni­zo­vano pre­da­vanje prim. dr. Gorana Čerkeza pomoćnika Fed­er­alnog min­is­tra zdravstva za među­nar­o­dnu surad­nju i koor­di­naciju razvoja strate­gija na teme: Kon­tekst men­talnog zdravlja u zajed­nici, službe u zajed­nici mul­ti­sek­tori­jalna surad­nja i mladi u men­tal­nom zdravlju. 

Gosti pre­davači: prim. dr. Gorana Čerkeza pomoćnika Fed­er­alnog min­is­tra zdravstva za među­nar­o­dnu surad­nju i koor­di­naciju razvoja strate­gija, mr. sci. dr. Melika Mahmutbegović, direk­tor­ica JU Dom zdravlja Bugo­jno, gospođa Vesna Bal­ag­ija, klin­ički psi­holog. Prije samog početka pre­da­vanja šejh Rah­maatal­lah Gari, direk­tor Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere pože­lio je svim prisut­nima da se lijepo osjećaju u Kul­turnom cen­tru i istakao da je ovo veliki dan za tu ustanovu jer u njoj može vid­jeti mnoga lica iz struke koja će svoje znanje podi­jeliti sa svima prisut­nima. Izrarzio je sreću i zado­voljstvo pos­je­tom prim. dr. Gorana Čerkeza pomoćnika fed­er­alnog min­is­tra zdravstva za među­nar­o­dnu surad­nju i koor­di­naciju razvoja strate­gija. 

Direk­tor­ica Doma zdravlja Bugo­jno mr. sci. dr. Melika Mah­mut­be­gović zah­valila se svim gos­tima koji su došli na ovo pre­da­vanje i istakla nadu da je ovo poče­tak neke naredne surad­nje između zdravstvenog sek­tora i Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere koji nudi mnoge usluge stanovnicima cijele regije. Zatim, direk­tor­ica Mah­mut­be­gović se dotakla teme men­talnog zdravlja u zajed­nici i sarad­nji između različi­tih sek­tora zarad kor­jen­i­tih rješenja prob­lema men­talnog zdravlja u punom značenju te riječi. 

”Htjela bih da kažem da će ovo pre­da­vanje informisati o kon­ceptu men­talnog zdravlja u zajed­nici. Meni je u pripre­manju ovog pre­da­vanja bilo jako bitno da svi koji su akteri i pred­stavnici insti­tu­cija u lokalnoj zajed­nici imaju jed­noo­brazne infor­ma­cije o tome šta je men­talno zdravlje i način zajed­ničke sarad­nje”, dodala je jedna od pre­davačica, klin­ički psi­holog Vesna Bal­ag­ija. 

”Nama je cilj da kroz ovakva pre­da­vanja pri­b­ližimo temu men­talnog zdravlja ljudima koji mogu znača­jno doprini­jeti men­tal­nom zdravlju stanovništva. Mi često kada gov­o­rimo o men­tal­nom zdravlju to isključivo vezu­jemo za bolest i psi­hi­ja­triju. To je često stig­ma­tizirano u našem društvu, među­tim, svugdje se te stigme pokušavaju srušiti pa i mi pokušavamo to. Imati prob­lema sa men­tal­nim zdravl­jem je kao i imati prob­lema sa srcem, bubrez­ima ili bilo kojom dru­gom bolešću. Danas u Evropi 450.000 ljudi ima prob­lema sa men­tal­nim zdravl­jem”… 

”Pa da kren­emo i od sebe koliko puta smo bili depri­m­ini­rani ili se nismo dobro osjećali, dakle, imali smo prob­lema sa men­tal­nim zdravl­jem. Danas stilovi života tjer­aju ljude u svi­jetu da imaju svoje psi­hologe, među­tim, zna­jući da su oni jako poz­nati nismo ih gledali kroz te prob­leme. Jedan od načina je da što ranije kren­emo surađi­vati sa škol­skim sis­te­mom, soci­jal­nim sis­te­mom i da počnemo na vri­jeme detek­ti­rati prob­leme kod djece i ujedno ih učiti šta znači men­talno zdravlje. Inače, kažu da defini­cija men­talnog zdravlja pred­stavlja razvi­jen kapacitet uži­vanja u životu”, kazao je prim. dr. Goran Čerkez pomoćnik fed­er­alnog min­is­tra zdravstva.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Mision­arski pro­grami

utorak, 26 Maj 2015 00:00

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere, među svoje pro­grame i aktivnosti, uvrstio je i mision­arske i vjer­ske aktivnosti s cil­jem pod­sječanja na Allaha, dž. š., a povedeći se riječima Uzvišenog: ”I nas­tavi sav­je­to­vati, sav­jet će vjer­nicima, doista, koris­titi.”. Direk­tor Cen­tra, u sarad­nji sa nekoli­ci­nom stu­de­nata i šejhova, održao je prigodna vjer­ska pre­da­vanja i vazove u Džamiji princeze Dževhere Bugo­jno kao i u nekim džami­jama na području MIZ Bugo­jno. Ove aktivnosti su ras­poređene tokom cijele godine, a po osnovu na određene sezonske man­i­festacije i pro­grame. Također, valja spomenuti i prigodna pre­da­vanja polaznicima i polazni­cama eduka­tivnih kur­seva u amfiteatru Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere. Smjer­nica i parola ovih pro­grama su ‘lijepa riječ i mudrost’ kao što Uzvišeni u jed­nom ajeti ker­imu kaže: ” Na put Gospo­dara svoga mudro i lijepim sav­je­tom pozivaj…”.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ako se duše pri­do­bi­jaju i u njima ljubav budi prema onima ko im dobro čini i pažnju pok­loni onda, uistinu, ta ljubav je veličanstvenija u slučaju ljudske sla­bosti i kad je čovjek vezan za krevet, kad je pogođen nevol­jama i boles­tima. Tada zijaret ostavlja mnogo veći trag i mnogo više ukazuje na istin­sko saos­jećanje koje iskazuje pos­jeti­lac bolesniku. To, svakako, učvršćuje vezu osjeća­jnosti i ljubavi između pos­je­ti­oca i bolesnika. To i jeste razlog pa je Vjerov­jes­nik, sal­lal­lahu ale­jhi ve sellem, bio brižljiv u pos­jeći­vanju bolesnika i posveći­vanju pažnje nji­hovim stan­jima. Čak šta više, to je uvrstio u prava mus­li­mana koja im garan­tuje Vjeroza­kon. Od Ebu-​Hurejre, r.a., se prenosi da je Alla­hov Poslanik, sal­lal­lahu ale­jhi ve sellem, rekao: „Pet je prava mus­li­mana kod dru­gog mus­li­mana…“ Među spomenu­tim prav­ima je i obi­lazak bolesnika. (Buhar­ija). 

Vjerov­jes­nik, sal­lal­lahu ale­jhi ve sellem, je radio na zaživl­ja­vanju ovog načela u dušama svo­jih ashaba. To je činio navodeći ogromne vrjed­note koje zavređuje mus­li­man koji pos­jeti svoga brata. Od toga su nje­gove, sal­lal­lahu ale­jhi ve sellem, riječi: „Ko se zaputi kod svoga brata mus­li­mana nam­jer­ava­jući pos­jetiti ga, taj ide džen­net­skim pute­vima sve dok ne sjedne. Kad sjedne obuh­vati ga milost. Ako je jutro na njega salavat donosi sedamde­set hil­jada meleka sve dok ne omrkne. A ako je večer, na njeg salavat donosi sedamde­set hil­jada meleka sve dok ne osvane.“ (Ibn-​Madže). 

Polazeći od te osnove, a i po ustal­jenome obićaju, svakoga bajrama pred­stavnici Uprave Ureda Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta i Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere upril­iče pos­jetu bolesnicima i med­i­cin­skom osoblju u Bol­nici u Bugo­jnu kako bi im preni­jeli čestitke od braće iz Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije, Kral­jevine čovječnosti i humanosti, i kako bi im uručili pok­lone i cvijeće.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Od da’vetskih pro­grama koje real­izuju Region­alni ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u BiH je Pro­gram pod­jele pri­jevoda Ibn-​Kesirovog tef­sira na bosan­skome jeziku i to prema otprije proučenom planu. Tef­siri se dijele imamima, dai­jama, učenicima, islam­skim fakul­te­tima, medresama, vla­dinim sek­torima i općen­ito građan­ima dil­jem BiH. Time želimo biti od koristi mus­li­man­ima u izuča­vanju značenja Alla­hove Knjige. Kako kaže Uzvišeni i Sve­moćni: „Doista ovaj Kur’an vodi jedi­nom ispravnom putu.“ (El-​Isra’, 9). Podi­jel­jeno je 500 prim­jer­aka tefsira.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

U petak, 14.12.2012. g., u amfiteatru Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere upril­ičena je pro­mo­cija knjige ”Abeceda usp­jeha i dobrog života & tajne i vrline usp­ješnih”. Knjiga je bogata eduka­tivnim i obra­zovnim sadrža­jem, poučna je i intere­santna. Poučava nas, na svoj pose­ban način, abecedi usp­jeha i dobrog života. Ova knjiga je željno iščeki­vana od strane šire čita­lačke pub­like. Djelo nas uči kako ojačati unutrašnji psi­hološki aspekt usp­jeha i sreće što pobuđuje i afir­miše poz­i­tivnu energiju i atmos­feru u društvu. 

Prisutni gosti: uvaženi mr. Nus­ret Abdibegović, muftija travnički, gospođa dr. Melika Mah­mut­be­gović, direk­tor­ica Doma zdravlja Bugo­jno, gospodin Vlatko Glavaš, jedan od najpoz­nati­jih fud­balera u BiH. 

Na samom početku pro­mo­cije gos­tima se obra­tio gospodin Rah­maatal­lah Gari, gen­er­alni direk­tor Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u BiH i Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno izrazivši svoje zado­voljstvo i sreću što je noćas u društvu uvaženih pisaca, pjes­nika, umjet­nika, sportista i velikana. Pre­nio je poz­drave i najl­jepše želje bratskog i pri­jateljskog nar­oda Saudi­jske Ara­bije svim nar­o­dima naše Bosne i Herce­govine. 

Prvi pro­mo­tor knjige bio je uvaženi mr. Nus­ret Abdibegović, muftija travnički koji je kazao: ”Na samom početku želim česti­tati našem Kemalu Bal­i­hodžiću koji se usu­dio i koji se dokazao u svom radu na polju pisanja. Činjenica je da je ovo djelo koje pro­movišemo večeras do sada vrhunac i potvrda nje­govog upornog, odlučnog i intelek­tu­alnog rada. Ja mu se također zah­valju­jem što je izrazio želju da budem večeras pro­mo­tor i što mogu večeras slušati od mojih kolega i kolegica o onome što oni imaju da kažu o ovoj knjizi. „Abeceda usp­jeha i dobrog života & Tajne i vrline usp­ješnih” je knjiga koja obiluje mudros­tima i to je ono što ćete na samom početku, čita­jući ovu knjigu, prim­i­jetiti. Kada jednu mudrost proči­tate željet ćete da ostane u vašem sjećanju, a onda dođete do druge mudrosti i želite da i ona ostane kod vas saču­vana. Čita­jući te velike mudrosti i poruke bit ćete obo­gaćeni u svo­joj ličnosti i u svom karak­teru. Drugi dio knjige gov­ori o usp­ješnim ljudima. Uvid­jet ćete da su oni tu sa vama i da ih pre­poz­na­jete, te da ste i vi dio tog usp­ješnog svi­jeta. Vjeru­jem da će Kemal nas­taviti tra­gati za usp­ješnim i da nije samo ovaj broj koji je smjes­tio u korice ove knjige to taj broj. 

”Meni je večeras pri­pala uloga da po prvi put budem jedan od pro­mo­tora neke knjige, ali ću nas­to­jati da sa svo­jim riječima i sa svo­jim iskustvom kažem par riječi. Česti­tam našem Kemalu prvo na ideji da piše ovakvu knjigu, a drugo na real­izaciji te knjige. Ova sala gov­ori da je on bio upravu i nadam se da će naredne knjige biti još bolje. Ova knjiga je knjiga u kojoj autor navodi na jed­nos­ta­van i pri­h­vatljiv način opšte životne stvari i daje nam smjer­nice, sug­estije i poruke kako da ovaj život koji živimo pretvo­rimo u nešto što je dobro i usp­ješno. Čita­jući ovu knjigu naići ćete na dosta mudrosti i razmišl­janja koja nas upućuju na ono kako bi tre­balo biti i mis­lim da čita­jući knjigu možemo spoz­nati jedno bogat­stvo duše.

Pored toga što nam daje upute kako pre­poz­nati sebe i sred­inu oko sebe, daje nam i mišl­jenje kako su pojed­inci usp­jeli u svom životu. Autor je izabrao određen broj usp­ješnih ljudi, a radi se o običnim ljudima različi­tog pro­fila i zan­i­manja kojima je zajed­ničko to da su ost­var­ili svoj životni cilj koris­teći vlastite poten­ci­jale i vlastita znanja, kazala je mr. Melika Mah­mut­be­gović. 

U knjizi se može proči­tati i životni usp­jeh Vlatka Glavaša, proslavl­jenog Bugo­janca i nekadašn­jeg reprezen­ta­tivca Bosne i Herce­govine u nogometu. ”Želim mom pri­jatelju Kemi poželiti mnogo sreće i još mnogo boljih knjiga. Meni je izuzetno drago da je Kemo imao sluha, volje i želje da neko iz Bugo­jna napiše ovakvu knjigu, jer mnogo njih iz jačih sre­d­ina to nisu smjeli. Ja vam neću pričati o knjizi jer je gospoda prije mene kazala mnogo toga lije­pog i dobrog o knjizi. Ja ću vam kazati nešto o svome životu…”, spomenu­vši mnoge događaje i usp­jehe koji su ga pratili u nje­govom bogatom sport­skom životu kako u BiH tako i van nje. 

Za kraj prisut­nima se obra­tio i sam autor knjige ”Abeceda usp­jeha i dobrog života & Tajne i vrline usp­ješnih” Kemal Bal­i­hodžić. ”Svo­jim dolaskom učinili ste me sret­nim i rados­nim i veliko vam hvala na tome. Dugo sam radio na priku­pl­janju građe za knjigu ”Abeceda usp­jeha i dobrog života & Tajne i vrline usp­ješnih”. Taj rad me učinio sret­nim. Na tom putu stalno su mi se misli pre­li­je­vale poj­movima cilj, želja, težnja, nam­jera, nijet, odlučnost, radost, više, jače, bolje. Ulažen­jem u sušt­inu i sam sam sebe više upoz­navao, te osjećao sreću koju dije­limo beskra­jno sa drugima. Sve se ipak svodi na odgovor koji možete naći u temeljnoj odlučnosti odabira nakon proči­tane knjige. Knjiga u sedam poglavlja odiše ple­meni­tošću, te iskrenim porukama i nam­jerama pune i poz­i­tivne energije koja otkriva mnogo toga što će i vama pomoći na putu koji se zove usp­jeh dobra života. Neizm­jerno je bogata, savre­menim riječnikom rečeno, infor­matičkim alatkama. Neizm­jerno sam sre­tan što sam upoz­nao sja­jne ljude koji su iskazali iskrenu sprem­nost u otkri­vanju svo­jih tajni kako su postali usp­ješni. Taj pok­lon je, vjeru­jte, veliko­dušan. Uzmite, unapri­jedite i prim­jen­ite, te budite još usp­ješniji. U suš­tini vjeru­jem da pros­ječna ili nad­pros­ječna osoba ima ogro­man poten­ci­jal. Ovdje se nalaze životne priče pri­jatelja iz BiH, Hrvatske, Make­donije, Slovenije, Srbije, Fran­cuske, Crne Gore, Nje­mačke, Ital­ije, Turske, Kanade i Aus­tral­ije. Knjiga pred­stavlja i svo­jevrsno svje­dočanstvo vre­mena u kojem su lokalni, glob­alni i region­alni društveni tokovi imali snažne reflek­sije na kvalitet života ljudi, što budućim gen­eraci­jama može biti od koristi u pravl­jenju život­nih izb­ora i uspostavl­janju vlasti­tih for­mula izb­ora i sreće”.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

U sub­otu, 01.12.2012. g., održana je pro­mo­cija knjige ”Djevo­jka sa bis­er­nom suzom” autorice Fikrete Karić u orga­ni­zaciji i sarad­nji Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere i Medžlisa islamske zajed­nice Bugo­jno. Gosti pro­mo­tori su bili: gospođa Dže­nana Durek-​Bajraktarević, pro­fe­sor­ica Bosan­skog jezika i književnosti u Elči Ibrahim-​pašinoj medresi Travnik, gospođica Fikreta Karić, autor­ica knjige i gospođa Tidža Čauše­vić, mod­er­a­tor­ica. Prisutni gosti: uvaženi Vehid ef. Arnaut, glavnim imam MIZ Bugo­jno, gospođa Bis­erka Božić, pred­sjed­nica Udruženja građana ”Lep­tir” Bugo­jno, te određeni broj porod­ica i drugih gostiju. Pro­mo­cija je počela obraćan­jem gospo­d­ina Rah­me­tul­laha Naz­erkhana Gar­ija, gen­er­alnog direk­tora Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u BiH i Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugojno.

Direk­tor je zaže­lio toplu dobrodošlicu svim prisut­nim, te izrazio zado­voljstvo, sreću i čast ugošća­van­jem prisut­nih, a posebna čast nam je – kako je rekao gospo­d­ina Gari – ugos­titi uvaženu autoricu Fikretu Karić. Zatim je, prisut­nima, pre­nio tople selam i poz­drave bratskog nar­oda i Vlade Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije koji često pitaju o pri­jateljskom nar­odu Bosne i Herce­govine. Direk­tor je naglasio da je Kul­turni cen­tar princeze Dževhere tu za sve i radi svih prisut­nih, te da im je uvi­jek na usluzi. Izla­ganje je završeno dovom Uzvišenom Allahu da sve prisutne nagradi svakim dobrom. Gošća pro­mo­tor­ica Dže­nana Durek-​Bajraktarević, na početku svoh izla­ganja, ukazala je na činjenicu da je autor­ica ovog djela, Fikreta Karić, osoba sa poseb­nim potre­bama, te da se na nju, kao i na druge osobe slične njoj, mora gle­dati kao na ravno­pravne članove našeg drušva i zajed­nice koji treba da imaju sva prava kao i ostali. Ove osobe, osobe sa poseb­nim potre­bama, znaju kako i na koji način usrećiti sve oko njih. Knjiga ”Djevo­jka sa bis­er­nom suzom” je jedna pre­li­jepa priča koja pod­stiče na privrženost i pridrža­vanje vjere, te je u isto vri­jeme auto­bi­ograf­ski roman autorice pisan na jedan posebno lijep, pitak i privlačan način koji, kada počnete čitati, ne možete ispustiti iz ruku. To je knjiga koja se čita u jed­nom dahu. Autor­ica ovom knjigom, na određeni način, obz­nan­juje svoje teško breme koje nosi, i to je njen speci­fičan način na koji se nosi sa cere­bralno par­al­i­zom. Roman gov­ori o ranom djet­injstvu autorice, zatim o njenoj đačkoj dobi, boravku u bol­nici i vezama i kon­tak­tima sa pri­jatelji­cama i pri­jateljima. Sim­bo­liku naslova knjige ”Djevo­jka sa bis­er­nom suzom” autor­ica objašn­java riječima da je, sjedeći priko­vana za svoj krevet u sobi, često, kroz pro­zor, gledala djecu kako se bezbrižno igraju vani i dan­ima plakala zbog svog zdravstvenog stanja. Kada ju je Uzvišeni Allah uputio počela je pisati knjigu koja sim­boliše biser iz morskih dubina do kojeg je jako teško dosp­jeti. Pro­mo­cija je zaključena izraz­ima sreće i zado­voljstva autorice zbog njenog dolaska i pos­jete Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere uz zah­vale Upravi i uposlenicima Cen­tra na izvanred­nom pri­jemu i gostoprimstvu.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

U ned­jelju, 17.6.2012. god., u amfiteatru Cen­tra je upril­ičena pro­mo­cija knjige “Dugo svi­tanje” književnika prof. Hal­ida Kadrića. Pro­mo­tori su bili: prof. dr. Damir Ovčina, prof. dr. Muhidin Džanko – pro­fe­sori s Filo­zof­skog fakul­teta u Sara­jevu. Mod­er­a­tor je bio prof. Vehid Arnaut – glavni imam u Bugo­jnu.

Prisutni su bili i travnički muftija mr. Nus­ret Abdibegović, pred­sjed­nik MIZ-​a u Bugo­jnu prof. Haris Mujić te jedan broj uvaženih ličnosti, intelek­tu­alaca i građana Bugo­jna.

Pro­mo­tori su disku­to­vali o sadržaju ove knjige koja obuh­vata ogro­man broj aut­en­tičnih doku­me­nata koji se mogu naći i u his­tori­jskim, soci­ološkim, panoram­skim, mono­graf­skim, ili naučnim biograf­skim i auto­bi­ograf­skim dje­lima. Knjigu “Dugo svi­tanje” je moguće čitati kao his­tori­jski roman. Među­tim, to je roman o stvarnim događa­jima. Vri­jed­nost ove knjige pokazat će vri­jeme pred nama a da je već privukla pažnju lju­bitelja pisane riječi i his­toričara potvrđuje činjenica da je njeno prvo izdanje za kratko vri­jeme skoro raspro­dano. Na pripremi romana, koji je iza­šao iz štampe 2010. god. autor je radio punih 12 god­ina. Radi se o jedin­stvenom djelu od oko dvije i po hil­jade stran­ica, u kojem nije izostavl­jen nijedan važniji događaj ili ličnost u 20. vijeku. Knjiga sadrži četiri toma: u prvom je obrađen aus­trougarski period do 1918., u dru­gom Kral­jev­ina Jugoslav­ija, u trećem život u SFRJ a u četvr­tom pri­jer­atno i vri­jeme iza posljed­njeg rata u BiH.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

U petak, 1.6.2012. god., u amfiteatru Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere u Bugo­jnu upril­ičena je pro­mo­cija knjige Itkan od Suju­tija. Pre­davači su bili: prof. dr. Dže­maludin Latić – prof. na FIN-​u u Sara­jevu, prof. dr. Almir Fatić – prof. na FIN-​u, a uvod­ničar je bio glavni imam u Bugo­jnu prof. Vehid ef. Arnaut. 

Pro­mo­ciji su, također, pris­ustvo­vali i travnički muftija mr. Nus­ret Abdibegović, načel­nik Bugo­jna prof. Hasan Ajku­nić, glavni imam u Bugo­jnu prof. Vehid Arnaut, pred­sjed­nik MIZ-​a Bugo­jno prof. Haris Mujić, direk­tor­ica Doma zdravlja u Bugo­jnu dr. Melika Mah­mut­be­gović, te određen broj intelek­tu­alaca, prosv­jet­nih rad­nika i građana Bugo­jna. 

Ova encik­lo­pe­dija pred­stavlja svo­jevrsno krstarenje kroz znanosti vezane za Časni Kur’an, kao npr.: mjesta, vre­mena i stanja objave, kiraeti i lanci riva­jeta Časnog Kur’ana, Kur’anske fraze i tedž­vidi, Kur’anski propisi poput općih i poseb­nih, gen­er­al­nih i jas­nih, neograničenih i ograničenih, dero­gi­ra­jućih i dero­gi­ranih i dr. od onoga što se veže za Kur’anske nauke uz objašn­jenja, prim­jere i uvjete svega nave­denog. Ova knjiga se sma­tra osnovom istraži­vačima i piscima o ovoj mater­iji jer sadrži i obuh­vata sve prije napisano iz oblasti Kur’anskih nauka. Pisac u njoj spom­inje 80 Kur’anskih znanosti bilo kao pod­vrste ili gen­er­alno.

Nakon što ih je naveo, jednu po jednu znanost, kazao je: “Da sam ih sve nabro­jao, i ono što je spomenuto kao pod­vrsta, bilo bi ih preko tri stotine.”

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Slučajna fotografija

0.jpg

Pratite nas

 Pratite nas na Twitter-u
 Pratite nas na Facebook-u
 Pratite nas na Google+
 RSS Feeds
 Kontakt 

 

Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الثلاثا 4 صفر 1439
utorak Oktobar 24 2017
Zora 04:31
Izlaz sunca 06:16
Podne 11:34
Ikindija 15:08
Akšam 16:52
Jacija 18:26

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina