Custom Adv 1
Pos­jeta Saudi­jskog nar­o­dnog folk­lornog ansam­bla

Pos­jeta Saudi­jskog nar­o­dnog folk­lornog ansam­bla

ocijeni
(0 glasova)

U utorak, 19.7.2011. god. Bugo­jnom su zab­listale sunčeve zrake Kral­jevine sol­i­darnosti, Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije, kada je Kul­turni cen­tar princeze Dževhere ugos­tio i prire­dio svečanost u kojoj učestvo­vaše članovi Saudi­jskog nar­o­dnog folk­lornog ansam­bla. Svečanost je tra­jala dva sata. Poseb­nost ove svečanosti je u pris­ustvu uvaženih pred­stavnika Vlade, članova ambasade Sluge Dvaju svetih hramova i velikog broja stanovnika Bugo­jna s obzirom da se ovaj događaj sma­tra naj­poseb­ni­jim tokom ove godine. Ono što mu daje značaj jest činjenica da je Saudi­jski nar­o­dni folk­lorni ansambl prvi ara­p­ski ansambl koji učestvo­vaše u ovakvim prigo­dama u Bugojnu.

Na početku svečanosti cijen­jeni gen­er­alni direk­tor Region­alnog ureda Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta u BiH i Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere u Bugo­jnu prof. Rah­me­tul­lah Kari je pože­lio dobrodošlicu svim prisut­nim gos­tima i izrazio svoju radost zbog pos­jete Saudi­jskog nar­o­dnog folk­lornog ansam­bla Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere u Bugo­jnu između osta­log kaza­vši: „Ovo je, uistinu, pose­ban dan. Velika mi je čast, a i svim stanovnicima Bugo­jna, zbog ovog posebnog događaja.“ Potom je istakao poseb­nost sarad­nje dva nar­oda – saudi­jskog i bosan­skog. Ovaj sus­ret i zajed­nička svečanost nije ništa drugo do jasan dokaz i pokaza­telj ljubavi i brat­stva koje oku­plja dva nar­oda. Pris­ustvo velikana među kojima su članovi ambasade Sluge Dvaju svetih harema u BiH, te nekih pred­stavnika Vlade u BiH od kojih izd­va­jamo načel­nika Bugo­jna, pred­stavnika Vlade SBK, min­is­tra šumarstva SBK, muftiju Travnika, službenike Među­nar­o­d­nih snaga, a sve to ukazuje na lijepe odnose i utiske koje Kral­jev­ina sol­i­darnosti – Kral­jev­ina Saudi­jska Ara­bija – raza­stire šireći ljudske napore koji dospi­ješe do srca Bosanaca i Herce­go­v­aca, te je s cil­jem širenja kul­ture KSA, ovaj put upril­ičen doček Saudi­jskog nar­o­dnog folk­lornog ansam­bla. Isko­ris­tila se pri­lika i da se svim prisut­nim pre­nesu topli selami od gospo­d­ina Eida Muhammeda es-​Sekafija, ambasadora Sluge Dvaju svetih hramova u BiH, a i želje svima da im ovi trenuci budu lijepi i da u njima uživaju.

Naglašena je i posebna ljubav i naklonost nar­oda KSA prema bosan­skome nar­odu. Naposli­jetku svoga gov­ora, cijen­jeni direk­tor je uputio dovu Allahu da podari usp­jeh svima. Potom je usli­je­dio govor načel­nika prof. Hasana Ajku­nića koji je izrazio svoju posebnu sreću i radost zbog pos­jete Saudi­jskog nar­o­dnog folk­lornog ansam­bla Bugo­jnu. Ovo je nes­vaki­dašnji događaj, po prvi put se ovako nešto dešava na ovim pros­torima i ovaj događaj je došao kao blag­dan ovom gradu. Izrazio je dobrodošlicu Saudi­jskom nar­o­d­nom folk­lornom ansam­blu kao i svim prisut­nim gos­tima te ugodne trenutke svima, trenutke kroz koje će se upoz­nati s kul­turom KSA u Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere koji je danas – kako je naveo – obas­jao Bugo­jno, sve zah­valju­jući ovoj svečanosti. Upućeni su i topli selami nar­odu KSA.

Nakon ovog obraćanja, svečanost je počela na pose­ban način, način kojim je Saudi­jski nar­o­dni folk­lorni ansambl prikazao različite nar­o­dne plesove, te melodije noseći tradi­cionalnu saudi­jsku nošnju što je davalo jednu pot­punu sliku o kul­turi Kral­jevine. Lje­pota scene je potakla prisutne odgov­orne bh. ličnosti, članove ambasade i pred­stavnike Među­nar­o­d­nih snaga da uzmu učešća u nar­o­d­nim pleso­vima Saudi­jskog nar­o­dnog folk­lornog ansam­bla, pogo­tovo u “saudi­jskoj paradi”. Sve se odvi­jalo u atmos­feri ispun­jenoj radošću i vesel­jem. Učešće su uzeli i bosan­ski “pupoljci” (djeca) noseći tradi­cionalnu bosan­sku nošnju što je, zajedno s Saudi­jskim nar­o­d­nim folk­lornim ansam­blom dovelo do divl­jenja prisut­nih što su poz­drav­ili dugim aplau­zom kao i napuš­tan­jem mjesta na kojima su sjedili i učešćem u igrama i plesu. Zado­voljstvo prisut­nih je bilo jako izraženo na licima prisut­nih. 

Na kraju svečanosti direk­tor Cen­tra je pok­lo­nio plaketu Cen­tra prof. Halidu Abdu­rah­manu el-​Humejdu – super­vi­zoru Saudi­jskog nar­o­dnog folk­lornog ansam­bla pri Min­istarstvu za informisanje i kul­turu KSA, prof. Dževheru Dehamu ed-​Devseriju, pred­sjed­niku Saudi­jskog nar­o­dnog folk­lornog ansam­bla, a uručio je pok­lon (domaći med) i svakom članu Ansam­bla, ukaza­vši time svoje poš­to­vanje prema njima. Nakon toga, u počast Saudi­jskog nar­o­dnog folk­lornog ansam­bla, u bifeu Cen­tra je upril­ičena svečana večera.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 969 puta Zadnji put promjenjen utorak, 26 Maj 2015 12:03
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الثلاثا 11 شوّال 1441
utorak Juni 02 2020
Zora 01:33
Izlaz sunca 04:10
Podne 11:48
Ikindija 17:06
Akšam 19:27
Jacija 21:41

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina