Custom Adv 1
Delegacije i posjete u 2011. godini

Delegacije i posjete u 2011. godini 5

Pri­likom pos­jete uvaženog člana Pred­sjed­ništva BiH (Pred­sjed­ništva koje broji tri člana – pred­stavnik Bošn­jaka, pred­stavnik Srba i pred­stavnik Hrvata gdje svaki od njih pred­sje­dava 8 mjeseci) gospo­d­ina Bakira Izetbe­gov­ića Sred­njo­bosan­skome kan­tonu radi pris­ustva svečanosti Dana Ajva­tovice, pos­je­tio je i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u SBK. U tu prigodu Cen­tar je pripremio za njega i druge cijen­jene goste koji su u nje­govoj prat­nji svečanu večeru. Taj pose­ban događaj se zbio u sri­jedu, 8.6.2011. god./6. redžepa 1432. H. gdje je na pri­jemu uvaženog člana Pred­sjed­ništva bio gen­er­alni direk­tor Region­alnog ureda Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta u BiH i Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere prof. Rah­me­tul­lah Nezir Han Kari i jedan broj uposlenika Cen­tra. Ovom prigodom član Pred­sjed­ništva je

obišao pros­torije Cen­tra gdje su mu, od strane direk­tora Cen­tra, pružene podrobne infor­ma­cije o razno­likim aktivnos­tima i uslugama koje Cen­tar pruža cijelom bosan­skom društvu, što je spomenuo i uvaženi član Pred­sjed­ništva kada je kazao direk­toru Cen­tra kako je građev­ina Cen­tra izuzetno lije­poga izgleda sa svim poprat­nim objek­tima, zah­valju­jući se na izuzetnim uslugama koje Cen­tar pruža nje­govom nar­odu. Kroz nje­gova pitanja o aktivnos­tima Cen­tra se prim­i­jetilo veliko intereso­vanje o svemu tome. Naposli­jetku je cijen­jeni član Pred­sjed­ništva napisao neko­liko riječi u pose­ban Reg­is­tar pos­jeta Cen­tra kaza­vši: „Veličanstven objekat koji će nas zau­vi­jek pod­sjećati na bratsku sol­i­darnost nar­oda Saudi­jske Arabije.“

Poslije toga, član pred­sjed­ništva i del­e­gacija s njim su se zaputili ka bifeu Cen­tra gdje je Cen­tar u nji­hovu čast upril­ičio svečani ručak kojem su, pored spomenu­tih, pris­ustvo­vale i druge uvažene ličnosti Vlade od kojih su trenutni pre­mi­jer Vlade SBK prof. Lendo Tahir, bivši pre­mi­jer Vlade SBK prof. Salko Sel­man, načel­nik Općine Bugo­jno prof. Hasan Ajku­nić, travnički muftija cijen­jeni Nus­ret Abdibegović, te neki min­istri i ljudi iz rukovod­stva, pred­stavnici Među­nar­o­d­nih mirovnih snaga u BiH i drugi. Ručak je pripre­man u kuhinji Cen­tra, a sadržavao je tradi­cionalna domaća jela, kao i saudi­jska jela od čega izd­va­jamo rižu „Buhara“ s mesom. Po završetku jela, gen­er­alni direk­tor Region­alnog ureda Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta i Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere u BiH prof. Rah­me­tul­lah Nezir Han Kari se obra­tio prisut­nima i izrazio svoju sreću, ponos i čast zbog pos­jete člana Pred­sjed­ništva BiH Cen­tru princeze Dževhere. Tom pri­likom je prisut­nima pre­nio selame i poz­drave nar­oda KSA i ambasadora Sluge Dvaju svetih harema u BiH gospo­d­ina Eida Muhammeda es-​Sekafija kojeg raduje prisut­stvo i učešće u ovoj prigodi da nije ranije plani­ranih obaveza. Posebno se zah­valio članu Pred­sjed­ništva što je pos­je­tio Cen­tar, a i zbog bratskih odnosa koji vežu dva bratska nar­oda – saudi­jski i bosan­ski. Zah­valio se i novom pre­mi­jeru Vlade SBK na ovoj pos­jeti Cen­tru i pože­lio mu svaku sreću i usp­jeh u nje­govim novim poslovima. Potom se zah­valio i bivšem pre­mi­jeru na svemu što je pružio Cen­tru tokom nje­gova man­data, a i njemu je pože­lio usp­jeh u nje­govim novim poslovima. Zah­vala nije izostala i načel­niku Bugo­jna na stal­noj zajed­ničkoj sarad­nji i na svemu što pruža u vidu pot­pore Cen­tru. Naposli­jetku se zah­valio i IZ-​u, odnosno travničkome muftiji na pro­duk­tivnoj i usp­ješnoj sarad­nji, a i svima ostal­ima koji su prisutni, bez izuzetka, na nji­hovom pris­ustvu u ovoj prigodi. Pri­liku je isko­ris­tio i da ukaže na značaj teme o među­sob­nom razu­mi­je­vanju, bliskosti, brat­stvu i ljubavi.

Na kraju ove pos­jete direk­tor Cen­tra je pok­lo­nio mushaf i plaketu Cen­tra članu Pred­sjed­ništva BiH. Upril­ičeno je i zajed­ničko slikanje, a cijen­jeni član Pred­sjed­ništva je ispraćen uz posebne počasti kao što je i dočekan.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Region­alni ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu je ugos­tio bro­jne nas­tavnike i učenike osnovnih i sred­njih škola s različi­tih područja BiH.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

U utorak, 19.7.2011. god. Bugo­jnom su zab­listale sunčeve zrake Kral­jevine sol­i­darnosti, Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije, kada je Kul­turni cen­tar princeze Dževhere ugos­tio i prire­dio svečanost u kojoj učestvo­vaše članovi Saudi­jskog nar­o­dnog folk­lornog ansam­bla. Svečanost je tra­jala dva sata. Poseb­nost ove svečanosti je u pris­ustvu uvaženih pred­stavnika Vlade, članova ambasade Sluge Dvaju svetih hramova i velikog broja stanovnika Bugo­jna s obzirom da se ovaj događaj sma­tra naj­poseb­ni­jim tokom ove godine. Ono što mu daje značaj jest činjenica da je Saudi­jski nar­o­dni folk­lorni ansambl prvi ara­p­ski ansambl koji učestvo­vaše u ovakvim prigo­dama u Bugojnu.

Na početku svečanosti cijen­jeni gen­er­alni direk­tor Region­alnog ureda Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta u BiH i Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere u Bugo­jnu prof. Rah­me­tul­lah Kari je pože­lio dobrodošlicu svim prisut­nim gos­tima i izrazio svoju radost zbog pos­jete Saudi­jskog nar­o­dnog folk­lornog ansam­bla Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere u Bugo­jnu između osta­log kaza­vši: „Ovo je, uistinu, pose­ban dan. Velika mi je čast, a i svim stanovnicima Bugo­jna, zbog ovog posebnog događaja.“ Potom je istakao poseb­nost sarad­nje dva nar­oda – saudi­jskog i bosan­skog. Ovaj sus­ret i zajed­nička svečanost nije ništa drugo do jasan dokaz i pokaza­telj ljubavi i brat­stva koje oku­plja dva nar­oda. Pris­ustvo velikana među kojima su članovi ambasade Sluge Dvaju svetih harema u BiH, te nekih pred­stavnika Vlade u BiH od kojih izd­va­jamo načel­nika Bugo­jna, pred­stavnika Vlade SBK, min­is­tra šumarstva SBK, muftiju Travnika, službenike Među­nar­o­d­nih snaga, a sve to ukazuje na lijepe odnose i utiske koje Kral­jev­ina sol­i­darnosti – Kral­jev­ina Saudi­jska Ara­bija – raza­stire šireći ljudske napore koji dospi­ješe do srca Bosanaca i Herce­go­v­aca, te je s cil­jem širenja kul­ture KSA, ovaj put upril­ičen doček Saudi­jskog nar­o­dnog folk­lornog ansam­bla. Isko­ris­tila se pri­lika i da se svim prisut­nim pre­nesu topli selami od gospo­d­ina Eida Muhammeda es-​Sekafija, ambasadora Sluge Dvaju svetih hramova u BiH, a i želje svima da im ovi trenuci budu lijepi i da u njima uživaju.

Naglašena je i posebna ljubav i naklonost nar­oda KSA prema bosan­skome nar­odu. Naposli­jetku svoga gov­ora, cijen­jeni direk­tor je uputio dovu Allahu da podari usp­jeh svima. Potom je usli­je­dio govor načel­nika prof. Hasana Ajku­nića koji je izrazio svoju posebnu sreću i radost zbog pos­jete Saudi­jskog nar­o­dnog folk­lornog ansam­bla Bugo­jnu. Ovo je nes­vaki­dašnji događaj, po prvi put se ovako nešto dešava na ovim pros­torima i ovaj događaj je došao kao blag­dan ovom gradu. Izrazio je dobrodošlicu Saudi­jskom nar­o­d­nom folk­lornom ansam­blu kao i svim prisut­nim gos­tima te ugodne trenutke svima, trenutke kroz koje će se upoz­nati s kul­turom KSA u Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere koji je danas – kako je naveo – obas­jao Bugo­jno, sve zah­valju­jući ovoj svečanosti. Upućeni su i topli selami nar­odu KSA.

Nakon ovog obraćanja, svečanost je počela na pose­ban način, način kojim je Saudi­jski nar­o­dni folk­lorni ansambl prikazao različite nar­o­dne plesove, te melodije noseći tradi­cionalnu saudi­jsku nošnju što je davalo jednu pot­punu sliku o kul­turi Kral­jevine. Lje­pota scene je potakla prisutne odgov­orne bh. ličnosti, članove ambasade i pred­stavnike Među­nar­o­d­nih snaga da uzmu učešća u nar­o­d­nim pleso­vima Saudi­jskog nar­o­dnog folk­lornog ansam­bla, pogo­tovo u “saudi­jskoj paradi”. Sve se odvi­jalo u atmos­feri ispun­jenoj radošću i vesel­jem. Učešće su uzeli i bosan­ski “pupoljci” (djeca) noseći tradi­cionalnu bosan­sku nošnju što je, zajedno s Saudi­jskim nar­o­d­nim folk­lornim ansam­blom dovelo do divl­jenja prisut­nih što su poz­drav­ili dugim aplau­zom kao i napuš­tan­jem mjesta na kojima su sjedili i učešćem u igrama i plesu. Zado­voljstvo prisut­nih je bilo jako izraženo na licima prisut­nih. 

Na kraju svečanosti direk­tor Cen­tra je pok­lo­nio plaketu Cen­tra prof. Halidu Abdu­rah­manu el-​Humejdu – super­vi­zoru Saudi­jskog nar­o­dnog folk­lornog ansam­bla pri Min­istarstvu za informisanje i kul­turu KSA, prof. Dževheru Dehamu ed-​Devseriju, pred­sjed­niku Saudi­jskog nar­o­dnog folk­lornog ansam­bla, a uručio je pok­lon (domaći med) i svakom članu Ansam­bla, ukaza­vši time svoje poš­to­vanje prema njima. Nakon toga, u počast Saudi­jskog nar­o­dnog folk­lornog ansam­bla, u bifeu Cen­tra je upril­ičena svečana večera.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الجمعة 17 صفر 1443
petak Septembar 24 2021
Zora 03:54
Izlaz sunca 05:40
Podne 11:42
Ikindija 15:55
Akšam 17:44
Jacija 19:18

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina