Custom Adv 1
Pos­jeta - gospodin Bakir Izetbe­gović

Pos­jeta - gospodin Bakir Izetbe­gović

ocijeni
(0 glasova)

Pri­likom pos­jete uvaženog člana Pred­sjed­ništva BiH (Pred­sjed­ništva koje broji tri člana – pred­stavnik Bošn­jaka, pred­stavnik Srba i pred­stavnik Hrvata gdje svaki od njih pred­sje­dava 8 mjeseci) gospo­d­ina Bakira Izetbe­gov­ića Sred­njo­bosan­skome kan­tonu radi pris­ustva svečanosti Dana Ajva­tovice, pos­je­tio je i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u SBK. U tu prigodu Cen­tar je pripremio za njega i druge cijen­jene goste koji su u nje­govoj prat­nji svečanu večeru. Taj pose­ban događaj se zbio u sri­jedu, 8.6.2011. god./6. redžepa 1432. H. gdje je na pri­jemu uvaženog člana Pred­sjed­ništva bio gen­er­alni direk­tor Region­alnog ureda Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta u BiH i Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere prof. Rah­me­tul­lah Nezir Han Kari i jedan broj uposlenika Cen­tra. Ovom prigodom član Pred­sjed­ništva je

obišao pros­torije Cen­tra gdje su mu, od strane direk­tora Cen­tra, pružene podrobne infor­ma­cije o razno­likim aktivnos­tima i uslugama koje Cen­tar pruža cijelom bosan­skom društvu, što je spomenuo i uvaženi član Pred­sjed­ništva kada je kazao direk­toru Cen­tra kako je građev­ina Cen­tra izuzetno lije­poga izgleda sa svim poprat­nim objek­tima, zah­valju­jući se na izuzetnim uslugama koje Cen­tar pruža nje­govom nar­odu. Kroz nje­gova pitanja o aktivnos­tima Cen­tra se prim­i­jetilo veliko intereso­vanje o svemu tome. Naposli­jetku je cijen­jeni član Pred­sjed­ništva napisao neko­liko riječi u pose­ban Reg­is­tar pos­jeta Cen­tra kaza­vši: „Veličanstven objekat koji će nas zau­vi­jek pod­sjećati na bratsku sol­i­darnost nar­oda Saudi­jske Arabije.“

Poslije toga, član pred­sjed­ništva i del­e­gacija s njim su se zaputili ka bifeu Cen­tra gdje je Cen­tar u nji­hovu čast upril­ičio svečani ručak kojem su, pored spomenu­tih, pris­ustvo­vale i druge uvažene ličnosti Vlade od kojih su trenutni pre­mi­jer Vlade SBK prof. Lendo Tahir, bivši pre­mi­jer Vlade SBK prof. Salko Sel­man, načel­nik Općine Bugo­jno prof. Hasan Ajku­nić, travnički muftija cijen­jeni Nus­ret Abdibegović, te neki min­istri i ljudi iz rukovod­stva, pred­stavnici Među­nar­o­d­nih mirovnih snaga u BiH i drugi. Ručak je pripre­man u kuhinji Cen­tra, a sadržavao je tradi­cionalna domaća jela, kao i saudi­jska jela od čega izd­va­jamo rižu „Buhara“ s mesom. Po završetku jela, gen­er­alni direk­tor Region­alnog ureda Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta i Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere u BiH prof. Rah­me­tul­lah Nezir Han Kari se obra­tio prisut­nima i izrazio svoju sreću, ponos i čast zbog pos­jete člana Pred­sjed­ništva BiH Cen­tru princeze Dževhere. Tom pri­likom je prisut­nima pre­nio selame i poz­drave nar­oda KSA i ambasadora Sluge Dvaju svetih harema u BiH gospo­d­ina Eida Muhammeda es-​Sekafija kojeg raduje prisut­stvo i učešće u ovoj prigodi da nije ranije plani­ranih obaveza. Posebno se zah­valio članu Pred­sjed­ništva što je pos­je­tio Cen­tar, a i zbog bratskih odnosa koji vežu dva bratska nar­oda – saudi­jski i bosan­ski. Zah­valio se i novom pre­mi­jeru Vlade SBK na ovoj pos­jeti Cen­tru i pože­lio mu svaku sreću i usp­jeh u nje­govim novim poslovima. Potom se zah­valio i bivšem pre­mi­jeru na svemu što je pružio Cen­tru tokom nje­gova man­data, a i njemu je pože­lio usp­jeh u nje­govim novim poslovima. Zah­vala nije izostala i načel­niku Bugo­jna na stal­noj zajed­ničkoj sarad­nji i na svemu što pruža u vidu pot­pore Cen­tru. Naposli­jetku se zah­valio i IZ-​u, odnosno travničkome muftiji na pro­duk­tivnoj i usp­ješnoj sarad­nji, a i svima ostal­ima koji su prisutni, bez izuzetka, na nji­hovom pris­ustvu u ovoj prigodi. Pri­liku je isko­ris­tio i da ukaže na značaj teme o među­sob­nom razu­mi­je­vanju, bliskosti, brat­stvu i ljubavi.

Na kraju ove pos­jete direk­tor Cen­tra je pok­lo­nio mushaf i plaketu Cen­tra članu Pred­sjed­ništva BiH. Upril­ičeno je i zajed­ničko slikanje, a cijen­jeni član Pred­sjed­ništva je ispraćen uz posebne počasti kao što je i dočekan.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 630 puta
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الأربعاء 23 شوّال 1440
srijeda Juni 26 2019
Zora 01:23
Izlaz sunca 04:09
Podne 11:53
Ikindija 17:14
Akšam 19:37
Jacija 21:56

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina