Custom Adv 1
Kulturne aktivnosti u 2010. godini

Kulturne aktivnosti u 2010. godini 1

Kurs Islama i ara­p­skog pisma

utorak, 26 Maj 2015 00:00

Region­alni ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu su svjesni toga da su nji­hove aktivnosti usm­jerene bosan­skom nar­odu i da je usp­jeh tih aktivnosti vezan za sarad­nju s insti­tu­ci­jama koje taj narod pred­stavl­jaju, kao što je Islam­ska zajed­nica u BiH. Time se u praksu sprovode riječi Uzvišenog: “Pot­po­mažite se u dobročin­stvu i bogob­o­jaznosti, a nemo­jte se pot­po­ma­gati u gri­jehu i nepri­jateljstvu.“

Sarad­nja s tim insti­tu­ci­jama nam ukazuje na visok nivo usp­jeha u aktivnos­tima Ureda Lige i Cen­tra princeze Dževhere na različitim poljima djelo­vanja. Među tim aktivnos­tima su i kur­sevi islama i ara­p­skoga jezika za više od dvije sto­tine sred­njoško­laca u sarad­nji s IZ-om.Uistinu, kur­sevi islama, ara­p­skoga jezika i infor­matike za sred­njoškolce pred­stavl­jaju kon­ti­nu­itet metodologije odgoja za različite naraš­taje. Časni Kur’an je lijek za ljud­ska srca i umove. On daje svoju ter­apiju u različitim vre­menima i život­nim dobima čovjeka, što pogo­duje nje­govom napretku bio on dijete, mladić, čovjek ili starac. Tako učenje i izuča­vanje Kur’ana za sred­njoškolca u staros­noj dobi 15 – 17 god. pred­stavlja jedan kon­ti­nu­itet za ono što se izučavalo tokom osnovnog obra­zo­vanja, da bi eduka­tivni kur­sevi dobili svoje čari i ost­var­ili tražene rezul­tate u formi­ranju kvalitet­nih gen­eracija koje nećemo na pok­lon dobiti, već ih moramo tru­dom i zala­gan­jem izgra­diti. To je ono što učimo iz poli­tike djelo­vanja Kral­jevine čovječnosti – Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije, kao učitelja čovječanstva.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الأربعاء 12 ربيع الأوّل 1442
srijeda Oktobar 28 2020
Zora 04:36
Izlaz sunca 06:22
Podne 11:34
Ikindija 15:02
Akšam 16:45
Jacija 18:20

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina