Custom Adv 1
Kulturne aktivnosti u 2011. godini

Kulturne aktivnosti u 2011. godini 5

Bib­lioteka Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere u Bugo­jnu teži da osigura potrebne infor­ma­cije i znanja svo­jim koris­nicima općen­ito. Nas­toji se osig­u­rati potrebna lit­er­atura za usavrša­vanje učenika i nas­tavnika na različitim poljima: obra­zovnim, kul­turnim, soci­jal­nim, odgo­jnim, zdravstvenim i dr. U tu svrhu sti­gao je i određen broj osnovne lit­er­a­ture od Gen­er­alnog sekre­tar­i­jata Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta što potvrđuje nove obra­zovne poglede o važnosti bib­lioteke i njenih aktivnosti u svrhu real­izacije cil­jeva poduča­vanja gdje se upot­pun­javaju nas­tavni sadržaji ras­poređeni na jed­nome mjestu kako bi se na najlakši način došlo do infor­ma­cija o određenoj željenoj temi. Na taj način čitaoci uz svoj mali uloženi trud stiču nove infor­ma­cije. Pored toga Cen­tar nas­toji da obezbi­jedi potrebnu lit­er­aturu i lek­tire koje su učenicima određene Nas­tavnim planom i pro­gramom u školama. Nas­toje se pružiti i druge potrebne usluge koje jedna bib­lioteka može dati svo­jim članovima, poput izna­jmlji­vanja knjiga, pružanje sav­jeta, obezb­jeđi­vanje uvjeta za samostalno istraži­vanje i pisanje sem­i­nara i drugih istraži­vačkih radova, a sve s cil­jem da se indi­vidui pomogne u usavrša­vanju shodno njenim željama, potre­bama, cil­je­vima i sposob­nos­tima. To je ono čemu Cen­tar teži kroz širenje kul­ture i podizanje svi­jesti o onome što je poz­i­tivno i čemu se treba strem­iti, kako kod običnog građan­ina, rad­nika, pa do učenika i tako redom, bio mlad ili star. Usluge se pružaju za stanovnike oko Cen­tra, Općine, pa i šire. 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Zbog riječi Uzvišenog i Sve­moćnog: „I reci: ‘Gospo­daru, ti znanje moje povećaj’.“ Region­alni ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu priređuju bro­jne kulturno-​obrazovne trib­ine i pre­da­vanja tokom cijele godine gdje se ugoste ugledni pro­fe­sori i dok­tori stručni na različitim poljima znanosti, a koji učestvuju u obra­zovnim trib­i­nama i pre­da­van­jima priređenim u amfiteatru Cen­tra. Cilj je da korist bude sveobuh­vatna, da se širi znanje i kul­tura, da se napravi veza među nosiocima znanja i stanovništva ovih pros­tora i radi podizanja nivoa svi­jesti, znanja i kulture.Tome je težio Kul­turni cen­tar princeze Dževhere kroz bro­jne kulturno-​obrazovne trib­ine i pre­da­vanja koje je prire­dio tokom 2011. god., a kojima pris­ustvo­vaše bro­jni stanovnici ovih i okol­nih pros­tora. Neke od tih trib­ina i pre­da­vanja su:

–Pre­da­vanje o neek­splodi­ranim ubo­jitim sred­stvima u sarad­nji sa Među­nar­o­d­nim mirovnim snagama u BiH (LOT Tim­ovi) kojem su pris­ustvo­vali svi polaznici eduka­tivnih kur­seva u Cen­tru

–Pro­mo­cija dviju knjiga i izložba radova o Alla­hovom poslaniku Muhammedu, sal­lal­lahu ale­jhi ve sellem 

–Debata između učenika sred­njoško­laca (koji pohađaju Kurs islama u Cen­tru) iz Bugo­jna i sred­njoško­laca iz Zavi­dovića

–Pre­da­vanje o neek­splodi­ranim ubo­jitim sred­stvima u sarad­nji sa Među­nar­o­d­nim mirovnim snagama u BiH (LOT Tim­ovi) kojem su pris­ustvo­vali učenici svih sred­njih škola u Bugo­jnu

–Pro­mo­cija knjige „Priručnik za roditelje“, knjige o odgoju djece

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Uzvišeni i Sve­moćni Allah je počas­tio ovaj ummet time što im je poslao mil­jenika prvih i posljed­njih, pečata svih vjerov­jes­nika, kojem je objavio svoju Knjigu, Časni Kur’an koji je uputa, svjet­lost, lijek, milost i opom­ena. Uzvišeni kaže: „O ljudi, već vam je stigla poruka od Gospo­dara vašeg i lijek za vaša srca i uput­stvo i milost vjer­nicima. Reci: ‘Neka se zato Alla­hovoj blago­dati i milosti raduju, to je bolje od onoga što gomi­laju.’“ (Junus, 57 – 58). A u dru­gom ajetu Uzvišeni Allah kaže: „Allah je vjernike milošću svo­jom oba­suo kad im je jednog između njih kao poslanika poslao, da im riječi Nje­gove kazuje, da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u oči­toj zabludi.“ (Alu-​Imran, 164). Uistinu, briga o Kur’anu Časnom i zala­ganje radi njega bilo poduča­van­jem, učen­jem, mem­o­risan­jem, pot­po­ma­gan­jem, ili na neki drugi način, sve to pred­stavlja stazu dobrih, put pobožnih i adresu usp­ješnih na dun­jaluku i ahiretu. To je ono čime se može pohval­iti Kral­jev­ina sol­i­darnosti, zemlja dva sveta mjesta, čije su vođe i odgov­orne ličnosti preuzele brigu o Kur’anu, pridržava­jući se njega i radeći po njemu u svim stvarima života, posebno pri­dava­jući pažnju učenju i poduča­vanju Kur’anu. Pomoć se pruža svakom onom ko se zalaže za ovu veliku stvar, a što ostavlja lijepe i blagoslovl­jene tragove kod ljudi. Tome se zala­gao i Region­alni ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu kroz orga­niziranje kur­seva Časnoga Kur’ana i ara­p­skoga jezika za polaznike mek­teb­ske nas­tave gdje se starosna dob polaznika kreće između 6 i 13 god­ina, a nas­tava se odvija vikendom – sub­otom i ned­jeljom. Uku­pan broj polaznika je oko 250 polaznika koji su podi­jel­jeni u grupe shodno uzrastu. Razlog je da bi i nas­tavni plan i pro­gram bio pri­lagođen nji­hovim god­i­nama počevši od mem­o­risanja kraćih sura, učenja ara­p­skoga pisma, pa do učenja fikha, akaida, tevhida itd. To je ogromni trud kojim se uzdiže Kral­jev­ina čovječnosti u njenim humanim napor­ima koji obuh­vataju veliki dio svjeta gdje se položiše čvrsti temelji ove čvrste islamske humane veze.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Neki pri­zori sa završne svečanosti Sem­i­nara za imame i daije pri Ligi Mus­li­man­skoga Svi­jeta tokom dolaska ambasadora Sluge Dvaju svetih harema u BiH na mjesto svečanosti.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Na ovom našem dun­jalučkom životu pos­toje neke male stvari kojih se čovjek ne može zasititi, kad god dobije nešto od njih, u njemu se pojavi žudnja da stekne još od njih. Shodno riječima učen­jaka, mudraca i onima koji za znan­jem tra­gaju, šeri­jatske znanosti pri­padaju toj mal­o­bro­jnoj skupini stvari kojih se čovjek nikako ne može zasititi niti mu mogu postati suvišne. 

Običaj je da Liga Mus­li­man­skoga Svi­jeta svake godine šalje grupu uni­verzitet­skih pro­fe­sora u neke zemlje radi orga­niziranja kul­turnih i šeri­jatskih sem­i­nara za imame i daije. Ove godine odluka je pala da jedna od tih zemalja bude BiH kojom pri­likom je Gen­er­alni sekre­tar­i­jat Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta poslao del­e­gaciju koju činiše tri pro­fe­sora.

Ti pro­fe­sori su određeni za orga­ni­zaciju Sem­i­nara, a oni su: dr. Šeref bin Alijj eš-​Šerif – član Nas­tavničkog vijeća pri Uni­verzitetu Ummul-​kura, dr. Alijj bin Salih el-​Mihmadi, također član spomenu­tog Vijeća, i prof. Abdu­laziz ez-​Zehrani, istraži­vač pri Ligi Mus­li­man­skoga Svi­jeta. Odmah nakon odobrenja Gen­er­alnog sekre­tar­i­jata Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta za orga­niziranje Sem­i­nara, Region­alni ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu su poslali Dopis uvaženom reisu u BiH dr. Mustafi Cer­iću da bi se čulo nje­govo mišl­jenje i sav­jet glede orga­niziranja ovakvoga šeri­jatskog sem­i­nara za imame i daije: po pitanju vre­mena, broja učes­nika sem­i­nara, broja dana i odgo­vara­jućeg mjesta za real­izaciju sem­i­nara, te da li da bude na nivou BiH ili Travnika samo? Uvaženi reis je odobrio real­izaciju šeri­jatskoga sem­i­nara za imame i daije, te je pitanje prosli­je­dio Vjer­sko­prosv­jet­noj službi pri Rijasetu IZ da se pre­duzmu neophodne mjere kako bi Sem­i­nar bio usp­ješno real­iziran, a u koor­di­naciji s Region­al­nim ure­dom Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta u BiH i Kul­turnim cen­trom princeze Dževhere u Bugo­jnu. Uz Alla­hovu volju, te nakon usp­ješne koor­di­nacije obje strane, dogov­oreno je da Sem­i­nar bude na nivou BiH. Potom je napravl­jena lista imena imama i daija koji će učestvo­vati u Sem­i­naru, a koji dolaze sa pros­tora svih mufti­js­tava i čiji broj je bio 31 imam. Dogov­oreno je i da Sem­i­nar bude real­iziran u peri­odu 8.9.2011. – 18.9.2011., a shodno sljedećem pred­loženom planu:

1 – Da Sem­i­nar bude real­iziran u Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere u Bugo­jnu,

2 – Boravak i ostalo vezano za orga­ni­zaciju Sem­i­nara se finan­sira od strane Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta u BiH i Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere u Bugo­jnu,

3 – Broj učes­nika Sem­i­nara je 31 imam i daija iz svih pdručja BiH,

4 – Liga Mus­li­man­skoga Svi­jeta u BiH izdaje cer­ti­fikate učes­nicima ovog Sem­i­nara, a cer­ti­fikati će biti uzeti u obzir pri odabiru daija Rabite u budućnosti, kad budu određi­vani nove daije Rabite,

5 – Plaćanje dolaska i odlaska od mjesta boravka imama učes­nika u Sem­i­naru do Cen­tra princeze Dževhere jed­nom tokom Sem­i­nara,

6 – Teme i pro­grami Sem­i­nara će biti vođeni u dija­logu suživ­ota i tol­er­an­cije islama, te pri­h­vatanja dru­gog i dru­gači­jeg mišl­jenja, i na temelju kul­ture, islam­skoga vjeroza­kona shodno Hane­fi­jskome mezhebu koji se prak­tikuje na ovim pros­torima,

7 – Od pro­grama Sem­i­nara je i izlet u jednu od tur­is­tičkih des­ti­nacija BiH,

Ovaj Sem­i­nar je ostavio velik i dubok dojam kod imama i daija koji su učestvo­vali u nje­govim aktivnos­tima zbog čega su zatražili da se ovakvi sem­i­nari orga­nizuju svake godine, a zbog velike koristi koju uvid­ješe u njemu. Požel­jeli su i da se nekada orga­nizuju i u središtu Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta kako bi učes­nici Sem­i­nara imali pri­liku obav­iti umru (pos­jeta Kabi).

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الجمعة 17 صفر 1443
petak Septembar 24 2021
Zora 03:54
Izlaz sunca 05:40
Podne 11:42
Ikindija 15:55
Akšam 17:44
Jacija 19:18

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina