Custom Adv 1
Delegacije i posjete u 2014. godini

Delegacije i posjete u 2014. godini 5

Ispraća­jni pri­jem Nj.E. ambasadora Saudi­jske Ara­bije u BiH
G-​din Eid Althaqafi. Želimo Nj.E. stalni usp­jeh.
23.12.2014.god.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Dana, 13.12.2014., godine Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugo­jno pos­je­tio je Nj. E. Muhamed El-​Feršuti, šef Konzu­larnog odsjeka pri Ambasadi Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije u Bosni i Herce­govini u prat­nji nekolicine uvaženih gosta iz Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije. Među gos­tima su bili uvaženi gen­eral­ma­jor Ibrahim Hamza, kapetan Adnan Abdul­lah, te neko­liko cijen­jenih gosta iz Saudi­jske Ara­bije. Pos­je­ti­oci su obišli Kul­turni cen­tar princeze Dževhere uz detaljna pojašn­jenja gospo­d­ina Rah­mat­ul­laha Gar­ija, direk­tora Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u BiH i nad­zornika Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugo­jno, o svim aktivnos­tima i pro­gramima koje Cen­tar real­izuje u službi stanovnika uže i šire regije. Na kraju pos­jete Cen­tar je upril­ičio svečani ručak u čast uvaženih gosta. 

 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

U ned­jelju, 23.11.2014. godine, što odgo­vara 1.2.1436. g. po H. Kul­turni cen­tar princeze Dževhere su pos­jetili NJ. E. šejh dr. Salih bin Abdul­lah bin Humejd, del­e­gacija u prat­nji Nj. E., ambasadora Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije u BiH NJ. E. Eida bin Muhameda Al-​Thakafija, ataše za vjer­ska pitanja pri Ambasadi KSA u BiH uvaženi šejh Abdu-​l-​Medžid Al-​Gajs, mr. Nus­ret Abdibegović, direk­tor Uprave za vjer­ske poslove u svo­jstvu iza­slanika reisu-​l-​uleme u BiH mr. Huseina Kava­zovića, muftija travnički dr. Ahmed ef. Adilović, pre­mi­jer Vlade SBK gospodin Tahir Lendo, te načel­nici Općina Bugo­jno, Travnik i Vitez gospoda Hasan Ajku­nić, Admir Hadžiem­rić i Advan Akeljić. Cen­tar je ugos­tio i pred­sjed­nike, glavne imame, hat­ibe, mual­ime i vjer­oučitelje sa područja Muftiluka travničkog. Na pri­jemu gostiju su bili gen­er­alni direk­tor Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skoga svi­jeta u BiH i nad­zornik Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere uvaženi Rah­metal­lah Nezir Kari, pred­sjed­nik MIZ Bugo­jno Haris Mujić, glavni imam MIZ Bugo­jno Vehid Arnaut i nekolic­ina uvaženih ličnosti Bugo­jna. 

Uvaženi gost i del­e­gacija s njim su obišli Cen­tar gdje su upoz­nati sa svim nje­govim aktivnos­tima. Del­e­gacija se malo zadržala s polaznicima mek­teb­ske nas­tave. Uvaženi gost se posebno obradovao zbog sus­reta s mal­išan­ima iz mek­teba. Poslušao je učenje Kur’ana nekih od polaznika i uputio dovu Uzvišenom Allahu da ih štiti, učini poz­na­tim učačima Kur’ana, i da budu od koristi ovim blagoslovl­jenim pros­torima. 

Del­e­gacija je pos­jetila i Izložbu Cen­tra na kojoj su izloženi radovi sa kur­seva tkanja, kro­jenja i šivenja i izrade tradi­cional­nih radova od bakra. Zatim su se zaputili ka pros­tori­jama u kojima se odvi­jaju pomenuti kur­sevi. Poslije obi­laska Cen­tra visoka del­e­gacija se malo, uz kafu, ćaj, i raz­govor, odmo­rila i pripremila za podne namaz. Kad se začuo ezan za namaz, svi su se zaputili ka džamiji koja je bila pre­puna. Nj. E. je pred­vo­dio podne namaz. Kad se namaz završio, glavni imam Medžlisa Bugo­jno Vehid ef. Arnaut je pože­lio dobrodošlicu visokoj del­e­gaciji. Potvr­dio je da je Bugo­jno počašćeno ovom blagoslovl­jenom pos­je­tom. Dr. Ahmed Adilović, muftija travnički je izrazio svoju radost i radost svih zbog ove his­tori­jske pos­jete imama u Časnom Hramu u Mekki jer ova pos­jeta potvrđuje bratski odnos dvaju nar­oda i država – KSA i BiH. Oni su vrlo mnogo dali za ove naše pro­s­tore i mi smo im na tome duboko zah­valni. Molimo Uzvišenog Allaha da ih nagradi svakim dobrom. Potom se skupu obra­tio iza­slanik reisu-​l-​uleme mr. Nus­ret Abdibegović koji je prisut­nima pre­nio selame od cijen­jenog reisu-​l-​uleme mr. Huse­jna Kava­zovića. Spomenuo je da je pos­jeta visoke del­e­gacije dokaz bratske veze između dva nar­oda, Saudi­jskog i nar­oda BiH. Ono što nas veže jeste naša čista vjera. Mi se našoj braći zah­valju­jemo što su nas pos­jetili i molimo Uzvišenog Allaha da ova pos­jeta bude od koristi za stanovnike ovih pros­tora. 

Nakon obraćanja u džamiji, uputili su se ka amfiteatru Cen­tra princeze Dževhere gdje je upril­ičen sus­ret s imamima, hat­i­bima, dai­jama i vjer­oučiteljima. Na početku je gov­o­rio gen­er­alni direk­tor Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skoga svi­jeta u BiH i nad­zornik Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere uvaženi Rah­metal­lah Nezir Kari pože­livši svima dobrodošlicu i izrazivši svoju radost zbog pos­jete NJ. E. šejha dr. Sal­iha bin Abdul­laha bin Hume­jda i del­e­gacija u prat­nji Nj. E. ambasadora Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije u BiH Eida bin Muhameda Al-​Thakafija, atašea za vjer­ska pitanja pri Ambasadi KSA u BiH uvaženog šejha Abdu-​l-​Medžid Al-​Gajsa, mr. Nus­reta Abdibegov­ića, direk­tora Uprave za vjer­ske poslove u svo­jstvu iza­slanika reisu-​l-​uleme u BiH mr. Huseina Kava­zovića, muftije travničkog dr. Ahmeda ef. Adilović i svih prisut­nih uposlenika IZ u BiH s područja Mufti­jstva travničkog. 

NJ. E. šejh dr. Salih bin Abdul­lah bin Humejd je prisut­nima uputio neko­liko sav­jeta. Prvo je izrazio svoje zado­voljstvo i sreću što se sus­reo s ovim ljudima s ovih mubarek pros­tora. Potom je gov­o­rio o ulozi imama, hat­iba, daije i vjer­oučitelja u društvu u kojem se nalazi. Kazao je da biti imam, hatib i mualim jeste velika blago­dat, ali u isto vri­jeme i velika odgov­ornost. 

Na kraju je usli­jedilo uruči­vanje pok­lona. Šejh Rah­me­tul­lah Kari direk­tor Cen­tra je uručio NJ. E. šejhu dr. Sal­ihu bin Abdul­lahu bin Hume­jdu plaketu Cen­tra i tradi­cionalno izrađenu sedžadu s slikom Cen­tra kao i kom­plet ručno rađenog posuđa za kahvu kojeg su uradili polaznici kursa u Cen­tru. Plakete Cen­tra su uručene i Nj. E. ambasadoru Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije u BiH, atašeu za vjer­ska pitanja pri Ambasadi KSA u BiH, iza­slaniku reisu-​l-​uleme u BiH i članovima del­e­gacije koji su u prat­nji Nj.E. šejha dr. Sal­iha bin Abdul­laha bin Hume­jda.

Na posli­jetku su se svi zaputili ka restoranu na Ros­tovu gdje je Cen­tar upril­ičio svečani ručak u čast Nj.E. šejha dr. Sal­iha bin Abdul­laha bin Humejda.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الجمعة 9 ربيع الأوّل 1443
petak Oktobar 15 2021
Zora 04:20
Izlaz sunca 06:05
Podne 11:36
Ikindija 15:21
Akšam 17:06
Jacija 18:39

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina