Custom Adv 1
Pos­jeta NJ. E. šejh dr. Salih bin Abdul­lah bin Humejd

Pos­jeta NJ. E. šejh dr. Salih bin Abdul­lah bin Humejd

ocijeni
(0 glasova)

U ned­jelju, 23.11.2014. godine, što odgo­vara 1.2.1436. g. po H. Kul­turni cen­tar princeze Dževhere su pos­jetili NJ. E. šejh dr. Salih bin Abdul­lah bin Humejd, del­e­gacija u prat­nji Nj. E., ambasadora Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije u BiH NJ. E. Eida bin Muhameda Al-​Thakafija, ataše za vjer­ska pitanja pri Ambasadi KSA u BiH uvaženi šejh Abdu-​l-​Medžid Al-​Gajs, mr. Nus­ret Abdibegović, direk­tor Uprave za vjer­ske poslove u svo­jstvu iza­slanika reisu-​l-​uleme u BiH mr. Huseina Kava­zovića, muftija travnički dr. Ahmed ef. Adilović, pre­mi­jer Vlade SBK gospodin Tahir Lendo, te načel­nici Općina Bugo­jno, Travnik i Vitez gospoda Hasan Ajku­nić, Admir Hadžiem­rić i Advan Akeljić. Cen­tar je ugos­tio i pred­sjed­nike, glavne imame, hat­ibe, mual­ime i vjer­oučitelje sa područja Muftiluka travničkog. Na pri­jemu gostiju su bili gen­er­alni direk­tor Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skoga svi­jeta u BiH i nad­zornik Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere uvaženi Rah­metal­lah Nezir Kari, pred­sjed­nik MIZ Bugo­jno Haris Mujić, glavni imam MIZ Bugo­jno Vehid Arnaut i nekolic­ina uvaženih ličnosti Bugo­jna. 

Uvaženi gost i del­e­gacija s njim su obišli Cen­tar gdje su upoz­nati sa svim nje­govim aktivnos­tima. Del­e­gacija se malo zadržala s polaznicima mek­teb­ske nas­tave. Uvaženi gost se posebno obradovao zbog sus­reta s mal­išan­ima iz mek­teba. Poslušao je učenje Kur’ana nekih od polaznika i uputio dovu Uzvišenom Allahu da ih štiti, učini poz­na­tim učačima Kur’ana, i da budu od koristi ovim blagoslovl­jenim pros­torima. 

Del­e­gacija je pos­jetila i Izložbu Cen­tra na kojoj su izloženi radovi sa kur­seva tkanja, kro­jenja i šivenja i izrade tradi­cional­nih radova od bakra. Zatim su se zaputili ka pros­tori­jama u kojima se odvi­jaju pomenuti kur­sevi. Poslije obi­laska Cen­tra visoka del­e­gacija se malo, uz kafu, ćaj, i raz­govor, odmo­rila i pripremila za podne namaz. Kad se začuo ezan za namaz, svi su se zaputili ka džamiji koja je bila pre­puna. Nj. E. je pred­vo­dio podne namaz. Kad se namaz završio, glavni imam Medžlisa Bugo­jno Vehid ef. Arnaut je pože­lio dobrodošlicu visokoj del­e­gaciji. Potvr­dio je da je Bugo­jno počašćeno ovom blagoslovl­jenom pos­je­tom. Dr. Ahmed Adilović, muftija travnički je izrazio svoju radost i radost svih zbog ove his­tori­jske pos­jete imama u Časnom Hramu u Mekki jer ova pos­jeta potvrđuje bratski odnos dvaju nar­oda i država – KSA i BiH. Oni su vrlo mnogo dali za ove naše pro­s­tore i mi smo im na tome duboko zah­valni. Molimo Uzvišenog Allaha da ih nagradi svakim dobrom. Potom se skupu obra­tio iza­slanik reisu-​l-​uleme mr. Nus­ret Abdibegović koji je prisut­nima pre­nio selame od cijen­jenog reisu-​l-​uleme mr. Huse­jna Kava­zovića. Spomenuo je da je pos­jeta visoke del­e­gacije dokaz bratske veze između dva nar­oda, Saudi­jskog i nar­oda BiH. Ono što nas veže jeste naša čista vjera. Mi se našoj braći zah­valju­jemo što su nas pos­jetili i molimo Uzvišenog Allaha da ova pos­jeta bude od koristi za stanovnike ovih pros­tora. 

Nakon obraćanja u džamiji, uputili su se ka amfiteatru Cen­tra princeze Dževhere gdje je upril­ičen sus­ret s imamima, hat­i­bima, dai­jama i vjer­oučiteljima. Na početku je gov­o­rio gen­er­alni direk­tor Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skoga svi­jeta u BiH i nad­zornik Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere uvaženi Rah­metal­lah Nezir Kari pože­livši svima dobrodošlicu i izrazivši svoju radost zbog pos­jete NJ. E. šejha dr. Sal­iha bin Abdul­laha bin Hume­jda i del­e­gacija u prat­nji Nj. E. ambasadora Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije u BiH Eida bin Muhameda Al-​Thakafija, atašea za vjer­ska pitanja pri Ambasadi KSA u BiH uvaženog šejha Abdu-​l-​Medžid Al-​Gajsa, mr. Nus­reta Abdibegov­ića, direk­tora Uprave za vjer­ske poslove u svo­jstvu iza­slanika reisu-​l-​uleme u BiH mr. Huseina Kava­zovića, muftije travničkog dr. Ahmeda ef. Adilović i svih prisut­nih uposlenika IZ u BiH s područja Mufti­jstva travničkog. 

NJ. E. šejh dr. Salih bin Abdul­lah bin Humejd je prisut­nima uputio neko­liko sav­jeta. Prvo je izrazio svoje zado­voljstvo i sreću što se sus­reo s ovim ljudima s ovih mubarek pros­tora. Potom je gov­o­rio o ulozi imama, hat­iba, daije i vjer­oučitelja u društvu u kojem se nalazi. Kazao je da biti imam, hatib i mualim jeste velika blago­dat, ali u isto vri­jeme i velika odgov­ornost. 

Na kraju je usli­jedilo uruči­vanje pok­lona. Šejh Rah­me­tul­lah Kari direk­tor Cen­tra je uručio NJ. E. šejhu dr. Sal­ihu bin Abdul­lahu bin Hume­jdu plaketu Cen­tra i tradi­cionalno izrađenu sedžadu s slikom Cen­tra kao i kom­plet ručno rađenog posuđa za kahvu kojeg su uradili polaznici kursa u Cen­tru. Plakete Cen­tra su uručene i Nj. E. ambasadoru Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije u BiH, atašeu za vjer­ska pitanja pri Ambasadi KSA u BiH, iza­slaniku reisu-​l-​uleme u BiH i članovima del­e­gacije koji su u prat­nji Nj.E. šejha dr. Sal­iha bin Abdul­laha bin Hume­jda.

Na posli­jetku su se svi zaputili ka restoranu na Ros­tovu gdje je Cen­tar upril­ičio svečani ručak u čast Nj.E. šejha dr. Sal­iha bin Abdul­laha bin Humejda.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 516 puta

Slučajna fotografija

3.jpg

Pratite nas

 Pratite nas na Twitter-u
 Pratite nas na Facebook-u
 Pratite nas na Google+
 RSS Feeds
 Kontakt 

 

Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الثلاثا 4 صفر 1439
utorak Oktobar 24 2017
Zora 04:31
Izlaz sunca 06:16
Podne 11:34
Ikindija 15:08
Akšam 16:52
Jacija 18:26

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina