Custom Adv 1
Delegacije i posjete u 2010. godini

Delegacije i posjete u 2010. godini 1

Region­alni ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu spadaju u važne insti­tu­cije u BiH koje su izuzetno pos­jećene od strane bro­jnih del­e­gacija i uvaženih ličnosti s različi­tih strana i s najviših nivoa, a sve zbog poš­to­vanja prema velikim napor­ima koje ulažu, te značaja nji­hovih aktivnosti na polju kul­ture i humanosti koje real­iziraju. 

Od del­e­gacija i cijen­jenih ličnosti koje su pos­jetile Ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere su:

- ambasador Sluge Dvaju svetih hramova u BiH i veliki broj članova Ambasade,

- Reisul-​ulema, odnosno vrhovni poglavar Islamske zajed­nice u Bosni i Herce­govini, dr. Mustafa Cerić u prat­nji muftije travničkoga mr. Nus­reta Abdibegov­ića, te glavnog imama Bugo­jna prof. Vehida Arnauta i pred­sjed­nika Medžlisa Islamske zajed­nice u Bugo­jnu prof. Harisa Mujića,

- del­e­gacija ispred Par­la­menta Kosova,

- del­e­gacija članova Kulturno-​umjetničkog društva iz Make­donije čiji broj je oko 40, a koji su došli da se upoz­naju sa sadrža­jima aktivnosti i pros­tori­jama Cen­tra princeze Dževhere,

- učenici, direk­tori, učitelji i nas­tavnici osnovnih i sred­njih škola BiH koji ner­i­jetko pos­jećuju Cen­tar princeze Dževhere tokom ljetnog ras­pusta pri­likom škol­skih ekskurz­ija koje orga­nizuju,

- min­istar za ljud­ska prava i izb­jeglice BiH dr. Safet Halilović s članom Fed­er­alnoga par­la­menta Edhe­mom Hask­ićem,

- pre­mi­jer Vlade SBK Salko Sel­man,

- min­istar šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede SBK Semin Ždralović,

- bro­jni pos­je­ti­oci iz Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije kao pred­stavnici insti­tu­cija ili u svoje lično ime,

- pred­stavnici Među­nar­o­d­nih mirovnih snaga u BiH,

- del­e­gacija Katoličke crkve iz Hrvatske,

- Muz­ički ansambl iz Turske.

Del­e­gacije i goste dočekuje direk­tor Ureda Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta i nad­zornik Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere u Bugo­jnu. Tim povodom im uručuje i pok­lone za uspomenu, a i razmi­jene se riječi o ulozi Kral­jevine čovječnosti u službi čovječanstvu.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الجمعة 9 ربيع الأوّل 1443
petak Oktobar 15 2021
Zora 04:20
Izlaz sunca 06:05
Podne 11:36
Ikindija 15:21
Akšam 17:06
Jacija 18:39

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina